Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Cerrahi Branşlar Açısından Hukuki Sorumluluklar ve Malpraktis

Cerrahi Branşlar Açısından Hukuki Sorumluluklar ve MalpraktisSayfa Sayısı
:  
190
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-5660-20-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Tıp Bilimi ile ilgilenen Hekimler ile Hukuk Bilimi ile ilgilenen Hukukçular arasında \"Tıp Hukuku\" konusunda, gelişen olaylara bakışımızda görüş farklılığımız olabilmektedir. Hukukçu, olaylara normlar (yazılı kurallar) temelinde yaklaşıp bu kurallar dışına çıkmamaya azami dikkat gösterir iken, Hekim olaylara her zaman şüphe¬ci yaklaşır ve mevcut kuralları sorgular. Bu durum Hekimin Tıp Eğitiminde öğren¬diği \"Hastalık yoktur, hasta vardır\" mantığı ile açıklanabilir. Bu düşünce yapısı ile hekimler kendisine sunulan her türlü kurala şüpheci ve tartışmacı yaklaşarak tıp biliminin ilerlemesine, yeni tedavi metotlarının geliş¬mesine, yeni hastalık tanımlarının ortaya çıkmasına katkı sağlar. Tıp Bilimi eğitimi almış hekimlerin bir kural kalıbı içerisine girmekte zorlan¬ması, Tıp Hukuku konusunda hekimlere dezavantaj sağlamıştır. Hekimler kanun, yönetmelik vb. kurallar manzumelerini öğrenip uygulamaya çalışma yerine ken¬dileri için önemli olan hasta sağlığını her zaman ön planda tutmuşlardır. Günümüzde özellikle 2000 yıllarda esmeye başlayan sağlık politikasındaki değişim rüzgârları, hekimler üzerinde maddi ve manevi bir baskı oluşturmuştur. Bu değişimden ve baskılardan en fazla cerrahlık görevi yapan hekimler etkilen¬miştir. Bu baskının en önemli ayaklarından bir tanesi de Tıp Hukuku içerisinde tanımlanan Hukuki Sorumluluklardır. Yeni Türk Ceza Kanunu ile getirilen bazı değişiklikler, sigorta sisteminin uygulanmaya başlanması, yüksek tazminat oranları hekimleri kendilerini ilgilen¬diren yazılı kuralları öğrenme gayreti içerisine sokmuştur. Kitabın, bu konuda duyulan başvuru eksikliğini dolduracağını ümit ediyorum. Mevcut kitap, meslek yaşantım boyunca yaptığım makaleler ve araştırma¬larım sonucu ortaya çıkan verilere dayanmaktadır. Bu verilerin bende oluşması için pek çok kaynak, kitap, belge ve bilgiden yararlandım. Bu bilgileri yaratan kişilere saygılarımı sunuyor, kitabın hazırlanmasında emekleri geçenlere teşek¬kürü bir borç biliyorum. Prof. Dr. Ali Rıza TÜMER Ankara Mart 2013 İÇİNDEKİLER A- SORUMLULUK KAVRAMI 9 a) Giriş 9 b) Hekim sorumluluğunun tarihsel süreci 10 c) Sorumluluk tanımı ve alt başlıkları 10 ı) Kusur Sorumluluğu 10 ıı) Kusursuz Sorumluluğu 12 d) Sorumluluk alanları 31 ı) Mesleki sorumluluk 31 ıı) İdari sorumluluk 32 ııı) Cezai sorumluluğu 32 vı) Hukuki (tazminat) sorumluluğu 32 B- CERRAH HASTA İLİŞKİSİNE HUKUKUN BAKIŞI 35 a) Vekalet Sözleşmesi 35 ı) Bir iş görmenin teşkil etmesi 36 ıı)İşin Müvekkil (hasta) çıkarına ve iradesine uygun yapılması.. 36 ııı)İş görmenin zaman kaydına bağlı olmaması 36 iv) Sonucun elde edilememe rizikosunun bulunmaması 36 v) Ücret 37 vı) Tarafların sözleşmeden (tedaviden) vazgeçebilmeleri 37 - Hekimin, hastayı tedavi etmeyi kabul etmemesi 37 - Hastanın önerilen tedaviyi kabul etmemesi 38 - Yaşamı destekleyen tedavilerin sonlandırılması ya da tedaviye başlanmaması 39 b) Eser sözleşmesi 44 c) Tıbbi - Cerrahi İşlemlerin Hukuka Uygunluk Şartları 46 ı) Yetkinlik 46 ıı) Hastanın Aydınlatılması ve Onayı 47 - Hastanın Aydınlatılması 55 - Hastanın Rızasının (Onamının) Alınması 59 - Zımni Onam 59 -Yazılı Onam 60 - Sözlü Onam 62 - Farazi Onam 64 -Aydınlatılmış Onam İle İlgili Uygulamalar ve Sorunlar 66 -Aydınlatılmış Onam ile ilgili Yargı Kararları 72 C- CEZAİ SORUMLULUK AÇISINDAN CERRAHLARI İLGİLENDİREN KANUN MADDELERİ 81 a) Kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar; 82 ı) İrtikap Suçları 83 ıı) Rüşvet 85 ııı) Görevi kötüye kullanma 86 b) Kişiye karşı suçlar; 88 ı) Kast kavramı 88 - Ötanazi 89 - Çok düşük doğum ağırlığı, büyük deformitelerle doğan bebeklere yaklaşım 90 ıı) Olası kast kavramı 93 ııı) Taksir kavramı 94 iv) Hayata Karşı Suçlar 97 - Kasten öldürme 99 - Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi 99 - Taksirle öldürme 100 v) Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar 101 - Kasten yaralama 105 - Taksirle yaralama 106 c) Çocuk düşürtme, düşürme veya kısırlaştırma; 107 d) Genital muayene 109 e) Suçu bildirmeme 110 D-CERRAHLARIN TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA EN SIK HATA YAPTIĞI DURUMLAR 111 a) Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları 114 b) Genel Cerrahi Uzmanları 117 c) Ortopedi Uzmanları açısından 120 E- KOMPLİKASYON - TIBBİ MALPRAKTİS 123 a) Komplikasyon 124 b) Tıbbi malpraktis 130 I) Ameliyat sahası içerisinde yabancı cisim unutulması (Gossypiboma) 133 II) Hastanın vücudunun yanlış bir bölgesinde işlem yapma veya yanlış hastaya bir işlem yapma 139 III) Uygunsuz cerrahi- tıbbi işlem 141 IV) Tedavi sonrası ortaya çıkan komplikasyonun tanınmaması ve/veya uygun tedavinin yapılmaması 144 c) Komplikasyon - Tıbbi Malpraktis ayrımında otopsinin önemi.. 148 F-TÜRKİYE\′DE HEKİM HATALARINDA YAŞANAN YASAL SÜREÇ .... 151 A) Ceza muhakemesinde; 151 B) Medeni usul hukukunda bilirkişilik - Tazminat davaları 155 C) Üst derece mahkemelerine başvurmak 157 D) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması 158 G-SİGORTA 161 KAYNAKLAR 178