Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (32)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Cebri İcra Hukukunda Pazarlık Suretiyle Satış

Cebri İcra Hukukunda Pazarlık Suretiyle Satış

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
444
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2005
ISBN NO
:  
975-8875-32-9

110,00 TLGİRİŞ Cebri icra hukuku alanında pazarlık suretiyle satış, îcra ve iflas Kanunu′nun sistematiği içinde yer alan bir "paraya çevirme usulü"dür. Ancak kanun koyu¬cu, bu paraya çevirme usulü ile ilgili olan hükümleri ve geçerlik koşullarını ye¬terli derecede tarif etmemiştir. Bu nedenle, pazarlık suretiyle satış usulünün takip hukuku içindeki yeri, içeriği ve hukuki sonuçlarının kanunda tanzim edilmemiş olması, bu konu hakkındaki önemli sorunları oluşturmaktadır1. Çünkü pazarlık suretiyle satışın yerine getirilebilmesi için gerekli olan koşulları, kanun koyucu sınırlı bir şekilde belirtmiş bulunmaktadır. icra ve iflas Kanunumuzun kaynağını oluşturan İsviçre hukukunda pazarlık suretiyle satışın hukuki niteliği gerek doktrinde gerek Federal Mahkeme kararla¬rında uzun zaman tartışılmıştır. Elbette bu durum pazarlık suretiyle satış usulü¬nün, mehaz kanunun ülkesinde özellikle üzerinde durulan bir konu olduğunu göstermektedir. Türk hukukunda pazarlık suretiyle satış usulünün cebri icra hukuku alanın¬daki uygulamasına bakıldığında, cebri açık artırmanın aksine yaygın olarak kul¬lanılan bir paraya çevirme usulü olmadığı gözlenmektedir. Pazarlık suretiyle sa¬tış usulünün, açık artırmanın tersine, ne düzenlenmiş olduğu noktalar ne de ken¬disine özgü prosedürü bakımından hakkında açık bir yasal düzenlemenin mevcut olmaması belki uygulama alanında da bu paraya çevirme usulünün tercih edilme¬sine engel olmaktadır. Ancak takip hukukunda esas olarak, bu hukukî kurumdan, yetkili cebri icra organları tarafından hem zaman hem de prosedürün şekli açısından mümkün ol¬duğu kadar daha geniş bir serbesti içerisinde ve daha elverişli bir paraya çevirme neticesinin elde edilmesi için faydalanılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacıda, gerek teori gerek uygulama bakımından pazarlık su¬retiyle satış usulünü kapsamlı ve de sistemli bir şekilde göstermektir.Bu şekilde cebri icra hukukunda yer alan bu paraya çevirme usulü hakkında karanlıkta kal¬mış ve bir çok belirsiz olan noktalarda bu kurumun yeterli ölçüde aydınlatılma¬sını sağlamaktır2. 1 Franco Lorandi, Der Freihandverkauf im Schweizerischen Schuldbetreibungs und Konkurs- recht, Zürich, Verlag Paul Haupt Bern, 1994, s. 1. 2 Lorandi, a.g.e., s. 1. ; Bu çalışmanın çatısı altında, cebri icra hukukunda paraya çevirme usullerin¬den biri olan pazarlık suretiyle satış usulünün cüzi icra (Spezialexecution) alanın¬da, haciz ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipte; külli icra (Generalexecution) bakımından, iflas yoluyla takipte ve ayrıca konkordatoda ise, kanunumuza ilk de¬fa 4949 sayılı Kanun değişikliği ile ilâve edilen malvarlığının terki suretiyle kon¬kordatoda ne şekilde tanzim edildiği ve mevzuatta bu satış usulü hakkında yer alan yasal düzenlemelerin bu satış usulünden gerektiği ölçüde faydalanabilmek açısın¬dan yeterli olup olmadığı konularına açıklık getirilmesine çalışılacaktır. ÖNSÖZ Türk hukukunda îcra ve İflas Kanunumuzun kaynağını 11.04.1889 tarihli isviçre′den iktibas ettiğimiz "Borç îçin Takip ve İflas Hakkında Federal Kanun" (Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs) oluşturmaktadır. Türk hukuk sisteminde ilk olarak 1424 sayılı Kanun olarak 04.09.1929 tari¬hinde yürürlüğe giren, ancak 09.06.1932 tarihi ve 2004 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen Türk icra ve iflas Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten günümüze gelin¬ceye kadar, toplumda zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle muhtelif zamanlarda yapılan kanun değişikliklerine tabi olmuştur. Bu nedenle bugün yürür¬lükte olan icra ve iflas Kanunumuz mehaz isviçre Federal icra ve iflas Kanunu ile olan paralellikten bir çok düzenlemelerinde ayrılmış bulunmaktadır. isviçre hukukunda Federal icra ve iflas Kanunu′nda (SchKG) 16.12.1994 ta¬rihinde yapılan ve 01.01.1997 tarihinde yürürlüğe giren yasa değişikliği ile bir çok hükümlerinde revizyona gitme gereği duyulmuştur. Bu bağlamda bizi esas olarak ilgilendiren hususu, tezimizin konusunu oluşturan pazarlık suretiyle satış hakkın¬da öngörülen yasal düzenlemeler teşkil etmektedir. Mehaz kanunda pazarlık suretiyle satış müessesesi hakkında yapılan son ya¬sal değişikliklerin ışığında, uzunca bir süredir bu hukuki kurum ile yakından meş¬gul olan doktrin ve konu ile ilgili olan Federal Mahkeme kararlan, isviçre huku¬kunda bu satış usulünden gerektiği hallerde yararlanıldığı sonucunu ortaya çıkar¬maktadır. Buna karşılık Türk hukukunda, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne de¬ğin varlığını koruyan ancak bununla birlikte, pratikte uygulamasına çok az rastla¬nan ve son 4949 ile 5092 sayılı Kanun değişikliklerinde de hakkında herhangi ye¬ni bir ilâve düzenleme öngörülmeyen pazarlık suretiyle satış kurumu, bu haliyle geri planda kalan bir paraya çevirme usulü olmaktan ileriye geçememiştir. Buna bağlı olarak bu takip hukuku kurumu, ne öğreti alanında üzerinde araştırma yapı¬lan ne de uygulamada hakkında çok sayıda karar bulunan cebri icra müesseseleri arasında yerini almıştır. Cebri icra hukukunun bu kurumu, değerli hocam Sayın Prof. Dr. H. Yavuz ALANGOYA tarafından doktora tez konusu olarak önerildiği zaman, Türk huku¬kunda genel eserler dışında, bu konuya doğrudan doğruya temas eden bir çalışma¬nın bulunmaması ve bu kadar az sayıdaki Yargıtay karan karşısında, bu konudan bir doktora tezi yazabilecek kadar materyalin çıkıp çıkamayacağı hususu, ilk etap¬ta bu konu üzerinde tereddüt etmeme neden olmuştur. Ancak bu takip hukuku mü¬essesesini ve hukuki yapısını incelemeye, isviçre hukukunda bu konu ile ilgili es- V ki ve yeni doktrinel görüşler ile Federal Mahkeme kararlarını araştırmaya başladı¬ğımda, Türk hukuk öğretisinde ve uygulamada fazlaca üzerinde durulmayan bu hukuki kurum hakkında bir çok noktanın aydınlığa çıkarılabileceği kanaati uyan¬mıştır. Bu çalışmayı hazırlamamda beni daima cesaretlendiren ve teşvik eden, zor¬landığım her aşamada görüşlerine başvurduğum değerli hocam ve tez danışmanım Sayın Prof. Dr. H.Yavuz ALANGOYA′nm değerli bilimsel katkılarıyla bana vermiş olduğu büyük destekten dolayı kendisine şükran duygularımı ifade etmek isterim. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü′nde doktora tezi olarak hazırla¬nan bu tez çalışması 09.11.2004 tarihinde Sayın hocam Prof. Dr. Yavuz ALANGOYA başkanlığında, tez izleme komitesi üyeleri Sayın Prof. Dr. Hasan ERMAN, Sayın Prof. Dr. Füsun SOKULLÜ′-AKINCI ve Sayın Prof Dr. Hakan PEKCANITEZ ile Sa¬yın Prof. Dr. Nevhis DEREN-YILDIRIM′dan oluşan jüri önünde savunularak, oybir¬liği ile kabul edilmiştir. Jürimde yer alan bütün hocalarıma tez savunmam sırasında, hazırlamış bulunduğum çalışmamın Türk icra ve iflas hukuku sistemi bakımından daha verimli bir kaynak olarak yararlanılabilmesi amacıyla, yapmış oldukları yapıcı eleştirileri ve katkılarından ötürü sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Doktora tezimi hazırladığım dönem içinde, yardımlarını esirgemeyen değerli kürsü hocalanm Sayın Prof Dr. Nevhis DEREN-YILDIRIM′ a, Sayın Doç Dr. Timu¬çin MUŞUL′a ve Sayın Doç Dr. Abdurrahim KARSLPya çok teşekkür ederim. Ayrıca sevgili kürsü arkadaşlarım Sayın Araş. Gör. Nihat GÜMAN ve Sayın Araş. Gör. Evren KOÇ′a çalışma ortamımızda göstermiş oldukları özverili dayanışma ve desteklerinden ötürü kendilerine teşekkürü borç bilirim. Bu çalışmamın başlangıç aşamasında iken "îcra ve İflas Hukukunda Menkul¬lerin Paraya Çevrilmesi" isimli yüksek lisans tezinin taşınır mallara ilişkin belirli bir bölümünü bu konuya ayıran ve bu hususta bana çok yardımcı olan sevgili ar¬kadaşım ve meslekdaşım Sayın Yard. Doç. Dr. Mine ERTURGUT-AKKAN ile te¬zimin devamı süresince bana her zaman yardımları ile katkıda bulunan çok değer¬li arkadaşım ve meslekdaşım Sayın Doç. Dr. Füsun NOMER-ERTAN′ a, teşekkür¬lerimi sunmak isterim. Tezimin çeşitli dönemlerinde yardımlarıyla desteğini esir¬gemeyen sevgili sınıf arkadaşım ve meslekdaşım Sayın Av. Beyza DİLER′e teşek¬kürlerimi belirtmek isterim. Bütün bilimsel çalışmalarda olduğu gibi, bu tez çalışmasının da gün ışığına çıkmasına özverili çalışmalarıyla yardımcı olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa¬kültesi Kütüphanesinin değerli çalışanlarına bilhassa teşekkür ederim. Ayrıca titiz çalışması ile kitabın basımını ve kapak tasarımını üstlenen Vedat Kitapçılığın Sahibi Sayın Vedat CARBAŞ′a, Dizgi ve Mizampajını yapan Sayın SamiABBAS′a teşekkürlerimi belirtmek isterim. İstanbul, Nisan 2005 VI İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz V Kısaltmalar XVIII BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1 CEBRİ İCRA HUKUKUNDA PARAYA ÇEVİRME 3 I- GENEL OLARAK 3 II- İCRA VE İFLAS KANUNU′NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6 A. Mehaz İsviçre icra ve İflas Kanunu (SchKG.) 6 B. Türk Hukuku Bakımından icra ve iflas Kanunu (İİK.) 7 III-CEBRİ İCRA KAVRAMI VE CEBRÃ� İCRANIN KONUSU 9 A. Cebri İcra Kavramı 9 B. Cebri icranın Konusu 9 IV-CEBRl İCRA HUKUKUNDA PARAYA ÇEVİRME KAVRAMI 10 A. Genel Olarak 10 B. Paraya Çevirme Talebi 12 C. Paraya Çevirmeyi Talep Etme Süresi 14 D. Süresi içinde Paraya Çevirme Talep Edilmemesi 16 E. Paraya Çevirme Talebinin Geri Alınması 18 F. Paraya Çevirme İşlemini Gerçekleştirecek Olan Cebri icra Organı 19 G. Cebri İcra Hukukunda Paraya Çevirme Çeşitleri 19 1. Açık Artırma Suretiyle Satış 20 2. Pazarlık Suretiyle Satış 20 3. Ödeme Yerine Alacakların Devri (İİK. md. 120) 21 a. IlK. md. 120/1 Hükmüne Göre Para Alacaklarının ifa Yerine Devri 21 b. İİK. md. 120/11 ve İİK. md. 245 Hükmüne Göre İhtilaflı Taleplerin Takibi Hakkının Alacaklıya Devri 22 4. Paraya Çevirmenin Diğer Usulü (IlK. md. 121) 24 V- PAZARLIK SURETİYLE SATIŞIN AMACI VE UYGULAMA ALANI 24 A. Pazarlık Suretiyle Satışın Amacı 24 B. Pazarlık Suretiyle Satışın Uygulama Alanı 24 İKİNCİ BÖLÜM CEBRİ İCRA HUKUKUNDA PAZARLIK SURETİYLE SATIŞ 27 I- KONUNUN SUNUMU VE ÖNEMl 27 II- PAZARLIK SURETİYLE SATIŞIN HUKUKİ NlTELÃ�Ğİ 28 A. Genel Olarak 28 B. Pazarlık Suretiyle Satışın Hukuki Niteliği Hakkında Dayanak Noktaları 29 1. Özel Hukukun Satım Sözleşmesi Olduğu Görüşü 32 2. Takip Hukuku Tasarrufu Olduğu Görüşü 35 3. İdare Hukuku Sözleşmesi Olduğu Görüşü 40 a. idari Sözleşme Kavramı 42 b. idari Sözleşmelerin Esasları 43 c. idari Sözleşmelerin Kriterleri 45 d. idari Sözleşmelerin Özellikleri 46 e. idarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri 48 4. Kamu Hukuku ile Özel Hukuk Arasında Karma Niteliğe Sahip Olduğu Görüşü 49 5. Pazarlık Suretiyle Satışın Hukuki Niteliğinin Kamu Hukuku Karakterine ilişkin Dayanak Noktaları 50 C. Pazarlık Suretiyle Satışın Hukuki Niteliği Hakkında ileriye Sürülen Görüşlerin Değerlendirilmesi 51 1. Genel Olarak 51 2. Özel Hukuk Sözleşmesi Olduğu Şeklindeki Görüşün Eleştirisi 52 3. idare Hukuku Sözleşmesi Olduğu Şeklindeki Görüşün Eleştirisi 57 4. Özel Hukuk ile Kamu Hukuku Arasında Karma Niteliğe Sahip Olduğu Şeklindeki Görüşün Eleştirisi 60 5. Pazarlık Suretiyle Satışın Hukuki Niteliğinin Takip Hukuku Tasarrufu Olduğunu Şeklindeki Görüşün Dayanak Noktalan 62 a. Asli Nitelikteki Dayanak Noktaları 62 (1) Pazarlık Suretiyle Satışın Bir Cebri icra Kurumu Olması 62 (2) Para Çevirmede Cebri Zorunluluk Bulunması 63 (3) Yasal Yükümlülük Nedeniyle işlem Yapılması 63 (4) Hukuk Düzeni içerisinde Birliğin Sağlanması 64 (5) Pazarlık Suretiyle Satış Muamelesinin Şikâyet Yolu ile iptali 64 b. Feri Nitelikteki Dayanak Noktaları 65 (1) Pazarlık Suretiyle Satış Kavramı , 65 (2) tîK. md. 98 Hükmünde Yer Alan Düzenleme 67 VIII (3) MK. md. 705 Hükmünde Yer Alan "Cebri icra Kavramı" 69 (4) Pazarlık Suretiyle Satış Bakımından Kanunda Öngörülen Hukukî Düzenlemelerin Eksikliği 71 D. Değerlendirme ve Sonuç 71 E. Pazarlık Suretiyle Satışın Hukuki Niteliğinin Etkileri 73 1. Genel Olarak 73 2. Pazarlık Suretiyle Satışta Kanun Boşluğu Meselesi 74 III-PAZARLIK SURETİYLE SATIŞIN YAPILMASI 78 A. Genel Olarak 78 B. Pazarlık Suretiyle Satış için Ön Hazırlıklar 79 1. Pazarlık Suretiyle Satış Şartnamesi 79 2. Pazarlık Suretiyle Satışın ilânı 80 C. Pazarlık Suretiyle Satış Usulünün Yerine Getirilmesi 83 1. Pazarlık Suretiyle Satışın Yapılacağı Yer, Gün ve Zaman 83 2. Pazarlık Suretiyle Satışta Teminat Gösterme 84 3. Pazarlık Suretiyle Satışın Kamuya Açık Yapılması 85 D. Pazarlık Suretiyle Satış Muamelesinin Müzakereleri 88 1. Pazarlık Suretiyle Satış Muamelesi Müzakerelerinin Prosedürü 88 2. Pazarlık Suretiyle Satış Muamelesi Müzakerelerinde Hareket Serbestisi 90 3. Pazarlık Suretiyle Satış Muamelesi Müzakerelerinin Zapta Geçirilmesi 90 4. Pazarlık Suretiyle Satış Muamelesinin Tekemmülü 91 5. Pazarlık Suretiyle Satışa iştirak Eden Katılımcılar 92 a. Müşteriler 92 b. Pazarlık Suretiyle Satışı Gerçekleştirecek Olan Resmî Makam 98 c. Pazarlık Suretiyle Satışa İştirak Eden Katılımcıların irade Beyanları 98 (1) İrade Beyanının Niteliği 98 (2) İrade Beyanın Şekli 101 (3) İrade Beyanın Ulaşması 105 (4) İrade Beyanı ile Bağlılığın Süresi 106 (5) İrade Beyanlarının Karşılıklı ve Birbirine Uygun Olması :.... 106 (6) İrade Beyanlarının Yorumu 108 6. Pazarlık Suretiyle Satış Muamelesinin Kuruluşu 110 a. Genel Olarak 110 b. İcaba Davet ve İcap 110 c. kabın Bağlayıcılığı 115 d. icabın Geri Alınması 119 e. Kabul 120 IV-PAZARLIK SURETİYLE SATIŞIN ŞEKLİ 121 A. Genel Olarak 121 B. Pazarlık Suretiyle Satış Tutanağı 122 1. icra ve İflas Kanunu′nda Yer Alan Düzenleme 122 2. Özel Hukuka İlişkin Şekil Hükümleri 126 a. Taşınmaz Satımının Resmî Şekle Bağlı Tutulmasının Nedenleri 131 b. Taşınmaz Satımında Resmî Şeklin Amaçlan 131 (1) Taşınmaz Satımında Öngörülen Resmî Şeklin Cebri Hukuk Alanında Pazarlık Suretiyle Satış Bakımından Uygulanması 132 (aa) Taraftan Sözleşmeyi Yapmadan Önce Düşünmek ve Acele Etmekten Koruma Amacı 132 (bb) Sözleşmenin içeriğine Açıklık Sağlanması 134 (2) Özel Hukuk Alanında Taşınmaz Satımı için Öngörülen Resmî Şeklin Pazarlık Suretiyle Satışta Uygulanmasının Gerekli Olmadığına ilişkin Kanıtlar 135 3. Değerlendirme ve Sonuç 137 V- PAZARLIK SURETİYLE SATIŞTA MÜLKİYETİN İNTİKALİ 140 A. Medeni Hukukta Öngörülen Tasarruf işlemlerinin Pazarlık Suretiyle Satış Usulünde Gerekip Gerekmediği Hususu 140 1. Doktrinde ve içtihatlarda Hakim Olan Görüş 140 2. Doktrin ve içtihatlarda Hakim Olan Görüşe Karşı ileriye Sürülecek Dayanak Noktalan 142 a. Medeni Hukukun Tasarruf işlemlerinin Doğrudan Uygulama Alanı Bulmaması 142 (1) Cebri icra Hukuku Açısından Hukuki Durum 142 (2) Medeni Hukukun Tasarruf Muamelelerinin Pazarlık Suretiyle Satışta Kıyas Yoluyla Uygulanmasının Kabul Edilmemesi 144 B. Pazarlık Suretiyle Satışta Haklann intikalinin Zamanı 146 C. Değerlendirme ve Sonuç 147 VI-PAZARLIK SURETİYLE SATIŞTA YARAR VE ZARARIN İNTİKALİ 149 A. Genel Olarak 149 B. Cebri İcra Hukuku Bakımından Hukuki Durum 150 C. Değerlendirme ve Sonuç 152 VII-PAZARLIK SURETİYLE SATIŞTA ZAPTA VE AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ... 154 A. Genel Olarak 154 B. Cebri Açık Artırmalar Bakımından Hukuki Durum 154 C. Pazarlık Suretiyle Satış Bakımından Hukuki Durum 155 VIII-PAZARLIK SURETİYLE SATIŞTA ONALIM (ŞUF′A) HAKKI 156 A. Genel Olarak 156 B. Onalım (Şuf′a) Hakkının Konusu 158 1. Yasal Onalım (Şuf′a) Hakkı Bakımından Durum 158 X 2. Sözleşmeden Doğan Onalım Hakkı (Şuf a) Bakımından Durum 159 C. Cebri İcra Hukuku Bakımından Hukuki Durum 159 1. Cebri Artırmalar Bakımından Hukuki Durum 159 2. Pazarlık Suretiyle Satış Bakımından Hukuki Durum 163 IX-PAZARLIK SURETİYLE SATIŞTA İCRA HARÇ VE MASRAFLARI 167 A. Genel Olarak 167 1. icra (takip) ve iflas (takip) Harçları 167 a. icra (takip) Harçları 167 b. iflas (takip) Harçları 168 2. icra (takip) Masrafları 169 3. iflas Masrafları ve Masa Borçlan 169 B. Masrafları Ödeme Yükümlülüğü 170 C. Hükümsüz veya iptal Edilen Tasarruflar için Harç ve Masrafları 173 X- PAZARLIK SURETİYLE SATIŞ MUAMELESİNİN iPTALÃ� 173 A. Genel Olarak 173 B. Pazarlık Suretiyle Satış Muamelesinin Şikâyet Yolu ile iptali 176 1. Pazarlık Suretiyle Satış Muamelesinde Şikâyetin Tarafları 176 a. Şikâyette Bulunmaya Yetkili Olan Kişiler 176 b. Şikâyette Karşı Taraf 177 2. Pazarlık Suretiyle Satış Muamelesinde Şikâyet Sebepleri 180 a. Kanuna Aykınlık 180 b. Yapılan Muamelenin Olaya Uygun Olmaması 181 c. Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi ve Bir Hakkın Sürüncemede Bırakılması ... 185 d. irade Sakatlığı Nedeniyle iptal 186 3. Şikâyet Süresi 187 4. Şikâyet Prosedürü 189 5. icra Mahkemesinin Kararı 189 C. Hatalı Muamelenin Bizzat işlemi Yapan icra Organı Tarafından iptali 190 D. Kamu Düzenine Aykınlık Nedeniyle Pazarlık Suretiyle Satışın iptali 192 1. Genel Olarak 192 2. Pazarlık Suretiyle Satış Muamelesi Bakımından Kamu Düzenine Aykırılık ... 193 a. Yetkiye ilişkin Kanun Normlannın ihlâli 193 b. Pazarlık Suretiyle Satışın Şartlarına Riayetsizlik 194 c. Takip Hukuku Hükümlerinin ihlâli 195 d. Pazarlık Suretiyle Satış Muamelesinin Bildirimi ve Şekli Hakkındaki Normların İhlâli 197 e. Pazarlık Suretiyle Satış Muamelesinin Mahiyetine ilişkin Düzenlemeler ile İlgili Normların ihlâli 197 XI 3. Pazarlık Suretiyle Satış Muamelesi Açısından Kamu Düzenine Aykırılığın Dikkate Alınması 197 E. Pazarlık Suretiyle Satışın iptalinin Zaman ve Esas itibariyle Sınırlaması 199 1. Zaman itibariyle Sınırlama 199 2. Esas itibariyle Sınırlama 204 F. Pazarlık Suretiyle Satışın iptalinin Sonuçlan 204 1. Hakların intikalinin Ortadan Kalkması 204 2. lyiniyetle Tesis Edilen Aynî Haklar, Sınırlı Aynî Haklar ve Şerhlerin Dikkate Alınması 206 XI-PAZARLIK SURETİYLE SATIŞTA SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ VE HUKUKÃ� SONUÇLARI 207 A. Genel Olarak 207 B. Pazarlık Suretiyle Satışta Satış Bedelinin Ödenmemesi 208 1. Pazarlık Suretiyle Satış Kararının Geri Alınması (Kaldırılmaı) 208 a. Pazarlık Suretiyle Satış Kararının Taşınır Mallar Bakımından Geri Alınması (Kaldırılması) 209 b. Pazarlık Suretiyle Satış Kararının Taşınmaz Mallar Bakımından Geri Alınması (Kaldırılması) 210 2. Pazarlık Suretiyle Satış Kararını Geri Alma (Kaldırma) Yetkisi 212 3. Pazarlık Suretiyle Satış Kararının Geri Alınması (Kaldırılmaması) 214 4. Satış Kararının Geri Alınmasının (Kaldırılmasının) Sonuçlan 215 C. Pazarlık Suretiyle Satışta Satış Bedelinin Ödenmemesi Halinde Buna Bağlanan Hukukî Sonuçlar 216 1. Yeni Bir Satış 216 a. Taşınır Malların Pazarlık Suretiyle Satışı Bakımından 216 b. Taşınmaz Mallann Pazarlık Suretiyle Satışı Bakımından 217 2. Yeni Bir Satışın Yapılması 219 3. Satış Bedelinin Ödenmemesinden Doğan Sorumluluk 220 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM CEBRİ İCRA HUKUKUNDA PAZARLIK SURETİYLE SATIŞ USULÜ 221 I- CÜZİ İCRADA PAZARLIK SURETİYLE SATIŞ USULÜ 221 A. Haciz Yoluyla Takipte Pazarlık Suretiyle Satış Usulünün Şartları 221 1. Genel Olarak 221 2. Cüzi icrada Pazarlık Suretiyle Satış Yolu ile Paraya Çevirme Muamelesine Konu Olan Mallar 223 3. Cüzi icrada Taşınır Malların Pazarlık Suretiyle Paraya Çevrilmesi 227 a. IlK. md. 119 Hükmü Gereğince Pazarlık Suretiyle Satış 227 XII (1) Bütün İlgililerin Talebi Üzerine Pazarlık Suretiyle Satış (1Ã�K. md. 119/l.b) 227 (aa) İlgililer 227 (bb) İlgililerin Muvafakati 230 (cc) Muvafakatin İçeriği 233 (dd) Muvafakatin Şekli ve Zamanı 235 (ee) Muvafakatten Kaçınma 237 (ff) Muvafakatten Vazgeçme 239 (2) Borsada veya piyasada Kayıtlı Bulunan Kıymetli Evrak veya Sair Malların Pazarlık Suretiyle Satışı (IİK. md. 119/2.b) 239 (aa) Kıymetli Evrak ve Diğer Mallar Kavramı 242 (bb) Borsa ve Piyasa Kavramları 243 (cc) Borsa ve Piyasa Fiyatı Kavramı 244 (dd) Borsa ve Piyasada Cari Fiyatı Olan Kıymetli Evrak veya Diğer Mallar 246 (aaa) Genel Olarak 246 (bbb) Türk Hukukunda Öngörülen Düzenleme 247 (ccc) Borsada Kote Edilmiş Olan Hisse Senetlerinin Satışı 248 (ddd) Piyasada Cari Fiyatı Bulunan Hisse Senetlerinin Satışı 250 (eee) Cari Fiyatın Elde Edilmesi 251 (3) Altın ve Gümüş Eşyanın Pazarlık Suretiyle Satışı (IİK. md. 119/3.b) ... 251 (4) Kıymetleri Süratle Düşen veya Muhafazası Masraflı Malların Pazarlık Suretiyle Satışı (IİK. md. 119/4.b) (IİK. md. 113/2) 259 (aa) Genel Olarak 259 (bb) Pazarlık Suretiyle Satışta IİK. md. 113/11 ile IİK. md. 119/4.b Hükümleri Arasındaki Bağlantı 260 (cc) IİK. md. 113/11 Hükmü Gereğince Vaktinden Önce Satışın Yapılması İçin Gerekli Ön Koşullar 262 (dd) IİK. md. 113/11 Hükmü Gereğince Vaktinden Önce Satışın ve Yasada Yer Alan Bazı Sınırlamalara Uyulmaması 263 (ee) IİK. md. 113/11 Hükmünde Vaktinden Önce Satışı Zorunlu Olan Malların Kavramının Kapsamı 264 (ff) IİK. md. 113/11 Hükmü Gereğince Vaktinden Önce Satışa Karar Vermeye Yetkili Makam 265 (gg) Paraya Çevirme Süresi 267 (hh) IİK. md. 113/11 Hükmünün Uygulanma Koşullan 268 (aaa) Kıymeti Süratle Düşen Mallar 268 (bbb) Muhafazası Masraflı Olan Mallar 269 XIII (ıı) IÃ�K. 113/11 Hükmü Gereğince Satışın Pazarlık Suretiyle Satışın icrası 271 (5) Tahmin Edilen Değeri Bir Milyar Lirayı Geçmeyen Mahcuz Malın Pazarlık Suretiyle Satışı (IİK. md. 119/5. B) 272 b. IlK. md. 119 Hükmü Gereğince Taşınır Mallarda Pazarlık Suretiyle Satış Prosedürünün Hükümleri 273 (1) Pazarlık Suretiyle Satışın İlânı Bakımından 273 (2) Karşılama Prensibi Bakımından 275 4. Cüzi icrada Taşınmaz Malların Pazarlık Suretiyle Paraya Çevrilmesi 279 a. Genel Olarak 279 b. isviçre Hukukunda SchKG Art 143b Hükmü Gereğince Taşınmazların Suretiyle Satışın Şartlan ve Uygulama Alanı 280 (1) ilgililerin Muvafakati 281 (aa) Muvafakatin Açıklanması 282 (bb) Muvafakatin Eksikliği 283 (2) Mükellefiyetler Listesinin Yapılması 284 (aa) SchKG Art 138 ve Art 140 Hükümlerinin Uygulanması 284 (aaa) SchKG Art 138 Hükmünün Kısmen Uygulanması 285 (bbb) SchKG Art 140 Hükmünün Tamamen Uygulanması 285 (bb) SchKG Art 142 ve 142a Hükümleri 286 (aaa) SchKG Art 142 Hükmü 286 (bbb) SchKG Art 142a Hükmü Gereğince Karşılama Prensibi 289 (cc) SchKG Art 135-137 Hükümlerinin Uygulanması 290 (3) Muhammen Kıymetin Teklif Edilmesi 290 5. IlK. md. 121 Hükmü Gereğince Paraya Çevirmenin Diğer Usulleri 290 B. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takipte Pazarlık Suretiyle Satış Usulünün Şartlan 294 1. Genel Olarak 294 2. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Giriş Muhakemesi 294 3. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte izlenecek Satış Usulü 295 II. KÜLLÃ� İCRADA PAZARLIK SURETİYLE SATIŞ USULÜ 297 A. Genel Olarak 297 B. Genel Olarak iflas Yoluyla Takip Prosedürü 298 C. iflas Yolu ile Takipte Adi Tasfiyede Paraya Çevirme Usulü 300 1. Genel Olarak 300 2. Alacaklılar Toplanması 303 a. Birinci Alacaklılar Toplanması 304 b. Sıra Cetvelinin Hazırlanması 306 c. ikinci Alacaklılar Toplanması 307 XIV -■ D. iflas Yolu ile Takipte Basit Tasfiyede Paraya Çevirme Usulü 308 E. iflas Yolu ile Takipte Pazarlık Suretiyle Satış Usulü 313 1. iflasta Pazarlık Suretiyle Satışın Konusu 313 2. iflasta Pazarlık Suretiyle Satışın Genel Şartlan 315 a. ikinci Alacaklılar Toplanması 315 (1) ikinci Alacaklılar Toplanmasına Davet 315 (2) Toplantı Yeter Sayısı 318 b. Alacaklılar Toplanmasının Yapılması 319 (1) Oy Hakkı ve Oy Hakkının Kullanılması 320 (2) Oy Kullanmanın Usulü ve Hukuki Niteliği 322 (3) Karar Yetersayısı ve Kararın Hukuki Niteliği 324 c. ikinci Alacaklılar Toplanmasında Paraya Çevirme Usulünün Pazarlık Suretiyle Satış Yolu ile Yapılmasına Dair Karar Alınması 325 d. iflas idaresi Tarafından Pazarlık Suretiyle Satışın Yapılması 334 3. iflasta Pazarlık Suretiyle Satışın Özel Şartları 336 a. Rehinli Mallarda Pazarlık Suretiyle Satış Usulü 336 (1) Rehinli Alacaklının Muvafakati 337 (2) Muvafakatin Açıklanması 338 (3) Muvafakatin içeriği 339 (4) Muvafakatin Açıklamasının Şekli ve Zamanı 340 (5) Muvafakatten Kaçınma 342 (6) Muvafakat Etme Serbestisi ve Serbestinin Sınırlanması 343 b. ihtilaflı Hukuki Taleplerde Pazarlık Suretiyle Satış Usulü 344 (1) ihtilafsız Hukuki Talepler 344 (2) ihtilaflı Hukuki Talepler 346 (aa) IlK. md. 245 Hükmü Gereğince ihtilaflı Hukuki Taleplerin Temliki 347 (bb) IlK. md. 245 Hükmü Gereğince ihtilaflı Hukuki Taleplerin Temlik Edilememesi 350 4. iflas Tasfiyesinde Pazarlık Suretiyle Satışın ilânı 353 5. iflas Yoluyla Takipte Karşılama Prensibi 354 6. Özel Koşullar Altında Pazarlık Suretiyle Satışın Şartları 357 a. Genel Olarak 357 b. Müstacel (Acele) Satış Halleri 358 (1) IlK. md. 224/1 Hükmünün Getirdiği Düzenleme 358 (2) IlK. md. 229/11 Hükmünün Getirdiği Düzenleme 366 (aa) Kıymeti Süratle Düşen veya Muhafazası Masraflı Olan Mallar (IlK. md. 229/11, c.l) 369 XV ■ (bb) Borsa ve Piyasada Fiyatı Bulunan Esham (Kıymetli Evrak) ve Eşya (1İK. md. 229/11, c.2) 371 (cc) Diğer Mallar (llK. md. 229/11, c.3) 373 c. Müstacel (Acele) Paraya Çevirme Hallerinde Paraya Çevirmenin Konusu .... 373 d. Müstacel (Acele) Satış Hallerinde Üzerinde Rehin Hakkı Bulunan Mallar ... 376 e. Müstacel (Acele) Satış Hallerinde IlK. md. 245 Hükmü Gereğince ihtilaflı Hukuki Taleplerin Durumu 377 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM CEBRİ İCRA HUKUKUNDA KONKORDATO HUKUKU BAKIMINDAN PAZARLIK SURETİYLE SATIŞ USULÜ 380 I- GENEL OLARAK 380 II- İSVİÇRE VE TÜRK İCRA VE İFLAS HUKUKU SİSTEMİNDE MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 386 III-MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO KURUMUNA GENEL BAKIŞ 387 A. Genel Olarak 387 B. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Çeşitleri 389 1. iflas Dışı Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato 389 2. iflas içi Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato 392 IV-MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATODA PARAYA ÇEVİRMENİN ŞARTLARI 392 A. Genel Olarak 392 B. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Alacaklıların Konkordato Teklifini Kabulü ve Konkordatonun Tasdiki 393 C. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Tasdikinin Hükümleri 394 D. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Paraya Çevrilecek Malların Konkordato Masasına Girmesi 394 E. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Tasfiyenin Usulü ve Yöntemi Hakkında Karar Verme Yetkisi 395 F. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Paraya Çevirme Zamanı 396 G. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Paraya Çevirmenin Konusu 397 V- MALVARLIĞINI TERKİ SURETİYLE KONKORDATODA PAZARLIK SURETİYLE SATIŞIN ŞARTLARI 398 A. Genel Olarak 398 B. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Pazarlık Suretiyle Satışta Görevli ve Yetkili Makam 399 1. Konkordato Tasfiye Memurları 399 XVI 2. Alacaklılar Kurulu 401 3. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato ile iflas Prosedürü Arasında Paraya Çevirme Muamelesini Yerine Getirecek Yetkili Makamların Karşılaştırılması... 402 C. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Pazarlık Suretiyle Satışta Paraya Çevirmenin Konusu ve Paraya Çevirme 404 1. Pazarlık Suretiyle Satışta Paraya Çevirmenin Konusu 404 2. Pazarlık Suretiyle Satışta Paraya Çevirme 404 a. Genel Olarak 404 b Rehinli Taşınmaz Mallar Bakımından 406 c. Rehinli Taşınır Mallar Bakımından 410 d. Tahsili Güç ve İhtilaflı Hakların Alacaklılara Devri Bakımından 413 3. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Pazarlık Suretiyle Satışın İçeriği 416 D. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Pazarlık Suretiyle Satışın Hükümleri .. 416 SONUÇ 418 KAYNAKLAR 424 DİĞER KAYNAKLAR 444 XVII