Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Cari Hesap Sözleşmesi

Cari Hesap Sözleşmesi

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
347
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-4446-45-2

130,00 TLGİRİŞ Cari hesap, tacirler arasındaki uygulamadan doğmuş ve gelişmiş bir kurumdur. Ticari işlemlerin basitleştirilmesi ve yeknesaklaştırılması ihtiyacı, tacirleri karşılıklı alacaklarını ve borçlarını cari hesaba kaydederek, belirli hesap devreleri sonunda takas ve bakiyeyi tanımaları şeklinde bir hesaplaşma yöntemi geliştirmelerine sebebiyet vermiştir. Önceleri bir muhasebe işlemi olarak görülen bu yöntem, kanunlarda düzenlenmeye başlamasıyla hukuki bir nitelik kazanmıştır. Cari hesap, başta bankalar ile müşterileri olmak üzere, tacirler ile tacir yardımcıları (acente, komisyoncu, pazarlamacı, bayi vb.), toptancılar ile perakendeciler, sanayiciler ile tedarikçiler, yayın evleri ile kitapçılar, şirketler ile ortakları ve/veya yavru şirketleri arasında akdedilmektedir1. Sağladığı iktisadi kolaylıklardan ötürü, uygulama alanı gün geçtikçe artmakta2 ve esnaf, çiftçi, avukat gibi tacir olmayan kişiler tarafından da kullanılmaktadır3. Cari hesap, hukukun en zor ve tartışmalı konulardan birisidir4. Bu tartışmalar; başta cari hesabın hukuki niteliği olmak üzere, karşılıklılık şartının ne anlama geldiği, bu bağlamda banka cari hesaplarının durumu, cari hesaba hangi alacakların kaydedileceği ve hesaba kaydın sonuçları, hesaba kaydedilen alacaklar ve borçların ne zaman ne şekilde takas edileceği, bakiyenin tanınmasının yenileme sonucu doğurup doğurmayacağı ve tanımaya bağlanan sonuçlar, hesaba kaydedilen alacak ve borç tutarları ile bakiyeye hangi şartlarla faiz ve/veya bileşik faiz işletileceği, cari hesaba kaydedilen alacaklara ilişkin teminatların devamı, bakiyenin haczi ve haczin sonuçları, cari hesapta zamanaşımı konularında yoğunlaşmaktadır. Türk hukukunda daha çok, karşılıklılık şartının banka cari hesaplarında gerçekleşip gerçekleşmediği, bileşik faiz ve zamanaşımı süresinin başlangıcı konuları tartışılmaktadır. Türk hukukunda cari hesabı inceleyen tek monografik eser, 1926 tarihli mülga Türk Ticaret Kanunu esas alınarak hazırlanan Baki Toksal\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′ın “Hukukî Cephesiyle Hesabı Cari” (İstanbul 1956) isimli doktora tezidir. Bu monografik eserden başka, cari hesapla ilgili çeşitli makale ve yüksek lisans tezleri yazılmışsa da, konu bir doktora veya doçentlik tezi olarak ele alınıp incelenmemiştir. Ayrıca söz konusu monografik eserin yayımından sonra, başta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere birçok kanunda değişiklik yapılmış veya yenisi çıkartılarak eskisi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu sebeple konunun bir bütün olarak ele alınıp, güncel mevzuat, yargı kararları ve mukayeseli hukuk bakımından yeniden incelenmesinde fayda görülmüştür. Çalışmamız, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde cari hesabın tarihçesi, hukuki düzenlemesi, işlevleri, çeşitleri, hukuki niteliği, şartları ve banka cari hesapları incelenmiştir. İkinci bölümde alacaklar ile borçların hesaba kaydı, hesaba kaydın sonuçları, takas, hesap devreleri, bakiyenin tespiti ve tanınması, tanımanın sonuçları, yanlış tespit edilen bakiyenin düzeltilmesi ve cari hesap ile ilgili İcra ve İflas Kanunu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nun 68/b ile 150/ı maddeleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise, cari hesabın işleyişi ile ilgili özel durumlar irdelenmiş ve bu kapsamda cari hesaba kaydedilen alacak ve borç tutarları ile bakiyeye faiz işletilmesi, bileşik faiz, banka cari hesaplarında bileşik faiz, cari hesaba kaydedilen alacaklar için verilen teminatların devamı, teminatlardan doğan sorumluluk ve bu sorumluluğun kapsamı, bakiye için teminat verilmesi, bakiyenin haczi, haczin etkileri ve ihtiyati haciz konuları incelenmiştir Dördüncü bölümde ise, cari hesap sözleşmesinin sona ermesi, sona ermenin sonuçları, cari hesapta zamanaşımı ve zamanaşımı süresinin başlangıcı konuları ele alınmıştır. Sonuç kısmında ise, cari hesapla ilgili tespitler ile değişiklik önerilerine yer verilerek çalışma tamamlanmıştır. SUNUŞ “Cari Hesap”, Türk Ticaret Kanunu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nda kendisine bir fasıl (Altıncı Fasıl) ayrılacak önemde bir müessesedir. Bu önemli düzenlemenin uygulamadaki yansımaları da nitekim Kanunu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nun kendisine verdiği önemi doğrular niteliktedir. Konu, Kanun koyucu nezdinde kendisine bir fasıl ayrılacak ölçüde önemli bulunmasına ve uygulaması da özellikle bankacılık sektöründe yoğun olmasına rağmen, öğreti konuyu bir monografi veya makale kapsamında incelemekten sürekli uzak durmuştur. Bunun birçok nedeni vardır; ama önemli nedenlerinden birisi konunun çok yönlü olmasıdır; tatbikatta birçok sorunun çıkması ve daha da önemlisi incelenmesindeki teorik zorluklarda bu kaçınmanın nedenleri arasındadır. Konu ciddi bir doktora tezi kapsamında en son 1956 yılında Dr. Baki Toksal tarafından incelenmiştir. Bundan sonra gerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi gerek (çeşitli vesilelerle bilgi sahibi olduğumuz üzere) diğer Fakültelerde konuyu doktora ve yüksek lisans düzeyinde birçok akademisyen inceleme girişiminde bulunmuşsa da, bu çalışmalar bir sonuca ulaşmamış, konu hakkında müstakil basılı bir eser gün yüzüne çıkmamıştır. İşte elinizdeki bu eserle Dr. unvanını alan Ramazan Durgut, birçok kişinin teşebbüs etmediği, teşebbüs edenlerin de yarıda bıraktığı böyle bir konuyu cesaretle tez konusu olarak seçmiş ve seçmekle de kalmamış başarı ile sonuçlandırmıştır. Dr. Durgut, eserinde “cari hesap” konusunu hem bir ticaret hukuku kitabı ölçüsünde tüm yönleriyle ele almış hem de cari hesap konusuna özgü sorunları ilgili bölümlerde mukayeseli olarak ve konu hakkındaki tartışmalara müdahil olarak incelemiştir. Cari hesapla ilgili sorunlu konuların incelenmesinde Dr. Durgut çekinik davranmamış, konu hakkındaki görüş ve değerlendirmeleri ortaya koyduktan sonra, daha ziyade bir tarafta yer almakla birlikte yer yer de özgün görüşlerini aktarmıştır. Cari hesapta faiz/bileşik faiz konusu özellikle Türk Ticaret Kanunu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′ndaki değişiklikten sonra üzerinde durulması gereken bir sorun halini almıştır. Dr. Durgut gerek bu konuda gerek cari hesaba kaydedilecek alacaklar ve kaydedilmenin sonuçları, yenileme, teminatlar, karşılıklılık, bakiyenin tespit ve tanınması, ayrıca cari hesap sözleşmelerinde haciz ihbarlarının akibeti gibi hususlarda ayrıntılı inceleme ve değerlendirmelerde bulunmuştur. Netice itibariyle elinizdeki bu eser, Dr. Durgut\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′un gayretli çalışmasının bir ürünüdür. Eserin, hakkında çok az yazılan bir konuda gerek akademik anlamda gerek tatbikat bakımından katkılı olacağına inanıyorum. Uzun çalışma dönemindeki müşahedem Dr. Durgut\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′un akademi hayatını sevdiği ve ilerleyen dönemde de çalışma azminin devam edeceği ve daha yetkin çalışmalar ortaya koyacağı yönündedir. Yüksek lisans tezinden sonra elinizdeki başarılı bu eserde düşüncemi teyit etmektedir. Prof. Dr. Arslan KAYA Beyazıt/Haziran 2012 ÖNSÖZ Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora tezi olarak hazırlanmış ve Prof. Dr. Arslan Kaya (Danışman), Prof. Dr. Abuzer Kendigelen, Prof. Dr. Cevdet Yavuz, Prof. Dr. Mehmet Helvacı ve Doç. Dr. Füsun Nomer Ertan\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′dan oluşan jüri tarafından, 19/03/2012 tarihinde, oybirliği ile başarılı bulunmuştur. Cari hesap, tarafların karşılıklı alacaklarının ve borçlarının tasfiyesinde sıkça kullanılan geleneksel bir hesaplaşma yöntemidir. Cari hesap sözleşmesi, alacakların ve borçların hesaba kaydedilmesi, bunların belirli aralıklarla takası ve bakiyenin tespiti ile tanınması sözleşmelerinden oluşmaktadır. En önemli uygulanma alanlarının başında bankacılık (banka cari hesapları) gelmektedir. Roma hukukundan bu yana uygulanan bileşik faiz (anatosizm) yasağının kalktığı istisnai bir hukuk kurumu olarak gelişmiştir (YTK 8/2, 96/1). Gerek yüksek lisans gerekse doktora tez danışmanlığı üstlenen, tez konusu seçiminde bana yol gösteren, tez çalışmam sırasında tezin şekil ve esasına ilişkin eleştirilerde bulunarak, tezimi tamamlamama yardımcı olan ve engin hukuk bilgisinden yararlanma fırsatı bulduğum değerli Hocam Prof. Dr. Arslan Kaya\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′ya teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte çalışma fırsatı yakaladığım, yakın ilgisini ve yardımlarını esirgemeyen, bilgi ve deneyimlerini aktaran, değerli Hocam Prof. Dr. Abuzer Kendigelen\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′e; lisans eğitimim sırasında öğrencisi olduğum ve daha sonra tez izleme komitesinde yer almayı kabul etmesinden büyük onur duyduğum değerli Hocam Prof. Dr. Cevdet Yavuz\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′a ayrıca teşekkür ediyorum. Lisansüstü eğitimim sırasında bilgi ve deneyimlerinden yararlanma imkânı bulduğum, bunun yanında rahat ve hoşgörülü bir çalışma ortamı sağlayan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalının değerli başkanı Hocam Prof. Dr. Mehmet Helvacı ile değerli Hocalarım Prof. Dr. Hüseyin Ülgen, Prof. Dr. Ömer Teoman ve Doç. Dr. Füsun Nomer Ertan\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′a teşekkürlerimi sunuyorum. Köln Üniversitesi Uluslararası Özel Hukuk ve Yabancılar Hukuku Enstitüsü\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nde misafir araştırmacı olarak çalışma yapma imkânı sağlayan Prof. Dr. Hilmar Krüger ile araştırma görevlisi olarak beraber çalışma fırsatı bulduğum Yrd. Doç. Dr. Alihan Aydın, Yrd. Doç. Dr. M. Fatih Arıcı, Yrd. Doç. Dr. Ali Paslı, Dr. Fatih Aydoğan ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerine ve ayrıca doktora tezinin yazımı sürecinde maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. Turkay Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Kağan Susuz, Arş. Gör. Hülya Çelik ve Av. Murat Oruç\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′a bu vesileyle teşekkür ediyorum. Uygulamada cari hesapla ilgili temel bir esere ihtiyaç olduğu, konunun monografik bir eser olarak yazılmasını isteyen ve tezin basımını da üstlenen Vedat Carbaş’a ayrıca teşekkür ediyorum. Son olarak her türlü destek ve fedakârlıklarından dolayı hiçbir zaman haklarını ödeyemeyeceğim başta annem ve babam, eşim ve oğullarım olmak üzere tüm aileme şükranlarımı sunuyorum. Dr. Ramazan Durgut 5 Haziran 2012, İstanbul İÇİNDEKİLER SUNUŞ V ÖNSÖZ VII İÇİNDEKİLER IX YARARLANILAN KAYNAKLAR XXI KISALTMALAR XLV GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN TARİHÇESİ, İŞLEVLERİ, ÇEŞİTLERİ, HUKUKİ NİTELİĞİ, ŞARTLARI VE BANKA CARİ HESAPLARI § 1. TARİHÇESİ VE HUKUKİ DÜZENLEMESİ 3 1.1. Tarihçesi 3 1.2. Hukuki Düzenlemesi 5 1.2.1. Türk Hukukunda 5 1.2.2. Mukayeseli Hukukta 8 1.2.2.1. Alman Hukukunda 10 1.2.2.2. Avusturya Hukukunda 10 1.2.2.3. İsviçre Hukukunda 10 1.2.2.4. Diğer Ülke Hukuklarında 11 § 2. İŞLEVLERİ VE ÇEŞİTLERİ 15 2.1. İşlevleri 15 2.1.1. Basitleştirme ve Yeknesaklaştırma 15 2.1.2. Teminat 16 2.1.3. Kredi 18 2.2. Çeşitleri 21 2.2.1. Tarafları Tacir Olan - Olmayan Cari Hesap 21 2.2.2. Dönemsel Olan - Olmayan (Kademeli) Cari Hesap 23 2.2.3. Basit - Bileşik Cari Hesap 24 2.2.4. Mal - Para (Banka) Cari Hesabı 25 2.2.5. Faizli - Faizsiz Cari Hesap 25 2.2.6. Süreli - Süresiz Cari Hesap 26 2.2.7. Teminatlı - Teminatsız Cari Hesap 26 § 3. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, ŞARTLARI VE ŞEKLİ 27 3.1. Tanımı 27 3.2. Benzer Kavramlarla İlişkisi 30 3.2.1. Ticari Defterlerle 30 3.2.2. Taraflar Arasındaki İlişki ve Sözleşmelerle 31 3.2.3. Açık Hesapla 31 3.3. Hukuki Niteliği 32 3.4. Şartları 37 3.4.1. İki Taraflı Olması 37 3.4.2. Tarafların Ehliyeti 38 3.4.3. Tarafların Tacir Olması Sorunu 39 3.4.3.1. Tacir Olmanın Zorunlu Olmaması 39 3.4.3.2. Tacir Olmanın Sonuçları 42 3.4.4. Taraflar Arasında Alacak ve Borç Doğuracak Bir İlişkinin Bulunması 43 3.4.5. Karşılıklı Alacaklar (ve Borçlar) 46 3.4.6. Hesaba Kayıt 51 3.4.7. Takas 52 3.4.8. Bakiyenin Tespiti ve Tanınması 53 3.4.9. Belirli Hesap Devrelerinin Bulunması (Dönemsellik) 54 3.5. Şekli 57 § 4. BANKA CARİ HESAPLARI 63 4.1. Genel Olarak 63 4.2. Çeşitleri 64 4.2.1. Alacaklı Cari Hesap 64 4.2.2. Borçlu Cari Hesap 65 4.2.2.1. Açık Borçlu Cari Hesap 67 4.2.2.2. Teminatlı Borçlu Cari Hesap 67 4.2.3. Özel Cari Hesap 68 4.3. Banka Cari Hesaplarının Cari Hesap Sözleşmesi Sayılıp Sayılmayacağı Sorunu 69 4.3.1. Alacaklı Cari Hesap 69 4.3.2. Borçlu Cari Hesap 69 4.3.2.1. Lehte Görüşler 70 4.3.2.2. Aleyhte Görüşler 73 4.3.2.3. Yargıtay\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′ın Görüşü 77 4.3.2.4. Değerlendirme 79 İKİNCİ BÖLÜM CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN İŞLEYİŞİ VE HÜKÜMLERİ § 5. ALACAKLARIN CARİ HESABA KAYDEDİLMESİ 83 5.1. Genel Olarak 83 5.2. Cari Hesaba Kaydedilebilen Alacaklar 84 5.2.1. Genel Olarak 84 5.2.2. Cari Hesaba Kaydedilebilen Alacakların Özellikleri 86 5.2.2.1. Alacakların Aynı Türden Olması 87 5.2.2.2. Muacceliyet 88 5.2.2.3. Karşılıklılık 89 5.2.3. Koşula Bağlı Alacaklar 90 5.2.4. Kambiyo Senetleri 91 5.2.5. Cari Hesaba Kaydedilme Şartlarını Taşımayan Alacakların Tarafların Anlaşması ile Hesaba Kaydedilmesi 94 5.3. Cari Hesaba Kaydedilemeyen Alacaklar 95 5.3.1. Genel Olarak 95 5.3.2. Takas Edilemeyen Alacaklar 96 5.3.2.1. Tevdi Edilmiş Eşyanın Geri Verilmesine veya Bedeline İlişkin Alacaklar (YBK 144/b.1) 98 5.3.2.2. Haksız Olarak Alınmış veya Aldatma Sonucunda Alıkonulmuş Eşyanın Geri Verilmesine veya Bedeline İlişkin Alacaklar (YBK 144/b. 2) 100 5.3.2.3. Nafaka ve İşçi Ücreti Gibi, Borçlunun ve Ailesinin Bakımı İçin Zorunlu Olup, Özel Niteliği Gereği, Doğrudan Alacaklıya Verilmesi Gereken Alacaklar (YBK 144/b. 3) 102 5.3.3. Belirli Bir Amaca Harcanmak veya Ayrıca Emre Hazır Tutulmak Üzere Teslim Olunan Para ve Mallardan Doğan Alacaklar 103 5.3.4. Cari Hesap Sözleşmesinin Yapılmasından Önce Doğmuş Bulunan Alacaklar 105 5.3.5. Komisyon Ücreti ve Giderler 105 5.3.6. Cari Hesaba Kaydedilemeyen Alacaklarla İlgili Sözleşmelerin Geçerliliği 106 5.4. Alacakların Cari Hesaba Kaydedilmesinin Sonuçları 107 5.4.1. Genel Olarak 107 5.4.2. İç İlişkide 110 5.4.2.1. Ödemenin İstenememesi 110 5.4.2.2. Temerrüdün Oluşmaması 110 5.4.2.3. Zamanaşımının Durması 111 5.4.2.4. Faizin İşlemeye Başlaması 114 5.4.2.5. Takas Edilememe 114 5.4.2.6. Yenilemenin Gerçekleşmemesi 115 5.4.2.7. Teminatların Devam Etmesi 118 5.4.2.8. Dava ve Savunma Haklarının Devam Etmesi 118 5.4.3. Dış İlişkide 122 5.4.3.1. Alacakların Devredilememesi 122 5.4.3.2. Alacakların Rehnedilememesi 124 5.4.3.3. Alacakların Haczedilememesi 126 § 6. TAKAS 129 6.1. Genel Olarak 129 6.2. Takasın Hukuki Niteliği ve Hükmü 130 6.3. Takasın Gerçekleşmesi 132 6.4. Hesap Devreleri 135 6.4.1. Hesap Devrelerinin Süresinin Belirlenmesi 136 6.4.1.1. Sözleşmeyle 139 6.4.1.2. Ticari Teamülle 139 6.4.1.3. Kanunla 140 6.4.2. Hesap Devrelerinin Süresi ile Cari Hesap Sözleşmesinin Süresinin Farkı 140 6.5. Takasın Konusu ve Takasa Uygunluk 141 6.6. Takasın Cari Hesaba Kaydedilmiş Alacaklar ve Borçlar Üzerinde Etkisi 142 6.6.1. Orantılı Toplu Takas (Mozaik) Görüşü 143 6.6.2. Kademeli Cari Hesap Görüşü 144 6.6.3. Alman Medeni Kanunu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nun Takasla İlgili Hükümlerinin Kıyasen Uygulanmasına İlişkin Görüş 146 6.6.4. Değerlendirme 147 § 7. BAKİYENİN TESPİTİ VE TANINMASI 149 7.1. Bakiye Kavramı 149 7.2. Tanımanın Hukuki Niteliği 150 7.2.1. Yenileme Görüşü 151 7.2.2. Soyut Borç Tanıması Görüşü 154 7.2.3. Sebebe Bağlı Tespit Sözleşmesi Görüşü 155 7.2.4. Değerlendirme 156 7.3. Tanımanın Gerçekleştirilmesi 158 7.3.1. Bakiyenin Tespiti ve Tebliği 158 7.3.2. Bakiyeye İtiraz 160 7.3.2.1. İtiraz Şekli 161 7.3.2.2. İtiraz Süresi 164 7.3.3. Bakiyenin Tanınması 164 7.3.3.1. Açık Tanıma 165 7.3.3.2. Zımnî Tanıma 165 7.3.3.3. Mahkeme Kararıyla Tanıma 167 7.4. Tanımanın Konusu ve Kapsamı 169 7.5. Tanımanın Geçersizliği 170 7.6. Tespit ve Tanımanın Sonuçları 174 7.6.1. Genel Olarak 174 7.6.2. Soyut Bakiye Alacağının Oluşması 174 7.6.3. Bakiyenin Yeni Hesap Devresine Alacak Olarak Kaydedilmesi 176 7.6.4. Bakiyeye Faiz İşletilmesi 178 7.6.5. Yenilemenin Gerçekleşmesi 178 7.6.6. Teminatların Devam Etmesi 181 7.6.7. Zamanaşımı 181 7.7. Bakiyenin Yanlış Tespit Edilmesi ve Bu Yanlışlıkların Düzeltilmesi 184 7.7.1. Bakiyenin Tespitindeki Yanlışlıkların Tanımadan Önce Düzeltilmesi 184 7.7.2. Bakiyenin Tespitindeki Yanlışlıkların Tanımadan Sonra Düzeltilmesi 186 7.7.2.1. Düzeltme Talebinin Hukuki Dayanağı ve Şartları 187 7.7.2.2. Düzeltme Talebinin İleri Sürülmesi 191 7.7.2.3. Düzeltme Talebinin Zamanaşımına Uğraması 192 7.8. İcra ve İflas Kanunundaki Özel Hükümler 195 7.8.1. İİK 68/b Hükmü 198 7.8.2. İİK 150/ı Hükmü 205 7.8.3. Değerlendirme 210 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNDE FAİZ, TEMİNATLAR VE BAKİYENİN HACZİ § 8. FAİZ 213 8.1. Genel Olarak 213 8.2. Cari Hesaba Kaydedilen Alacaklara Faiz İşletilmesi 214 8.2.1. Genel Olarak 214 8.2.2. Faizin Sözleşme veya Ticari Teamüller Gereğince İşlemesi 216 8.2.3. Faizin İşlemeye Başlama Anı 220 8.3. Bakiyeye Faiz İşletilmesi 222 8.3.1. Ara Bakiyelere Faiz İşletilmesi 222 8.3.1.1. Ara Bakiyelere Faiz İşletilmesinin Bileşik Faize Sebebiyet Verip Vermediği Sorunu 222 8.3.1.2. Türk Ticaret Kanunu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nun 95. Maddesiyle Getirilen Düzenleme 226 8.3.1.3. Faizin Sözleşme veya Ticari Teamüller Gereğince İşletilmesi 229 8.3.1.4. Faiz İşletilmesi İçin Bakiyenin Tanınmasının Gerekli Olmaması 230 8.3.1.5. Faizin İşlemeye Başlama Anı 233 8.3.2. Nihai Bakiyeye Faiz İşletilmesi 234 8.4. Bileşik Faiz 237 8.4.1. Genel Olarak 237 8.4.2. Şartları 239 8.4.2.1. Tarafların Tacir Olması 239 8.4.2.2. Sözleşme ile Kararlaştırma 243 8.4.2.3. Faiz İşletilecek Sürenin En Az Üç Ay Olması 245 8.4.3. Banka Cari Hesaplarında Bileşik Faiz 248 8.5. Faiz Oranı 250 8.6. Faizin Hesaplanması 254 8.6.1. Doğrudan Yöntem 255 8.6.2. Dolaylı Yöntem 255 8.6.3. Hamburg Yöntemi 256 8.7. Vade Farkı 257 § 9. TEMİNATLAR 261 9.1. Genel Olarak 261 9.2. Teminatların Devamına İlişkin TBK 134/3 Hükmünün Uygulama Alanı 263 9.3. Teminatların Türü 265 9.3.1. Kanuni ve Rızai Teminatlar 265 9.3.2. Ayni ve Şahsi Teminatlar 267 9.3.3. İmtiyaz ve Rüçhan Hakları 267 9.4. Teminatlardan Doğan Sorumluluk 270 9.4.1. Süresi 270 9.4.2. Sınırı (Miktarı) 271 9.4.3. Teminatlara Başvurulması 273 9.5. Üçüncü Kişilerce Verilen Teminatlar 274 9.6. Bakiye İçin Verilen Teminatlar 277 9.6.1. Bakiyenin Teminata Bağlanması 277 9.6.2. Teminatların Devamı 280 § 10. BAKİYENİN HACZİ 283 10.1. Genel Olarak 283 10.2. Haciz Kararı ve Uygulanması 284 10.2.1. Hesabın Bloke Edilmesi 285 10.2.2. Haczedilen Bakiyenin Ödenmesi 287 10.3. Haczin Etkileri 289 10.3.1. Etkilerin Ortaya Çıkış Zamanı 289 10.3.2. Cari Hesabın İşleyişine Etkisi 290 10.3.2.1. Cari Hesap Sözleşmesini Fesih Hakkı 290 10.3.2.2 Hesap Devresinin Sona Ermemesi 291 10.3.3. Taraflara Etkisi 291 10.3.4. Teminatlara Etkisi 294 10.3.5. Bakiyenin Devri 294 10.4. Gelecekteki (Müstakbel) Bakiyelerin Haczi 295 10.5. İhtiyati Haciz 297 10.6. Banka Cari Hesaplarının Haczi 298 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI § 11. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 301 11.1. Genel Olarak 301 11.2. Sona Erme Sebepleri 302 11.2.1. Belirli Süreli Cari Hesap Sözleşmelerinde Sürenin Sona Ermesi 302 11.2.2. Belirsiz Süreli Cari Hesap Sözleşmesinde Taraflardan Birinin Fesih İhbarında Bulunması 303 11.2.3. Taraflardan Birinin İflası 307 11.2.4. Taraflardan Birinin Ölmesi veya Kısıtlanması 309 11.2.5. Bakiyenin Haczi 311 11.2.6. Diğer Sona Erme Sebepleri 312 11.2.6.1. Taraflar Arasındaki İlişkinin Sona Ermesi ve Devri 312 11.2.6.2. Haklı Sebeple Fesih 314 11.2.6.3. Sona Erdirme (İkale) Sözleşmesi 317 11.3. Sona Ermenin Sonuçları 318 § 12. ZAMANAŞIMI 327 12.1. Zamanaşımı Süresi 327 12.2. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı 329 12.2.1. Genel Olarak 329 12.2.2. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcıyla İlgili 6762 sayılı (eski) Türk Ticaret Kanunu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nun 99. Maddesi Kapsamında Yapılan Tartışmalar 330 12.2.2.1. Zamanaşımı Süresinin Cari Hesap Sözleşmesinin Sona Ermesinden İtibaren İşlemeye Başlayacağı Görüşü 330 12.2.2.2. Zamanaşımı Süresinin Ara Bakiyelerin Tanındığı Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayacağı Görüşü 331 12.2.2.3. eTK 99\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′daki Değişik Taleplerin Gerçekleşme İhtimaline Göre Ayrı Ayrı Tespit Edilmesi Gerektiğine İlişkin Görüşü 331 12.2.2.3.1. Hesabın Tasfiyesine İlişkin Davalarda 332 12.2.2.3.2. Tanınan veya Hükmen Tespit Edilen Bakiyeye veya Faiz Bakiyelerine İlişkin Davalarda 333 12.2.2.3.3. Takip Eden Devrelerin Kalemleri Arasında Yer Almaya İlişkin Davalarda 334 12.2.2.3.4. Tahsile İlişkin Davalarda 334 12.2.2.3.5. Hesap Hata ve Zuhullerine İlişkin Davalarda 335 12.2.2.3.6. Cari Hesapta Bulunmaması Gereken Kayıtlara İlişkin Davalarda 336 12.2.3. Türk Ticaret Kanunu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nun 101. Maddesine Göre Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı 336 SONUÇ 339