Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (80)      Nisan (140)      Mart (166)      Şubat (94)

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:5 Sayı:1/3 Nisan 2020 Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı – 3

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:5 Sayı:1/3 Nisan 2020 Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı – 3Sayfa Sayısı
:  
1408
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
2458820220067

165,00 TLYirmi yılı aşkın geçmişe sahip olan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından hazırlanan dergi; hukuk alanındaki ulusal ve uluslararası çalışmaları hukukçulara, konunun uzmanlarına, mahkemelere ve hukuka ilgi duyanlara duyurmayı amaçlamaktadır.


 


Dergide hukukun teorik ve uygulamalı alanlarında yazılmış makalelere, derlemelere, olay ve karar incelemelerine, çevirilere yer verilecektir.


 


Hem özel hukuk hem de kamu hukuku alanındaki çalışmalar dergide yer alacaktır. Ayrıca hukukla yakından ilişkili alanlarda, örneğin siyasal bilim, siyasal felsefe, sosyoloji ve iktisat konularında yazılmış yazılar da yer alabilecektir.


 


Derginin bazı sayıları da "armağan sayısı" olarak düşünülmektedir.


 


Konu Başlıkları


Hak Taleplerinin Değişen Yüzleri, Arş. Gör. Şeyma SAĞDIÇ


Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 45 Kapsamında Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Sözleşmeden Dönme ve Dönmeye Bağlanan Tazminat Yaptırımı, Arş. Gör. Simge SARAÇOĞLU


Tehlikeli Terör Mahkumlarının İnfaz Sonrasında Rehabilitasyon Merkezlerinde Önleyici Amaçlı Tutulması, Öğr. Gör. Dr. Gülen SOYASLAN


Kadına Yönelik Erkek Şiddetinin Önlenmesi Bağlamında Stalking (Israrlı Takip) ve Cezasızlık Sorunu, Dr. Öğr. Üyesi M. Buket SOYGÜT


Roma'dan Günümüze ‘Hukukçu Olmak' Üzerine, Prof. Dr. Özlem SÖĞÜTLÜ


Adalet Meslek Yüksekokullarının İnfaz ve Koruma Personeli Yetiştirmedeki Rolü, Öğr. Gör. Güven SÜSLÜ


İşçinin Pay Sahipliğinin Esneklik Açısından Değerlendirilmesi: İngiltere Örneği, Av. Dr. Barış ŞAHİN


Barış Hakkının İhlali Olarak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Yönelik Orantısız Müdahale ve Şiddet, Arş. Gör. Pınar YAŞAR ŞATIROĞLU


Alman Hukukunda Gizli Doğum Uygulaması ve Türkiye'de Uygulanabilirliği, Dr. Öğr. Üyesi Elif ŞEN


Agah Beyoğlu Karakterinin Aristoteles'in Nikomakhos'a Etik Kitabı Açısından Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Emre ŞİMŞEK


Uluslararası Çalışma Örgütü 190 Sayılı Sözleşmesi Işığında Bir İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlikesi Olarak "İşyerinde Fiziksel Şiddet" Doç. Dr. Zeynep ŞİŞLİ


İdari Yargı Kararları Çerçevesinde İdarece Yapılan Mülakatlarda Hukuka Aykırılıkların İspatı, Dr. Öğr. Üyesi Murat Buğra TAHTALI


Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Model Anlaşmaları ve Türkiye–Almanya Anlaşması'nda Ticari Kazanç ve Gayrimaddi Haklara İlişkin Belirlemeler, Arş. Gör. Selda TANER


Evlenme ve Vatandaşlık, Prof. Dr. F. Bilge TANRIBİLİR


Vekâletnamesinin Aslı ya da Onaylı Örneğini İbraz Edemeyen Vekilin Noterlik Dairesinde Bulunan Nüshadan Örnek Alıp Alamayacağı ve Nüshanın Bulunduğu Noterlikte Müvekkili Adına Hukukî İşlem Yapıp Yapamayacağı, Prof. Dr. Süha TANRIVER Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi (TCK md.262), Dr. Öğr. Üyesi Özgür TAŞDEMİR


7146 Sayılı Kanun ve 7179 Sayılı Askeralma Kanunu Kapsamındaki Bedelli Askerlik Uygulaması Bağlamında Kıdem Tazminatına Hak Kazanılıp Kazanılmamasına İlişkin Değerlendirme, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin TAŞDEMİR


7188 Sayılı Kanun ile Ceza Muhakemesi Kanunu'na Getirilen "Basit Yargılama Usulü" Hakkında Tespit ve Değerlendirmeler, Dr. Şaban Cankat TAŞKIN


"Kişisel Veri" Kavramının Ticaret Şirketleri Bakımından Düşündürdükleri, Arş. Gör. Dr. Ufuk TEKİN


Takip Hukukuna Özgü Bazı Davaların Dava Şartı Arabuluculuğa Tâbi Olup Olmadığı Sorunu, Dr. Öğr. Üyesi Barış TORAMAN


Zorunluluk Halinde Sınırın Aşılması Meselesi, Dr. Öğr. Üyesi M. Emre TULAY (LL.M. Bochum)


Bulut Bilişimde Fikri Mülkiyetin Korunması, Arş. Gör. Dr. Aybike TUNÇ


Mülkiyet Hakkına İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizini Reddeden Kararların, AİHS EK.1. Protokol, Madde 1 Kapsamında Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL


Albert Venn Dicey'nin Hukuk Devleti Anlayışının Işığı Altında Türk Anayasa Mahkemesi'nin Kararları, Prof. Dr. Mehmet TURHAN


Ücret Garanti Fonu, Arş. Gör. M. Gökhan TÜRE


Ekonomik Şiddet ve Kadının Ekonomik Şiddete Karşı Korunması, Elif TÜTÜNCÜ


Kabahatler Kanununun Genel Hükümleri ve İdari Yaptırımlar Üzerine Bazı Gözlemler, Arş. Gör. Duygu TÜZÜN


Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Çerçevesinde Türk Hukukunda Toplu Eylem Hakkı: Kapsam ve Sınırlarına İlişkin Bir İnceleme, Arş. Gör. Ali UÇAR – Arş. Gör. Dr. Ahmet EKİNCİ


Anonim Şirket Payları Üzerinde Geri Alım (Vefa) Hakkı –11. HD'nin 09.03.2016 Tarih ve E. 2015–3775, K. 2016–2651 Sayılı Kararı Üzerine– Arş. Gör. Sercan UÇAR


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Yer Alan Hakların ve Yükümlülüklerin İş İlişkisindeki Yansımaları, Av. Selen UNCULAR (LL.M.)


Hâkim Parti Sistemi ve Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı, Dr. Öğr. Üyesi Cem Duran UZUN


Sarhoşluk Kabahati, Arş. Gör. Sezin VURAL


Sermaye Piyasası Kanunu Açısından Piyasa Dolandırıcılığı Suçu, Arş. Gör. Can YALÇIN


İşverenin İşçinin İletişimini Denetlemesi ve Bu Faaliyetlerin Hukuka Uygunluğunun Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Melike YAMAN


İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunda İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı, Av. Büşra YAŞAR


Manevî Tazminat Alacağının Devredilmesi Konusuna İlişkin Bir Değerlendirme, Doç. Dr. H. Tolunay OZANEMRE YAYLA


Karl Marx'da Ahlâk, Adalet ve Özgürlük, Arş. Gör. Dr. Yavuz YAYLA


TTK m. 420 Uyarınca Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi, Ece Selin YETKİN


Şeref ve Haysiyete Yönelik Saldırılar Karşısında Kişilik Hakkının Korunması, Av. Ozan Ali YILDIZ


Yargıtay Kararları Işığında İş Sözleşmesinin Performans Düşüklüğü Nedeniyle Feshi, Av. Gizem YILMAZ


Anonim Şirketlerde Azınlığın Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması ve Gündeme Madde Eklenmesi Talebi, Arş. Gör. Hümeyra YILMAZ


Dayanışma Aidatı Miktarının Sendika Özgürlüğü ve Sendika Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi, Arş. Gör. İmge Hazal YILMAZ


Yargıtay Kararları Işığında İşyerinde Yaşanan Duygusal (Romantik) İlişkilerin İşverenin İş Sözleşmesini Fesih Hakkına Etkisi, Doç. Dr. Yusuf YİĞİT


Türk Ceza Kanunu'nda İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu, Öğr. Gör. Simge Nil YURTSEVEN


İdari Yargılama Usulü Kanunu Kapsamında Üst Makama Başvuru Şartları, İlker ZEYREK


HAKEMSİZ MAKALELER


AB Divanı ve Ulusal Anayasa Mahkemeleri Arasında İşbirliği ve Gerilim İlişkisi, Prof. Dr. A. Füsun ARSAVA


Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a Göre Bileşik Faiz Yasağı (TKHK m. 4–7), Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ


Dünden Bugüne Türk Medeni Kanununda Kadın, Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU


Türk Sendikalar Hukukuna Göre Sendikanın Üyeliğe Kabul Etmeme Özgürlüğü, Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU


Edebiyat ve Hukuk, Prof. Dr. Doğan SOYASLAN


Tasarrufun İptali Davalarında "Ticari İşletmenin Devri" (İİK 280–III), "İptale Tâbi Tasarrufların Kapsamı" (İİK 278, 279, 280) ve "Mahkemeye Aciz Vesikası Sunulması" (İİK 277) Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Av. Talih UYAR


ÇEVİRİLER


Uluslararası Enerji Sektöründe Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri: Genel Bir Değerlendirme, Timothy MARTIN – Çeviren: Hüseyin AMİKLİOĞLU


Liberaller Romantiklere Karşı: Gelişmekte Olan Kurumsal Uluslararası Ceza Hukukunun Zorlukları, Prof. Carsten STAHN – Çeviren: Av. Oğuzhan ÖZTÜRK


Vital, Sophia ve Şti. – Robotların Hukuki Kişiliğinin Arayışında, Ugo PAGALLO – Çeviren: Arş. Gör. Ceren SOYDAN