Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (15)      Haziran (85)      Mayıs (54)      Nisan (96)

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:5 Sayı:1/1 Nisan 2020 Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı – 1

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:5 Sayı:1/1 Nisan 2020 Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı – 1Sayfa Sayısı
:  
1328
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
2458820220043

165,00 TLYirmi yılı aşkın geçmişe sahip olan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından hazırlanan dergi; hukuk alanındaki ulusal ve uluslararası çalışmaları hukukçulara, konunun uzmanlarına, mahkemelere ve hukuka ilgi duyanlara duyurmayı amaçlamaktadır.


 


Dergide hukukun teorik ve uygulamalı alanlarında yazılmış makalelere, derlemelere, olay ve karar incelemelerine, çevirilere yer verilecektir.


 


Hem özel hukuk hem de kamu hukuku alanındaki çalışmalar dergide yer alacaktır. Ayrıca hukukla yakından ilişkili alanlarda, örneğin siyasal bilim, siyasal felsefe, sosyoloji ve iktisat konularında yazılmış yazılar da yer alabilecektir.


 


Derginin bazı sayıları da "armağan sayısı" olarak düşünülmektedir.


 


Konu Başlıkları


Türk Medeni Kanunu Işığında Alacak Rehni, Av. Hayriye ACIROĞLU


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Tüzel Kişiler Tarafından Yapılan Bireysel Başvurularda Kişi Yönünden Yetki, Arş. Gör. Abdullah ADA– Arş. Gör. Burkay Can KARA


Uluslararası Para Sisteminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği, Doç. Dr. Ece C. AKDOĞAN


Ücret Ödemesinin İspatı, Öğr. Gör. H. Sena AKKIŞLA


Rödövans Sözleşmesinden Doğan Devlet Hakkının Hukuki Niteliği ve Yükümlüsü, Hüseyin AMİKLİOĞLU


Avalde Eşin Rızasının Aranmasına Gerek Bulunmadığına İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararının Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Deniz Onur ARAS


Muvazzaf Askerlik, Emeklilik ve Evlilik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshinde İşçinin Bildirimde Bulunma (Feshi İhbar) Yükümlülüğü, Prof. Dr. Kadir ARICI


İş Güvencesi Kapsamındaki Kadın İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Hamilelik Nedeniyle Feshinde İşe Başlatmama Tazminatı Yanında Ayrımcılık Tazminatının da Talep Edilebilmesi Üzerine Düşünceler, Prof. Dr. Muhittin ASTARLI


Türk Ticaret Kanunu'nun 5–A Maddesi Çerçevesinde Menfi Tespit Davaları Sorunu, Prof. Dr. Murat ATALI– Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN


Güvenli Üçüncü Ülke Uygulamaları: Uygulamanın Dayanakları, Eleştirileri ve Hukukiliği, Arş. Gör. Ogün Erşan AYDINLI


Yenilenebilir Enerji Alanında Yurttaş Enerji Toplulukları (Bürgerenergiegesellschaft): Yerel Kabul Edilebilirlik Açısından Almanya Örneği, Arş. Gör. Zeynep Nihal AYDINOĞLU


Organ veya Doku Verme Borcu Altına Giren Kişinin Cayması, Doç. Dr. Emel BADUR


Eziyet Suçu, Dr. Sevi BAKIM


Kişiliğin Korunması Kapsamında Ölümden Sonra Hatıranın Korunması Teorisi, Doç. Dr. Gamze TURAN BAŞARA


4857 Sayılı İş Kanunu Bağlamında Çalışan Sağlık Verilerinin İşleme Koşulları, Av. Dilek Gökçe BAŞDAĞ


Üçüncü Kişi İpoteğinde Taşınmaz Malikinin Borcu İfası ve İfanın Hukuki Sonuçları, Arş. Gör. Aziz Erman BAYRAM


İdare Hukuku Açısından Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmeti, Arş. Gör. Simge DEMİR BAYRAM


Roma Hukukunda İş İlişkilerinin Gelişimi Çerçevesinde Opera Kavramı ve İşçinin Bizzat Çalışma Borcu, Arş. Gör. Setenay BAYTEMİR


Vasiyete Konu Eşyanın Üçüncü Kişinin Mülkiyetinde Olması Durumunda Tedarik Vasiyetinin Yerine Getirilmesi, Arş. Gör. Ayşe Merve BELGE


Sendika Genel Kurul Kararlarının Hukuki Niteliği ve Buna Bağlı Sonuçlar, Dr. Öğr. Üyesi Mehtap YÜCEL BODUR – Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ


Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu, Dr. Öğr. Gör., Av. Alptekin Burak BOYDAK


İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Kapsamında Mesleki Risk İlkesi, Dr. Melike Özge ÇEBİ BUĞDAYCI


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Takdir Yetkisi Doktrini Mahkemenin Etkililiğini Zayıflatmakta mıdır, Muhafaza Etmekte midir? Kıvılcım Ceren BÜKEN (LL.M.)


Koronavirüs Salgınının İş Sözleşmesi ile İşçi İşveren İlişkilerine Etkisi ve Sonuçları, Prof. Dr. Talat CANBOLAT – Dr. Hasan KAYIRGAN


Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi Suçu, Arş. Gör. Selami CİN


Türk Hukukunda Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Limited Şirket Müdürlerinin Hukuki Statüsü, Dr. Öğr. Üyesi Orhan Ersun CİVAN


Sivil İtaatsizliğin Demokratik Potansiyeli, Arş. Gör. Elif Can ÇALICI


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması, Arş. Gör. Ayla ÇALIŞKAN


İşçi Lehine Yorum İlkesi, Arş. Gör. Yiğitcan ÇANKAYA


Türkiye'de Geçici Koruma Rejimine Tabi Yabancılara Sağlanan Hizmetlere İlişkin Hukuki Çerçeve, Dr. F. Elif ÇELİK


İstinaf Yargılaması Sonucu Verilen Kararların Kanun Yolu Denetimi, Arş. Gör. Ezgi ÇIRAK


Sosyalist ve İslami Anayasaların Başlangıç Kısımlarında İdeoloji, Arş. Gör. Furkan ÇİRKİN


Türk Ceza Hukukunda Genel Ahlakın Cinsiyetçi Yorumu, Öğr. Gör. Duygu MERKİ ÇOKSEZEN


Kanun Dışı Grev ve Lokavtın Tespiti ve Uygulamada Hukuki Hüküm ve Sonuçları, Prof. Dr. Fevzi DEMİR


2002 Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesi'ne Göre Yolcu Manevi Tazminat İsteyebilir mi? Doç. Dr. İsmail DEMİR


Türk Medeni Hukuku'nun Yazılı Olmayan Kaynağı; Örf ve Âdet Hukuku, Dr. Remzi DEMİR


Ceza Hakiminin Vicdani Kanaati Üzerine Bir Değerlendirme, Dr. Öğr. Üyesi M. Balkan DEMİRDAL


Çocuğun Soyadı Meselesine Dair Verilen Güncel Yargı Kararları Üzerine Bir İnceleme, Av. Büşra DOĞAN


Kamu Görevlisi Disiplin Hukukunda Masumiyet Karinesi ve Şüpheden Sanık Yararlanır (In Dubio Pro Reo) İlkelerinin Uygulanması, Dr. Öğr. Üyesi Eser US DOĞAN – Dr. Öğr. Üyesi Özge YÜCEL DERİCİLER


"Uber" Platformu Çalışanlarının Hukuki Statülerine İlişkin Yaklaşımlar, Dr. Öğr. Üyesi Sevil DOĞAN


Vergi Uyuşmazlıkları Bakımından Makul Sürede Yargılanma Hakkı, Arş. Gör. Simay DOĞMUŞ


Yasa Koyucunun Suç ve Ceza Siyasetini Belirleme Yetkisinin Anayasal Denetimi, Arş. Gör. Hilal DÜZENLİ


Türk İş Hukuku Sisteminde Çocuğun Korunması, Dr. Canan ERDOĞAN – Dr. Belkıs VURAL ÇELENK


İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu Bağlamında İş İlişkisinde Fiziksel Şiddetin Önlenmesi, Arş. Gör. Çağla ERDOĞAN – Arş. Gör. Zehra Betül KULP


Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Usulü, Dr. Öğr. Üyesi A. Uğur ERİŞ


Grev Yasakları ve Erteleme, Av. Tolga ERKOÇKAR