Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Can Sigortası Hukuku

Can Sigortası HukukuSayfa Sayısı
:  
544
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2002
ISBN NO
:  
9757425494

200,00 TLİKİNCİ BASIYA SUNUŞ 1996 yılında hazırladığım bu kitabın ilk baskısından bu yana beş yıla yakın bir süre geçmiş bulunmaktadır. Kitabın bu baskısında, ilk baskı sırasında yayınlanan Hayat Sigortası Genel Şartları, ilgili bölümlerde incelenmiş, can sigortasına ilişkin mevzuat değişiklikleri kitabın mevzuat bölümüne alınmış, kitabın hazırlanması aşamasında yayınlanan ancak henüz yürürlüğe girmemiş bulunan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu metin olarak mevzuat bölümüne konulmuş ve ayrıca bu sistem, kitabın metin bölümünde de ana ilkeler bakımından incelenmiş ve uygulamacıya sistem hakkında genel açıklamalar yapılmıştır. Keza, Can sigortası bakımından yeni içtihatlara da konulan içinde yer verilmiştir. Kitabın ilk baskısında değindiğim Can sigortasına ilişkin yasa ve diğer mevzuat eksiklikleri henüz giderilmediği gibi, doktrinde de bu hukuk dalında yeterli eser sıkıntısı da halen devam etmektedir. Ancak, "Hayat Sigorta Sözleşmesi" isimli kitabı ile Prof. Dr. Samim Ünan′ın bu hukuk dalına temel nitelikli bir eser kazandırdığı için tüm uygulamacılar adına burada kendisine teşekkür etmeyi bir görev kabul ediyorum. Kitabın bu baskısının hazırlanmasında maddi ve manevi desteği ile bana uygun çalışma ortamı sağlayan eşime ve kitabın düzeltmelerinde yardımcı olan oğlum yargıç Mehmet Oğuz Ulaş′a, kitabı kısa sürede yayma hazırlayan saym Turhan Polat′ a, dizgi işlemini titizlikle gerçekleştiren saym Mukaddes Karahasanoğlu′na ve Leyla Kaptan′a baskı işlemini titizlikle gerçekleştiren Eda Matbaası sahibi sayın Cafer Tayyar Demir ile baskı işleminde büyük emeği olan sayın Orhan ustaya teşekkürlerimi sunuyorum. 19/09/2001 Gaziosmanpaşa - Ankara Işıl ULAŞ İÇİNDEKİLER § III- BİRİNCİ KİTAP BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER GİRİŞ CAN (KİŞİ) SİGORTASI i- II-III-IV- KAVRAM CAN SİGORTASI TARİHÇESİ CAN SİGORTASININ YARARLARI VE ÖNEMİ.. CAN SİGORTASININ KAYNAKLARI 1- Can Sigortasının Yasal Kaynakları A- Türk Ticaret Kanunu B- Sigorta Murakabe Kanunu C- Mükerrer Sigorta Hakkında Kanun 2- Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelik, Tü zük ve Tebliğler 8 3- Tarife, Talimat ve Genel Şartlar 9 4- Mahkeme İçtihatları ve Doktrin 10 CAN (KİŞİ) SİGORTASI HAKKINDA GENEL BİLGİ LER 10 I- ÖZEL SİGORTA TÜRLERİ 10 1- Zarar (Tazminat) Sigortaları 10 2- Can (Kişi) Sigortaları 11 II- CAN SİGORTASI İLE ZARAR (MAL) SİGORTASI ARASINDAKİ İLKE FARKLILIKLARI 11 1- Sigorta Bedeli Bakımından Farklılık 11 2 - Menfaat İlkesi Bakımından Farklılık 12 3 - Halefiyet İlkesi Bakımından Farklılık 12 4- Rizikonun Gerçekleşmesi Yönünden Farklı lık 12 III- CAN (KİŞİ) SİGORTASI TÜRLERİNE GENEL BAKIŞ 13 1- Hayat Sigortası 13 2- Kaza Sigortası 13 3- Hastalık Sigortası 13 4- Kaza Dolayısı İle Sorumluluk Sigortası 14 IX İKİNCİ BÖLÜM CAN SİGORTASI KAVRAMI §1- CAN (KİŞİ) SİGORTASI SÖZLEŞMESİ 15 I- CAN SİGORTASI SÖZLEŞMESİ TANIMI 15 II- CAN SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 16 § II- CAN SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU, HÜ KÜMLERİ, İŞLEYİŞİ VE SON BULMASI 17 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAYAT SİGORTASI § I- HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİ 18 I- HAYAT SİGORTASI KAVRAMI 1 8 II- HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİ TANIMI 18 §11- HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞME TÜRLERİ 19 I- ÖLÜM HALI HAYAT SİGORTASI 19 1- Süresiz Ölüm Hali Hayat Sigortası 19 2- Süreli Ölüm Hali Hayat Sigortası 20 3- Sigortalının Ölümünde Lehtar Hayatta Olmak Kaydıyla Yapılan Ölüm Hali Hayat Sigortası 21 II- YAŞAMA HALİ HAYAT SİGORTASI 21 1- Yaşama Hali Meblağ (Tutar) Ödemesi Amaçlı Sigorta 21 2- Yaşama Hali Gelir (İrat) Ödenmesi Amaçlı Sigorta 21 A- Hemen Ödemeli Gelir Sigortası 22 a) Ömür Boyu Gelir Sigortası 22 b) Kapital İadeli Gelir Sigortası 22 B- İleriki Belirli Tarihten Sonra Ödemeli Gelir Sigortası 22 III- KARMA (MİKST) HAYAT SİGORTASI 22 1- Genel Olarak Karma Hayat Sigortası 22 2 Kâr Paylı Karma Hayat Sigortası 23 IV- GRUP HAYAT SİGORTASI 25 § III- BİREYSEL EMEKLİLİK VE YATIRIM SİSTEMİ 25 I- SİSTEMİN AMAÇ VE KAPSAMI 25 1- Sistemin Amacı .′ 25 2- Sistemin Kapsamı 26 II- EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ 26 1- Emeklilik Sözleşmesinin Tarafları 27 X §iv- §v- A- Katılımcı 27 B- Emeklilik Şirketi ve Emeklilik Aracısı 27 a) Emeklilik Şirketi 27 b) Bireysel Emeklilik Aracıları 28 C- Lehdar 28 2- Emeklilik Sözleşmesinde Tarafların Yükümlü lükleri 28 A- Katılımcının Yükümlülüğü,.-. 29 B- Emeklilik Şirketinin Yükümlülüğü 29 3- Emeklilik Sözleşmesinde Aktarılması 29 III- EMEKLİLİĞE HAK KAZANMA VE SONUÇLARI 30 1- Emekliliğe Hak Kazanma Koşulları 30 2- Emekliliğe Hak Kazanma Sonuçları 30 A- Birikimlerin Defaten Ödenmesi 30 B- Emeklilik Maaşı Ödenmesi 31 IV- EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 31 1- Katılımcı Sözleşme Süreci Sona Ermeden Sis temden Ayrılması 31 2- Katılımcının Ölmesi 32 3- Katılımcının Sürekli İş Görmezlik Hale Gel mesi 32 4 - Emeklilik Sözleşmesinin Aktarılması 32 5- Katılımcının Emekliliğe Hak Kazanması 32 HAYAT SİGORTA SÖZLEŞMESİ TARAF VE UNSUR LARI 32 I- HAYAT SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 33 1- Sigortacı 33 A- Acenteler 34 B- Prodüktör 35 C- Broker 36 2- Sigorta Ettiren 36 3- Sigortalı 38 4- Sigorta Lehdarı 42 A- Lehdar Tayini, Sonuçlan ve Hukukî Yapısı 42 B- Lehdarın Değiştirilmesi 45 HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN ANA UNSUR LARI VE ÖZELLİKLERİ 48 I- HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNDE MENFAAT UNSURU 48 II- HAYAT SİGORTASINDA RİZİKO UNSURU 49 1- Ölüm Hali Hayat Sigortasında Riziko 50 A- Ölüm Rizikosu 50 XI B- İntihar 52 C- Sigorta Menfaatttarımn Sigortalıyı Öldür mesi Hali 53 2- Yaşama Hali Hayat Sigortasında Riziko 54 3- Karma (Mikst) Hayat Sigortasında Riziko 54 4- Hayat Sigortalarında Güvence Dışında Kalan Haller 55 A- Yolcu Sıfatı Dışında Bir Hava Aracında Bulunma Hali 55 B- Savaş Hali 55 C- Nükleer Rizikolar ve AİDS Hastalığı 56 D- Sigortalının İntihan 57 E- Sigortalının Menfaatdar Tarafından Öldü rülmesi 57 III- HAYAT SİGORTALARINDA PRİMİN ÖZELLİĞİ 57 IV- HAYAT SİGORTASINDA RİYAZİ İHTİYAT KAVRAMI 58 V- HAYAT SİGORTALARINDA SİGORTA BEDELİ ÖZELLİĞİ 59 VI- HAYAT SİGORTALARINDA YASAL HALEFİYETİN MÜMKÜN OLMAYIŞI 60 VII- HAYAT SİGORTASINDA TONTİN YASAĞI 61 § VI- HAYAT SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU 62 I- TEKLİFNAME 62 II- SİGORTA POLİÇESİ 69 1- Sigorta Poliçesinin Hukuki Niteliği 69 2- Sigorta Poliçesinin İçeriği 71 A- Hayat Sigorta Poliçesi Özel Şartları 71 B- Hayat Sigorta Poliçesi Genel Şartlan 73 III- ZEYİLNAME 74 § VII- HAYAT SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 75 I- HAYAT SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜ LÜKLERİ 75 1 - Sigorta Ettirenin İhbar Yükümlülüğü 75 A- Sözleşmenin Kurulma Aşamasındaki İhbar Yükümlülüğü 76 a) İhbar Yükümlülüğünün Yasal Daya nağı ve Yerine Getirilmesi Şekli ,. 76 b) İhbar Yükümlülüğünün Eksik Veya Yanlış Yapılması 89 c) İhbar Yükümlülüğünün Yerine Geti rilmemesi Halinde Müeyyide 90 XII aa- Eksik veya yanlış ihbarın kusura dayanmaması hali 90 bb- Eksik veya yanlış ihbarın kusura dayanması hali 91 cc- Eksik veya yanlış ihbarın kasta dayanması hali 92 d) İhbar Yükümlülüğü ile İlgili Yargıtay Uygulaması 92 B- Sözleşmenin Devamı Sırasındaki İhbar Yü kümlülüğü 99 C- Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde İhbar Yükümlülüğü 101 a) Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde İh bar Yükümlülüğünün Süresi ve Şekli 102 b) Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde İh bar Yükümlülüğünün Yerine Getiril memesinin Müeyyidesi 102 2- Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Yükümlülüğü.. 104 A- Prim Borcunun Hukuki Niteliği 104 B- Prim Borcunun Ödeme Şekli, Zamanı ve Yeri 105 C- Prim Ödeme Yükümlülüğünün Yerine Ge tirilmesi Sonuçları 109 D- Prim Ödeme Yükümlüğünün Sona Ermesi 109 E- Prim Ödeme Yükümlülüğünün Yerine Ge tirilmemesi Sonuçlan 110 a) Prim Borcunun Başlangıçta Öden memesi 110 b) Prim Ödenmemesi Sebebiyle Sözleş menin Feshi 112 aa- Bir yıldan uzun süreli hayat si gortalarında fesih şek)′1 112 bb- Bir yıldan kısa süreli hayat si gortalarında fesih şekli 113 c) Ücretsiz Sigorta (Sigorta Poliçesinin Tenzili) 114 II- HAYAT SİGORTASINDA SİGORTACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 116 1- Sözleşmenin Kuruluş Aşamasındaki Sigorta cının Yükümlülüğü 116 A- Teklifname Düzenlettirme 117 B- Sigorta Poliçesi Verme Yükümlülüğü 117 2- Sigorta Sözleşmesinin Devamı Sırasındaki Yükümlülükleri 118 3- A- Poliçenin Satın Alınması (İştira) Yükümlü lüğü 118 a) Amaç ve Kavram 118 b) İştira Koşulları 119 aa- Sigorta sözleşmesinin niteliğine ilişkin koşul 120 bb- Sözleşme süresine ilişkin koşul... 120 cc- Hakkın kullanılması biçimine ilişkin koşul 120 c) İftira Hakkının Kullanılmasının So nuçlan 121 aa- iştira ile sigorta sözleşmesinin sona ermesi 121 bb- iştira bedelinin ödenmesi 121 B- Poliçe Karşılığı Ödünç Para Verilmesi 122 a) Kavram ve Amaç 122 b) Ödünç Para Verme Kofulları 123 aa- Sigorta sözleşmesinin niteliğine ilişkin koşul 123 bb- Sözleşme süresine ilişkin koşul.... 123 cc- Ödünç isteme hakkının kullanıl ması biçimine ilişkin koşul 124 c) Ödünç Para Verme İflemi ve Sonuç ları 124 C- Sigortacının Sır Saklama Yükümlülüğü 124 Sigortacının Sigorta Bedelini Ödeme Yüküm lülüğü 125 A- Sigorta Bedeli Kavramı 125 B- Hayat Sigortalarında Sigorta Bedelinin Muacceliyeti 126 a) Yaşama Hali Gelir Sigortalarında Muacceliyet 126 b) Diğer Hayat Sigortalarında Muacce liyet 126 aa- Ölüm hali hayat sigortalarında muacceliyet 126 bb- Yaşama hali hayat sigortala rında muacceliyet *.. 128 cc- Karma Hayat Sigortalarında Muacceliyet 128 C- Sigorta Bedelinin Ödenmesi 129 D- Sigorta Bedelinin Ödenmesinde Temerrüt 134 § Vffl- HAYAT SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 137 I- SÖZLEŞMEDE BELİRTİL SÜRENİN DOLMASI 137 II- SÖZLEŞMEDE GÜVENCE ALTINA ALINAN RİZİKONUN GER ÇEKLEŞMESİ 138 III- SİGORTA KONUSUNUN ORTADAN KALKMASI 138 IV- FESİH VE CAYMA 139 1- Fesih 139 2- Cayma 140 V- SİGORTACININ İFLASI 143 § IX- HAYAT SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI 143 § X- HAYAT SİGORTASINDAN KAYNAKLANAN DAVA LARDA MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİ SORUN LARI 146 I- GÖREVLİ MAHKEME 146 II- YETKİLİ MAHKEME 149 DÖRDÜNCÜ BOLUM HAYAT SİGORTASI ÖZEL TÜRLERİ § I- GENEL OLARAK 153 § II- GRUP HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİ 153 I- GRUP HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİ TANIMI 154 II- GRUP HA YAT SİGORTASININ ÖZELLİKLERİ 154 III- GRUP HAYAT SİGORTALARINDA SİGORTALI 155 1- Sigortalının Şahsı Yönünden Özellik 155 2- Prim Ödeme Yönünden Sigortalının Durumu 156 3- Sigorta Bedelinin Miktarı Yönünden Sigortalı.... 156 IV- GRUP HAYAT SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN OLUŞUMU 156 1- Sözleşmenin Kuruluşu 156 2- Sözleşmenin Belgeye Bağlanması 157 A- Poliçe 157 B- Sertifika 157 V- GRUP HAYAT SİGORTASINDA TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜK LERİ 157 1 - Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri 158 A- Sigorta Ettirenin İhbar Yükümlülüğü 158 B- Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Yükümlü lüğü 160 2- Sigortacının Yükümlülüğü 162 A- Sözleşmenin Devamı Süresinde 162 XV B- Rizikonun Gerçekleşmesinde Sigorta Be delini Ödeme 162 VI- GRUP HAYAT SİGORTASININ DEVRİ 163 VII- GRUP HAYAT SİGORTASININ SONA ERMESİ 163 1- Sözleşme Süresinin Sona Ermesi 163 2- Fesih İle Sona Erme 163 3- Sigortalının Gruptan Ayrılması 164 4- Sigortacının İflası 164 VIII- GRUP HA YAT SİGORTASINDA ZAMAN AŞIMI 164 §11- HAYAT SİGORTASININ DİĞER TÜRLERİ 164 I- ÜNİVERSAL HAYAT SİGORTASI 165 II- ÇEYİZ (CİHAZ) SİGORTASI 165 III- KİLİT ADAM SİGORTASI 165 İKİNCİ KİTAP BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK KAZA SİGORTALARI § I- KAZA SİGORTASI HAKKINDA GENEL B İLGİLER 169 I- KAZA SİGORTASI AMAÇ VE KAVRAMI 169 1- Kaza Sigortası Amacı Ve Mahiyeti 169 2- Kaza Kavramı Unsurları ve Tanımı 170 A- Ansızın Oluşma Unsuru 170 B- Dışarıdan ve Şiddetli Bir Etkiyle Olma Un suru 171 C- Bilinçsiz Olma Unsuru 171 D- Bedende Zarar Oluşması Unsuru 171 II- KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 173 § II- KAZA SİGORTASI GENEL TÜRLERİ 174 I- SİGORTALININ SAYISINA GÖRE AYIRIM 174 1- Ferdi Kaza Sigortası 174 A- Belirli Kazaya Karşı Ferdi Kaza Sigortası.... 174 B- Her Türlü Kazaya Karşı Ferdi Kaza Sigor tası 174 2- Grup Kaza Sigortası 174 II- SİGORTA BEDELİNİN ÖDENME ŞEKLİNE GÖRE AYIRIM....′.... 17 5 1- Meblağ Ödemeli Kaza Sigortası 175 2- Gelir Ödemeli Kaza Sigortası 175 XVI III- YAPTIRILMASI ZORUNLU OLUP OLMAMASINA GÖRE AYI RIM 175 1- İsteğe Bağlı Kaza Sigortası 175 2- Zorunlu Kaza Sigortası 175 § III- KAZA SİGORTASINDA RİZİKO KAVRAMI 176 I- ÖLÜM HALİ (VEFAT) 176 II- İŞGÖRMEZLİK HALİ (MALULİYET) 176 1- Geçici İşgörmezlik Hali 176 2- Sürekli İşgörmezlik Hali 177 III- HASTALIK HALİ 177 § IV- KAZA SİGORTASINDA MENFAAT KAVRAMI 178 § V- KAZA SİGORTASINDA SİGORTA BEDELİ 178 § VI- KAZA SİGORTASINDA PRİM 179 § VII- KAZA SİGORTASINDA SİGORTACININ HALEFİYET HAKKI 179 § VIII- KAZA SİGORTASINDA ZAMAN AŞIMI 180 İKİNCİ BÖLÜM KAZA SİGORTASI TÜRLERİ § I- FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ 181 I- FERDİ KAZA SİGORTASINDA RİZİKONUN SINIRLANDIRIL MASI 181 II- FERDİ KAZA SİGORTASINDA TEMİNAT (RİZİKO) TÜRLERİ 18 5 1- Ölüm (Vefat) Teminatı 185 2- Sürekli İşgörmezlik (Maluliyet) Teminatı 185 3- Geçici İşgörmezlik (Maluliyet) Teminatı 185 4- İyileştirme (Tedavi) Giderleri Teminatı 186 III- TEMİNAT TÜRLERİNİN İÇTİMAİ 186 IV- FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜ KÜMLÜLÜKLERİ 187 1- Ferdi Kaza Sigortasında Sigorta Ettirene Dü şen Yükümlülükler 187 A- Sigorta Ettirenin İhbar (Bildirim) Yüküm- a) b) c) 187 Sözleşmenin Kuruluş Aşamasındaki İhbar Yükümlülüğü 187 Sözleşmenin Devamı Sırasındaki İh bar Yükümlülüğü 188 Rizikonun Gerçekleşmesindeki İhbar Yükümlülüğü 189 XVII B- Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Önlem Alma Yükümlülüğü 189 C- Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Yükümlü lüğü 190 2- Ferdi Kaza Sigortası Sözleşmesinde Sigorta cıya Düşen Yükümlülüker 191 A- Sigortacının Poliçe Verme Yükümlülüğü.... 191 B- Sigortacının Riziko Halinde Sigorta Bede lini Ödeme Yükümlülüğü 192 a) Tazminatın Saptanması 192 b) Tazminat Borcunun Muacceliyeti 193 V- FERDİ KAZA SİGORTASINDA SİGORTACININ HALEFİYETİ 19 3 VI- FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 194 1- Sözleşme Süresinin Sona Ermesi 194 2- Rizikonun Gerçekleşmesi 194 3- Sigorta Konusunun Ortadan Kalkması 195 4 - Fesih Sebebiyle Sözleşmenin Sona Ermesi 195 5- Sigortacının İflası 195 VII- FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİNDE ZAMAN AŞIMI 195 § II- GRUP KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ 196 I- GRUP KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN AMACI 196 II- GRUP KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 196 III- GRUP KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ 197 IV- GRUP KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU , 198 V- GRUP KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜ KÜMLÜLÜKLERİ 199 1- Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri 199 2- Sigortacının Yükümlülükleri 199 VI- GRUP KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 199 VII- GRUP KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİNDE ZAMAN AŞIMI 200 § III- HASTALIK (SAĞLIK) SİGORTASI SÖZLEŞMESİ 200 I- HASTALIK SİGORTASI AMAÇ VE KAVRAMI 200 1- Amaç 200 2- Kavram 200 II- HASTALIK SİGORTASINDA TEMİNAT KAPSAMI 203 1- Teminatın Genel Kapsamı 203 2- Teminat Dışı Kalan Haller ~ 205 3- Teminatın Süre ve Yer Olarak Sınırlanması.... 209 A- Süre Olarak Sınırlama 209 B- Yer Bakımından Sınırlama 213 III- HASTALIK SİGORTASINDA TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 213 XVIII IV- V-VI- 1- Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri 213 A- Sigorta Ettirenin İhbar Yükümlülüğü 213 a) Sigorta Ettirenin Sözleşme Kuruluş Aşamasındaki İhbar Yükümlülüğü 213 b) Sigorta Ettirenin Sözleşme Süresin deki İhbar Yükümlülüğü 221 c) Sigorta Ettirenin veya Sigortalının Riziko Halindeki İhbar Yükümlülüğü 222 B- Sigorta Ettirenin Prirn Ödeme Yükümlü lüğü 222 a) Peşin Ödeme 223 b) Taksitle Ödeme 223 2- Sigortacının Yükümlülükleri 224 A- Poliçe Verme Yükümlülüğü 224 B- Sır Saklama Yükümlülüğü 226 C- Sigortacının Sigorta Bedelini Ödeme Yü kümlülüğü 226 a) Sigorta Bedelinin Kapsamı 227 b) Sigorta Bedelinin Nitelikleri 227 aa- Gündelik Tazminatlar 227 bb- Tedavi Giderleri 227 c) Sigorta Bedelinin Ödenmesi Ön Ko şullan 227 aa- Rizikonun İhbarı 227 bb- Riziko Halinde Gerekli Önlem lerin Alınması 228 cc- Belgelerin Sigortacıya Teslimi.. 228 d) Sigortacı Tarafından Ödenecek Be delin Saptanması 228 aa- Bedelin Uyuşma ile Saptanması. 228 bb- Uyuşmazlık Çıkması Halinde Hakem-Bilirkişi Prosedürü 228 aaa- Hakem-bilirkişilerin seçimi 229 bbb- Hakem-bilirkişi karan 229 ccc~ Hakem-bilirkişi kararına itiraz-. 230 e) Sigorta Bedelinin Ödenmesi 230 HASTALIK SİGORTASINDA SİGORTACININ HALEFİYET HAKKI 234 HASTALIK SİGORTASINDA ZAMAN AŞIMI 236 HASTALIK SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 237 XIX § IV- OTOBÜS ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ 237 I- AMAÇ 237 II- KAVRAM 238 III- OTOBÜS ZORUNLU KOLTUK SİGORTASINDA TEMİNAT 240 1- Teminatın Kapsamı 240 2- Teminat Kapsamının Daraltılması 241 A- Aracın Niteliği Yönünden Sınırlama 241 B- İşleticinin Niteliği Yönünden Sınırlama 242 C- Yolculuk Yapılan Hat Bakımından Sınır lama 242 3- Otobüs Zorunlu Koltuk Sigortası Teminatının Nevileri 242 IV- OTOBÜS ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 243 1- Sigortacı 243 2- Sigorta Ettiren 243 A- Otobüsün İşleteni 243 B- Taşımacı 244 3- Sigortalı 245 A- Yolcular 245 B- Sürücüler 246 C- Sürücü Yardımcıları 247 V- OTOBÜS ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ VE UYGULAMA ALANI 248 VI- OTOBÜS ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 248 1 - Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri 248 A- Sigorta Ettirenin İhbar Yükümlülüğü 249 a) Sözleşmenin Kuruluş Aşamasındaki İhbar Yükümlülüğü 249 h) Sözleşme Devamı Süresince İhbar Yükümlülüğü 249 c) Rizikonun Gerçekleşmesi Halindeki İhbar Yükümlülüğü 250 B- Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Yükümlü lüğü 250 2- Sigortalının Yükümlülükleri 252 3- Sigortacının Yükümlülükleri 253 XX A- Sözleşme Kuruluş ve Devamı Sırasındaki Yükümlülükleri 253 B- Riziko Halinde Sigorta Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 253 a) Sigorta Bedelinin Ödenmesi Önkoşul ları 254 aa- Rizonun İhbarı 254 bb- Rizikonun Gerçekleşmesi Anında Gerekli Önlemlerin Alınması 254 cc- Gerekli Belgelerin Sigortacıya Verilmesi 254 b) Sigortacı Tarafından Ödenecek Be delin Saptanması 256 aa- Bedelin Uyuşma île Saptanması. 256 bb- Bedel Miktarı Üzerinde Uyuşmazlık Halinde Hakem-Bilirkişi Prosedürü. 259 c) Sigorta Bedelinin Ödenmesi 259 VII- OTOBÜS ZORUNLU KOLTUK SİGORTASINDA SİGORTACININ RÜCU HAKKI . 263 1- Sigortacının Halefîyet Yoluyla Zarar Sorum lusuna Rücu Hakkı 263 2- Sigortacının, Sigorta Ettirene Rücu Hakkı 263 A- İşletenin Veya Adamlarının Kasıt Veya Ağır Kusuru 264 B- Sürücünün Yetersizliği 264 C- Sürücünün Uyuşturucu Veya Alkollü İçki Almış Olması 264 D- Kurallara Aykırı Yolcu Taşınması 264 E- Otobüsün Çalınması Veya Gasp Edilmesi... 265 F- Sigorta Ettirenin Riziko İhbar Yükümlülü ğüne Uymaması 265 G- Sigorta Ettirenin Sözleşmenin Kurulma Sı rasındaki İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi 265 H- Sigorta Ettirenin Sözleşmenin Devamı Sıra sındaki İhbar Yükümlülüğünü Yerine Ge tirmemesi 265 XXI VIII- OTOBÜS ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE ZAMAN AŞIMI SÜRESİ 266 II- ÜÇÜNCÜ KİTAP SİGORTA HUKUKUNA İLİŞKİN YASA, YÖNETMELİK VE POLİÇE GENEL ŞARTLARI YASA VE YÖNETMELİKLER 267 1- Türk Ticaret Kanunun (Md. 1263-1338) 269 2- Sigorta Murakabe Kanunu 294 3- Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 327 4- Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelik 348 5- Karayoluyla Uluslararası Yolcu Ve Eşya Ta şımaları Hakkındaki Yönetmeliğe Bazı Ek Ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Yönetmelik. 365 6- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği 367 7- Sigorta Reasürans Şirketlerinin Kuruluş Ve Çalışma Esasları Yönetmeliğine Geçici Madde Eklemesi Hakkında Yönetmelik 337 8- Sigorta Acenteleri Yönetmeliği 388 9- Sigorta Ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği 401 10- Sigorta Prodüktörleri Yönetmeliği 413 11- Aktüerler Yönetmeliği 420 12- Sigorta Eksperleri Yönetmeliği 429 13- Sigorta İhtisas Komiteleri Yönetmeliği 443 14- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik 44% 15- Hayat Sigortaları Yönetmeliği 452 GENEL ŞARTLAR VE GRUP HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ 473 1- Hayat Sigortası Genel Şartları (HSGŞ) 475 2- Ferdi Kaza Sigortalan Umumi Şartlan (FKSGŞ) 484 3- Hastalık Sigortası Genel Şartları (HSGŞ) 495 4- Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları (OZKSGŞ) 502 XXII 5- Zorunlu Otobüs Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı 515 6- Grup Hayat Sigortası Sözleşmesi Örneği 517 7- Tarımsal Kredi Müşterileri Hayat Grup Sigorta Sözleşme Örneği 525 YASA MADDELERİ VE KAVRAM DİZİNİ 533 Yasa Maddeleri Dizini 535 Kavram Dizini 539