Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Borçlar Hukuku Temel Bilgiler

Borçlar Hukuku Temel BilgilerSayfa Sayısı
:  
166
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-146-837-2

16,20 TL
 • I. -BORÇLAR HUKUKU’NA GİRİŞ-1


 • II. -BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU-3


 • III. -BORÇ KAVRAMI VE BORCU DOĞURAN SEBEPLER-4


 • A. -Borcun Tanımı ve Unsurları-4


 • 1. -Borcun Tanımı-4


 • 2. -Borcun Unsurları-4


 • B. -Sorumluluk Kavramı-5


 • 1. -Kişi İle Sorumluluk-5


 • 2. -Mal İle Sorumluluk-6


 • C. -Borcun Kaynakları-7


 • 1. -Sözleşmeden Doğan Borçlar-7


 • a. -Sözleşmenin Kurulması-7


 • 1)-İcap (Öneri)-8


 • 2)-Kabul-9


 • 3)-Sözleşmenin Kurulduğu An-9


 • b. -Sözleşmenin Şekli-10


 • 1)-Yazılı Şekil-11


 • 2)-Resmî Şekil-11


 • 3)-İradî Şekil-12


 • c. -Sözleşmenin İçeriği-12


 • d. -İrade Bozuklukları-14


 • 1)-Yanılma-14


 • 2)-Aldatma-15


 • 3)-Korkutma-15


 • 4)-İrade Bozukluğunun Giderilmesi-16


 • 2. -Haksız Fiilden Doğan Borçlar-16


 • a. -Hukuka Aykırılık-17


 • b. -Kusur-18


 • 1)-Kast-18


 • 2)-İhmal-19


 • c. -Kusursuz Sorumluluk-20


 • d. -Zarar-21


 • e. -İlliyet Bağı-23


 • 3. -Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri-25


 • IV. -BORCUN İFASI VE SONA ERMESİ-29


 • A. -Borçların İfası-29


 • 1. -İfanın Konusu-29


 • 2. -İfa Yeri-30


 • 3. -İfa Zamanı-30


 • B. -Borcun İfa Edilmemesi-31


 • C. -Alacaklının Temerrüdü-32


 • D. -Borçlunun Temerrüdü-33


 • E. -Borcun İfa Edilmemesinin Sonuçları-34


 • 1. -Aynen İfa-34


 • 2. -Tazminat-35


 • 3. -Sözleşmeden Dönme-35


 • F. -Borç ve Borç İlişkisinin Sona Ermesi-36


 • 1. -Asıl Borca Bağlı Hak ve Borcun Sona Ermesi-36


 • 2. -İbra-36


 • 3. -Yenileme-37


 • 4. -Birleşme-37


 • 5. -İfa İmkânsızlığı-37


 • 6. -Aşırı İfa Güçlüğü-38


 • 7. -Takas-39


 • G. -Zamanaşımı-39


 • 1. -Zamanaşımının Durması-40


 • 2. -Zamanaşımının Kesilmesi-41


 • H. -Borçlarda Özel Durumlar-41


 • 1. -Müteselsil Borçlar-42


 • a. -Müteselsil Borçluluk-42


 • b. -Müteselsil Alacaklılık-43


 • 2. -Şartlara Bağlı Borçlar-43


 • a. -Geciktirici Şart-44


 • b. -Bozucu Şart-45


 • 3. -Pey Akçesi, Cayma Akçesi ve Cezaî Şart-45


 • a. -Bağlanma Parası (Pey Akçesi/ Kaparo)-46


 • b. -Cayma Parası (Cayma Akçesi)-46


 • c. -Cezaî Şart-46


 • 1)-Seçimlik Cezaî Şart-48


 • 2)-İfaya Eklenen Cezaî Şart-48


 • 3)-Kararlaştırılan Cezaî Şart-48


 • V. -SÖZLEŞME TÜRLERİ-50


 • A. -Satış Sözleşmesi-50


 • 1. -Satış Sözleşmesinin Hükümleri-50


 • a. -Satıcının Borçları-50


 • 1)-Devir ve Taşıma Giderleri-50


 • 2)-Zapttan Sorumluluk-51


 • 3)-Ayıptan Sorumluluk-51


 • 4)-Zamanaşımı-54


 • b. -Alıcının Borçları-54


 • 1)-Satış Bedelinin Ödenmesi ve Satılanın Devralınması-54


 • 2)-Satış Bedelinin Belirlenmesi-54


 • 3)-Satış Bedelinin Muacceliyeti ve Faizi-55


 • 4)-Alıcının Temerrüdü-55


 • 2. -Satış Sözleşmesinin Türleri-55


 • a. -Taşınır Satışı-55


 • b. -Taşınmaz Satışı-56


 • c. -Örnek Üzerine Satış-56


 • d. -Beğenme Şartıyla Satış-57


 • e. -Kısmî Ödemeli Satış-57


 • 1)-Taksitle Satış-57


 • 2)-Ön Ödemeli Taksitle Satış-58


 • f. -Açık Artırma Yoluyla Satış-59


 • B. -Mal Değişim Sözleşmesi-61


 • C. -Bağışlama Sözleşmesi-61


 • D. -Kira Sözleşmesi-63


 • 1. -Tanımı ve Özellikleri-63


 • 2. -Kira Sözleşmesinin Türleri-64


 • a. -Adî (Basit) Kira-64


 • b. -Hasılat (Ürün) Kirası-67


 • 3. -Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi-69


 • a. -Adî (Basit) Kirada Sona Erme-69


 • 1)-Bildirim Yoluyla-69


 • 2)-Dava Yoluyla-69


 • b. -Hasılat Kirasında Sona Erme-70


 • 1)-Sürenin Geçmesi-70


 • 2)-Fesih Bildirimi-71


 • 3)-Olağanüstü Fesih-71


 • 4. -Kira Sözleşmesinin Hükümleri-71


 • a. -Kiraya Verenin Borçları-71


 • 1)-Teslim Borcu-71


 • 2)-Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Katlanma Borcu-72


 • 3)-Yan Giderlere Katlanma Borcu-73


 • 4)-Kiraya Verenin Kiralananın Ayıplarından Sorumluluğu-74


 • 5)-Üçüncü Kişinin İleri Sürdüğü Haklar Sebebiyle Sorumluluk-75


 • b. -Kiracının Borçları-76


 • 1)-Kira Bedelini Ödeme Borcu-76


 • 2)-Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu-76


 • 3)-Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu-77


 • 4)-Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu-77


 • 5)-Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu-77


 • c. -Özel Durumlar-77


 • 1)-Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması-77


 • 2)-Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri-78


 • 3)-Kira İlişkisinin Devri-78


 • 4)-Kiralananın Kullanılmaması-78


 • 5)-Takastan Feragat Yasağı-78


 • 5. -Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi-79


 • a. -Sürenin Geçmesi-79


 • b. -Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi-79


 • c. -Olağanüstü Fesih-79


 • 6. -Kiralananın Geri Verilmesi-80


 • 7. -Kiraya Verenin Hapis Hakkı-80


 • E. -Ödünç Sözleşmesi-81


 • 1. -Kullanım Ödüncü-81


 • 2. -Tüketim Ödüncü-82


 • F. -Genel Hizmet Sözleşmesi-83


 • 1. -Hizmet Sözleşmesi Kavramı-83


 • 2. -Sözleşmeyle Ortaya Çıkan Borçlar-83


 • a. -İşçinin Borçları-83


 • 1)-Bizzat Çalışma Borcu-83


 • 2)-Özen ve Sadakat Borcu-84


 • 3)-Teslim ve Hesap Verme Borcu-84


 • 4)-Fazla Çalışma Borcu-84


 • 5)-Düzenlemelere ve Talimata Uyma Borcu-85


 • 6)-İşçinin Sorumluluğu-85


 • b. -İşverenin Borçları-85


 • 1)-Ücret Ödeme Borcu-85


 • 2)-İş İçin Gerekli Araç ve Malzeme Sağlama Borcu-86


 • 3)-İş İçin Gerekli Giderleri Ödeme Borcu-86


 • 4)-İşçinin Kişiliğinin Korunması Borcu-87


 • 5)-Ceza Koşulu ve İbra-88


 • 6)-İşçiye Tatil ve İzin Verme Borcu-88


 • 7)-Hizmet Belgesi Verme Borcu-89


 • 3. -Hizmet İlişkisinin Devri-89


 • 4. -Sözleşmenin Sona Ermesi-89


 • a. -Belirli Süreli Sözleşmede-89


 • b. -Belirsiz Süreli Sözleşmede Fesih-90


 • c. -Derhâl Fesih-90


 • d. -İşçinin veya İşverenin Ölümü-91


 • e. -Rekabet Yasağı-91


 • G. -Pazarlamacılık Sözleşmesi-92


 • 1. -Tanımı-92


 • 2. -Pazarlamacının Yükümlülük ve Yetkileri-92


 • 3. -İşverenin Özel Yükümlülükleri-93


 • 4. -Sona Ermesi-94


 • H. -Evde Hizmet Sözleşmesi-94


 • 1. -Tanımı ve Çalışma Koşulları-94


 • 2. -İşçinin Özel Borçları-94


 • 3. -İşverenin Özel Borçları-95


 • 4. -Sona Ermesi-95


 • I. -Eser (İstisna) Sözleşmesi-96


 • 1. -Tanımı-96


 • 2. -Yüklenicinin Borçları-96


 • 3. -İş Sahibinin Borçları-98


 • 4. -Sözleşmenin Sona Ermesi-98


 • İ. -Yayım Sözleşmesi-99


 • 1. -Tanımı-99


 • 2. -Yayımlatma Hakkının Geçişi ve Sorumluluk-100


 • 3. -Yayımlatanın Tasarruf Hakkı-100


 • 4. -Basım Sayısı ve Baskı Adedinin Belirlenmesi-100


 • 5. -Çoğaltma ve Dağıtım-101


 • 6. -Düzeltme ve İyileştirme-101


 • 7. -Bedel İsteme Hakkı-101


 • 8. -Eserin Yok Olması-102


 • 9. -Basılanın Yok Olması-102


 • 10. -Kişisel Sebeplerle Sona Ermesi-102


 • J. -Vekâlet Sözleşmesi-103


 • 1. -Tanımı-103


 • 2. -Vekâletin Kapsamı-103


 • 3. -Vekilin Borçları-103


 • 4. -Vekâlet Verenin Borçları-104


 • 5. -Müteselsil Sorumluluk-104


 • 6. -Vekâletin Sona Ermesi-105


 • K. -Saklama Sözleşmesi-105


 • 1. -Genel Saklama Sözleşmesi-105


 • a. -Tanımı-105


 • b. -Saklatanın Borçları-105


 • c. -Saklayanın Borçları-105


 • 2. -Misli Şeylerin Saklanması-106


 • 3. -Ardiyeciye Bırakma-106


 • 4. -Konaklama Yeri, Garaj, Otopark ve Benzeri Yerleri İşletenlere Bırakma-107


 • a. -Konaklama Yeri İşletenlerin Sorumluluğu-107


 • b. -Garaj, Otopark ve Benzeri Yerleri İşletenlerin Sorumluluğu-108


 • c. -Hapis Hakkı-108


 • L. -Kefalet Sözleşmesi-109


 • 1. -Tanımı, Şekli ve Eşin Rızası-109


 • a. -Tanımı-109


 • b. -Asıl Borç-109


 • c. -Şekil-109


 • d. -Eşin Rızası-110


 • 2. -Kefalet Sözleşmesinin Türleri-110


 • a. -Adî Kefalet-110


 • b. -Müteselsil Kefalet-111


 • c. -Birlikte Kefalet-111


 • 3. -Kefalet Sözleşmesinde Ortak Hükümler-112


 • a. -Kefil ile Alacaklı Arasındaki İlişki-112


 • b. -Kefil İle Borçlu Arasındaki İlişki-114


 • 4. -Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi-115


 • M. -Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi-116


 • 1. -Finansal Kiralama Kavramı-116


 • 2. -Temel Unsurları-117


 • a. -Sözleşmenin Konusu-117


 • b. -Finansal Kiralama Bedeli-118


 • c. -Sözleşmenin Şekli ve Tescili-118


 • 3. -Finansal Kiralamanın Hükümleri-119


 • 4. -Sözleşmenin Sona Ermesi-120


 • a. -Kendiliğinden Sona Erme-121


 • b. -Kiracının Talebiyle Sona Erme-121


 • c. -Yenileme İle Sona Erme-121


 • d. -Fesih İle Sona Erme-121


 • e. -Cayma Hakkı-122


 • f. -Erken Ödeme-122


 • 5. -Malın Kiracıya Teslim Edilmemesi-123


 • 6. -Kiracının İflası veya İcra Takibine Uğraması-123


 • 7. -Kiralayanın İflası veya İcra Takibine Uğraması-123


 • 8. -Sözleşmenin Feshinin Sonuçları-124


 • N. -Franchise Sözleşmesi-124


 • O. -Factoring Sözleşmesi-125


 • P. -Finansman Sözleşmesi-125


 • VI. -TÜKETİCİ KANUNUYLA GETİRİLEN SÖZLEŞMELER-127


 • A. -Konut Finansmanı Sözleşmesi-127


 • 1. -Sözleşme Kavramı-127


 • 2. -Sözleşme Öncesi Bildirme Yükümlülüğü-127


 • 3. -Temerrüt-127


 • 4. -Bağlı Krediler-129


 • 5. -Faiz Oranı-129


 • 6. -Erken Ödeme-130


 • 7. -Sigorta Yaptırılması-131


 • 8. -Diğer Hususlar-131


 • B. -Ön Ödemeli Konut Satışı-132


 • 1. -Satış Sözleşmesi-132


 • 2. -Şekil Şartı-132


 • 3. -Teminat-132


 • 4. -Cayma Hakkı-133


 • 5. -Konut Teslimi-133


 • 6. -Sözleşmeden Dönme-133


 • 7. -Diğer Hususlar-134


 • C. -Tüketici Kredisi Sözleşmesi-134


 • 1. -Tanımı-135


 • 2. -Bilgilendirme Yükümlülüğü-135


 • 3. -Cayma Hakkı-135


 • 4. -Faiz Oranı-136


 • 5. -Erken Ödeme-136


 • 6. -Temerrüt-136


 • 7. -Sigorta Yaptırma-137


 • 8. -Sözleşmede Değişiklik Yapılması-137


 • 9. -Bağlı Krediler-138


 • 10. -Diğer Hususlar-139


 • D. -Diğer Tüketici Sözleşmeleri-140


 • 1. -İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler-140


 • 2. -Mesafeli Sözleşmeler-141


 • 3. -Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler-143


 • 4. -Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri-144


 • 5. -Paket Tur Sözleşmeleri-147


 • 6. -Abonelik Sözleşmeleri-149


 • 7. -Süreli Yayın Kuruluşunca Düzenlenen Promosyonlar-150


 • VII. -TEMEL HUKUKÎ KAVRAMLAR-152


 • A. -Tek Kelimelik Kavramlar-152


 • 1. -Kusur-152


 • 2. -İhmal-152


 • 3. -İcap-153


 • 4. -Kabul-154


 • B. -Çift Kelimelik Kavramlar-155


 • 1. -Ayıplı Mal-155


 • 2. -Bilinçli Taksir-156


 • 3. -Müteselsil Borçluluk-157


 • 4. -Kusursuz Sorumluluk-158


 • 5. -Şaşırtıcı Şart-159


 • C. -Üç Kelimelik Kavramlar-160


 • 1. -Ahde Vefa İlkesi-160


 • 2. -Genel İşlem Koşulları-160


 • 3. -Tüketicinin Seçimlik Hakkı-161


 • D. -Dört ve Daha Fazla Kelimeden Oluşan Kavramlar-161


 • 1. -Olası Kast - Bilinçli Taksir Ayrımı-161


 • 2. -Web Siteleriyle Sözleşmenin Kurulması-162


 • KAYNAKÇA-163