Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik ÇalışmalarıSayfa Sayısı
:  
255
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-975-368-451-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...""Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları" adını haiz bu kitap, tamamı çözümlü otuz beş adet pratik çalışma ihtiva etmektedir. Böylece, vize ve final sınavlarına hazırlanan öğrencilere kolaylık sağlamak hedeflenmiştir. Diğer taraftan, meslek yaşamına adım atıldığında, kanun hükümleri yanı sıra, akademik bilgilerin, somut olaylara nasıl yansıtılacağı gösterilmiştir.


Kitapta bulunan pratik çalışmaların tamamı, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra hazırlanmış ve cevaplanmıştır. Esasen vize ve final sınav soruları da, aynen korunarak otuz beş pratiğin içine yedirilmiştir. Kitap, bu konu hakkında bilgi sahip olmak isteyen okurların vaz geçemeyeceği bir başvuru kaynağı niteliğindedir." (Tanıtım Yazısı)SUNUŞ............................................................................................................. iv


ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ....................................................................... v


İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ .......................................................................... vi


TEŞEKKÜR .................................................................................................. vii


KISALTMALAR CETVELİ........................................................................ xv


PRATİK ÇALIŞMA-1 .................................................................................... 1


Atipik (karma, birleşik ve sui generis) sözleşmeler-tüketici hukukuna ilişkin ihtilafların alelade borçlar hukuku meselelerinden ayırt edilmesi


PRATİK ÇALIŞMA-2 .................................................................................... 4


Satış sözleşmesi-şahsî/aynî teminat verilmesi-şahsî teminatın kefalet görü-nümü-asıl borçlu ve teminat veren ayırımı


PRATİK ÇALIŞMA-3 .................................................................................... 6


İsteğe bağlı (ihtiyarî) açık artırma-ihtiyarî özel artırma-ihtiyarî artırmayla satışta sözleşmenin kuruluşu-mülkiyetin geçişi-hasarın geçişi-davetliler lis-tesinde yer almayan kişinin pey sürmesi


PRATİK ÇALIŞMA-4 .................................................................................. 13


Satış sözleşmesi-tüketici hukukuna ilişkin ihtilafların alelade borçlar huku-ku meselelerinden ayırt edilmesi-satıcının ayıptan sorumluluğu- satılanın ifa yerinden başka bir yere taşınması-satıcının ayıbı bilmemesi-ayıptan sorum-lulukta seçimlik haklar-hayvan satışında ayıptan sorumluluk


PRATİK ÇALIŞMA-5 .................................................................................. 24


Kira sözleşmesinin unsurları ve hukukî niteliği (duvar kiralanması)-somut kira sözleşmesine uygulanacak hükümlerin tespit edilmesi- kiracının kirala-nanı kullanmaya başlamaması-kiralananın üçüncü kişiye satılması


PRATİK ÇALIŞMA-6 .................................................................................. 29


Konut kirası-hukukî nitelik ve sözleşmenin tabi olduğu hükümlerin tayin edilmesi-kiracının temerrüdü-kira sözleşmesine muacceliyet şartı konulma-sı-kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması-kiraya verenin alt soyunun konut veya işyeri ihtiyacı üzerine sözleşmenin sona erdirilmesi-gerçek, sa-mimi ve zorunlu ihtiyaç kıstasları


PRATİK ÇALIŞMA-7 .................................................................................. 35


x


Kira sözleşmesinin hukukî niteliği-konut kirası (dağ başında kulübe)- taşınır (karavan) kirası-somut kira sözleşmesine uygulanacak hükümlerin tayin edilmesi-kiralananın teslim anında ayıplı olması-kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi-kiracının temerrüdü-kiraya verenin hapis hakkı-hapis hakkının şartları


PRATİK ÇALIŞMA-8 .................................................................................. 44


Alıcının semen ödeme borcunda temerrüdü-satıcının teslim borcunda temer-rüdü-her gecikmenin temerrüde tekabül etmemesi-ihtar gönderme ve süre verme değerlendirmesi yapılmadan biri hakkında temerrüde düştü denilme-sinin fahiş hata sayılması-peşin, veresiye ve ön ödemeli satış ayırımı-zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ve adi satış ayırımı-Türk Ticaret Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu’nda ticarî satış ayırımı


PRATİK ÇALIŞMA-9 .................................................................................. 52


Taksitle satış sözleşmesi-taksitle satış sözleşmesinde geçerlik şekli-mülkiyetin geçişi-yetkili mahkeme-taksitle satış sözleşmesinde muacceliyet kaydı


PRATİK ÇALIŞMA-10 ................................................................................ 62


Satıcının zapttan sorumluluğu-zapttan sorumluluğun hukukî niteliği- tam ve kısmî zapt ayırımı-tam ve kısmî zaptın sonuçları


PRATİK ÇALIŞMA-11 ................................................................................ 67


Bağışlama sözleşmesi-taşınır ve taşınmaz bağışlaması-bağışlama vaadi-yüklemeli bağışlama-koşullu bağışlama-bağışlanan için ehliyet


PRATİK ÇALIŞMA-12 ................................................................................ 77


Eser sözleşmesinin hukukî niteliği ve unsurları-ücretin belirlenmesi-yüklenicinin zamanında işe başlamaması-eser sözleşmesinde ayıptan sorum-luluk-seçimlik haklar


PRATİK ÇALIŞMA-13 ................................................................................ 82


Eser sözleşmesinin hukukî niteliği ve unsurları-ücretin belirlenmesi-malzemenin sağlanması-zamanaşımı süresi-teslim borcu-ayıptan sorumlu-luk-iş sahibinin ayıbı derhal bildirme külfeti ve seçimlik hakları


PRATİK ÇALIŞMA-14 ................................................................................ 92


Havale-havale eden, havale ödeyicisi ve havale alıcısı arasındaki hukukî ilişkiler


PRATİK ÇALIŞMA-15 ................................................................................ 98


Kredi emri-kredi emri veren, kredi emri alan ve lehtar arasındaki hukukî ilişkiler-kredi emrinin geçerlik şekline tabi olmaması-emir verenin kefil gibi sorumlu olması-emir verenin kefil gibi sorumlu olmasında yazılı şekil şartı-kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliği


xi


PRATİK ÇALIŞMA-16 .............................................................................. 102


Pazarlamacılık sözleşmesinin hukukî niteliği-adi ortaklık sözleşmesi-aracı pazarlamacı-pazarlamacının ücret alacağı ve garanti vermesi-garanti söz-leşmesi-üçüncü kişinin fiilini taahhüt-pazarlamacılık sözleşmesinin sona ermesi


PRATİK ÇALIŞMA-17 .............................................................................. 113


Mal değişim sözleşmesinin hukukî niteliği ve tabi olduğu hükümler-denklik parası-emtianın veya denklik parasının ağır basması-mal değişim sözleşme-sinde ayıp ve zapttan sorumluluk-satış sözleşmesine ilişkin hükümlerin mal değişim sözleşmesine uygun düştüğü ölçüde kıyasen uygulanması


PRATİK ÇALIŞMA-18 .............................................................................. 118


Vekâlet sözleşmesi-taşınmaz satışına dair vekâlet-öneriyi derhal reddetme-yen uzman (profesyonel) vekilin kabul etmiş farz olunması-vekilin talimat-lara uyma ve iş görme edimini bizzat (şahsen) ifa borcu-vekilin müvekkil tarafından azledilmesi ve azlin sonuçları


PRATİK ÇALIŞMA-19 .............................................................................. 128


Yayım sözleşmesinin hukukî niteliği, esaslı unsurları, tarafları ve geçerlik şekli-çoğaltma ve yayma haklarının yayımcıya geçişi-telif ücreti-yayımcının eseri hiçbir kısaltma, ekleme ve değişiklik yapmaksızın uygun biçimde ço-ğaltma borcu-tecavüze karşı çıkan davalar ile sözleşmeye aykırılık kaynaklı davaların ayırt edilmesi-işleme, özellikle çeviri hakkı-eserin ve basılan nüs-haların yok olması


PRATİK ÇALIŞMA-20 .............................................................................. 138


Satıcının zapttan sorumluluğu-zapttan sorumluluğun hukukî niteliği-tam ve kısmî zapt ayırımı-tam ve kısmî zaptın sonuçları


PRATİK ÇALIŞMA-21 .............................................................................. 144


Satıcının temerrüdü-adi satış ve zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ayırımı-ihtar gönderilmesi ve mehil verilmesi-alıcının seçimlik hakları


PRATİK ÇALIŞMA-22 .............................................................................. 149


Beğenme koşuluyla satışın hukukî niteliği-geciktirici iradî şart-sözleşmenin kurulması ile hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlaması-beğenme koşu-luyla satışta mülkiyetin geçişi-satıcının beğenilmeyen satılanın zilyetliğini devralmaması


PRATİK ÇALIŞMA-23 .............................................................................. 154


Satış sözleşmesinin hukukî niteliği-fatura alınması üzerine kredi kartı slibi-nin ispat aracı sayılması-satıcının ayıptan sorumluluğu-alıcının gözden ge-


xii


çirme (muayene) ve bildirme (ihbar) külfetleri-cam çaydanlığın tuzla buz olması durumunda alıcının seçimlik haklarında eşyanın doğası gereği da-ralma meydana gelmesi


PRATİK ÇALIŞMA-24 .............................................................................. 158


Taksitle satış sözleşmesinin hukukî niteliği, tabi olduğu hükümler ve geçer-lik şekli-taksitle satış sözleşmesinde sınırlı ehliyetsizin alıcı olması-alıcının irade açıklamasını geri alması-cayma, fesih, dönme, iptal terimleri arasın-daki farklar-muacceliyet klozu


PRATİK ÇALIŞMA-25 .............................................................................. 164


Pazarlamacılık sözleşmesinin hukukî niteliği-aracı pazarlamacı-işlem yap-ma yetkisini haiz pazarlamacı-işlem yapma yetkisi vermenin geçerlik şekli-pazarlamacının ücret alacağı ve garanti vermesi-sözleşmenin sona ermesi-işverenin faaliyet konusunu sonradan değiştirmesi-pazarlamacının sözleş-meyi sona erdirme yetkisi ve tazminat hakkı


PRATİK ÇALIŞMA-26 .............................................................................. 169


İhtiyarî açık artırma yoluyla satış-sözleşmenin tarafları-müzayede yönetici-sinin taraf olmaması-satış sözleşmesinin kurulması-mülkiyetin geçişi-artır-manın iptali-satıcının zapttan sorumluluğu-alt kira sözleşmesi-kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk-kiracının kira bedelini ödeme borcunda temerrüde düşmesi-kiraya verenin hapis hakkı-hukukî ayıp ve zapt kavramlarının ayırt edilmesi-satıcının temerrüdünde zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ve adi satış ayırımı-cins borcunda ba-tacağı tahmin edilen geminin batmasının kusursuz imkânsızlık olarak nite-lenememesi-temerrüt ihtarı gönderilmesi ve mehil verilmesi-alıcının seçim-lik hakları-ürün kirasının tanımı, hukukî niteliği, kıstasları, çeşitleri ve taraf-ları-kiralananın işletme usulünün değiştirilmesi-küçük/büyük (esaslı) tami-rat ayırımı


PRATİK ÇALIŞMA-27 .............................................................................. 189


İşyeri kirası-kira parasında artış oranını sınırlayan yasal düzenlemelerin kronolojik olarak araştırılması-önemli ayıpta kiracının bizzat ayıbı giderip tamirat masrafını kira parasından mahsup edememesi (hâkim kararı gerek-mesi)-önemli olmayan ayıpta kiracının sözleşmeyi feshedememesi-temizlik ve bakım giderleri-kira sözleşmesinde muacceliyet şartı-Türk Borçlar Ka-nunu’ndaki bazı hükümlerin yürürlüğünün ertelenmesi-yeni malikin işyeri veya konut gereksinimi-kira sözleşmesinde olağan fesih


PRATİK ÇALIŞMA-28 .............................................................................. 200


Taşınır satışı-bedelin ödenmesi ve teslim borçlarının vadeye bağlanması-peşin, veresiye ve ön ödemeli satış ayırımı-satıcının temerrüdü-adi satış ve zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ayırımı-seçimlik haklar


PRATİK ÇALIŞMA-29 .............................................................................. 205


xiii


Eser sözleşmesinin hukukî niteliği-iş görme amacına yönelmiş diğer tipik sözleşmelerden farkı-iş sahibinin ücret ödeme borcu-ücretin belirlenmesi ve çeşitleri-yüklenicinin işi bizzat görme veya kendi yönetiminde gördürme borcu-yüklenicinin teslim borcu-teslim borcunun yeri ve zamanı-götürü üc-rette belirlenen bedelin artırılmasının istenememesi-eser sözleşmesinde se-çimlik ve ifaya eklenen ceza koşulu ayırımı-sözleşmeden dönülünce ceza koşulunun yitirilmesi (fer’ilik)


PRATİK ÇALIŞMA-30 .............................................................................. 214


Bağışlama sözleşmesi-taşınmaz bağışlama vaadi-bağışlama vaadinin şekli-elden bağışlama-elden bağışlamanın hukukî niteliği-bağışlayan için ehliyet-bağışlanan için ehliyet-sınırlı ehliyetsiz bağışlananın yasal temsilcisinin ve-to hakkı-bağışlayanın mirasçısının ifa edilmiş bağışlamadan cayması


PRATİK ÇALIŞMA-31 .............................................................................. 221


Kredi mektubunun tanımı, hukukî niteliği ve tabi olduğu hükümler-mektup gönderen, mektup gönderilen ve lehtar arasındaki hukukî ilişkiler-mektubun üst limit belirlemeksizin kaleme alınması-kredi borcunun ifa edilmemesi hâlinde mektup gönderene bildirim


PRATİK ÇALIŞMA-32 .............................................................................. 226


Yayım sözleşmesinin hukukî niteliği, esaslı unsurları, tarafları ve geçerlik şekli-çoğaltma ve yayma haklarının yayımcıya geçişi-telif ücreti-yayımlata-nın bedelsiz nüsha alma hakkı-tecavüze karşı çıkan davalar ile sözleşmeye aykırılık kaynaklı davaların ayırt edilmesi-işleme, özellikle çeviri hakkı


PRATİK ÇALIŞMA-33 .............................................................................. 230


Kredi emri-kredi emri veren ve kredi emri alan arasında vekâlet ilişkisi-kredi emri alan ile lehtar arasında kredi açma sözleşmesinin akdedilmesi-kredi emri verenin kefil gibi sorumlu olması-üst sınır belirlemeksizin kredi emri verilmesi-kredi emri vermenin geçerlik şekline tabi olmaması-kefil gi-bi sorumluluğu inşa eden adi yazılı şekil-tacirler arası fesih, dönme ve te-merrüt ihtarı yazışmalarında ispat şekli


PRATİK ÇALIŞMA-34 .............................................................................. 235


Vekâlet sözleşmesi-alt ve ikame vekil ayırımı-alt vekilin işlemlerinden asıl vekilin sorumlu olması-uzman (profesyonel) asıl vekilin alt vekilin davra-nışlarından sorumsuz olduğu yönünde klozun hükümsüzlüğü- vekâlet ücre-ti-müvekkilin masrafları karşılama borcu-müvekkilin hukuka aykırı masrafı karşılamak zorunda olmaması-giderleri karşılama borcunun muaccel olma-sı-vekilin özen borcuna aykırı davranması


PRATİK ÇALIŞMA-35 .............................................................................. 243


Kira sözleşmesi-müşterek irade beyanı ve toplu hukukî muamele farkı-kefa-let sözleşmesinin geçerlik şekli (nitelikli yazılı şekil)-adi ve müteselsil kefa-let ayırımı-belirlilik ilkesinin kefaletteki görünümleri-kira alacağını temin eden kefaletin kapsamı-peşin dava def’inden önceden feragat edilip edile-


xiv


memesi sorunu (nispi emredici hukuk kuralı)-alacaklının temerrüdü üzerine kefilin borçtan kurtulması


PRATİK ÇALIŞMA-36 .............................................................................. 250


Tüketim ödüncü sözleşmesinin hukukî niteliği-ispat külfeti-ticarî olmayan tüketim ödüncünde faiz kararlaştırılması-faiz oranı-değiştirilmiş kısmî hü-kümsüzlük-bileşik faiz yasağı-saklama sözleşmesinin hukukî niteliği-sakla-yanın saklama borcuna aykırı davranışı üzerine saklatanın sözleşmeyi sona erdirmesi


YARARLANILAN WEB SİTELERİ ........................................................ 256