Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Borçlar Hukuku Özel Hükümler ( Cilt : I )

Borçlar Hukuku Özel Hükümler ( Cilt : I )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
588
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-4823-10-9

0,00 TL

3. BASI'YA ÖNSÖZ Bu yılın Nisan ayında basısı tükenen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre yeniden yazılmış Borçlar Hukuku Özel Hükümler kitabımızın 1.Cildinin yeni basısının yapılması, Genel Hizmet Sözleşmesi bölümünün yazımı sebebiyle yaklaşık dört ay kadar gecikmiştir. Yeni basının da Hukuk Fakültesi öğrencilerine ve hukuk uygulamacılarına yararlı olmasını dilerim.

Prof.Dr.Mustafa Alper GÜMÜŞ

Bostancı, Ağustos 2013


İÇİNDEKİLER     3. BASI'YA ÖNSÖZ............................................................................. V ÖNSÖZ.............................................................................................. VII KISALTMALAR............................................................................ XXXI GİRİŞ..................................................................................................... 1 §1. GİRİŞ

TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA ÖZEL BORÇLAR HUKUKU İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ VE İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN GENEL TEORİSİ

I.    TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA ÖZEL BORÇLAR HUKUKU
İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ................................................. 1

 1. GİRİŞ........................................................................................... 1
 2. GENEL HÜKÜMLER ve ÖZEL HÜKÜMLER
  ARASINDAKİ İLİŞKİ................................................................. 3
II.  İSİMSİZ SÖZLEŞMELER GENEL TEORİSİ.................................... 3
 1. GENEL OLARAK....................................................................... 3
 2. TANIM........................................................................................ 4
 3. TBK m.502/II HÜKMÜ KARŞISINDA İŞGÖRME
  SÖZLEŞMELERİ ALANINDA İSİMSİZ
  SÖZLEŞMELERE YER OLUP OLMADIĞI SORUNU................ 4
 4. İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN TÜRLERİ....................................... 5

A.  Bileşik Sözleşme...................................................................... 5

B.   Karma Sözleşme...................................................................... 6

a.  Tanım................................................................................. 6

b.  Türleri................................................................................ 7

aa. Kombine Sözleşme......................................................... 7

bb. Çifte Tipli Sözleşme....................................................... 8

cc. Kaynaşık Sözleşme ....................................................... 8

dd. Yabancı Unsur İçeren Sözleşmeler................................. 8  

 

C.      Kendisine Özgü (Sui Generis) Sözleşme 8

D.  Eksik Sözleşme...................................................................... 11

5. İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN YORUMLANMASI VE

TAMAMLANMASI................................................................... 11

A.  Sui Generis Sözleşmelerin Tamamlanması................................ 11

B.   Karma Sözleşmelerin Tamamlanması...................................... 12

§2. SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. GENEL BAKIŞ, TANIM ve HUKUKSAL NİTELİK...................... 15
 2. SATIŞIN TÜRLERİ........................................................................ 17
 3. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPISAL UNSURLARI ve

KAPSAMI   .................................................................................. 21

1.  OBJEKTİF ESASLI UNSURLAR.............................................. 21

A.  Satılan (Satış Konusu)............................................................ 21

B.  Satış Bedeli (Semen).............................................................. 24

C.  Uyuşulması Gereken Esaslı Noktaların Kapsamı....................... 24

2.  SÜBJEKTİF ESASLI NOKTALAR............................................ 27

 1. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ ve GEÇERLİLİĞİ....................... 27
 2. TAŞINIR SATIŞI........................................................................... 28
 
 1. GENEL OLARAK..................................................................... 28
 2. SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE HASARIN İNTİKALİ...................... 29

A.  Kavramsal Analiz ve Uygulama Alanı..................................... 29

B.  Hasar Sorununda Genel Kural................................................ 30

C.  Satış Sözleşmesinde Hasarın Geçişi......................................... 31

a.  Genel Olarak..................................................................... 31

b.  Parça Satışında Hasarın Geçişi........................................... 31

c.  Tür Satışında Hasarın Geçişi.............................................. 36

d.  Koşula (Şarta) Bağlı Satışta Hasarın Geçişi......................... 38

e.  Tarafların Anlaşması ve Özel Durumlar.............................. 39

f.   Yararın Geçişi................................................................... 42

3.  "TİCARİ SATIŞTA SATICININ TEMERRÜDÜ" ve
"ALICININ MÜSPET ZARARININ HESAPLANMASI"........... 42

A.  Genel Olarak......................................................................... 42

B.   Türk Borçlar Kanunu Anlamında Ticari Satış Kavramı............. 43

C.   Ticari Satışta Satıcının Temerrüdünün Sonuçları....................... 45

 

D. Alıcının Müspet Zararın Hesaplanması....................................................... 47

a.   Genel Olarak................................................................................................ 47

b.   Somut Hesaplama Yöntemi....................................................................... 47

c.   Soyut Hesaplama Yöntemi........................................................................ 48

d.  Ticari Satışta Zararın Genel Hükümlere Göre

Hesaplanması............................................................................................. 49 4. SATICININ BORÇLARI........................................................................................ 49

A.   Satılanı Teslim Borcu.................................................................................... 49

B.   Satılanın Mülkiyetini Devir Borcu............................................................. 51

C.   Satıcının Diğer Borçları............................................................................... 52

D.   Satıcının Tekeffül Sorumluluğu................................................................. 53

a.    Genel Olarak................................................................................................ 53

b.   Satıcının Zapta (Elden Alınmaya) Karşı Tekeffül

Sorumluluğu............................................................................................... 53

i.    Genel Olarak.......................................................................................... 53

ii.   Uygulama Alanı.................................................................................. 54

iii. Sorumluluk Şartlan.............................................................................. 54

iv. Zamanaşımı............................................................................................ 57

v.   Zaptın Tanınması................................................................................. 57

vi. Zaptın Hüküm ve Sonuçları................................................................ 61

aa.  Tam Zaptta.................................................................................... 61

bb. Kısmi Zaptta.................................................................................. 62

c.    Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu......................................... 63

i.    Genel Olarak.......................................................................................... 63

ii.   Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Diğer

Sorumluluk Hükümleri ile Olan İlişkisi............................................. 64

aa. TBK m.l 12'ye Dayalı Tazminat Talebi ile İlişkisi...................... 64

bb. Haksız fiil Sorumluluğu (TBK m.49 vd.) ile İlişkisi................... 66

cc.   İrade Sakatlıkları ile İlişkisi......................................................... 66

iii. Uygulama Alanı................................................................................... 67

iv. Şartları.................................................................................................... 67

aa.  Lüzumlu Vasıf (Gerekli Nitelik) Eksikliğine
Dayalı Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun
Şartları.......................................................................................... 67

aaa.  Satılanın "Teslim" Edilmiş Olması................................... 67  

 
     

bbb. Gerekli Nitelik Eksikliğine Dayalı Olarak

Ortaya Çıkan Esaslı Bir Ayıbın Varlığı............. 68

aaaa. Ayıp Kavramı....................................... 68

bbbb. "Gerekli Nitelik Eksikliği" ve

"Esaslı Ayıp" Kavramları........................ 69

cccc. Ayıplı İfa- Yanlış İfa İlişkisi.................... 71

dddd. Ayıp Türleri.......................................... 72

ccc.  Ayıbın Hasarın Alıcıya Geçişinden

Önce Mevcut Olması...................................... 76

ddd. Alıcının Satılanın Ayıplı Olduğunu

Bilmemesi...................................................... 76

eee.  Ayıbın "Aşikar Bir Ayıp" Olmaması................. 76

fff.    Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül
Sorumluluğunun Sözleşme ile
Sınırlandırılmamış veya Ortadan
Kaldırılmamış Olması (Sorumluluğu
Önleme Anlaşmasının Bulunmaması)............... 78

ggg. Alıcının Satılanı Kabul Etmemiş Olması............. 80 bb. Vasıf Vaadine (Nitelik Bildirimine) Dayalı

Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Şartları.......... 80

aaa.  Satılanın Teslim Edilmiş Olması....................... 80

bbb. Nitelik Bildirimi (Vasıf Vaadi).......................... 80

ccc.  Ayıbın Varlığı ................................................ 82

ddd. Alıcının Satılanın Ayıplı Olduğunu

Bilmemesi...................................................... 82

eee.  Ayıbın "Aşikar Bir Ayıp" Olmaması................. 82

fff.    Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül

Sorumluluğu Sözleşme ile Sınırlandırılmış

veya Ortadan Kaldırılmış Olmaması ................ 82 Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Taleplerin İleri Sürülebilmesi İçin Alıcının Uyması Gereken Külfetler...................................................................... 83 aa. Gözden Geçirme (Muayene) ve Bildirim

(İhbar) Külfeti........................................................ 83

aaa. Genel Olarak.................................................. 83

bbb. Gözden Geçirme (Muayene) Külfeti................. 84

ccc.  Bildirim (İhbar) Külfeti................................... 86

ddd. Gözden Geçirme ve Bildirim

Külfetlerinin Hukuksal Sonuçları...................... 87

 

eee.  Tacirler Arası Ticari Satışta Muayene ve

İhbar Külfeti, Zamanaşımı............................................... 88

bb. Yollama ve Götürme Satışlarına

Özgü Borç ve Külfetler............................................................... 91

cc.  Hayvan Satışında Külfetler........................................................ 93

vi.   Alıcının Sahip Olduğu Seçimlik Haklar............................................ 94

aa. Seçimlik Hakların Hukuki Niteliği,

Kullanılan Seçimlik Hakkın Değiştirilmesi

ve Seçimlik Hakların Devri ....................................................... 94

bb. Dönme Hakkı................................................................................ 98

aaa. Genel Olarak.................................................................. 98

bbb. Dönme Hakkının Kullanılmasının

Sonuçları......................................................................... 100

aaaa. Alıcının Borçlan................................................... 100

bbbb. Satıcının Borçları................................................. 101

cc. Bedel İndirimi............................................................................. 104

dd. Ayıplı Eşyanın Değiştirilmesi.................................................. 106

ee. Ayıbın Giderilmesi..................................................................... 108

vii. Seçimlik Hakların Sınırlanması......................................................... 109

aa. Dönme Hakkının Sınırlanması.................................................. 109

bb. Bedel İndirimi Hakkının Sınırlanması...................................... 111

cc. Sadece Bedel İndirimi İstenebilecek Haller............................ 112

dd. Birden Fazla Mal Satışı............................................................. 113

viii. Zamanaşımı...................................................................................... 114

aa. Genel Olarak............................................................................... 114

bb. Alıcının Sürekli Defi Hakkı....................................................... 117 5.  ALICININ BORÇLARI ...................................................................................... 118

A.   Satış Bedelini Ödeme Borcu...................................................................... 118

B.   İfa Olarak Sunulan Satılanı Kabzetme (Teslim Alma)

Borcu.............................................................................................................. 119

C.   Faiz Ödeme Borcu........................................................................................ 121

D.   Alıcının Diğer Borçları.............................................................................. 121 6.   ALICININ SATIŞ BEDELİNİ ÖDEMEDE TEMERRÜDÜ............................. 122

A.   Genel Olarak................................................................................................ 122

B.   Peşin veya Önceden Ödemeli Satışta...................................................... 122

C.   Veresiye (Kredili) Satışta........................................................................... 124

 

D. Satıcının Müspet Zararının Hesaplanması............................................... 126

a.    Genel Olarak............................................................................................. 126

b.   Somut Hesaplama Yöntemi.................................................................... 126

c.   Soyut Hesaplama Yöntemi..................................................................... 127 VIII.BORÇLAR KANUNU'NDA DÜZENLENEN DİĞER SATIŞ

TÜRLERİ................................................................................................................... 127

1. TAŞINMAZ SATIŞI............................................................................................. 127

A.   Konusu........................................................................................................... 127

B.   Şekli............................................................................................................... 128

a.   Genel Olarak............................................................................................. 128

b.  Şeklin Kapsam.......................................................................................... 128

c.   Taşınmaz Satış Vaadi, Alım ve Geri Alım Haklan ve
Geçerlilik Şekilleri .................................................................................... 131

d.  Akdi Onalım Sözleşmesi......................................................................... 133

i.    Genel Olarak....................................................................................... 133

ii.   Onalım Sözleşmesinin Şekli.............................................................. 133

iii. Onalım Hakkının ve Şerhinin Süresi................................................ 134

iv. Onalım Hakkının Miras Yoluyla Geçişi ve Temliki

(Devri)................................................................................................ 134

v.   Onalım Olayı...................................................................................... 135

vi. Onalım Olayının Gerçekleşmesi ve Satıcı veya

Alıcının Bildirim Yükümü...............