Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (72)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları ( Tümü Çözümlü Uygulama Çalışmaları - Tümü Cevap Anahtarlı Sınav Soruları )

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları ( Tümü Çözümlü Uygulama Çalışmaları - Tümü Cevap Anahtarlı Sınav Soruları )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
564
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-9263-39-9

90,00 TL 


 


İÇİNDEKİLER


 


ALTINCI BASIYA ÖNSÖZ III


 


ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ V


 


BİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ VII


 


BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I


 


PRATİK ÇALIŞMALARI 1


 


PRATİK ÇALIŞMA - 1 3


 


No.1 : Sözleşmenin Kurulması, Öneri, Kabûl, Red, Öneriye Davet, Hâzırlar Arası Öneri, Hâzır


 


Olmayanlar Arası Öneri, Önerinin Unsurları, Kabûlün ve Reddin Sonuçları


 


CEVAPLAR 5


 


PRATİK ÇALIŞMA - 2 12


 


No.2 : Hâzırlar Arası ve Hâzır Olmayanlar Arası Öneriler, Süreli ve Süresiz Öneriler, Önerilerin


 


Bağlayıcılık Süresi, Kabûl ve Sözleşmenin Kurulması


 


CEVAPLAR 15


 


PRATİK ÇALIŞMA - 3 22


 


No.3 : Geçerlilik Şekli, İspat Şekli, Şeklin Kapsamı, Şekle Tabi Akitte Değişiklik


 


CEVAPLAR 24


 


PRATİK ÇALIŞMA - 4 29


 


No. 4 : Geçerlilik Hâlleri, Yokluk, Kesin Hükümsüzlük, İptal Edilebilirlik, Noksanlık


 


CEVAPLAR 31


 


PRATİK ÇALIŞMA - 5 35


 


No.5 : İrade Sakatlıkları, Zihni Kayıt, Şaka (Latife) Beyanı, Beyanda Yanılma (Hata), Saikte Yanılma


 


(Hata), İptal Hakkı ve Kullanılması


 


CEVAPLAR 38


 


PRATİK ÇALIŞMA - 6 43


 


No.6 : İrade Sakatlıkları, Aldatma (Hile), Üçüncü Kişinin Aldatması, Korkutma (İkrah), Üçüncü Kişinin


 


Korkutması, Aşırı Yararlanma (Gabin)


 


CEVAPLAR 45


 


PRATİK ÇALIŞMA - 7 49


 


No.7 : Muvazaa, İnançlı İşlem, Mutlak Muvazaa, Nisbi Muvazaa, Muvazaanın Sonuçları, Sebebe Bağlı


 


Borç Tanınması (İkrarı), Soyut Borç Tanınması (İkrarı), Borç Tanınmasında İspat


 


CEVAPLAR 51


 


PRATİK ÇALIŞMA - 8 55


 


No.8 : İrade Serbestîsi, Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi, Genel İşlem Koşulları, Yürürlük Denetimi,


 


İçerik Denetimi, Yorum Denetimi, Edimi Belirleme Yetkisi


 


CEVAPLAR 56


 


PRATİK ÇALIŞMA - 9 65


 


No.9 : Temsil Yetkisi, Tek Taraflı Hukukî İşlem Olması, Soyutluğu, Temsil Yetkisinin Verilmesinde


 


Şekil, Genel Temsil Yetkisi, Özel Temsil Yetkisi, Temsil Yetkisinin Ehliyet Sınıflarıyla İlgisi


 


CEVAPLAR 67


 


PRATİK ÇALIŞMA - 10 73


 


No.10 : Temsil Yetkisi, Yetkinin Aşılması, Geri Alınması, Sona Ermesi, Yetkisiz Temsil, Temsil Yetkisi


 


Olmamasına Rağmen Kanunun İyiniyete Sonuç Bağladığı Özel Hâller


 


CEVAPLAR 75


 


PRATİK ÇALIŞMA - 11 78


 


No.11 : Haksız Fiil, Hukuka Aykırılık, Kusur, Birlikte Kusur, Uygun İlliyet Bağı, Birden Fazla Fiilde İlliyet


 


Bağının Durumu, İlliyet Bağının Kesilmesi, Zarar, Maddi Zarar, Manevi Zarar, Fiilî Zarar, Yoksun


 


Kalınan Kâr, Adam Çalıştıranın Kusursuz Sorumluluğu, Çalışanın Kusursuzluğunun Sonuca Etkisi


 


CEVAPLAR 80


 


PRATİK ÇALIŞMA - 12 85


 


No.12 : Sebepsiz Zenginleşme, İfa Dışı Sebepsiz Zenginleşme, İfa Yoluyla Sebepsiz Zenginleşme,


 


Sebepsiz Zenginleşmede İade, İyiniyetli ve Kötüniyetli Sebepsiz Zenginleşmede İade


 


CEVAPLAR 87


 


BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I


 


SINAV SORULARI 95


 


BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II


 


PRATİK ÇALIŞMALARI 265


 


PRATİK ÇALIŞMA - 1 267


 


No. 1 : İfanın Unsurları, İfada Borçlunun Rolü, İfada Alacaklının Rolü, İfa Yeri, İfa Zamanı, İfanın


 


Konusu, Gereği Gibi İfa Teklifi, Alacaklı Temerrüdü


 


269


 


PRATİK ÇALIŞMA - 2 286


 


No. 2 : İfa, Gereği Gibi İfa, İfada Ehliyet, Fiilî Sözleşme İlişkisi, Hukukî İşlem Niteliğindeki İfa, Maddi Fiil


 


Niteliğindeki İfa


 


CEVAPLAR 288


 


PRATİK ÇALIŞMA - 3 294


 


No. 3 : İfa Zamanı, Muacceliyet, Vâdeler, Kesin Vâde, Objektif Kesin Vâde, Belirli Vâde, Belirlenebilir


 


Vâde, Belirsiz Vâde, Muacceliyet Bildirimi, Koşula Bağlı Borçlarda Muacceliyet, Muacceliyet Sonrası


 


Temerrüdün Gerçekleşmesi


 


CEVAPLAR 296


 


PRATİK ÇALIŞMA - 4 308


 


No. 4 : Borçlu Temerrüdü, İki Tarafa Borç Yükleyen Akitte Temerrüt, İhtar, Uygun Süre, Temerrüde


 


Dayalı Haklar, Olumlu ve Olumsuz Zarar


 


CEVAPLAR 310


 


PRATİK ÇALIŞMA - 5 323


 


No. 5 : Karşılıklı Akitte Borçlu Temerrüdü, Yapma Borcunda Temerrüt, Üçüncü Kişinin İfası, İfa


 


Yardımcısı, İfa Yardımcısının Fiillerinden Dolayı Borçlunun Kusursuz Sorumluluğu, Sorumsuzluk


 


Anlaşması, Türk Lirası ve Yabancı Para Borcunun İfasında Temerrüt


 


CEVAPLAR 325


 


PRATİK ÇALIŞMA - 6 334


 


No. 6 : Borç İlişkisinin Sona Ermesi, Borçların Sona Ermesi, İbra, Geciktici ve Bozucu Koşul, Bozucu


 


Yenilik Doğuran Hakların Kullanılması (Dönme ve Fesih), Taraflardan Birinin Vefatı, Süreye Bağlılık,


 


Zamanaşımı, İkale, Alacaklı Borçlu Sıfatının Birleşmesi


 


CEVAPLAR 336


 


PRATİK ÇALIŞMA - 7 339


 


No. 7 : Üçüncü Kişi Lehine Akit, Tam Üçüncü Kişi Lehine Akit, Eksik Üçüncü Kişi Lehine Akit, Üçüncü


 


Kişinin Talep Hakkı, Üçüncü Kişi Lehine Akitte Temerrüde, Ayıba Dayalı Hakların Kullanılmasındaki


 


Özellik, Üçüncü Kişi Lehine Akitte Alacaklının Tasarruf Yetkisi ve Sınırları


 


CEVAPLAR 341


 


PRATİK ÇALIŞMA - 8 345


 


No. 8 : Koşul, Koşulun Çeşitleri, Geciktirici Koşul, Bozucu Koşul, Hukukî İşlemin Koşula Bağlanması,


 


Borcun Koşula Bağlanması, Koşula Bağlanamayan İşlemler, Geçersiz Koşullar, Koşulun


 


Gerçekleşmesinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Engellenmesi


 


CEVAPLAR 347


 


PRATİK ÇALIŞMA - 9 353


 


No. 9 : Alacağın Devri (Temliki), Alacağın Devrinde Fer’ilerin Geçişi, Alacağın Devrinde Savunmalar,


 


Asıl Alacağa İlişkin Savunmalar, Alacağın Devrine İlişkin Savunmalar, Alacağın Devrine Konu Alacağın


 


Muvazaalı Olması, Alacağın Devrinde Borcun Önceki Alacaklıya İfa Edilmesinin Sonuçları, Alacağın


 


Devrinde Alacaklının Kim Olduğunda Tereddüt Edilmesi, Taşınmaza İlişkin Yapılan Alacağın Devri, İfa


 


Uğruna Devir, İfa Yerine Devir


 


CEVAPLAR 355


 


PRATİK ÇALIŞMA - 10 361


 


No. 10 : Ceza Koşulu (Cezaî Şart), Türleri, Seçimlik Ceza Koşulu, İfaya Eklenen Ceza Koşulu, Dönme


 


Cezası, Ceza Koşuluna İlişkin Kanundaki Karineler, Ceza Koşulunun Türlerine Bağlı Sonuçlar, Ceza


 


Koşullarının Temerrüdden Doğan Haklarla Bağlantısı, Ceza Koşulunun Fer’iliği, Ceza Koşulunun Saklı


 


Tutulabildiği Hâller, Ceza Koşulunun Kusurla Bağlantısı, Ceza Koşulunun Zararla Bağlantısı


 


CEVAPLAR 364


 


BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II


 


 


SINAV SORULARI 371