Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (13)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt : II

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt : II

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
686
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-605-2203-61-3

5,0 / 5 Derecelendirme (1 Oylama)
120,00 TLİÇİNDEKİLER


 


Birinci Bölüm


GENEL BAKIfi


 


I- HAKSIZ F‹‹L SORUMLULU⁄U KAVRAMI........................................ 1


II- HAKSIZ F‹‹L SORUMLULU⁄UNUN


DÜZENLENMES‹NDEK‹ E⁄‹L‹MLER................................................. 2


1- Sorumlulu€un dayand›€› esas aç›s›ndan .......................................... 2


a) Kusur esas› ................................................................................... 2


b) Sebep olma esas› .......................................................................... 3


c) Tehlike esas›................................................................................. 3


d) Kontrol (Hâkimiyet) ve yararlanma alan› esas›........................... 4


e) Hakkaniyet esas›........................................................................... 4


f) Fedakârl›€›n denklefltirilmesi esas› .............................................. 4


2- Sorumlulu€un genel kurala ba€lanmas› aç›s›ndan............................ 5


III- SORUMLULU⁄UN S‹GORTA ETT‹R‹LMES‹ .................................... 6


IV- HUKUKUMUZDAK‹ DURUM................................................................. 6


1- Genel kural ........................................................................................ 6


2- Kusursuz sorumluluk halleri ............................................................. 7


a) Tehlike esas›na dayanan sorumluluk halleri................................ 7


b) Hâkimiyet (kontrol) ve yararlanma esas›na dayanan


sorumluluk halleri ........................................................................ 9


c) Hakkaniyet esas›na dayanan sorumluluk..................................... 9


3- Fedakârl›€›n denklefltirilmesi esas›na dayanan sorumluluk.............. 10


4- Aç›klamada uygulanacak yöntem ..................................................... 10


 


‹kinci Bölüm


 


KUSURA DAYANAN SORUMLULUK


 


§ 1– GENEL BAKIfi........................................................................................... 11


§ 2– KUSURA DAYANAN SORUMLULU⁄UN fiARTLARI ...................... 12


I- HUKUKA AYKIRI F‹‹L............................................................................ 12


A- Fiil.................................................................................................... ....... 13


 


‹Ç‹NDEK‹LER


 


XII


B- Fiilin Hukuka Ayk›r› Olmas› .................................................................. 14


1- Anlam› ............................................................................................... 14


2- Genel davran›fl kurallar› ve hukuka ayk›r›l›k ba€›............................ 15


3- Hukuka ayk›r›l›€› önleyen sebepler .................................................. 21


a) Zarar görenin (ma€durun) r›zas› .................................................. 22


b) Kamu hukukuna dayanan bir yetkinin kullan›lmas› .................... 26


c) Özel hukuka dayanan bir yetkinin kullan›lmas› .......................... 27


d) Hakl› savunma (meflru müdafaa) ................................................. 28


e) Izt›rar hali..................................................................................... 30


f) Hakk›n› kendi gücüyle koruma.................................................... 32


g) Üstün kamu yarar› veya üstün özel yarar bulunmas›................... 33


aa - Üstün kamu yarar›................................................................. 33


bb - Üstün özel yarar.................................................................... 37


II- HUKUKA AYKIRI F‹‹LLE ZARAR VER‹LMES‹............................... 38


A- Zarar........................................................................................................ 39


1- Kavram .............................................................................................. 39


2- Maddi zarar - Manevi zarar............................................................... 40


3- Zarar bak›m›ndan çeflitli ayır›mlar.................................................... 41


a) Fiilî zarar - Mahrum kal›nan kâr - Normatif (hükmi) zarar ........ 41


b) Do€rudan zarar - Dolayl› zarar - Yans›ma zarar ......................... 43


c) Mevcut zarar - Müstakbel (gelecekteki) zarar - Muhtemel


zarar.............................................................................................. 44


B- Zararla Fiil Aras›nda Nedensellik (‹lliyet) Ba€›..................................... 45


1- Mant›kî nedensellik ........................................................................... 45


2- Uygun nedensellik ba€›..................................................................... 45


3- Birden çok sebep ve nedensellik ba€›............................................... 48


4- Birden çok sebep ve nedensellik ba€›n›n çeflitleri............................ 52


III- KUSUR......................................................................................................... 54


1- Kusurun rolü...................................................................................... 54


2- Kusur kavram› ................................................................................... 54


3- Kusurun çeflitleri................................................................................ 56


a) Kast............................................................................................... 56


b) ‹hmal............................................................................................. 57


4- Kusur aç›s›ndan fiil ehliyeti .............................................................. 60


a) Ay›rt etme gücünü geçici olarak kald›ranlar için ........................ 61


b) Tüzel kifliler için........................................................................... 61


IV- AHLÂKA AYKIRI F‹‹LDEN SORUMLULUK ..................................... 64


 


‹Ç‹NDEK‹LER


 


XIII


1- Ahlâka ayk›r› fiil ................................................................................... 65


2- Bilerek zarar verme ............................................................................... 66


§ 3–KUSURA DAYANAN SORUMLULUKTA MADD‹


ZARARIN TAZM‹N‹................................................................................. 68


I- GENEL BAKIfi ........................................................................................... 68


II- TAZM‹NAT DAVASININ KONUSU....................................................... 69


III- TAZM‹NAT DAVASINDA TARAFLAR ................................................ 70


1- Davac› ..................................................................................................... 70


2- Daval›...................................................................................................... 70


IV- YETK‹L‹ VE GÖREVL‹ MAHKEME..................................................... 71


V- TAZM‹NAT DAVASININ ZAMANAfiIMI.............................................. 72


1- Genel Bak›fl............................................................................................. 72


2- TBK m. 72’de öngörülen zamanafl›m› süreleri....................................... 72


a) Normal süre ....................................................................................... 72


b) Üst (Azami) süre ............................................................................... 75


c) ‹stisnaî süre........................................................................................ 76


3- Zamanafl›m›n›n durmas› veya kesilmesi................................................. 79


4- Daimi def’i.............................................................................................. 80


VI- SORUMLULUK ŞARTLARININ İSPATI ............................................... 81


VII-CEZA HUKUKU KURALLARININ VE CEZA MAHKEMES‹


KARARININ ETK‹S‹ ................................................................................ 82


1- Ceza Hukuku Kurallar›...................................................................... 82


2- Ceza Mahkemesi Karar›.................................................................... 83


VIII- ZARARIN BEL‹RLENMES‹.................................................................. 85


1- Genel olarak ...................................................................................... 85


a) Zarar›n miktar›n›n takdiri............................................................. 86


b) Zarar›n miktar›nda esas al›nacak tarih ......................................... 87


c) Yararlar›n mahsubu (Denklefltirme)............................................. 89


2- Bedensel zararlar ve ölüm................................................................. 93


a) Beden bütünlü€ünün ihlali halinde zarar›n kapsam›


(bedensel zarar)............................................................................ 94


aa - Tedavi giderleri..................................................................... 95


bb - Kazanç kayb› ........................................................................ 96


cc - Çal›flma gücünün azalmas›ndan ya da yitirilmesinden


do€an kay›plar ....................................................................... 97


dd - Ekonomik gelece€in sars›lmas›ndan do€an kay›plar ........... 100


 


‹Ç‹NDEK‹LER


 


XIV


b) Ölüm halinde zararlar›n kapsam›................................................. 101


aa - Ölüm hemen gerçekleflmemifl ise ......................................... 101


bb - Defin masraflar›.................................................................... 101


cc- Destekten yoksun kalanlar›n zararlar›................................... 102


aaa) Destek kavram›.............................................................. 103


bbb) Destekten yoksun kalma zarar›n›n belirlenmesi........... 106


3- Bir mal›n tamamen telef olmas› veya k›smen hasara


u€ramas› halinde zarar›n kapsam›..................................................... 110


a) De€er kayb› .................................................................................. 110


aa - De€er kayb›n›n belirlenmesinde esas al›nacak tarih............. 110


bb - De€er kayb›n›n hesab›nda objektif ve sübjektif


sistemler................................................................................ 110


cc - Telef olma ve hasara u€rama hallerindeki


özellikler............................................................................... 112


b) Di€er zararlar ............................................................................... 113


IX- TAZM‹NATIN BEL‹RLENMES‹ ............................................................ 113


1- Genel bak›fl ve zarar›n üst s›n›r olmas› ............................................. 113


2- Tazmin tarz›n› tayin .......................................................................... 114


a) Nakden tazmin ............................................................................. 116


b) Aynen tazmin ............................................................................... 117


3- Tazminat miktar›n›n belirlenmesi ..................................................... 117


a) Genel kural................................................................................... 117


b) Failin kusur derecesinin etkisi ..................................................... 119


c) TBK. m. 52’de belirtilen tenkis sebepleri.................................... 121


c ....................................................................................................


bb - Ma€durun birlikte (müterafik) kusuru........................................... 123


cc - Ma€durun sorumlu oldu€u di€er etkenler ............................ 125


dd - Failin yoksullu€a düflecek olmas›......................................... 127


d) Di€er indirim sebepleri ................................................................ 128


aa - Beklenmedik durum (Fevkalâde hâl).................................... 128


bb - Ma€durun bünyesinden kaynaklanan etkenler..................... 129


cc - Failin, ma€dura yard›m› s›ras›nda zarar vermifl olmas›......... 129


e) ‹ndirim yasa€›............................................................................... 130


4- Temerrüt faizi.................................................................................... 130


X- MAHKEME KARARI................................................................................ 133


1- Genel olarak ...................................................................................... 133


2- Beden bütünlü€ünün ihlâlinde (cismanî zararda) tazminat


hükmünün de€ifltirilmesi ................................................................... 134


3- Geçici ödemeye hükmedilmesi ......................................................... 135


 


‹Ç‹NDEK‹LER


 


XV


 


Üçüncü Bölüm


 


KUSUR ARANMAYAN SORUMLULUK HALLER‹


 


§ 1– GENEL BAKIfi........................................................................................... 137


I- ‹NCELENECEK KONULAR.................................................................... 137


II- KUSUR ARANMAYAN SORUMLULUK HALLER‹NDE


ORTAK NOKTALAR................................................................................ 139


§ 2– BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN KUSURSUZ


SORUMLULUK HALLER‹..................................................................... 140


I- ADAM ÇALIfiTIRANLARIN (‹ST‹HDAM EDENLER‹N)


SORUMLULU⁄U....................................................................................... 141


1- Sorumlulu€un dayand›€› esas............................................................ 142


2- TBK. m. 66’n›n uygulanma alan›...................................................... 143


3- TBK. m. 66’ya göre sorumlulu€un flartlar› ve sorumluluk


karinesi............................................................................................... 146


a) Sorumluluk için aranan flartlar..................................................... 146


b) Sorumluluk karinesi ..................................................................... 150


4- Sorumluluk karinesinin çürütülmesi (Kurtulufl beyyinesi)............... 151


a) Çal›flt›r›lana yönelik karinenin çürütülmesi................................. 151


b) ‹flletme flartlar›na yönelik karinenin çürütülmesi......................... 152


c) Nedensellik ba€›n›n olmamas›..................................................... 153


5- Tazminata iliflkin di€er esaslar.......................................................... 155


II- HAYVAN ‹DARE EDENLER‹N SORUMLULU⁄U ............................. 157


1- Sorumlulu€un dayand›€› esas............................................................ 158


2- TBK. m. 67’nin uygulanma alan›...................................................... 159


3- TBK. m. 67’ye göre sorumlulu€un flartlar› ve sorumluluk karinesi .... 161


a) Sorumluluk için aranan flartlar..................................................... 161


b) Sorumluluk karinesi ..................................................................... 164


4- Sorumluluk karinesinin çürütülmesi (Kurtulufl kan›t›) ..................... 165


a) Fiil karinesinin çürütülmesi ......................................................... 165


b) Nedensellik karinesinin çürütülmesi............................................ 166


5- Tazminata iliflkin di€er esaslar.......................................................... 168


6- Hayvan›n bir tafl›nmaza zarar vermesi halinde tafl›nmaz


zilyedine tan›nan haklar ve yükümlülükler....................................... 170


a) Hayvan› tutma ve hapis hakk›...................................................... 170


b) Hayvan› etkisiz hale getirme hakk›.............................................. 171


c) Hayvan sahibine haber verme yükümlülü€ü ............................... 172


 


‹Ç‹NDEK‹LER


 


XVI


III- YAPI MAL‹K‹N‹N SORUMLULU⁄U..................................................... 172


1- Sorumlulu€un dayand›€› esas............................................................ 173


2- TBK. m. 69’un uygulama alan›......................................................... 174


3- TBK. m. 69’a göre sorumlulu€un flartlar›......................................... 178


a) Üçüncü kifli bir zarara u€ram›fl olmalıdır .................................... 179


b) Zarar, bir binan›n veya di€er bir yap›n›n yap›l›fl›ndaki


bozukluk veya bak›m›ndaki eksiklikten veya her ikisinden


ileri gelmifl olmal›d›r.................................................................... 179


c) Sorumlulu€a yol açan bina veya yap›, sorumlu tutulmak


istenen kiflinin (daval›n›n) mülkiyetinde veya bu kiflinin


intifa yahut oturma hakk› ile ya da üst hakk› ile yüklü


olmal›d›r....................................................................................... 182


4- Tazminata iliflkin di€er esaslar.......................................................... 185


5- Tehlikeyi bertaraf etme yükümlülü€ü............................................... 186


IV- AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAYANLARIN


SORUMLULU⁄U....................................................................................... 187


1- Sorumlulu€un dayand›€› esas bak›m›ndan ay›rt etme gücü


bulunmayanlar›n TBK m.65 ve TBK m.59 hükümlerine göre


sorumlulu€u....................................................................................... 188


2- TBK. m. 65’e göre sorumlulu€un flartlar›......................................... 191


3- Tazminata iliflkin di€er esaslar.......................................................... 193


V- IZTIRAR HAL‹NDE VER‹LEN ZARARDAN SORUMLULUK ........ 193


1- Sorumlulu€un dayand›€› esas............................................................ 194


2- TBK. m. 64/f. 2’ye göre sorumlulu€un flartlar› ................................ 194


3- Tazminata iliflkin di€er esaslar.......................................................... 195


VI- TEHL‹KE SORUMLULU⁄U ................................................................... 195


1- ‹flletmelerin yol açaca€› zararlar için düzenlenmifl olmas› ............... 196


2- Tehlikenin iflletmenin niteli€inden kaynaklanmas›........................... 198


3- Sorumlu tutulan kifli .......................................................................... 198


4- Özel sorumluluk hallerinin sakl› olmas› ........................................... 198


5- Hukuken izin verilmifl ve kurallara uygun faaliyetlerden


do€an zararlardan sorumluluk........................................................... 198


§ 3– KARAYOLLARI TRAF‹K KANUNUNDA DÜZENLENEN


SORUMLULUKLAR ................................................................................ 200


I- GENEL BAKIfi ........................................................................................... 200


II- ‹fiLET‹LEN MOTORLU ARACIN SEBEP OLDU⁄U


ZARARDAN SORUMLULUK.................................................................. 201


 


‹Ç‹NDEK‹LER


 


XVII


1- KTK. m. 85/f. 1’de düzenlenen sorumlulu€un dayand›€› esas......... 201


2- KTK. m. 85/f. 1’de düzenlenen sorumlulu€un uygulanma alan›........ 202


3- KTK. m. 85/f. 1’de düzenlenen sorumlulu€un flartlar›..................... 206


aa - İşleten Kavramı..................................................................... 208


bb - İşletenin bağlı olduğu teşebbüs sahibi kavramı.................... 212


4- Tazminata iliflkin di€er esaslar.......................................................... 213


5- Kazaya kar›flan arac›n devrinin önlenmesi........................................ 217


III- ‹fiLET‹LME HAL‹NDE OLMAYAN ARACIN SEBEP


OLDU⁄U TRAF‹K KAZASINDAN SORUMLULUK .......................... 218


1- ‹flletilme halinde olmayan araçtan do€an sorumlulu€un dayana€›......... 219


2- ‹flletilme halinde olmayan araçtan do€an sorumlulu€un


uygulanma alan›................................................................................. 220


3- ‹flletilme halinde olmayan araçtan dolayı sorumlulu€un flartlar›......... 221


4- Tazminata iliflkin di€er esaslar.......................................................... 221


IV- TRAF‹K KAZASINDA YARDIM EDENLER‹N


ZARARLARINDAN SORUMLULUK..................................................... 222


1- Yard›m edenlerin zararlar›ndan sorumlulu€un dayana€›................... 223


2- Yard›m edenlerin zararlar›na iliflkin hükmün uygulanma alan›........ 223


3- Yard›m edenlerin zararından sorumlulu€un flartlar› ......................... 223


4- Tazminata iliflkin di€er esaslar.......................................................... 224


V- GENEL HÜKÜMLERE TÂB‹ TUTULAN SORUMLULUKLAR......... 225


1- Genel hükümlerin uygulanaca€› haller ............................................. 225


2- Uygulanacak hükümler...................................................................... 227


§ 4– ÇEVRE KANUNUNA GÖRE ÇEVREY‹ K‹RLETEN‹N


SORUMLULU⁄U...................................................................................... 227


I- GENEL BAKIfi ........................................................................................... 227


II- ÇEVRE KANUNUNUN 28. MADDES‹NDE DÜZENLENEN


SORUMLULUK.......................................................................................... 229


1- Sorumlulu€un dayand›€› esas............................................................ 230


2- Sorumlulu€un uygulanma alan› ........................................................ 231


3- Sorumlulu€un flartlar›........................................................................ 232


4- Tazminata iliflkin di€er esaslar.......................................................... 234


5- Kamu hizmeti s›ras›nda çevrenin kirletilmesi................................... 236


§ 5– TÜRK S‹V‹L HAVACILIK KANUNA GÖRE SORUMLULUK ........ 237


§ 6– TÜKET‹C‹N‹N KORUNMASI HAKKINDA KANUNA GÖRE


ÜRET‹C‹ ‹THALATÇI VE BAĞLI KREDİ VERENİN


SORUMLULU⁄U....................................................................................... 238


 


‹Ç‹NDEK‹LER


 


XVIII


§ 7– ÜRÜNLERE ‹L‹fiK‹N TEKN‹K MEVZUATIN HAZIRLANMASI


VE UYGULANMASINA DA‹R KANUNA GÖRE ÜRET‹C‹N‹N


SORUMLULU⁄U...................................................................................... 239


§ 8– NÜKLEER ENERJ‹ ALANINDA HUKUKÎ SORUMLULUK


KANUNU TASARISINA GÖRE SORUMLULUK ............................... 242


I- GENEL BAKIfi ........................................................................................... 242


II- SORUMLULU⁄A ‹L‹fiK‹N ESASLAR................................................... 243


§ 9– B‹YOGÜVENL‹K KANUNU’NA GÖRE


SORUMLULUK......................................................................................... 244


I- KAPSAMI VE UYGULAMA ALANI...................................................... 244


II- GET‹R‹LEN S‹STEM VE SORUMLULUK HÜKÜMLER‹ ................ 245


§ 10– MAHKEME ‹ÇT‹HATLARI ‹LE KABUL ED‹LEN


KUSURSUZ SORUMLULUK HALLER‹............................................. 248


I- ‹fi KAZASI VE MESLEK HASTALI⁄INDAN DO⁄AN


ZARARDAN ‹fiVEREN‹N SORUMLULU⁄U........................................ 248


1- Genel bak›fl........................................................................................ 248


2- Sorumlulu€un dayandırıldığı esas..................................................... 250


3- ‹çtihad›n uygulanma alan› ................................................................. 250


4- Sorumlulu€un flartlar›........................................................................ 251


5- Tazminata iliflkin di€er esaslar.......................................................... 252


6- Konu hakk›ndaki düflüncemiz ........................................................... 253


II- RUHSATLI ‹NfiAATIN KOMfiULARA VERD‹⁄‹


ZARARDAN SORUMLULUK.................................................................. 254


1- Genel bak›fl........................................................................................ 254


2- Sorumlulu€un dayand›r›ld›€› esas..................................................... 255


3- Sorumlulu€un flartlar›........................................................................ 255


4- Tazminata iliflkin di€er esaslar.......................................................... 255


 


Dördüncü Bölüm


MANEVÎ ZARARIN TAZM‹N‹


(Manevî Tazminat)


 


§ 1– GENEL BAKIfi........................................................................................... 257


I- KANUNDAK‹ YER‹................................................................................... 257


II- MANEV‹ TAZM‹NATIN AMACI............................................................ 259


 


‹Ç‹NDEK‹LER


 


XIX


§ 2– TBK. m. 58’e GÖRE MANEVÎ TAZM‹NAT DAVASI......................... 260


I- KUSUR VE ZARAR BAKIMINDAN ÖZELL‹KLER........................... 260


II- TBK. m. 58 UYARINCA MANEVÎ TAZM‹NAT TALEB‹


‹Ç‹N ARANAN fiARTLAR ....................................................................... 263


1- Bir kimsenin kiflilik hakk›na hukuka ayk›r› bir tecavüz


(sald›r›) bulunmal›d›r......................................................................... 263


2- Aç›k kanun hükmü bulunmad›kça, kiflilik hakk› tecavüze


u€rayan ile zarar gören ayn› kifli olmal›d›r (yans›ma yoluyla


zarar olmamal›d›r)............................................................................. 268


3- Bir manevî zarar bulunmal›d›r............................................................ 271


4- Nedensellik ba€› bulunmal›d›r .......................................................... 273


5- Daval›n›n sorumlu olmas›n› gerektiren kusuru veya bir


kusursuz sorumluluk hâli bulunmal›d›r............................................. 273


a) Kusur............................................................................................ 274


b) Kusursuz sorumluluk ................................................................... 274


III- MANEVÎ TAZM‹NAT DAVASINDA TARAFLAR............................... 275


1- Davac›................................................................................................ 275


2- Daval› ................................................................................................ 277


IV- GÖREVL‹ VE YETK‹L‹ MAHKEME VE ZAMANAfiIMI................. 278


V- DAVANIN KONUSU.................................................................................. 278


VI- DAVADA ‹SPAT ED‹LECEK HUSUSLAR............................................ 279


VII-MAHKEME KARARI................................................................................ 281


§ 3–BEDENSEL ZARAR VEYA ADAM ÖLMES‹ HAL‹NDE


MANEV‹ TAZM‹NAT............................................................................... 285


I- GENEL OLARAK ...................................................................................... 285


II- BEDEN BÜTÜNLÜ⁄ÜNÜN ‹HLÂL‹ (CİSMANÎ ZARAR)


HAL‹NDE.................................................................................................... 286


III- ADAM ÖLMES‹ HAL‹NDE...................................................................... 290


 


Beflinci Bölüm


 


B‹RDEN ÇOK SORUMLULUK SEBEB‹ VEYA B‹RDEN ÇOK


 


SORUMLU BULUNMASI


 


I- GENEL BAKIfi ........................................................................................... 293


II- B‹R KİŞİ ‹Ç‹N B‹RDEN ÇOK SORUMLULUK SEBEB‹


BULUNMASI .............................................................................................. 293


 


‹Ç‹NDEK‹LER


 


XX


1- Bir davran›fl›n hem borca ayk›r›l›k, hem de haks›z


oluşturması mümkündür.................................................................... 294


2- Bir kimse kusura dayanan ve kusur aranmayan sebeplerle


sorumlu olabilir ................................................................................. 296


3- Bir kimsenin kusursuz sorumlulu€u için birden fazla sebep de


söz konusu olabilir ............................................................................ 297


III- B‹R ZARARDAN B‹RDEN ÇOK K‹fi‹N‹N SORUMLULU⁄U........... 298


1- Eski Borçlar Kanunu ile 6098 Say›l› Türk Borçlar Kanunu


düzenlemeleri aras›ndaki farklar....................................................... 298


2- Birden fazla kiflinin birlikte sebep olduklar› zarardan


sorumluluklar›: Müteselsil sorumluluk ............................................. 301


a) TBK. m. 61’de yer alan esas........................................................ 301


aa - Birlikte zarara sebebiyet verme ............................................ 302


bb- Aynı zarardan çeşitli sebeplerle sorumlu olma ..................... 302


b) Müteselsil sorumlulu€un sonuçlar› .............................................. 303


aa - D›fla karfl›............................................................................... 303


bb - ‹ç iliflkide .............................................................................. 306


3- Bir zarara, haks›z fiilin ifllenmesine kat›lmaks›z›n birden çok


flahs›n sebep olmas› ........................................................................... 309


IV- KARfiILIKLI SORUMLULUK ................................................................ 310


1- Karfl›l›kl› sorumlulu€un söz konusu olmas›...................................... 310


2- Karfl›l›kl› sorumlulukta uygulanacak esaslar .................................... 310


3- Karfl›l›kl› tazminat yükümlülü€ünün sonuçlar›................................. 312


 


BEfi‹NC‹ KISIM


SEBEPS‹Z ZENG‹NLEfiME


 


§ 1– GENEL BAKIfi........................................................................................... 313


I- TER‹M SORUNU ....................................................................................... 313


II- AYRI B‹R BORÇ KAYNA⁄I OLMASI.................................................. 315


§ 2– SEBEPS‹Z ZENG‹NLEfiME KURUMUNUN ‹fiLEVLER‹ VE


TEMEL ÖZELL‹KLER‹.......................................................................... 317


I- SEBEPS‹Z ZENG‹NLEfiME KURUMUNUN ‹fiLEVLER‹.................. 317


1- Denklefltirici adaleti gerçeklefltirme ifllevi ........................................ 317


2- ‹adeyi sa€lama ifllevi ......................................................................... 318


3- Tamamlama, düzeltme ifllevi............................................................. 319


 


‹Ç‹NDEK‹LER


 


XXI


 


II- SEBEPS‹Z ZENG‹NLEfiME KURUMUNUN TEMEL


ÖZELL‹KLER‹........................................................................................... 320


1- Nisbî bir hak sa€lamas› ..................................................................... 320


a) Hakk›n üçüncü kiflilere karfl› ileri sürülememesi......................... 320


b) Hakk›n zenginleflenin iflâs› hâlinde masaya kaydolunmas› ........ 321


c) Hakk›n, borçlar›n ifas› ve ifa edilmemesine iliflkin


hükümlere tâbi olmas›.................................................................. 321


2- Alacak hakk›n›n do€umunun fiil ehliyeti flart›na ba€l› olmamas›......... 322


§ 3– SEBEPS‹Z ZENG‹NLEfiMEN‹N GENEL fiARTLARI........................ 323


I- ZENG‹NLEfiME......................................................................................... 324


1- Zenginleflmeye konu olabilecek de€erler.......................................... 324


2- Zenginleflme türleri............................................................................ 326


a) Fiilî zenginleflmeler (lucrum emergens) ...................................... 326


aa - Malvarl›€›n›n aktifinin artmas› ............................................. 327


bb - Malvarl›€›n›n pasifinin azalmas› .......................................... 327


b) Fakirleflmeden kurtulma (damnum cessans)................................ 328


3- Zenginleflmenin belirlenmesi ............................................................ 328


II- GEÇERL‹ B‹R SEBEB‹N BULUNMAMASI.......................................... 329


1- ‹fa sonucu zenginleflmelerde ............................................................. 330


2- ‹fa d›fl›ndaki zenginleflmelerde.......................................................... 331


III- FAK‹RLEfiME............................................................................................ 332


IV- NEDENSELL‹K BA⁄I............................................................................... 337


1- Sebepsiz zenginleflmede aranacak illiyet ba€› .................................. 337


2- Dolays›zl›k flart›................................................................................. 337


a) ‹ade talebine engel oluflturan durumlar........................................ 338


b) Üçüncü kiflinin yol açt›€› ve iade talebi bulunan


zenginleflmeler.............................................................................. 339


aa - Bir üçüncü kiflinin bir flahsa ait de€eri kendi


malvarl›€›na katmaks›z›n bir baflkas›na kazand›rmas›......... 339


bb- Temsilci aracılığıyla zenginleşmeler..................................... 339


cc - Baflkas›n›n borcunu ifa.......................................................... 340


dd - Alaca€›n devrinde iyi niyetli borçlunun eski alacakl›ya


ifada bulunmas›n›n sebepsiz zenginleflmeye yol aç›p


açmayaca€› tart›flmas›........................................................... 342


§ 4– SEBEPS‹Z ZENG‹NLEfiMEDEN DO⁄AN TALEB‹N