Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (171)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

Borçlar Hukuku Dersleri ( Genel Hükümler )

Borçlar Hukuku Dersleri ( Genel Hükümler )Sayfa Sayısı
:  
185
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-975-7852-29-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ALTINCI BASKININ ÖNSÖZÜ Borçlar Hukukunun, yasal kaynağını oluşturan, 22 Nisan 1926 tarih ve 818 Sayılı Borçlar Kanunu, TBMM tarafından 11 Ocak 2011 tarih ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanununun kabulü ile 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Toplam 544 maddeden oluşan 818 Sayılı Borçlar Kanununa karşı, 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu yürürlük maddeleri dahil toplam 649 maddeden ibarettir. Madde sayısı itibariyle yeni 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanu¬nunda, 818 Sayılı Borçlar Kanununa nazaran (105) maddelik ek veya fazla düzenleme mevcuttur. 818 sayılı Borçlar Kanunundaki 1-181 maddeleri arasındaki genel hükümler, 6098 sayılı TBK. 1-206 maddeleri arasında yer almıştır. Eski ve yeni her iki kanun arasında, Genel Hükümlerle ilgili kanuni düzen¬lemeler açısından, toplam yeni (25) maddelik bir fazla düzenleme mev¬cuttur. Özel Borç ilişkileriyle ilgili olarak 818 Sayılı Borçlar Kanunun¬da toplam 362 madde, yeni 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda ise toplam 442 madde mevcuttur. Ek yeni maddelerin sayısı 80′dir. Bu toplam (20) maddeden ibaret yeni Genel hükümler sırasıyla; "Is¬marlanmayan şeyin gönderilmesi" başlıklı 7. madde, "Genel İşlem Ko¬şulları" üst başlıklı 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddeler, "Haksız Fiillerle İlgili, Bedensel Zararın Belirlenmesi" başlıklı 55. madde; "Sebeplerin Yarışması" başlıklı 60. madde; "Hukuka Aykırılığı Kaldıran Haller" başlıklı 63. madde; "Tehlike Sorumluluğu ve Denkleştirme" başlıklı 71. madde; "Rücu İsteminde" başlıklı 73. madde; "Geçici Ödemeler" baş¬lıklı 76. madde; "Diğer Hükümlerden; "Sürekli Edimli Sözleşmelerde" başlıklı 126. madde; "ibra" başlıklı 132. madde; "Kısmi İfa İmkansızlı¬ğı" başlıklı 137. madde; "Aşırı İfa Güçlüğü" başlıklı 138. madde "Bor¬ca Katılma" başlıklı 201. madde; "Sözleşmenin Devri" başlıklı 205. madde ve "Sözleşmeye Katılma" başlıklı 206. maddedir. Genel Hükümler kısmındaki toplam (206) madde, toplam (181) maddeden ibaret olan eski Borçlar Kanunundan yeni hüküm olarak (20) maddelik farklılık göstermektedir. Diğer (5) madde, eski kanundaki bazı hükümlerin yeni kanunda birleştirilerek düzenlenmiş olmasından kaynaklanmıştır. Kitabın bu 6. basısında, Yeni Türk Borçlar Kanununun yeni hü¬kümleri göz önünde tutularak, konular tekrar değerlendirilmiştir. (20) maddeden ibaret yeni hükümlerle ilgili konular Alman ve İsviçre Borç¬lar Hukuku hükümleriyle mukayeseli olarak kitapta gerekli olduğu öl¬çüde açıklanmıştır. Kitabın yeni 6. baskısının da öğrencilere ve değerli hukuk camiasına faydalı olacağı inancı ve ümidini taşımaktayım. Saygı lanmla, Prof. Dr. İbrahim KAPLAN İÇİNDEKİLER GİRİŞ BORÇLAR HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI BORÇLAR HUKUKU, BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI I. Borçlar Hukukunun Konusu ve Önemi 1 II. Borçlar Kanunu ile Medeni Kanun Arasındaki İlişki 2 III. Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu Arasındaki İlişki 2 IV. Borçlar Kanunu\\\\\\\′nun Özellikleri ve Kısımları 2 V. Borç İlişkisi Kavramı ve Unsurları 3 1. Borç kavramı 3 2. Borç ilişkisi kavramı ve unsurları 3 a. Borç ilişkisinde alacaklının hukuki durumu 4 b. Borç ilişkisinde borçlunun hukuki durumu 4 c. Borç ilişkisinin konusu (edim) 5 3. Edimin özellikleri ve türleri 5 a. Özellikleri 5 b. Türleri 6 4. Borç ilişkisinin karakteri 9 5. Borç ilişkisindeki menfaatin türü 10 6. Borç ile borç ilişkisi arasındaki farklar 10 a. Doğum anı bakımından farklar 10 b. Kapsam açısından farklar 10 c. Devredilebilme açısından farklar 11 d. Sona erme açısından farklar 11 BORÇ İLİŞKİSİNİN İÇERDİĞİ HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER I. Borç İlişkisinden Doğan Haklar 11 1. Asli haklar 11 2. Fer\\\\\\\′i haklar 12 3. Tali haklar , 12 II. Borç İlişkisinden Doğan Yükümlülükler 12 1. Genel olarak , 12 2. Yükümlülüklerin türleri 12 a. Asli edim yükümü 12 b. Yan edim yükümleri 12 3. Asli ve yan borçların yerine getirilmemesinin sonuçları 13 § 3. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN ASLİ HAKLAR-ALACAK HAKKI 14 I. Alacak Hakkının Hukuki Niteliği 14 II. Alacak Hakkının Ayni Haklarla Karşılaştırılması 15 III. Kuvvetlendirilmiş Nisbi Haklar-Eşyaya Bağlı Borçlar-Ayni Beklenen Haklar 16 IV. Alacağın Fer\\\\\\\′ileri , 16 V. Alacak Hakkı, Talep Hakkı, Dava Hakkı Kavramlarının Mukayesesi 17 VI. Hukuki Vazife-Külfet Kavranılan ve Bunların Alacak-Borç Kavramlarıyla Karşılaştırılması 18 1. Hukuki vazife ve borç 18 2. Külfet ve borç 18 § 4. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN TALİ HAKLAR 19 I. Genel Olarak 19 II. İnşai Haklar (Yenilik Doğuran Haklar) ve Beklenen Haklar 20 1. Kavram 20 a. İnşai haklar (Gestaltungsrechte) 20 b. İnşai davalar (Gestaltungsklagen) 20 c. Beklenen haklar 21 2. İnşai hakların türleri 22 a. Doğuş sebeplerine göre 22 b. Şahsa bağlı olup olmamalarına göre inşai haklar 22 c. Üçüncü şahsın hukuki alanını etkileyip etkilememelerine göre 22 d. Muhtevalarına göre inşai haklar 22 3. İnşai hakların kullanılması ve özellikleri 23 a. Kullanılması 23 b. Özellikleri 24 4. Yenilik doğuran hakların sona ermesi 26 III. Yönetim ve Temsil Hakları (Başkasının Hakkı Üzerinde Tasarruf Hakkı) 26 IV. Defi Hakları (Einreden) 27 1. Kavram 27 2. Türleri 27 a. Hukuki etkilerinin devamlılığı açısından def iler 27 b. Hukuki etkilerinin kapsamı açısından def iler 28 c. Hukuki dayanakları açısından def iler 28 3. Defi haklarıyla yenilik doğuran hakların mukayesesi 29 a. Haklara etkileri bakımından 29 b. Cayma veya vazgeçme bakımından 29 4. Defi haklarıyla itiraz arasındaki farklar 29 a. İtiraz kavramı 29 b. Defi ile itirazın karşılaştırılması 30 c. İtiraz ile inkar arasındaki farklar 30 5. Defi haklarının kullanılması 31 § 5. BORÇ İLİŞKİSİNİN TÜRLERİ 31 I. Genel Olarak 31 II. Doğuş Sebeplerine Göre Borç İlişkileri 31 III. Zamanın Etkisine Göre Borç İlişkileri 32 IV. Muhtevasındaki Edimin Niteliğine Göre Borç İlişkileri 32 V. Borç İlişkisinde Alacaklı ve Borçlu Tarafta Birden Çok Alacaklı veya Borçlunun Bulunduğu Borç İlişkileri 32 1. Genel Olarak 32 2. İştirak Halinde Borç İlişkileri 33 3. Müşterek Borç İlişkileri 34 4. Müteselsil Borç İlişkileri 35 § 6. BORCUN YAPTIRIMI VE SORUMLULUK 35 I. Genel Olarak 35 II. Sorumluluk Kavramı 36 III. Sorumluluk Türleri 37 1. Sınırsız malvarlığı sorumluluğu (tam sorumluluk) 37 a. Haczi kabil olmayan mallar 37 b. Hacizde sıra 38 2. Sınırlı malvarlığı sorumluluğu 38 a. Belirli mallarla sorumluluk 38 b. Malvarlığının belli bir kategorisiyle sorumluluk 38 c. Belirli miktarla sorumluluk 39 IV. Sorumluluğun Tabi Olduğu İlkeler 39 1. Bireysel sorumluluk prensibi 39 2. Ayni sorumluluk prensibi 39 3. Tam sorumluluk prensibi 39 4. Miktar itibariyle sorumluluk prensibi 40 § 7. SORUMLULUK AÇISINDAN BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN BORÇLARIN TÜRLERİ 40 I. Tam Borçlar 40 II. Eksik Borçlar (Yaptmmsız Borçlar) 40 1. Doğuştan eksik borçlar 41 a. Oyun sözleşmeleri-kumar ve bahisten doğan borçlar 41 b. Evlenme tellallığından (aracılığından) doğan borçlar 42 c. Ahlaki vazifelerden doğan borçlar 42 d. Haksız ve gayri ahlaki bir amacın elde edilmesi için verilen şeyler 42 e. Sözleşmeden doğan eksik borçlar 42 2. Geçici eksik borçlar 43 a. Karı-koca arasındaki borçlar 43 b. Ana ve baba ile birlikte yaşayan reşit çocuğun alacağı 43 3. Sonradan doğan eksik borçlar 44 a. Zamanaşımına uğramış alacaklar 44 b. Konkordatodan elde edilemeyen alacaklar 44 c. Kendiliğinden ifa edilmiş borçlar 44 III. Eksik Borçların Ortak Özelliklen 44 § 8. BORÇLUYU SORUMLULUKTAN KURTARAN HUKUKİ YOLLAR 45 I. Borçlunun İnkarı 45 II. Borca İtiraz 45 1. Hakkın doğmamış olduğu yönündeki itiraz 45 2. Hakkın sona erdiği yönündeki itiraz 45 III. Defi Hakkı 46 1. Hukuki etkilerine göre defiler 46 a. Devamlı defiler 46 b. Geçici defiler 46 2. Hukuki dayanaklarına göre defiler 47 a. Bağımlı defiler 47 b. Bağımsız defiler 47 3. Hukuki etkinin kapsamına göre defiler 47 a. Tam defiler 47 b. Kısmi defiler 47 1.KISIM BORÇLARIN KAYNAKLARI § 9. BORÇLARIN DOĞUŞ SEBEPLERİ 48 I. Genel Olarak Borçların Kaynakları 48 1. Hukuki işlemler 48 2. Hukuki işlem benzeri olaylar 48 3. Bir birliğe üyelik veya birlik içi sebepler 48 4. Hukuka uygun olmayan fiiller 49 II. Hukuki İşlemler 49 1. Genel olarak 49 2. Hukuki işlemin unsurları 49 a. Tanım ve unsurları 49 b. Hukuki işlemlerin, hukuki olaylar ve hukuki fiiller arasındaki yeri 50 III. Hukuki İşlemlerin Türleri 50 1. Tek taraflı hukuki işlemler 50 2. Çok taraflı hukuki işlemler 51 a. Sözleşmeler 51 b. Kararlar 52 IV. Hukuki İşlemlerin Malvarlığına Etkileri Yönünden Ayrımı 52 1. Tasarrufi işlemler 53 a. Kavram 53 b. Tasarrufi işlemlerin bazı özelliklen 54 2. Borçlandırıcı işlemler 54 a. Kavram 54 b. Borçlandırıcı İşlemlerin Özellikleri 54 V. Hukuki İşlemlerin Sebebe Bağlı Olup Olmamalarına Göre Ayrımları 55 1. Sebepsiz hukuki işlemler 55 2. Tasarruf işlemlerinin sebebe bağlılığı 56 a. Taşınmazlar üzerindeki ayni haklan, nakil veya tadil eden (değiştiren) yahut ortadan kaldıran tasarrufi işlemler 56 b. Taşınır mülkiyetinin naklini temin eden tasarrufi işlemler 56 3. Borçlandıncı işlemlerin sebebe bağlılığı 56 4. Hukuki işlem ehliyeti 57 § 10. İRADE BEYANI 57 I. Kavram.. 57 II. İrade Beyanının Unsurları 57 1. İrade unsuru (sübjektif unsur) 57 a. Fiil iradesi 58 b. İşlem iradesi 58 c. Beyan iradesi 58 2. Beyan unsuru (objektif unsur) 58 III. İrade Beyanının Türleri 58 1. İrade beyanının bildiriliş tarzına göre beyan türleri 58 a. Doğrudan doğruya irade beyanı 58 b. Dolaylı irade beyanı 58 2. Açık veya kapalı oluşlarına göre beyan türleri 59 a. Sarih irade beyanları 59 b. Kapalı irade beyanları 59 3. Yazılı veya sözlü olmalarına göre irade beyanları 60 4. Muhataba yöneltilmesi ve ulaşması gerekip gerekmemesine göre irade beyanları 60 a. Karşı tarafa yöneltilmesi ve ulaşması gerekli irade beyanları 61 b. Yöneltilmesi ve ulaşması gerekmeyen irade beyanları 61 § 11. SÖZLEŞMENİN KURULUŞUNDA İRADE BEYANLARININ ROLÜ 61 I. Genel Olarak 61 II. Sözleşme Müzakereleri 61 IIL İrade Açıklamalarının Karşılıklı ve Birbirine Uygun Olması Esası 62 1. Anlam verme teorisi 62 2. İrade teorisi 63 3. Beyan teorisi 63 4. Güven teorisi 63 IV. Üzerinde Uyuşulması Gereken Noktalar 64 V. Uyuşmanın Gerekli Olduğu Haller 65 VI. Uyuşma Safhasına Varmayan Haller - Sözleşme Müzakereleri 66 § 12. SÖZLEŞMELERDE İCAP VE KABUL BEYANLARI VE SÖZLEŞMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARINI MEYDANA GETİRDİĞİ AN 67 I. Genel Olarak 67 II. İcap 67 III. Kabul 68 IV. Sözleşmenin Kurulduğu, Hüküm ve Sonuçlarını Meydana Getirdiği An 69 1. Hazır olanlar arasındaki sözleşmeler 69 2. Hazır olmayanlar arasındaki sözleşmeler 69 II. KISIM SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN BORÇLAR 13. SÖZLEŞME KAVRAMI, TABİ OLDUĞU İLKELER VE TÜRLERİ 71 I. Sözleşme Kavramı 71 II. Sözleşmenin Tabi Olduğu İlkeler 71 1. Sözleşme serbestisi ilkesi 71 a. Sözleşme yapıp yapmama serbestisi 72 b. Sözleşmenin türünü (tipini) belirleme serbestisi 73 c. Muhteva serbestisi 73 d. Şekil serbestisi 73 e. Taraf seçme serbestisi 73 f. Mevcut sözleşmeyi değiştirme veya ortadan kaldırma serbestisi 73 2. Sözleşmelerin nispiliği ilkesi 73 3. Sözleşmeye bağlılık ilkesi (ahde vefa) (pacta sunt servanda) 74 4. Sözleşmenin değişen hal ve şartlara uyarlanması (clausula rebus sic stantibus) 74 a. Sürekli bir borç ilişkisi 74 b. Edimler arası dengenin aşın derecede bozulmuş olması 75 c. Dengesizliğin, sözleşme yapılırken öngörülemeyen fevkalade sebeplerden doğmuş olması 75 d. Sözleşmede veya kanunda aksine bir hüküm bulunmaması 75 El. Sözleşme Serbestisinin Sınırları 75 1. Kanunun emredici hükümleri 75 2. Kamu düzeni kuralları 76 3. Kişilik haklan 76 4. Umumi ahlâk kurallarına aykırılık 77 5. Başlangıçtaki imkansızlık 77 6. Sözleşme Serbestisi Sınırlarını Aşmanın Hüküm ve Sonuçları 77 IV. Sözleşmenin Türleri 78 1. Sözleşme iradesinin içeriği ve hukuki sonucuna göre yapılan sınıflandırma 78 a. Belli bir statüye bağlı sözleşmeler 79 b. Tasarruf sözleşmeleri , 79 c. Borç doğuran sözleşmeler 79 2. Sözleşmenin muhtevasının belirleniş biçimine göre yapılan ayrım 79 a. Muhtevası tam olarak belirlenmemiş sözleşmeler 79 b. Muhtevası yapılması sırasında önceden tam olarak belirlenmiş sözleşmeler 79 3. Sözleşmenin, borç altına giren taraf bakımından yapılan ayrımı 80 a. Tek taraflı sözleşmeler 81 b. İki taraflı sözleşmeler... 81 c. Çok taraflı sözleşmeler (çok taraflı borç yükleyen sözleşmeler) 82 § 14. SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL 82 I. Şekil Kavramı 82 II. Şeklin Fayda ve Sakıncaları 82 1. Şeklin faydalan. 82 2. Şeklin sakıncaları 82 III. Şeklin Türleri 83 1. Kaynaklarına göre şeklin türleri 83 a. Kanuni şekil 83 b. İradi şekil (taraflarca kararlaştırılmış şekil) 83 2. Gayelerine göre şekil türleri 83 a. Geçerlilik şekli 83 b. İspat şekli 84 IV. Kanuni Geçerlilik Şeklinin Türleri 84 1. Yazılı (adi yazılı) şekil 84 a. Metin 84 b. İmza 85 2. Resmi şekil 86 V. Şekle Uymamanın Hüküm ve Sonuçlan 87 VI. Hukuki İşlemlerde Tahvil (Çevirme-Konversion) 88 VII. Şekle Bağlı İşlemlerin Değiştirilmesi ve Tamamlanması 88 VIII. Şekle Bağlı Hukuki İşlemlerin Ortadan Kaldırılması 89 § 15. ÖN SÖZLEŞME (SÖZLEŞME YAPMA VAADİ) 89 I. Akit Yapma Zorunluğu ve Akit Yapma Vaadi 89 II. Kanundan Doğan Akit Yapma Yükümlülüğü 89 fff. AfiıC lapına tr&Aaiiefifazgmte Ay& 1. Cezai yaptırımlar 90 2. Tazminat talebi 90 3. Eda davası 90 4. İdari dava 91 IV. Hukuki İşlemden Doğan Akit Yapma Yükümlülüğü (BK 22) 91 1. Akit yapma vaadi (ön sözleşme) 91 a. Kavram 91 b. Şartlan 91 c. Hükümleri 92 2. Tek taraflı iradeden doğan akit yapma zorunluğu 92 a. Şufa hakkı (onalım hakkı) 93 b. Vefa hakkı (geri alım hakkı) 93 c. İştira hakkı (alım hakkı)... 93 § 16. SÖZLEŞMENİN YORUMU 94 I. Genel Esaslar 94 II. Sözleşmelerin Yorumuna Hakim Olan İlkeler 94 1. Sözleşme bir bütündür 94 2. Sözleşmeyi ayakta tutan yorum tercih edilir 94 3. Alışılmamış kayıtlar yok hükmündedir ve anlaşılmayan kayıtlar yazanın aleyhine yorumlanır 94 § 17. SÖZLEŞMELERDE İRADE İLE BEYAN ARASINDAKİ UYGUNSUZLUK HALLERİ 95 I. İrade Kişi Bakımından Bir İç Olaydır 95 II. Tek Tarafın İsteğiyle Oluşturulan Uygunsuzluk Halleri 96 1. Zihni kayıt 96 2. Latife beyanı 96 III. İki Tarafın İsteğiyle Meydana Getirilen Uygunsuzluk-Muvazaa 96 1. Muvazaa kavramı 96 2. Muvazaa durumunda ortaya çıkan hukuki işlemler 97 a. Görünürdeki işlem..... 97 b. Muvazaa anlaşması 97 c. Gizli işlem 97 3. Muvazaalı işlemin hüküm ve sonuçları 98 IV. İrade ile Beyan Arasında İstenmeden Yaratılan Uygunsuzluk: Hata.. 99 1. Hata kavramı 99 2. Esaslı hata sayılan haller, 99 a. Sözleşmenin mahiyetinde hata 99 b. Sözleşmenin konusu olan şeyde (malda) hata 99 c. Şahısta hata 100 d. Miktarda hata 100 e. Hile ve sözleşmenin lüzumlu unsurlarında hata 100 3. Sözleşmenin lüzumlu unsurlarında (saikte) hata 100 a. Sübjektif unsur 100 b. Objektif unsur 100 V. Dış Etkenler Nedeniyle İrade ile Beyan Arasında Oluşan Uygunsuzluk Halleri: Hile ve Tehdit 101 l.Hile 101 a. Belli hususlarda aldatma 101 b. Aldatma kastı 101 c. Uygun illiyet bağı 101 2. Tehdit (korkutma, ikrah) 101 VI. Hata, Hile ve Tehdidin Hüküm ve Sonuçlan 102 § 18. GABİN (AŞIRI SÖMÜRÜLME) 102 I. Kavram ve Tanım 102 II. Gabinin Şartları 103 1. Objektif unsur: Karşılıklı edimler arasında açık nisbetsizlik 103 2. Sübjektif unsur: Zarar görenin zor durum, hafiflik veya tecrübesizlik içinde bulunması 103 III. Gabinin Hükümleri 103 § 19. SÖZLEŞMELERDE TEMSİL 104 I. Temsil Kavramı 104 II. Temsilin Türleri 104 1. Kanuni temsil-iradi temsil 104 a. Kanuni temsil 104 b. İradi temsil 105 2. Doğrudan doğruya temsil-dolayısıyla temsil 105 a. Doğrudan doğruya temsil 105 b. Dolayısıyla temsil 105 3. Yetkili temsil-yetkisiz temsil 106 a. Yetkili temsil 106 b. Yetkisiz temsil 106 III. Temsil Yetkisi 106 1. Temsil yetkisi vermede şekil 106 2. Temsil yetkisinin kapsamı 107 3. Temsilcinin kendi kendisiyle işlem yapması 107 4. Temsil yetkisinin sona ermesi 107 IV. Yetkisiz Temsil 107 III.KISIM SÖZLEŞMELERİN İFASI, SONA ERMESİ VE SÖZLEŞMEDE ÖZEL HALLER § 20. SÖZLEŞMELERİN İFASI.. 108 I. Genel Olarak 108 II. Borçlar Kanunu\\\\\\\′nun İfa ile İlgili Hükümleri 109 III. Para Borçlarında İfa 110 § 21. BORÇLARIN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ VE SONUÇLARI 110 I. Genel Olarak 110 II. Hiç İfa Etmeme Durumu.... 110 III. Kötü İfa 111 IV. Zamanında İfa Etmeme-Temerrüd 111 1. Genel olarak temerrüd 111 2. Şartları 111 a. Muacceliyet 111 b. İhtar 111 3. İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde temerrüd 112 a. Genel olarak 112 b. Alacaklının seçimlik haklan 112 c. Seçimlik hakkın kullanılma şartlan 113 V. Sonradan Doğan İfa İmkansızlığı 113 § 22. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLARIN SONA ERME SEBEPLERİ 114 I. Genel Olarak 114 II. İbra 114 III. Tecdit (Yemleme) 114 IV. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi 114 V. Kusursuz İmkansızlık 115 VI. Takas 115 VII. Zamanaşımı 115 § 23. SÖZLEŞMENİN ŞARTA BAĞLANMASI 116 I. Şart Kavramı 116 II. Türleri 116 1. Taliki şart , 117 2. İnfisahı şart 117 III. Hüküm ve Sonuçları 117 § 24. PEY AKÇESİ, PİŞMANLIK AKÇESİ (DÖNME CEZASI), CEZAİ ŞART... 117 I. Pey Akçesi 117 II. Pişmanlık Akçesi (Dönme Cezası) 118 III. Cezai Şart 118 1. Kavram 118 2. Türleri 118 a. Seçimlik Cezai Şart 118 b. İfaya Eklenen Cezai Şart 119 c. Dönme Cezası 119 3. Cezai Şartın Hükümleri 119 § 25. MÜTESELSİL BORÇLULUK VE ALACAKLILIK 119 I. Müteselsil Borçluluk Kavramı 119 II. Müteselsil Alacakhlık Kavramı 120 § 26. ALACAĞIN TEMLİKİ VE BORCUN NAKLİ 120 I. Alacağın Temliki Kavramı ve Türleri 120 II. Borcun Nakli Kavramı ve Türleri 121 § 27. TEMİNAT SÖZLEŞMELERİ 122 I. Kavram... 122 II. Türleri 122 IV.KISIM HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇLAR (AKİT DIŞI İLİŞKİLERDEN DOĞAN SORUMLULUK) § 28. HUKUKİ SORUMLULUK KAVRAMI VE TÜRLERİ 124 I. Hukuki Sorumluluk Kavramı 124 II. Akdi Sorumluluk ile Haksız Fiil Sorumluluğu Arasındaki Farklar.... 125 1. Kaynaklan bakımından 125 2. Sorumluluk ehliyeti bakımından 125 3. İspat yükü bakımından 125 4. Zamanaşımı bakımından 125 5. Sorumluluktan beraat (kurtulma) ve sorumluluğu sınırlandıran, hafifleten şartlar bakımından: 125 6. Sorumlulukta teselsül bakımından 126 7. Temerrüt şartı bakımından..... 126 8. Sorumluluğun şekli bakımından 126 9. Yetkili mahkeme bakımından 126 § 29. HAKSİZ FİİL SORUMLULUĞUNUN DAYANDIĞI ESASLAR. 127 I. Genel Olarak 127 II. Kusur Prensibi 127 III. Sebep Sorumluluğu İlkesi 127 § 30. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI 128 I. Genel Olarak 128 II. Hukuka Aykırı Fiil 128 1. Kavram..., 128 2. Hukuka aykırılık bağı.... 129 3. Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran haller 129 4. Ahlaka aykırı bir fiil ile kasten zarar verme 130 III. Zarar 130 1. Eksilmenin taalluk ettiği vakıalar bakımından 130 a. Maddi zarar 130 b. Manevi zarar 130 2. Zarar gören hukuki varlıklar bakımından 131 a. Şahsa müteallik zarar 131 b. Şeye müteallik zarar 131 c. Diğer zararlar 131 3. Zararın ortaya çıkış zamanı bakımından 131 a. Şimdiki (hali hazır) zarar 131 b. Gelecekteki zarar 131 4. Zararın haksız fiilin en yakın ve ilk neticesi olarak ortaya çıkması bakımından 131 a. Doğrudan doğruya zarar 131 b. Dolayısıyla zarar 131 5. Şeye müteallik zararların tesbitindeki usuller bakımından 131 a. Soyut (mücerret) zarar 131 b. Somut (müşahhas) zarar 131 6. Akidden doğan borcun ifa edilememesi veya akdin hükümsüzlüğü bakımından 132 a. Müsbet zarar 132 b. Menfi zarar 132 IV. Kusur (culpa) 132 1. Kast (doluş) 132 2. İhmal 132 3. Müterafik kusur 132 4. Üçüncü şahsın kusuru 133 5. Kusuru ortadan kaldıran haller 133 V. İlliyet Bağı 133 1. Kavram 133 2. Uygun illiyet bağı ile ilgili sorunlar 133 3. İlliyetin toplanması (sebeplerin çokluğu durumu) 134 a. Ortak illiyet 134 b. Birlikte illiyet 134 c. Alternatif illiyet 134 4. Uygun illiyet bağının bulunmadığı haller 134 a. Mücbir sebep 134 b. Üçüncü şahsın ağır kusuru 135 c. Zarar görenin ağır kusuru 135 § 31. KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ 135 I. İstihdam Edenin Sorumluluğu 135 1. Kavram 135 2. Sorumluluğun şartları 136 3. Rücu hakkı 136 4. BK55ileBK 100 arasındaki farklar 136 II. Hayvan Tutucusunun Sorumluluğu 137 1. Şartları 137 2. Zararı tazmin eden hayvan idarecisinin rücu hakkı 137 3. Zarar gören gayrimenkul malikinin hayvan üzerindeki haklan 138 III. Bina ve Diğer Bir Yapı Eseri Malikinin Sorumluluğu 138 1. Kavram 138 2. Şartlan 138 3. Rücu hakkı 138 IV. Ev Reisinin Sorumluluğu 138 V. Gayrimenkul Malikinin Sorumluluğu: 139 VI. Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu 139 VII. Temyiz Kudretinden Yoksun Olanların Sorumluluğu 139 VIII. Temyiz Kudretinden Geçici Olarak Yoksun Olanların Sorumluluğu 139 IX. Motorlu Araç Sahibinin Sorumluluğu 140 1. Şartları 140 2. Birden çok işletenin birbirlerine karşı sorumluluğu 140 X. Sivil Hava Aracının İşletilmesinden Doğan Sorumluluk 140 § 32. BİRDEN ÇOK KİMSENİN AYNI ZARARDAN SORUMLULUĞU 140 I. Müşterek Kusurlu Birden Çok Kimsenin Birlikte Zarara Sebep Olması 141 II. Birden Çok Kimsenin Aynı Zarardan Değişik Hukuki Sebeplerle Sorumluluğu 141 III. Birden Çok Kusursuz Olanların Sorumluluğu 141 IV. Birden Çok Kimsenin Sözleşmeden Dolayı Sorumluluğu 142 V. Birden Çok Kimsenin Özel Bir Kanun Hükmü Dolayısiyle Sorumluluğu 142 VI. Birden Ziyade Kimsenin Zarardan Sorumluluğu Durumunda Tam Teselsül ve Eksik Teselsül Kavramları ve Aralarındaki Farklar 142 1. Tam teselsül 142 2. Eksik teselsül 142 3. Tam teselsül ile eksik teselsülün farkları 142 V.KISIM SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR § 33. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KAVRAMI VE UNSURLARI 144 I. Sebepsiz Zenginleşme Kavramı 144 II. Sebepsiz Zenginleşmenin Unsurları 144 III. İadesi İstenilemeyen Haksız İktisaplar 145 IV. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Niteliği ve Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi 145