Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (18)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Bonoda Ödeme

Bonoda ÖdemeSayfa Sayısı
:  
171
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786053009863

50,00 TL


İÇİNDEKİLER


 


TEŞEKKÜR ................................................................................................................. 7


İÇİNDEKİLER.............................................................................................................. 9


KISALTMALAR CETVELİ ........................................................................................... 13


 


GİRİŞ ...............................................................................................................15


 


BİRİNCİ BÖLÜM


BONODA ÖDEMEYE İLİŞKİN


TEMEL KAVRAMLAR


 


I. BONO KAVRAMI........................................................................................17


A. GENEL OLARAK ......................................................................................... 17


B. BONONUN HUKUKİ MAHİYETİ.................................................................. 19


C. BONONUN EKONOMİK MAHİYETİ VE ÖNEMİ........................................... 20


II. ÖDEME KAVRAMI......................................................................................23


A. GENEL OLARAK ......................................................................................... 23


B. VADE – ÖDEME GÜNÜ AYRIMI ................................................................. 25


C. BONODA VADE TÜRLERİ ........................................................................... 27


1. Genel Olarak ...................................................................................... 27


2. Vade Türleri........................................................................................ 38


a) Belirli Bir Günde Ödenecek Bono ................................................ 38


b) Düzenleme Tarihinden Belirli Bir Süre Sonra Ödenecek


Bono ............................................................................................ 44


c) Görüldüğünde Ödenecek Bono................................................... 46


d) Görüldükten Belirli Bir Süre Sonra Ödenecek Bono .................... 51


 


10 İçindekiler


 


İKİNCİ BÖLÜM


BONODA ÖDEME İÇİN İBRAZ


VE SONUÇLARI


 


I. ÖDEME İÇİN İBRAZ KAVRAMI .....................................................................55


II. ÖDEME İÇİN İBRAZIN TABİ OLDUĞU USUL VE ESASLAR................................58


A. İBRAZIN KONUSU...................................................................................... 58


B. İBRAZIN USULÜ......................................................................................... 60


C. İBRAZA YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLER............................................................. 62


D. İBRAZIN YAPILACAĞI KİŞİ VEYA KİŞİLER .................................................... 64


E. İBRAZIN YAPILACAĞI YER.......................................................................... 68


F. İBRAZIN ZAMANI ...................................................................................... 79


1. Görüldüğünde Ödenecek Bonolarda İbraz Zamanı............................ 80


2. Diğer Vade Türlerini İhtiva Eden Bonolarda İbraz Zamanı................. 81


3. İbraz Zamanı ile İlgili Diğer Esaslar..................................................... 82


4. Atıfet Mehillerine İlişkin Yasak ve Vadenin İradi Uzatılması.............. 87


III. USULÜNE UYGUN OLARAK YAPILAN ÖDEME İÇİN İBRAZIN HÜKÜM VE


SONUÇLARI ...............................................................................................90


A. GENEL OLARAK ......................................................................................... 90


B. ÖDEME İÇİN İBRAZIN DOĞRUDAN SONUÇLARI........................................ 91


1. Borcun Vadesini Tespit Açısından...................................................... 91


2. Borcun Muacceliyeti Açısından.......................................................... 92


C. ÖDEME İÇİN İBRAZIN DOLAYLI SONUÇLARI.............................................. 94


1. Alacaklının ve Borçlunun Temerrüdü Açısından ................................ 94


a) Temerrüt Kavramı ....................................................................... 94


b) Alacaklının Temerrüdü Açısından................................................ 95


c) Borçlunun Temerrüdü Açısından ................................................ 98


2. Müracaat Hakları Açısından............................................................. 101


IV. ÖDEME İÇİN İBRAZIN UYGULANIŞ ŞEKLİ VE TEORİDEN FARKI.....................102


 


İçindekiler 11


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


BONODA ÖDEMENİN YAPILMASI


VE SONUÇLARI


 


I. ÖDEMENİN BORÇLUYU BORÇTAN KURTARMASININ ŞARTLARI ................. 109


A. VADEDE ÖDEME ..................................................................................... 110


B. SENEDİN TESLİMİ KARŞILIĞINDA ÖDEME ............................................... 114


C. SENEDİN MAHİYETİNE GÖRE ALACAKLI OLDUĞU ANLAŞILAN KİŞİYE


ÖDEME.................................................................................................... 118


D. HİLE VEYA AĞIR KUSUR BULUNMADAN ÖDEME .................................... 122


II. TEVDİ...................................................................................................... 125


III. ÖDEMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI ......................................................... 133


A. BORCUN TAM VEYA KISMEN ÖDENMESİ................................................ 133


B. BORCUN YABANCI MEMLEKET PARASI İLE ÖDENMESİ........................... 138


C. ÖDEMENİN, BONODAN DOĞAN HAKLAR İLE BORÇLARA VE


BONONUN HUKUKİ MAHİYETİNE ETKİSİ................................................. 147


D. ÖDEMENİN TEMEL İLİŞKİYE ETKİSİ.......................................................... 149


 


SONUÇ .......................................................................................................... 153


KAYNAKÇA .................................................................................................... 167


 


KAYNAKÇA


 


Akıncı, Şahin: Alacaklının Temerrüdü, SÜHFD, C. VII, S. 1-2, Konya


1999, sa. 97-113 (Alacaklının Temerrüdü).


Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi, 6. Baskı, Konya 2012 (Borçlar


Hukuku).


 


Akipek, Jale G. / Akıntürk, Turgut / Ateş-Karaman, Derya: Türk Me-


deni Hukuku – Başlangıç Hükümleri – Kişiler Hukuku, C. 1, 9.


 


Baskı, İstanbul 2012.


Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 18. Baskı, Ankara 2013.


Arslanlı, Halil: Ticari Senetler Dersleri; 3. Bası, İstanbul 1952.


Ayan, Mehmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Konya 2012.


Ayan, Mehmet: Medeni Hukuka Giriş, 6. Baskı, Konya 2011.


Ayan, Mehmet / Ayan, Nurşen: Kişiler Hukuku, 3. Baskı, Konya 2011.


Bahtiyar, Mehmet: Kıymetli Evrak Hukuku, 17. Bası, İstanbul 2019.


Baumann, Arthur: Die Wechselbürgschaft, Winterthur Keller 1956.


Baumbach, Adolf / Hefermehl, Wolfgang: Wechselgesetz und


Scheckgesetz, 17. Auflage, München 1990.


Bilgen, Mahmut: Kambiyo Senetlerinde Tahrifat (Değişiklik) Yapılması,


DEÜHFD, C. XI, Özel S., İzmir 2010, sa. 985-1028.


Bozer, Ali / Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 3. Bası, Ankara 2013.


Bozgeyik, Hayri: Poliçede Müracaat Hakkı; Ankara 2003.


Bozkurt, Tamer: Kıymetli Evrak Hukuku, 8. Baskı, İstanbul 2013.


Can, Halil / Güner, Semih: Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 1999.


Can, Mertol: Kıymetli Evrak Hukuku, 4. Bası, Ankara 2019.


Çelik, Aytekin: Ticaret Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2013.


 


168 Kaynakça


 


Demirkapı, Ertan: Noterlik Uygulaması Açısından Kambiyo Senetle-


rinde Protestolar, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi


 


(TNBHD), S. 2, Ankara 2014.


Deryal, Yahya: Bonoda Zorunlu Şekil Unsurları, ABD, S. 1, Ankara


2002, sa. 91-101.


Deynekli, Adnan: Bonoda Bedel Kaydının ve Talilin (Bedel Kaydının


Aksini İddia Etmenin) İspat Yüküne Etkisi, GÜHFD, S. 1-2, Ankara


2005, sa. 153-170.


Dirikkan-Öztürk, Hanife: Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali, Ankara 1990.


Domaniç, Hayri: Kıymetli Evrak Hukuku, İlaveli 2. Baskı, İstanbul 1975.


Domaniç, Hayri / Ulusoy, Erol: Ticaret Hukukunun Genel Esasları –


TTK Tasarısı ve Gerekçeleri ile Birlikte, 5. Baskı, İstanbul 2007.


Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, Ankara 2012.


Eriş, Gönen: Açık Emre Yazılı Senet (Bono) ve Bazı Sorunlar (I), YD, C.


IV, S. 1-2, Ankara, sa. 175-189.


Erkan, Mustafa: Kambiyo Senetlerinin Şekil Bakımından Geçerliliğine


Uygulanacak Hukuk: Tamamlayıcı Kuralda Vatandaşlık Faktörü,


MÜHF-HAD 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken,


C. XVIII, S. 2, İstanbul 2013, sa. 751-769.


 


Erdem, Nuri: Kambiyo Senetlerinde Senet Metninde Değişiklikler (Tah-


rifat), İstanbul 2008.


 


Esenkar, Burhanettin: Çekin Ziyaı Özellikle Çalınma Hali, 3. Baskı,


Ankara 2007.


Gürbüz, A. Hulusi: Yargıtay Uygulaması Işığında Ticari Senetlerin


İptali Davaları ve Ticari Senetlere Özgü Sorunlar, 2. Bası, İstanbul


1985.


Gürühan, Caner: Çekin Zayi Olması ve İptali, Ankara 2011.


Hirsch, Ernst Eduard: Ticaret Hukuku Dersleri, 3. Baskı, İstanbul 1948.


İmregün, Oğuz: Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul 2007.


İmregün, Oğuz: Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali, Prof. Dr. Reha


Poroy’a Armağan, İstanbul 1995.


 


Kaynakça 169


Karahan, Sami: Ticari İşletme Hukuku, 22. Baskı, Konya 2011.


Karahan, Sami / Arı, Zekeriya / Saraç, Tahir / Bozgeyik, Hayri / Ünal,


Mücahit: Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Baskı, Konya 2014.


Karayalçın, Yaşar: Ticaret Hukuku Dersleri II. Ticari Senetler (Kambiyo


Senetleri), 3. Baskı, Ankara 1964.


Kaya, Arslan: Yargıtay Kararları Işığında Bono ve Poliçe Borçlusunun


Tevdi Hakkı, Tevdi Etmeyen Borçlunun Temerrüdü ve Temerrüd


Faizi Ödemesi Sorunu Üzerine Bir İnceleme, Prof. Dr. Hüseyin


Ülgen’e Armağan, C. I, İstanbul 2007, sa. 705-725.


Kendigelen, Abuzer: Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler, İlk


Tespitler, 1. Baskı, İstanbul 2011, s. 505.


Kendigelen, Abuzer / Kırca, İsmail: Kıymetli Evrak Hukuku, 1. Baskı,


İstanbul 2019.


Kılıçoğlu, Ahmet M.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş


17. Baskı, Ankara 2013.


Kınacıoğlu, Naci: Kıymetli Evrak Hukuku, 5. Baskı, Ankara 1999.


Kuru, Baki / Arslan, Ramazan / Yılmaz, Ejder: İcra ve İflas Hukuku, 27.


Baskı, Ankara 2013.


Moroğlu, Erdoğan: Kambiyo Senetlerinde Düzenlenme Yeri, Prof. Dr.


Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003, sa. 155-163.


Nomer, Haluk N.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, İstanbul


2012.


Oğuzman, Kemal / Barlas, Nami: Medeni Hukuk, 10. Bası, İstanbul 2003.


 


Oğuzman, M. Kemal / Öz, M. Turgut: Borçlar Hukuku – Genel Hüküm-


ler, C. 1, 11. Baskı, İstanbul 2013.


 


Oğuzoğlu, Abdullah Çetin /Oğuzoğlu, Özkan: Açıklamalı – İçtihatlı


Bono ve Çek Sorunları, 8. Baskı, İstanbul 2003.


Özel, Bilal: Kambiyo Senetlerinde Rehin Cirosu, Yayınlanmış Yüksek


Lisans Tezi, Konya 2012.


Öztan, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Bası, Ankara 1997 (Öztan,


Kıymetli Evrak Hukuku (1997)).


 


170 Kaynakça


Öztan, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku, 23. Bası, Ankara 2019 (Öztan,


Kıymetli Evrak Hukuku (2019)).


Pekcanıtez, Hakan / Atalay, Oğuz / Sungurtekin-Özkan, Meral /


Özekes, Muhammet: İcra ve İflas Hukuku, 9. Bası, Ankara 2011.


Poroy, Reha / Tekinalp, Ünal: Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, 23.


Bası, İstanbul 2019.


Tüzemen Atik, Ebru: Açık Kambiyo Senetleri, Ankara 2017.


 


Postacıoğlu, İlhan E. / Altay, Sümer: İcra Hukuku Esasları, 5. Bası, İs-


tanbul 2010.


 


Pulaşlı, Hasan: Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, 7. Baskı, Ankara


2019.


 


Reisoğlu, Sefa: Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Baskı, İstan-


bul, 2012.


 


Stranz, Martin: Wechselrecht, 14. Auflage., Berlin 1952.


Süleymanov, Server: Bonoda Keşidecinin Temerrüdü -Karar Tahlili-,


SÜHFD Cumhuriyetimize 80. Yıl Armağan’ı, C. XI, S. 3-4, Konya


2003, sa. 345-354.


Sümer, Haluk Hadi (editör) / Ulukapı, Ömer (editör): Temel Hukuk


Bilgisi, 6. Baskı, Konya 2011.


Şimşek, Edip: Ticari Senetler, Ankara 1966.


Türk, Ahmet: Kambiyo Senedi Borçlusu Tarafından Açılan Bedelsizliğe


ve Hükümsüzlüğe Dayalı Menfi Tespit Davalarının Gösterdiği


Özellikler, DEÜHFD Özel Sayı: Prof. Dr. İrfan Baştuğ Armağanı,


İzmir 2005, sa. 307-382.


Ulusoy, Yasin: Beyaza İmza, AÜEHFD, C. VIII, S. 3-4, Erzincan 2004, sa.


471-499.


Uyar, Talih: Emre Muharrer Senetlerde İhtiyari Kayıtlar, ABD, S. 1,


Ankara 1971, sa. 29-39.


 


Uyar, Talih: İcra Hukukunda Bono’nun (Emre Muharrer Senet’in) Ge-


çerlilik Koşulları, TBBD, S. 74, Ankara 2008, sa. 297-330 (Uyar, Ge-


çerlilik Koşulları).


 


Kaynakça 171


Uyar, Talih / Uyar, Alper / Uyar, Cüneyt: İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C.


I, 3. Baskı, Ankara 2014.


Ülgen, Hüseyin / Helvacı, Mehmet / Kendigelen, Abuzer / Kaya,


Arslan: Kıymetli Evrak Hukuku, 8. Bası, İstanbul 2013.


Wolf, M: Über Den Verkerhsschutz im Neuen Wechselrecht, in


Festgabe für Carl Wieland, Basel 1934, sa. 438 vd.


 


Yeni, Coşkun: Bankacılık ve Finans Sözlüğü, Gözden Geçirilmiş 2. Bas-


kı, İstanbul 2009.


 


Yılmaz, Ejder: Hukuk Sözlüğü, Genişletilmiş 5. Baskı, Ankara 1996.


Zevkliler, Aydın / Ertaş, Şeref / Havutcu, Ayşe / Aydoğdu, Murat /


Cumalıoğlu, Emre: Borçlar Hukuku – Genel Hükümler ve Özel


Borç İlişkileri, İzmir 2013.


http://www.kazanci.com.tr


 


http://www.sinerjimevzuat.com.tr