Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Birlikte Borçlulukta Borçlular Arası İlişkiler

Birlikte Borçlulukta Borçlular Arası İlişkiler

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
646
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-4823-23-9

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

 

                        GİRİŞToplu halde yaşama kültürü, kişiler arası etkileşimi yoğunlaştırmaktadır. Bu etkileşim kimi zaman zıtlaşma kimi zamansa işbirliği şeklinde kendisini göstermektedir. Hangi türde ortaya çıkarsa çıksın, bu etkileşim borç ilişkileri yoluyla sağlanmaktadır. Bu anlamda borç ilişkileri ekonomik hayatın vazgeçilmez bir unsurudur.
Bir borç ilişkisinde sıklıkla karşılaşılan durum bir alacaklı bir de borçlunun bulunmasıdır. Bununla beraber, alacaklı ya da borçlu tarafında veya her ikisinde de birden fazla kişinin olması olasıdır. Borçlu tarafın birden çok kişiden oluştuğu durumlarda birlikte borçluluktan söz etmek gerekecektir. Nitekim birden fazla kişi bir evi kiraladığında veya birden fazla kişi bir başkasına zarar verdiğinde, alacaklı karşısında her zaman birden fazla “borçlu” olacaktır.
Yalnız birlikte borçluluk denildiğinde tek ve alt ayrımları olmayan yalın bir kavram akla gelmemelidir. Zira birlikte borçluluk pek çok farklı türde ortaya çıkabilir. İşbu farklı birlikte borçluluk türleri, farklı amaçlara hizmet edebilir.
Nitekim birlikte borçluluk türlerinin büyük çoğunluğunda alacaklı bundan yarar sağlayacak kişi olacaktır. Öyle ki onun karşısında alacağını elde edebileceği birden fazla malvarlığı bulunacaktır. Dolayısıyla alacaklının ciddi bir güvenlik ve kolaylıktan istifade edebileceği rahatlıkla söylenebilir. Müteselsil borçluluk, borca katılmadan doğan birlikte borçluluk, bölünemeyen borçluluk, kefalet, garanti ve sigorta sözleşmelerinden doğan birlikte borçluluk türlerinde durum böyledir.
Ne var ki her zaman durum bu şekilde cereyan etmeyebilir. Bazı durumlarda da, avantajlı olan borçluların tarafı olacaktır, öyle ki alacaklı borçlulara bireysel olarak başvuramayacak mutlaka her bir borçludan aynı anda talepte bulunmakla zorunlu kılınacaktır. Nitekim elbirliği borçluluğunda alacaklı karşısında daha avantajlı olan taraf borçluların tarafı olacaktır.
Yine diğer bazı başka durumlarda birlikte borçluluk ne alacaklı ne de borçlular tarafına özel bir katkı sağlamaz. Borçlular âdeta tek başlarına borçlularmışçasına sorumlu olurlar. İşte gerek kısmi borçluluk gerekse de kümülatif borçluluk hallerinde borçlu çokluğundan ne alacaklı ne de borçlular özel bir yarar sağlarlar.
Alacaklıyla olan bu ilişkilerin yanında, bir de birlikte borçlular arasında söz konusu olacak iç ilişkilerden de bahsedilmek gerekir. Bu ilişkiler, alacaklıyla olan dış ilişkiden tamamen bağımsız ve ayrı bir özellik taşımaktadır. Alacaklıya tamamen yabancı olan bu ilişkilerde salt borçlular kendi başlarına taraf olarak bulunmaktadır.
İşte çalışmamızın temel amacı, birlikte borçluluk üst kavramı altında yer alan farklı borçluluk türlerinde borçlular arası (iç) ilişkiler hakkında toplu bir değerlendirme yapılması ve her bir borçluluk türünde meydana gelebilecek farklılıkların vurgulanmasıdır. Yapılan incelemelerde temel olarak Türk-İsviçre Hukuk sistemlerindeki düşüncelerden yola çıkılmış, bunun yanında gerekli görüldüğünde Alman ve Fransız Hukuklarında benzer durumlarla ilgili karşılaştırmalar yapılmış, ayrıca PECL, PEL, DFCR ve UNIDROIT İlkeleri gibi hukuk uyumlaştırılması çalışmalarında tespit edilen sonuçlara da yer yer özel olarak değinilmiştir.
Birlikte borçlulukta borçlular arası iç ilişkileri özel olarak konu alan çalışmamız üç temel bölümden oluşmaktadır.
İlk bölüm (§1) altında, öncelikle birlikte borçluluk kavramına genel olarak yer verildikten sonra, birlikte borçluluğun alt ayrımlarının yapılmasında önem taşıyan hukukî sebep kavramı ele alınacak ve gerçek-gerçek olmayan anlamda birlikte borçluluk ayrımı çerçevesinde farklı birlikte borçluluk türlerindeki borçluluk yapısı, alacaklı karşısında borçluların durumu ve genel olarak borçluların birbirlerine karşı durumu incelenecektir. Bu borçluluk türleri, elbirliği borçluluğu, kısmi borçluluk, müteselsil borçluluk, mevcut borca katılmadan doğan birlikte borçluluk, bölünemeyen borçluluk, kümülatif borçluluk ve son olarak kefalet, garanti ve sigorta sözleşmelerinden doğan birlikte borçluluktan oluşmaktadır.
İkinci ve üçüncü bölümler altında ise birlikte borçluların kendi aralarındaki ilişkilere yoğunlaşılacak ve kronolojik bir ayrım üzerinden değerlendirmeler yapılacaktır. Bu bağlamda ikinci bölümde (§2), alacaklının tatmin edilmesinden önceki süreçte borçlular arasındaki ilişkiler ele alınacaktır. Söz konusu bölüm altında özellikle borçluların borçlanılan edim(ler)den alacaklıya karşı sorumluluğu, bireysel hareketlerinin birbirlerine etkisi, borç ilişkisindeki defi ve itirazların ileri sürülmesi ve son olarak farklı olasılıklarda ortaya çıkabilecek borçtan kurtulma halleri değerlendirilecektir.
Üçüncü bölüm (§3) ise, alacaklı tatmin edildikten sonraki dönemde borçlular arası ilişkilere odaklanmaktadır. Bu ilişkiler rücu ilişkileri olarak da adlandırılabilir. Bu bölüm altında ayrıntılarıyla farklı (genel/özel) rücu hakları üzerinde durulacak ve son olarak usûl hukuku bakımından rücu davası incelenecektir.  
 


                            ÖNSÖZ


Bu çalışmanın esasını, 21 Ekim 2013 tarihinde Galatasaray Üniversitesi’nde Prof. Dr. Turgut Öz (Tez Danışmanı),  Prof. Dr. Rona Serozan, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Atilla Altop ve Prof. Dr. Tufan Öğüz önünde savunulan ve oybirliği ile başarılı bulunan doktora tezi oluşturmaktadır. Çalışma, sayın jüri üyelerinin değerli görüş ve katkıları da dikkate alınarak, ufak bazı eklemelerle, esası değiştirilmeden yayına hazırlanmıştır.
Doktora tezinin araştırma ve yazım çalışmalarının bir kısmı Türkiye’de, bir kısmı da Fribourg Üniversitesi’nden sağlanan doktora araştırma bursu desteği ile İsviçre’de gerçekleştirilmiştir.
İşbu çalışmanın yapılmasında tüm emeği geçenlere teşekkür etmeyi bir borç bilirim:
Öncelikle tezimin hazırlanış sürecinde hem tavsiye, değerlendirme ve yönlendirmeleriyle, hem de fikri ve manevi desteğiyle önemli katkılarda bulunan değerli tez danışmanım ve hocam Prof. Dr. Turgut Öz’e en derin teşekkürlerimi sunarım. Kürsüsünde çalışma ve asistanı olma şansını bulduğum kıymetli hocam Prof. Dr. Rona Serozan, yardımını ve desteğini hiçbir zaman esirgememiş, çalışmalarım sırasında her zaman yol gösterici olmuştur. Hocama sağladığı seçkin akademik ortam ve her türlü desteği için şükranlarımı borçluyum. Tez jürime katılmayı kabul ederek beni onurlandıran değerli hocalarım Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Atilla Altop ve Prof. Dr. Tufan Öğüz’e değerli görüş ve katkıları için içtenlikle teşekkür etmek isterim.
Bunun yanında akademik süreçte bana yol gösteren tüm hocalarıma, özellikle lisans öğrenimimden başlayarak doktora çalışmalarıma varıncaya kadar her zaman yoğun desteğini gördüğüm kıymetli hocam Prof. Dr. Ercüment Erdem’e; geniş kütüphanesinden faydalanma imkânı sağlayan ve tez çalışmalarımın İsviçre’de sürdürülebilmesi için yardımlarını esirgemeyen sayın hocam Prof. Dr. Yeşim Atamer’e; 2007 yılından bu yana gerek takip ettiğim Teminat Hukuku derslerinde konuya yakın ilgi duymamı sağlayan gerekse de doktora tezimin kaleme alınışında değerli fikir ve katkılarıyla bilimsel ve manevi desteğini her an yanımda hissettiğim değerli hocam Doç. Dr. Burak Özen’e şükranlarımı sunarım.
Diğer taraftan sağladığı burs desteği ve geniş kapsamlı zengin kütüphanesinde çalışma olanağı için Fribourg Üniversitesi’ne; Fribourg  Üniversitesi’nde bulunduğum süreç içinde yardım ve yönlendirmeleri için Prof. Dr. Pascal Pichonnaz’ya kalpten teşekkürlerimi sunarım. [Je tiens à remercier cordialement l’Université de Fribourg pour la bourse de recherches de doctorat qu’elle a offerte et pour l’opportunité de travailler dans sa riche bibliothèque; et Prof. Dr. Pascal Pichonnaz pour tous ses aides et conseils pendant le temps que j’ai passé à Fribourg.]
İsviçre’de bulunduğum dönemde her ihtiyacım olduğunda Türkiye’den bana sağladıkları kaynak desteği ve önemli yardımları için değerli arkadaşım Dr. Başak Başoğlu’na ve sevgili kardeşim Stj. Av. Merve Bülvin Kapancı’ya minnettarım.
Doktora çalışmamın her aşamasında gösterdikleri destek, sevgi ve sabırları için başta annem Handan Lamia Kapancı, babam Ferruh Kapancı ve anneannem Semia Kiraz olmak üzere tüm aileme duyduğum sonsuz şükran hissini de burada özellikle belirtmek isterim. Onların yetişmemdeki büyük emekleri göz ardı edilemez.
Son olarak, çalışmamı yayınlama inceliğini gösteren Vedat Kitapçılık’a ve sayın Vedat Carbaş’a ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Sayfa düzeni ve kapak tasarımındaki özenli çalışmaları için de sayın Berrin Doğrul’a ve sayın Murat Ece’ye çok teşekkür ederim.

Dr. Kadir Berk Kapancı
İstanbul, Ocak 2014
 


 


İÇİNDEKİLER


SUNUŞ    VII
ÖNSÖZ    XI
KISALTMALAR CETVELİ    XXIX
GİRİŞ        1

§ 1. BİRLİKTE BORÇLULUK KAVRAMI VE TÜRLERİ

I.     Birlikte Borçluluğun Kavramsal Çerçevesi    3
II.     Hukukî Sebep ve Birlikte Borçluluk Bakımından Anlamı    5
III.     Gerçek Anlamda (Aynı Hukukî Sebeple) Birlikte
    Borçluluk Türleri    7
    A.    Elbirliği Borçluluğu    7
        1. Borçluluk Yapısı ve Kaynakları    7
        2.    Alacaklının Karşısında Borçluların Durumu    13
        3. Borçluların Birbirlerine Karşı Durumu    15
    B.    Kısmi Borçluluk    17
        1.    Borçluluk Yapısı ve Kaynakları    17
        2.    Alacaklının Karşısında Borçluların Durumu    20
        3.    Borçluların Birbirlerine Karşı Durumu    21
    C.    Müteselsil Borçluluk    23
        1.    Borçluluk Yapısı    23
            a.    Genel Olarak    23
            b.    Tam-Eksik Teselsül Ayrımı    32
            c.    Farklılaştırılmış Teselsül    40
        2.    Borçluluk Kaynakları    49
            a.    Hukukî İşlem    49
            b.    Kanun        51
            c.    Mahkeme Kararı    52
        3.    Alacaklının Karşısında Borçluların Durumu    53
        4.    Borçluların Birbirlerine Karşı Durumu    58
    D.    Mevcut Borca Katılma ile Oluşan Birlikte Borçluluk    62
        1.    Borçluluk Yapısı ve Kaynakları    62
        2.    Alacaklının Karşısında Borçluların Durumu    68
        3.    Borçluların Birbirlerine Karşı Durumu    69
    E.    Bölünemeyen Nitelikte Edimden Dolayı
        Birlikte Borçluluk    70
        1.    Borçluluk Yapısı ve Kaynakları    70
            a.    Genel Olarak    70
            b.    Özel Olarak: Paylı Mülkiyet Konusu, Maddî Olarak
                Bölünemez Bir Edimin Verilmesinin Yüklenilmesinde
                Durum        73
        2.    Alacaklının Karşısında Borçluların Durumu    77
        3.    Borçluların Birbirlerine Karşı Durumu    83
IV.     Gerçek Olmayan Anlamda (Farklı Hukukî Sebeplerle)
    Birlikte Borçluluk Türleri    84
    A.    Kümülatif Borçluluk    84
        1.    Borçluluk Yapısı ve Kaynakları    84
        2.    Alacaklının Karşısında Borçluların Durumu    86
        3.    Borçluların Birbirlerine Karşı Durumu    87
    B.    Kefalet Sözleşmesiyle Oluşan Birlikte Borçluluk    87
        1.    Borçluluk Yapısı ve Kaynakları    87
            a.    Genel Olarak    87
            b.    Alacaklı Karşısında Aynı Asıl Borç İçin Birden
                Fazla Kefilin Olması    94
                i.    Toplu Bakış    94
                ii.    Bağımsız Toplu Kefalet    94
                iii.    Kısmi Kefalet    95
                iv.    Birlikte Kefalet    96
        2.    Alacaklının Karşısında Borçluların Durumu    101
        3.    Borçluların Birbirlerine Karşı Durumu    103
    C.    Garanti Sözleşmesiyle Oluşan Birlikte Borçluluk    110
        1.    Borçluluk Yapısı ve Kaynakları    110
            a.    Genel Olarak    110
            b.    Alacaklı Karşısında Aynı Risk İçin Birden Fazla
                Garanti Verenin Bulunması    119
        2.    Alacaklının Karşısında Borçluların Durumu    120
        3.    Borçluların Birbirlerine Karşı Durumu    122
    D.    Sigorta Sözleşmesiyle Oluşan Birlikte Borçluluk    125
        1.    Borçluluk Yapısı ve Kaynakları    125
            a.    Genel Olarak    125
            b.    Zarar Gören Sigortalı Karşısında Birden Çok
                Sigortacının Olması    128
                i.    Toplu Bakış    128
                ii.    Müşterek Sigorta    129
                iii.    Çifte Sigorta    131
                iv.    Kısmi Sigorta    133
        2.    Alacaklının Karşısında Borçluların Durumu    135
        3.    Borçluların Birbirlerine Karşı Durumu    137§ 2. ALACAKLI TATMİN EDİLMEDEN ÖNCE
BORÇLULAR ARASI İLİŞKİLER

I.    Borçluların Borç İlişkisinin Konusunu Oluşturan
    Edimden Sorumlulukları    139
    A.    Gerçek Anlamda Birlikte Borçluluk Türlerinde    139
        1.    Elbirliği Borçluluğu Bakımından    139
        2.    Kısmi Borçluluk Bakımından    140
        3.    Müteselsil Borçluluk, Borca Katılma ve Bölünemeyen
            Borçluluk Bakımından    140
            a.    Genel Olarak    140
            b.    Farklılaştırılmış Teselsülde    144
    B.    Gerçek Olmayan Birlikte Borçluluk Türlerinde    147
        1.    Kümülatif Borçluluk Bakımından    147
        2.    Kefalet Sözleşmesi Bakımından    147
        3.    Garanti Sözleşmesi Bakımından    149
        4.    Sigorta Sözleşmesi Bakımından    151
II.    Borçluların Bireysel Hareketlerinin Diğerlerine Etkisi    151
    A.    Gerçek Anlamda Birlikte Borçluluk Türlerinde Durum    151
        1.    Elbirliği Borçluluğunda    151
        2.    Kısmi Borçlulukta    152
        3.    Müteselsil Borçluluk ve Borca Katılmada    152
        4.    Bölünemeyen Borçlulukta    163
    B.    Gerçek Olmayan Birlikte Borçluluk Türlerinde Durum    165
        1.    Kümülatif Borçlulukta    165
        2.    Kefalet ve Garanti Sözleşmelerinde    165
        3.    Sigorta Sözleşmesinde    166
III.    Defi ve İtirazların İleri Sürülmesi    166
    A.    Genel Olarak Defi ve İtiraz Kavramları    166
    B.    Müteselsil Borçluluk, Borca Katılma ve Bölünemeyen
        Borçluluk Bakımından    170
        1.    Ortak Defi ve İtirazlar    170
            a.    Genel Olarak    170
            b.    Borcun Doğumuna İlişkin Olanlar    173
            c.    Borcun Talep Edilememesi veya Sona Ermesine
                İlişkin Olanlar    173
        2.    Kişisel Defi ve İtirazlar    174
            a.    Sözleşmeye Dayalı Müteselsil Borçluluk, Borca
                Katılma ve Bölünemeyen Borçlulukta    174
                i.    Genel Olarak    174
                ii.    Bir Kişisel Defi veya İtirazın Diğer Borçluların
                    Durumunu Dolaylı Olarak Etkilediği Haller    177
            b.    Haksız Fiilden Kaynaklanan Müteselsil Borçlulukta    178
            c.    Farklılaştırılmış Müteselsil Borçlulukta    180
        3.    Ortak Defi ve İtirazların Alacaklıya Karşı İleri
            Sürülmemesinin Sonuçları    182
            a.    Genel Olarak    182
            b.    Bütün Borçlulara Karşı Dava Açıldığı Durumda    183
            c.    Sadece Bir Borçluya Karşı Dava Açıldığı Durumda    185
    C.    Kefalet Sözleşmesinde    186
        1.    Kefilin Asıl Borç İlişkisinden Kaynaklanan
            Savunmaları    186
            a.    Genel Olarak    186
            b.    Borcun Doğumuna ve Geçerliliğine İlişkin Olanlar    190
            c.    Borcun Talep Edilememesi ve Sona Ermesine
                İlişkin Olanlar    191
        2.    Kefil ve Alacaklı Arasındaki Kişisel İlişkilere
            Dayanan Savunmalar    194
        3.    Asıl Borç İlişkisinden Kaynaklanan Savunmaların
            Alacaklıya Karşı İleri Sürülmemesinin Sonuçları    196
    D.    Garanti Sözleşmesinde    198
        1.    Garanti Verenin Asıl Borç İlişkisinden Kaynaklanan
            Bir Savunması Olabilir mi?    198
        2.    Garanti Verenin Alacaklı ile Arasındaki İlişkilere
            Dayanan Savunmaları    201
    E.    Sigorta Sözleşmesinde    202
        1.    Sigortalının Üçüncü Kişi İle Olan Borç İlişkisinden
            Kaynaklanan Savunma Sebepleri    202
        2.    Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan
            Savunma Sebepleri    203
IV.     Borçtan Kurtulma    204
    A.    Müteselsil Borçluluk, Borca Katılmada ve
        Bölünemeyen Borçluluk Bakımından    204
        1.    Genel Olarak    204
        2.    Borçtan Kurtulmanın Mutlak Etkili Olduğu Haller    205
            a.    Alacaklı İfa ile Tatmin Edilerek Borçtan Kurtulma    205
                i.    Müteselsil Borçlulardan Birinin İfası    205
                ii.    Müteselsil Borçlu Çevresi Dışında Bir
                    Üçüncü Kişinin İfası    207
                    aa.    Genel Olarak Üçüncü Kişinin İfası    207
                    bb.    Özel Olarak: Üçüncü Kişinin Borcu Kötü
                        İfasının Sonuçları    209
            b.    Alacaklı İfa ile Tatmin Edilmeksizin
                Borçtan Kurtulma    212
                i.    Bir Borçlunun Takas İleri Sürmesi    212
                ii.    Bir Borçlunun Yaptığı İfa Yerine Edim Anlaşması    215
                iii.    Bir Borçlunun Yaptığı İfa Uğruna Edim Anlaşması    217
                iv.    Bütün Borçlular Nezdinde Sorumlu
                    Olunmayan İfa İmkânsızlığı    218
                v.    Bir Borçlunun Meydana Getirdiği ve
                    Sorumlu Olduğu İfa İmkânsızlığı    220
                vi.    Bir Borçlunun Alacaklı Temerrüdü Sonuçlarına
                    Göre Borçtan Kurtulmasının Etkisi    221
                vii.    İkale Sözleşmesi (Contrarius Consensus)    226
        3.    Borçtan Kurtulmanın Duruma Göre Mutlak veya
            Kısmi Etkili Olabileceği Haller    227
            a.    İbra Anlaşması    227
            b.    Sorumsuzluk Anlaşması    235
            c.    Sulh Anlaşması    238
            d.    Konkordato    242
            e.    Teselsül Bağının Kaldırılması    247
            f.    Tecdit (Yenileme) Anlaşması    249
            g.    Borçlu ve Alacaklı Sıfatlarının Birleşmesi    256
            h.    Zamanaşımı    260
            i.    Aşırı İfa Güçlüğü    267
            j.    Sözleşmeden Dönme    269
            k.    Borcun Nakli    273
            l.    İrade Sakatlıkları    276
            m.    Ehliyetsizlik    280
        4.    Özel Olarak: Müteselsil Borçluların Birbirlerine
            Önceden Borçtan Kurtarılmaya Yönelik Bir Talepleri
            Olabilir mi?    284
    B.    Kefalet Sözleşmesinde    290
        1.    Kefilin Asıl Borca Bağlı Olarak Borçtan Kurtulması    290
            a.    Genel Olarak    290
            b.    İfa, İfa Yerine Edim ve Takas    292
            c. İmkânsızlık    293
            d.    Sözleşmeden Dönme    295
            e.    İbra Anlaşması    297
            f.    Borçlu ve Alacaklı Sıfatlarının Birleşmesi    298
            g.    Aşırı İfa Güçlüğü    300
            h.    Tecdit (Yenileme) Anlaşması    302
            i.    Borcun Nakli    304
            j.    Asıl Borçlu Hakkında Verilmiş Olan Kesin Hüküm    305
            k.    Zamanaşımı    306
        2.    Kefalet Sözleşmesine Özgü Sebepler    307
            a.    Genel Olarak    307
            b.    Kararlaştırılan Kefalet Süresinin Dolması
                (TBK m. 600)    308
            c.    Belirsiz Süreli Kefalet Sözleşmesinde Sözleşmenin
                TBK m. 601’e Göre Sona Ermesi    312
            d.    Alacaklının Kefilin Ödeme Teklifini Reddetmesi
                (Alacaklı Temerrüdü)    315
            e.    Alacaklının Elindeki Teminatları Korumaması    319
            f.    Kanunda Öngörülen Azamî Sorumluluk Süresinin
                Dolması    322
            g.    Kefalet Sözleşmesinden Dönme    328
        3.    Kefilin Asıl Borçludan Borçtan Kurtarma veya Teminat
            Gösterilmesi Talebinde Bulunabileceği Haller    332
        4.    Özel Olarak: Birlikte Kefalette TBK m. 587 f.3 uyarınca
            Borçtan Kurtulma    338
    C.    Garanti Sözleşmesinde    343
        1.    Asıl Borç İlişkisinde Gelişen Durumların
            Garanti Sözleşmesine Etkisi    343
        2.    Garanti Sözleşmesine Özgü Sebepler    345
            a.    Genel Olarak    345
            b.    Garanti Süresinin Dolması    345
                i.    Belirli Süreli Garanti Sözleşmesinde    345
                ii.    Belirsiz Süreli Garanti Sözleşmesinde    347
            c.    Garanti Sözleşmesinden Dönme    348
    D.    Sigorta Sözleşmesinde    349
        1.    Sigortalının Üçüncü Kişiyle Olan İlişkisinden
            Doğan Sebepler    349
        2.    Sigorta Sözleşmesine Özgü Sebepler    350
            a.    Genel Olarak    350
            b. Kararlaştırılan Sürenin Dolması    350
            c.    Sigortalanan Menfaatin Ortadan Kalkması    352
            d.    Riskin Gerçekleşme Olasılığının Kalmaması    353
            e.    Sigorta Sözleşmesinden Cayma    353
            f.    Sigorta Sözleşmesinin Feshi    353


§ 3. ALACAKLI TATMİN EDİLDİKTEN SONRA
BORÇLULAR ARASI İLİŞKİLER

I.     Kavramsal Çerçeve    355
    A.    İfada Bulunan (Solvens) Birlikte Borçlunun Diğerlerine
        Başvurması: Rücu Hakkı    355
    B.    Özel ve Genel Rücu (Halefiyet) Haklarının
        Karşılaştırılması    358
    C.    Genel Rücu (Halefiyet) Hakkının Sağladığı
        Özel Avantajlar    370
    D.    Özel Rücu Hakkının Genel Rücu Hakkını (Halefiyeti)
        Sınırlayıcı Özelliği    371
    E.    “Nemo Subrogat Contra Se”
        (Alacaklı Zararına Halefiyet Olmaz) İlkesi    374
    F.    Rücu Haklarına İlişkin Anlaşmalar    381
II.    Genel Rücu Hakkı (Halefiyet)    384
    A.    Kavram ve Görünüş Biçimleri    384
    B.    Şartları    388
        1.    Müteselsil Borçluluk, Borca Katılma ve Bölünemeyen
            Borçlulukta    388
            a.    Toplu Bakış    388
            b.    Müteselsil Borçlulukta    389
                i.    Genel Olarak    389
                    aa.    Teselsül İlişkisinin Varlığı    389
                    bb.    Alacaklının Tatmin Edilmiş Olması    389
                    cc.    Özel Rücu Hakkının Varlığı    390
                ii.    Özel Olarak    395
                    aa.    Haksız Fiillerden Doğan Teselsülde    395
                    bb.    Farklılaştırılmış Teselsülde    396
            c.    Mevcut Borca Katılmada    396
            d.    Bölünemeyen Borçlulukta    397
        2.    Kefalet Sözleşmesinde    398
            a.    Genel Olarak    398
                i.    Geçerli Bir Kefalet Sözleşmesinin Varlığı    398
                ii.    Alacaklının Tatmin Edilmiş Olması    399
                iii.    Özel Rücu Hakkının Varlığı    401
            b.    Özel Olarak    404
                i.    Toplu Bağımsız Kefalette    404
                ii.    Birlikte Kefalet Türlerinde    406
                    aa.    Adi Birlikte Kefalette    406
                    bb.    Müteselsil Birlikte Kefalette    407
                iii.    Kısmi Kefalette    408
                iv.    Açığa, Kefile ve Rücua Kefalette    409
        3.    Sigorta Sözleşmesinde    410
            a.    Geçerli Bir Sigorta Sözleşmesinin Varlığı    410
            b.    Üçüncü Kişinin Sorumluluğunu Gerektiren
                Bir Halin Varlığı    413
            c.    Sigortalının Tatmin Edilmiş Olması    414
            d.    Özel Rücu Hakkının Varlığı    415
        4.    Garanti Sözleşmesiyle Oluşan Birlikte Borçlulukta
            TBK m. 62 f.2 Çerçevesinde Halefiyetin Oluşacağından
            Söz Edilebilir mi?    416
    C.    Talebin Kapsamına Giren Değerler    420
        1.    Genel Olarak    420
        2.    Müteselsil Borçluluk, Borca Katılma ve Bölünemeyen
            Borçlulukta    421
            a.    Alacaklıya Olan Borcun İç İlişkideki
                Payı Aşan Kısmı    421
            b.    Faiz ve Diğer Masraflar    424
        3.    Kefalet Sözleşmesinde    427
            a.    Genel Olarak    427
            b.    Asıl Borç Değeri    428
            c.    Asıl Borçlunun Kusur ve Temerrüdünün
                Kanuni Sonuçları    430
            d.    Faiz ve Diğer Masraflar    431
        4.    Sigorta Sözleşmesinde    437
    D.    Hükümleri        439
        1.    Alacak Hakkının Kanuni Devri (Cessio Legis)    439
        2.    Alacağa Bağlı Hakların Devri    446
            a.    Ferî Haklar    446
                i.    Teminatlar    446
                    aa.    Genel Olarak    446
                    bb.    Kefilin Halefiyetinde Teminatlar Bakımından
                        Öngörülen Kısıtlamalar    451
                ii.    Sözleşme Cezası    454
                iii.    Faiz    458
            b.    Yenilik Doğuran Haklar    461
            c.    Rüçhan, Dava ve İcra Takibi Hakları    462
            d.    Ferî Olmayan Diğer Teminatların Durumu    466
        3.    Alacaklının Hareketleriyle Kendisine Halef Olacak
            Birlikte Borçlunun Durumunu Kötüleştirmesine
            Bağlanan Sonuçlar    471
            a.    Genel Olarak    471
            b.    Müteselsil Borçluk, Borca Katılma ve Bölünemeyen
                Borçlulukta    471
            c.    Kefalet Sözleşmesinde    475
            d.    Sigorta Sözleşmesinde    476
    E.    Özel Olarak: Farklı Birlikte Borçluluk Türlerinin
        Bir Arada Bulunduğu Kurgularda Halefiyet    477
III.    Özel Rücu Hakkı    480
    A.    Genel Olarak    480
    B.    Dayanakları, Şartları ve Uygulanacak Hükümler    482
        1.    Sözleşme İlişkisi    482
            a.    Toplu Bakış    482
            b.    Vekâlet Sözleşmesi    482
                i.    İlişkinin Yapısı ve Özellikleri    482
                ii.    İlişki Kapsamında İleri Sürülebilecek Talepler    484
                    aa.    Yapılan Masrafların Karşılanması Talebi    484
                    bb.    Faize İlişkin Talep    488
                    cc.    Zararın Karşılanması Talebi    489
            c.    Adi Ortaklık    492
                i.    İlişkinin Yapısı ve Özellikleri    492
                ii.    İlişki Kapsamında İleri Sürülebilecek Talepler    497
                    aa.    Yapılan Masrafların Karşılanması Talebi    497
                    bb.    Faize İlişkin Talep    499
                    cc.    Zararın Karşılanması Talebi    500
            d.    Özel Olarak: Karşı Garanti (Kontrgaranti)
                Verilmesi ve Anlamı    500
                i.    İlişkinin Yapısı ve Özellikleri    500
                ii.    Karşı Garantinin Diğer Birlikte Borçlu
                    Tarafından Verilmesi    502
                iii.    Karşı Garantinin Üçüncü Kişi Tarafından
                    Verilmesi    503
        2.    Vekâletsiz İş Görme    505
            a.    İlişkinin Yapısı, Şartları ve Özellikleri    505
            b.    İlişki Kapsamında İleri Sürülebilecek Talepler    510
                i.    Masrafların Karşılanması Talebi    510
                ii.    Faize İlişkin Talep    512
                iii.    Zararın Karşılanması Talebi    512
            c.    Özel Olarak: TBK m. 531’in Anlamı    513
        3.    Sebepsiz (Haksız) Zenginleşme    514
            a.    İlişkinin Yapısı, Şartları ve Özellikleri    514
            b.    İlişki Kapsamında İleri Sürülebilecek Talepler    519
                i.    İade Talebi    519
                ii.    Faize İlişkin Talep    521
        4.    Hâkimin Kararıyla Oluşan İç İlişki    521
            a.    Haksız Fiilden Kaynaklanan Teselsülde    521
            b.    Farklılaştırılmış Teselsülde    531
        5.    Bazı Birlikte Borçluluk Türlerinde Kanunda Borçlular
            Arasındaki İlişkinin İçeriğine İlişkin Hükümler
            Bulunmasının Anlamı ve Örnekleri    532
IV.    Rücu Haklarının Tabi Olduğu Zamanaşımı    539
    A.    Genel Olarak    539
    B.    Genel Rücu Hakkı (Halefiyet) Bakımından    540
        1.    Toplu Bakış    540
        2.    Müteselsil Borçluluk, Borca Katılma ve Bölünemeyen
            Borçlulukta    543
        3.    Kefalet Sözleşmesinde    546
        4.    Sigorta Sözleşmesinde    549
    C.    Özel Rücu Hakkı Bakımından    550
        1.    Sözleşme İlişkisinde    550
        2.    Sebepsiz Zenginleşmede    551
        3.    Vekâletsiz İş Görmede    552
        4.    Hâkim Kararıyla Oluşan İç İlişkide    554
            a.    Haksız Fiilden Kaynaklanan Teselsülde    554
            b.    Farklılaştırılmış Teselsülde    560
V.     Rücu Hakkından Önceden Vazgeçilmesi ve
    Hakkın Kaybedilmesi    561
    A.    Haktan Önceden Vazgeçilmesi    561
        1.    Müteselsil Borçluluk, Borca Katılma ve Bölünemeyen
            Borçlulukta    561
        2.    Kefalet Sözleşmesinde    562
        3.    Garanti Sözleşmesinde    564
        4.    Sigorta Sözleşmesinde    565
    B.    Hakkın Kaybedilmesi    565
        1.    Müteselsil Borçluluk, Borca Katılma ve Bölünemeyen
            Borçlulukta    565
            a.    Ortak Defi ve İtirazların İleri Sürülmemiş Olması    565
            b.    İfanın Diğer Borçlulara Bildirilmemiş Olması    567
        2.    Kefalet Sözleşmesinde    568
            a.    Asıl Borçluya Ait Savunmaların (Defi ve İtirazlar)
                İleri Sürülmemiş Olması    568
            b.    İfanın Asıl Borçluya Bildirilmemiş Olması    569
        3.    Garanti Sözleşmesinde    572
        4.    Sigorta Sözleşmesinde    573
VI.    Rücu Hakkının Dava Yoluyla İleri Sürülmesi    573
    A.    Rücu Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme    573
        1.    Genel Olarak    573
        2.    Genel Rücu Hakkına (Halefiyete) Dayalı
            Açılan Davada    579
        3.    Özel Rücu Hakkına Dayalı Açılan Davada    580
    B.    Rücu Davasında İspat    580
        1.    Genel Rücu Hakkına (Halefiyete) Dayalı Açılan Davada    580
        2.    Özel Rücu Hakkına Dayalı Açılan Davada    581
    C. &am