Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (139)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Birleşmiş Milletlerde İnsan Hakları Mekanizmaları ve Bireysel Başvuru Yolları

Birleşmiş Milletlerde İnsan Hakları Mekanizmaları ve Bireysel Başvuru YollarıSayfa Sayısı
:  
427
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-300-818-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Bu çalışmanın temel amacı, küresel düzeyde ve insan hakları alanında ulusötesi paydaş kabul edilen BM teşkilat yapısında insan hakları sistemi ve mekanizmalarını karşılaştırmalı bir perspektiften tanıtmak, bu çerçevede ulusal ve uluslararası hukuk arasındaki etkileşimi de ortaya koymaktır.


 


Çalışmanın bir diğer amacı, insan hakları alanında BM’nin standart belirleme görevine işaret edilmesi ve belirlenen bu standartların sergilenmesinin yanı sıra insan hakkı ihlali iddiasında bulunan bireylerin, söz konusu mekanizmalara bireysel başvuru usul ve yollarını tanıtmaktır.


 


Öte yandan, çalışma aynı zamanda BM Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğindeki 5 yıllık mesaimizin bir meyvesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, ele alınan konuların teorik ve normatif yönlerinin ortaya konulmasının yanı s ıra pratikteki uygulanmasına yönelik yönlerine de çalışmada geniş olarak yer verilmiştir.


 


Bu sayede insan hakları alanında çalışma yürüten uygulayıcılara yalnızca teorik çerçeve sunulmayıp, uygulamada da yardımcı olunması hedeflenmiştir. Bu amaçla çalışmada, insan hakları hukukunu oluşturan uluslararası sözleşmeler, uluslararası örf ve adet hukuku kaideleri ve bu alana ilişen uluslararası örgüt kararlarının, yeri geldikçe mahkeme kararları, Çalışma Grubu görüşleri, Komite içtihatları ve genel yorumlarıyla nasıl hayata geçirildiğine ilişkin örneklere yer verilmiştir.


 


 


Bu mütevazı çalışmanın BM insan hakları kurum ve mekanizmalarının teorik ve pratik veçhelerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamasını ve yeni bilimsel çalışmalara ışık tutmasını gönülden diliyorum.


İÇİNDEKİLER


 


ÖNSÖZ............................................................................................................................. 5


PREFACE.......................................................................................................................... 7


İÇİNDEKİLER .................................................................................................................... 9


KISALTMALAR CETVELİ.................................................................................................. 15


GİRİŞ ..................................................................................................................... 19


 


BİRİNCİ BÖLÜM


 


BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN TEŞKİLAT YAPISI VE CENEVRE OFİSİ


 


I. BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN KURULUŞU...................................................................... 27


II. TEŞKİLAT YAPISI VE ANA ORGANLARI .................................................................... 28


A. Genel Kurul...................................................................................................... 28


B. Güvenlik Konseyi ............................................................................................. 31


C. Ekonomik ve Sosyal Konsey............................................................................. 35


D. Vesayet Konseyi .............................................................................................. 36


E. Genel Sekreterlik............................................................................................. 37


F. Uluslararası Adalet Divanı ............................................................................... 38


G. Uluslararası Hukuk Komisyonu........................................................................ 43


III. ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ......................................................................... 46


IV. CENEVRE OFİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİ VE TANITIM ............................................ 50


 


İKİNCİ BÖLÜM


 


BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE İNSAN HAKLARI MEKANİZMALARI


 


VE BİREYSEL BAŞVURU YOLLARI


I. GENEL OLARAK BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE İNSAN HAKLARI DENETİM


ORGANLARI ............................................................................................................ 54


II. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ŞARTINA DAYALI OLARAK KURULAN İNSAN HAKLARI


ORGANLARI ............................................................................................................ 56


A. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi ...................................................... 56


1. Genel Olarak............................................................................................. 56


 


10 İçindekiler


2. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinin Kurumsal Yapısı.................58


3. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinin Dünya Çapındaki


Varlığı ........................................................................................................61


a. Genel Olarak.......................................................................................61


b. 14 Ülke Ofisi ve Müstakil Ofis.............................................................61


c. BM Barış Görevleri .............................................................................62


d. 12 Bölgesel Ofis ve Merkez ................................................................62


e. İnsan Hakları Danışmanları.................................................................62


f. Ortaya Çıkan İnsan Hakları Krizlerine Hızlı Yanıt ................................63


B. İnsan Hakları Konseyi.......................................................................................64


1. Genel Olarak .............................................................................................64


2. İnsan Hakları Konseyi Danışma Komitesi ..................................................70


3. İnsan Hakları Konseyi Çalışma Usulleri ve Kararları ..................................71


a. Genel Olarak.......................................................................................71


b. İnsan Hakları Konseyi Kararları...........................................................75


4. Şikâyet Prosedürü .....................................................................................84


5. Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) ...................................87


6. İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürleri ...................................................90


a. BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu...............................................99


(1) Genel Olarak................................................................................99


(2) Bireysel Başvuru Dosyalarının İncelenmesi ve Araştırılması......103


(3) Acil Çağrılar................................................................................106


(4) Çalışma Grubu İçtihadı ve Türkiye Bakımından


Değerlendirilmesi ......................................................................106


b. BM Zorla ve İradedışı Kaybolmalar Çalışma Grubu ..........................107


c. Sınıraşan Şirketler ile Diğer İş Teşebbüsleri ve İnsan Hakları


Konusunda Çalışma Grubu (Working Group on the issue of


Human rights and Transnational Corporations and other


Business Enterprises) .......................................................................109


(1) Genel Olarak..............................................................................109


(2) İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkelerinin


Uygulanmasına Yönelik Olarak BM Üyesi Devletlerce


Hazırlanan Ulusal Eylem Planları ..............................................113


d. Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü......................................115


7. İnsan Hakları Konseyinin Diğer Enstrumanları ........................................122


a. Kalkınma Hakkı Konusunda Kurulan Hükümetlerarası Çalışma


Grubu ...............................................................................................124


 


İçindekiler 11


b. Sosyal Forum.................................................................................... 125


c. Azınlık Sorunları Forumu.................................................................. 126


d. Yerli Halkların Hakları Konusundaki Uzman Mekanizması............... 127


e. Durban Deklarasyonu ve Eylem Programı ....................................... 127


f. Durban Deklarasyonu ve Eylem Programının Etkili Uygulanması


Hükümetlerarası Çalışma Grubu...................................................... 128


g. Durban Deklarasyonu ve Eylem Programının Uygulanması İçin


Bağımsız Üst Düzey Uzmanlar Grubu............................................... 128


h. Afrika Kökenliler Hakkında Uzmanlar Çalışma Grubu...................... 129


ı. Tamamlayıcı Standartları Değerlendirmek Üzere Kurulan Ad


hoc Komite....................................................................................... 130


8. İnsan Hakları Konseyi Çalışmalarının Değerlendirilmesi......................... 130


III. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞME DENETİM ORGANLARI: KOMİTELER................... 133


A. Genel Olarak Komitelerin Tanıtımı................................................................ 133


B. Komitelere Bireysel Başvuru Usulleri Hakkında Genel Bilgi .......................... 136


1. Genel Olarak Bireysel Başvuruda Takip Edilen Usul ............................... 136


2. Komite Tarafından Başvurunun Kabuledilebilirliği ve Esasının


İncelenmesi Usulü .................................................................................. 145


3. Komitenin Başvuruyu Karara Bağlamasının Hüküm ve Sonuçları........... 150


4. Şikâyetlerin Sözleşme Denetim Organlarına Gönderilmesi ve


Alternatif Yollar ...................................................................................... 152


a. Genel Olarak .................................................................................... 152


b. Parlamenterlerin İnsan Hakları Komitesine Başvuru ....................... 152


c. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve İnsan Hakları


Mekanizmaları ................................................................................. 157


C. Komitelerin İncelenmesi ............................................................................... 159


1. İnsan Hakları Komitesi ............................................................................ 159


a. Genel Olarak Komitenin Yapısı ve İşleyişi ........................................ 159


b. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin


İncelenmesi...................................................................................... 161


c. İnsan Hakları Komitesine Bireysel Başvuru Usulü............................ 173


2. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi ....................................... 179


a. Genel Olarak Komitenin Yapısı ve İşleyişi ........................................ 179


b. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası


Sözleşmenin İncelenmesi................................................................. 181


c. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesine Bireysel


Başvuru Usulü .................................................................................. 182


 


12 İçindekiler


3. Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi ....................185


a. Genel Olarak Komitenin Yapısı ve İşleyişi.........................................185


b. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması


Sözleşmesinin İncelenmesi...............................................................187


c. Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesine


Bireysel Başvuru Usulü.....................................................................194


4. Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi.....................................201


a. Genel Olarak Komitenin Yapısı ve İşleyişi.........................................201


b. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Sözleşmesinin


İncelenmesi ......................................................................................201


c. Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesine Bireysel


Başvuru Usulü...................................................................................204


5. İşkenceye Karşı Komite ...........................................................................207


a. Genel Olarak Komitenin Yapısı ve İşleyişi.........................................207


b. İşkenceye Karşı Sözleşmenin İncelenmesi........................................209


c. İşkenceye Karşı Komiteye Bireysel Başvuru Usulü ...........................215


6. İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi.........................................................220


7. Çocuk Hakları Komitesi ...........................................................................225


a. Genel Olarak Komitenin Yapısı ve İşleyişi.........................................225


b. Çocuk Hakları Sözleşmenin İncelenmesi ..........................................227


c. Çocuk Hakları Komitesine Bireysel Başvuru Usulü ...........................232


8. Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi ......234


a. Genel Olarak Komitenin Yapısı ve İşleyişi.........................................234


b. Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması


Sözleşmesinin İncelenmesi...............................................................236


c. Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması


Komitesine Bireysel Başvuru Usulü ..................................................239


9. Engellilerin Hakları Komitesi ...................................................................240


a. Genel Olarak Komitenin Yapısı ve İşleyişi.........................................240


b. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin İncelenmesi ....................242


c. Engellilerin Hakları Komitesine Bireysel Başvuru Usulü ...................246


10. Zorla Kaybolmalar Komitesi ....................................................................249


a. Genel Olarak Komitenin Yapısı ve İşleyişi.........................................249


b. Herkesin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına İlişkin Uluslararası


Sözleşmenin İncelenmesi .................................................................249


c. Zorla Kaybolmalar Komitesine Bireysel Başvuru Usulü....................252


D. Devletten Devlete Şikâyet Prosedürü ve Sözleşmelerin Yorum ve


Uygulanmasında Çıkabilecek Diğer İhtilafların Halli ......................................254


 


İçindekiler 13


E. Soruşturma Prosedürü .................................................................................. 257


F. Sözleşme Temelli Organların (Komitelerin) Güçlendirilmesi......................... 259


IV. ÇALIŞMALARI İNSAN HAKLARI ALANINA TEMAS EDEN DİĞER BM ORGAN VE


KURULUŞLARI....................................................................................................... 261


V. TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN BM İNSAN HAKLARI SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE


HUKUKİ DEĞERİ.................................................................................................... 262


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


 


ULUSLARARASI ÖRF VE ADET HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN


 


İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ


 


I. ULUSLARARASI ÖRF VE ADET HUKUKU................................................................ 267


A. Genel Olarak.................................................................................................. 267


B. Örf ve Adet Hukukunun Oluşması İçin Aranan Unsurlar ............................... 268


1. Maddi Unsur........................................................................................... 268


2. Manevi Unsur ......................................................................................... 270


3. Devlet Uygulamalarında Aranacak Süre ................................................. 271


4. Diğer Devletlerin Uygulamalarına Israrlı ve Devamlı Surette Karşı


Çıkan Devletler Açısından Hukuki Durum............................................... 271


5. Genel Olarak Uluslararası Anlaşma Hükümlerinin Örf ve Adet


Hukuku Kuralına Dönüşmesi Olasılığı ..................................................... 272


II. İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİNİN ULUSLARARASI ÖRF VE ADET HUKUKU


PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ.............................................................. 274


A. Genel Olarak İnsan Hakları Alanındaki Uluslararası Örf ve Adet


Hukukunun Gelişimi ...................................................................................... 274


B. İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmelerin Örf ve Adet Hukuku


Bakımından Değeri ........................................................................................ 285


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


 


BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI DENETİM MEKANİZMALARI İLE


AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRMASI


I. BM İNSAN HAKLARI MEKANİZMALARI İLE AİHM SİSTEMİ KARŞILAŞTIRMASI...... 293


A. Genel Olarak AİHM Sistemi ve İşleyişi........................................................... 293


B. BM İnsan Hakları Mekanizmaları ile AİHM Sisteminin Karşılaştırması.......... 300


II. BM İNSAN HAKLARI DENETİM MEKANİZMALARINA GENEL BAKIŞ,


DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER ........................................................................... 305


SONUÇ ................................................................................................................ 313


 


14 İçindekiler


EKLER ..................................................................................................................317


EK 1 BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ VE EKİ PROTOKOLLERİ TABLOSU ...............317


EK 2 BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞME ORGANLARI SİSTEMİ TABLOSU .........................319


EK 3 AİHS MADDELERİ İLE BM KOMİTELERİ GENEL YORUMLARI VE GENEL


TAVSİYELERİ EŞLEŞTİRME TABLOSU ....................................................................322


EK 4 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (m.90).........................................................327


EK 5 GENEL OLARAK BM SİSTEMİ................................................................................328


EK 6 İNSAN HAKLARI ALANINDA ROLÜ OLAN BM SİSTEMİ MEKANİZMALARI ............329


EK 7 İNSAN HAKLARI KONSEYİNİN YAPISI VE BM SİSTEMİ İÇİNDEKİ KONUMU .............330


EK 8 MEDENİ VE SİYASİ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME ........................331


EK 9 MEDENİ VE SİYASİ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE EK


İHTİYARİ PROTOKOL ............................................................................................350


EK 10 ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASINI AMAÇLAYAN, MEDENİ VE SİYASİ


HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME’YE EK İKİNCİ İHTİYARİ PROTOKOL ......354


EK 11 BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ KARARLARI ...........................................................357


EK 11.1: 26/22, ULUSLARARASI ŞİRKETLER İLE DİĞER İŞ TEŞEBBÜSLERİ VE İNSAN HAKLARI .....357


EK 11.2: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İŞ DÜNYASI VE İNSAN HAKLARI REHBER İLKELERİ


(UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ....................................362


EK 11.3: 25/4, YARGI SİSTEMİNİN BÜTÜNLÜĞÜ ...............................................................369


EK 11.4: 24/12,ÇOCUK ADALETİ DAHİL ADALET YÖNETİMİNDE İNSAN HAKLARI ..............372


EK 12 MODEL ŞİKÂYET FORMU, BM İNSAN HAKLARI KOMİTESİ (Model Complaint


Form, UN Human Rights Committee) .................................................................379


EK 13 CEDAW'A EK İHTİYARİ PROTOKOL UYARINCA BİREYSEL ŞİKAYETLERİ


SUNMA USULÜ HAKKINDA BİLGİ NOTU (Fact Sheet: How to Submit


Individual Complaints under the Optional Protocol to CEDAW, Office of the


High Commissioner for Human Rights).................................................................382


EK 14 SÖZLEŞMEYE EK İHTİYARİ PROTOKOL UYARINCA KADINA KARŞI AYRIMCILIĞIN


ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİNE BİLDİRİM SUNUMU İÇİN MODEL


FORM (Model Form for Submission of Communications to the Committee


on the Elimination of Discrimination against Women under the Optional


Protocol of the Convention) ................................................................................385


EK 15 BM SÖZLEŞME DENETİM ORGANLARINA BİREYSEL BAŞVURU KONTROL LİSTESİ


(Checklist for Submitting Individual communications to the UN Treaty Bodies).......389


EK 16 BM KEYFİ TUTUKLAMALAR ÇALIŞMA GRUBUNA BAŞVURACAK KİŞİLERCE


DOLDURULACAK MODEL BAŞVURU FORMU (Model Questionnaire to be


Completed by Persons Alleging Arbitrary Arrest or Detention) ........................391


EK 17 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI ............................396


EK 18 TÜRKİYE'NİN BİREYSEL BAŞVURU YETKİSİNİ TANIDIĞI BM İNSAN HAKLARI


KOMİTELERİ TABLOSU ........................................................................................401


EK 19 TÜRKİYE'NİN SORUŞTURMA AÇMA YETKİSİNİ TANIDIĞI BM İNSAN


HAKLARI KOMİTELERİ TABLOSU .........................................................................401


KAYNAKÇA...........................................................................................................403


 


KAYNAKÇA


 


ACER, Yücel/KAYA, İbrahim, Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı, Seçkin,


Ankara, 2018.


 


AKBULUT, Emre, AİHM’nin İşleyişinde ve Yargılama Usulünde Yapılan Re-


form Çalışmaları, İnsan Hakları Dergisi, Sayı:1, Yıl: 2018, (ss.8-11).


 


AKKUTAY, Ali İbrahim, Diplomatik Koruma ve İnsan Hakları İlişkisi, Adalet,


Ankara, 2013.


 


AKSAR, Yusuf, Teori ve Uygulamada Uluslararası Hukuk, Cilt:1, Seçkin, An-


kara, 2013.


 


AKSAR, Yusuf, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uygulamalarına Genel Bir


Bakış, Uluslararası Hukuk ve Politika, Yıl: 1, Sayı: 3, 2005, (ss.1-14).


ALEDO, Louis Antoine, Le Droit International Public, Dalloz, Paris, 2005.


ALSTON, Philip/CRAWFORD, James, The Future of UN Human Rights


Treaty Monitoring, Cambridge, 2000.


ANAYURT, Ömer, Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Kişisel Başvuru Yolu,


Seçkin, Ankara, 2004.


ARSAVA, Füsun, Uluslararası Adalet Divanı Tarafından İnsan Haklarının


Korunması, TAAD, Yıl:6, Sayı: 21, (Nisan-2015), (ss.1-40).


ASLAN, M.Yasin, Uluslararası Ceza Divanı ve Türkiye’ye Etkileri, AÜHFD, C:


56, Sayı: 4, 2007, (ss.55-79).


AUST, Anthony, Handbook of International Law, Cambridge, 2.Baskı, 2010.


 


AYBAY, Rona, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Bazı Genel Göz-


lemler ve 14.Protokol, TBB Dergisi, Sayı: 88, 2010, (ss.225-260).


 


AYBAY, Rona, İnsan Hakları: Seçilmiş Makaleler, Pencere Yayınları, İstan-


bul, 2010.


 


AYBAY, Rona, Kamusal Uluslararası Hukuk, Seçkin, Ankara, 2011.


 


AZARKAN, Ezeli / BENZER, Ekrem, Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hak-


larına Dair Sözleşme ve Türkiye’de Engelli Hakları, Dicle Üniversitesi


 


Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 38, Yıl: 2018, (ss.3-29).


BALL, Olivia, All the Way to the UN: Is Petitioning a UN Human Rights


Treaty Body Worthwhile? Doktora Tezi, Castan Centre for Human


Rights Law, Monash University, Australia, 2013.


 


404 Kaynakça


BASSIOUNI, Cherif, A Critical Introduction Assessment of the UN Human


Rights Mechanisms, (Cherif BASSIOUNI/William A.SCHABAS, New


Challenges for the UN Human Rights Machinery, Intersentia,


Cambridge, 2011 içinde).


BAYILLIOĞLU, Uğur, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye, AÜHFD,


Cilt: 56, Sayı: 1, 2007, (ss.51-121).


BENNOUNA, Mohamed, La Cour Internationale de Justicve et les droits de


l’homme, L’observateur des Nations Unies, 2014/2, Cilt: 37, (ss.125-132).


BERNAZ, Nadia, Reforming the UN Human Rights Protection Procedures: A


Legal Perspective on the Establishment of the Universal Periodic Review


Mechanism, (Ed.Kevin BOYLE, New Institutions for Human Rights


Protection, Oxford, 2009 içinde).


BİLİR, Faruk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargılama Yetkisi, Adalet


Yayınevi, Ankara, 2.Baskı, 2012.


BOAS, Gideon, Public International Law: Contemporary Principles and


Perspectives, Edward Elgar, Cheltenham/UK, 2012.


BOVEN, Theo Van, The United Nations High Commissioner for Human


Rights: The History of a Contested Project, (Ed.Dinah L.SHELTON, The


United Nations System for Protecting Human Rights, Volume: IV,


Ashgate, Publishing, Farnham/UK, 2014 içinde).


BOYLE, Alan / CHINKIN, Christine, The Making of International Law,


Oxford, 2007.


BOYLE, Alan, Soft Law in International Law Making, (Malcolm D.EVANS,


International Law, 4.Bası, Oxford, 2014, içinde).


BOYLE, Kevin, The United Nations Human Rights Council: Origins,


Antecedents and Prospects, (Ed.Kevin BOYLE New Institutions for


Human Rights Protection, Oxford, 2009 içinde).


BOYLE, Kevin, The United Nations Human Rights Council: Politics, Power


and Human Rights, (Ed.Dinah L.SHELTON, The United Nations System


for Protecting Human Rights, Volume: IV, Ashgate, Publishing,


Farnham/UK, 2014 içinde).


BOYLE, Kevin, Thought, Expression, Association and Assembly, (Ed.Daniel


MOECKLI/Sangeeta SHAH/Sandesh SIVAKUMARAN International


Human Rights Law, Oxford, 2010 içinde).


BOZKURT, Enver / KANAT, Selim / BEKTAŞ, Sezercan, Uluslararası İnsan


Hakları Hukuku, Legem Yayıncılık, 3.baskı, Ankara, 2018.


 


Kaynakça 405


BÜYÜKTAVŞAN, M.Taha, “Uluslararası Diğer Bir Soruşturma veya Çözüm


Merci Olarak BM İnsan Hakları Konseyi Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu”,


Uluslararası Hukuk Bülteni, Sayı:12, Eylül-2017,(ss.35-37);


http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/bultenler/bulten.html; Erişim: 4.2.2018.


BYRNES, Andrew / RENSHAW, Catherine, Within the State (Daniel


MOECKLI/Sangeeta SHAH/Sandesh SIVAKUMARAN, International


Human Rights Law, 3.Baskı, Oxford, 2018 içinde).


CALLEJON, Claire / KEMILEVA, Kamelia / KIRCHMEIER, Felix, Treaty


Bodies’ Individual Communication Procedures: Providing Redress and


Reparation to Victims of Human Rights Violations, Geneva Academy


 


Yayını, Mayıs-2019; https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-


files/docman-files/UN Treaty Bodies Individual


 


Communications.pdf; Erişim: 9.6.2019.


CASSESE, Antonio, International Law, Oxford, 2.Bası, 2005.


 


CENTEL, Tankut, İş Yaşamına ve İnsan Haklarına İlişkin Rehber İlkeleri Işı-


ğında Türk İş Mevzuatı ve Uygulaması, TİSK Akademi Dergisi, Yıl:


 


2017/1, Cilt: 12, Sayı: 23, (ss.6-16).


CHARLESWORTH, Hilary, Law-Making and Sources, (James CRAWFORD/


Martti KOSKENNIEMI (Ed.), The Cambridge Companion to


International Law, Cambridge, 2012 içinde).


CLAPHAM, Andrew, Human Rights: A Very Short Introduction, Oxford, 2015.


CONFORTI, Benedotto/LABELLA, Angelo, An Introduction to International


Law, Martinus Nijhoff, Leiden, 2012.


CONNORS, Jane, United Nations (Daniel MOECKLI/Sangeeta SHAH/


Sandesh SIVAKUMARAN, International Human Rights Law, 3.Baskı,


Oxford, 2018 içinde).


COOMARASWAMY, Radhika, The Optional Protocol to the Convention on


the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed


Conflict-Towards Universal ratification, International Journal of


Children’s Rights, Sayı: 18, Yıl: 2010 (ss.535-549).


CORTEN, Olivier, Méthodologie du droit International Public, Normandie


Roto Impression, Lonrai/Fransa, 2017.


CRAWFORD, James, Brownlie’s Principles of Public International Law, 8.Bası,


Oxford, 2008.


CRAWFORD, James, Chance, Order, Change: The Course of International


Law, AIL-POCKET, Lahey, 2014.


 


406 Kaynakça


CRYER, Robert, International Criminal Law (Daniel MOECKLI/Sangeeta


SHAH/Sandesh SIVAKUMARAN, International Human Rights Law,


3.Baskı, Oxford, 2018 içinde).


D.GAER, Felice/L.BROECKER, Christen, The United Nations High


Commissioner for Human Rights: Conscience for the World, Martinus


Nijhoff, Leiden/Boston, 2014.


D.LEPARD, Brian (Ed), Reexamining Customary International Law,


Cambridge, 2017.


D.MURPHY, Sean, Principles of International Law, 3.Baskı, West Academic


Publishing, 2018.


DENK, Erdem, Uluslararası Örgütler Hukuku: Birleşmiş Milletler Sistemi,


Siyasal Kitabevi, Ankara, 2015.


DEPLANO, Rossana, Assessing the Role of Resolutions in the ILC Draft


Conclusions on Identification of Customary International Law:


Substantive and Methodological Issues, International Organizations Law


Review, Brill/Nijhoff, 14, (2017), (ss.227-253).


DOĞAN, İlyas, İnsan Hakları Hukuku, Astana Yayınları, Ankara, 2.Baskı,


2015.


 


DOST, Süleyman, Temel Kavramlar, Metinler ve Kararlar Bağlamında Ulusla-


rarası Hukukta Adalet, Yetkin, Ankara, 2016.


 


DÖNER, Ayhan, İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması ve Avrupa


Sistemi, Seçkin, Ankara, 2003.


DROUBI, Sufyan, Institutionalisation of Emerging Norms of Customary


International Law Through Resolutions and Operational Activities of the


Political and Subsidiary Organs of the United Nations, International


Organizations Law Review, Brill/Nijhoff, 14, (2017), (ss.254-290).


DUGARD, John, International Law: A South African Perspective, 4.Bası, Juta,


Cape Town, 2012.


EGAN, Suzanne, The United Nations Human Rights Treaty System: Law and


Procedure, Bloomsbury Professional, West Sussex/UK, 2011.


EGLI, Patricia, Introduction to Public International Law, DIKE Publication,


Zürih, 2016.


ELIASSON, Jan, The Establishment of the Human Rights Council,


(Ed.Gudmundur ALFREDSON/Jonas GRIMHEDEN/Bertrand


G.RAMCHARAN/Alfred de ZAYAS, International Human Rights


Monitoring Mechanisms, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2009 içinde).


 


Kaynakça 407


EREN, Abdurrahman, Türkiye’de İnsan Haklarının Korunması, Turhan


Kitabevi, Ankara, 2007.


F.BAYEFSKY, Anne, The UN Human Rights Treaty System; Universality at


the Crossroads, Kluwer Law International, Lahey, 2001.


F.J.DOEBBLER, Curtis, Introduction to International Human Rights Law, CDP


Publishing, Washington, 2006.


FREEDMAN, Rosa, The United Nations Human Rights Council: A Critic and


Early Assessment, Routledge Publishing, Oxon/UK, 2013.


G.RAMCHARAN, Bertrand, Contemporary Human Rights Ideas, Routledge,


London, 2008.


G.RAMCHARAN, Bertrand, The UN Human Rights Council, Routledge,


London, 2011.


 


GEMALMAZ, M.Semih, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisi-


ne Giriş, Legal, İstanbul, 2010.


 


GHANDHI, P.R., The Human Rights Committee and the Right of Individual


Communication: Law and Practice, Ashgate, Aldershot, 1998.


GREER, Steven, Europe (Daniel MOECKLI/Sangeeta SHAH/Sandesh


SIVAKUMARAN, International Human Rights Law, 3.Baskı, Oxford,


2018 içinde).


GRIMHEDEN, Jonas, The International Court of Justice: Monitoring Human


Rights, (Ed.Gudmundur ALFREDSON/Jonas GRIMHEDEN/Bertrand


G.RAMCHARAN/Alfred de ZAYAS, International Human Rights


Monitoring Mechanisms, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2009 içinde).


GÜLMEZ, Mesut, BM Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, TBB Yayını,


Şen Matbaa, Ankara, 2004.


HAKIMI, Monica, Custom’s Method and Process; Lessons from Humanitarian


Law, (Ed.Curtis A.BRADLEY, Custom’s Future: International Law in a


Changing World, Cambridge, 2016 içinde), (ss.148-171).


 


HALATÇI, Ülkü, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Yargı Yetkisini Kullana-


bilmesinin Önkoşulları, Uluslararası Hukuk ve Politika, Yıl: 1, Sayı: 3,


 


2005, (ss.57-76).


HOFER, Alexandra, Application of the International Convention on the


Elimination of all Forms of Racial Discrimination (Qatar v. United Arab


Emirates): Request for the Indication of Provisional Measures (I.C.J.)


 


Introductory Note, International Legal Materials, Cilt: 57, Sayı: 6, Aralık-


2018 (ss.973-1031).


 


408 Kaynakça


INGELSE, Chris, The UN Committee against Torture, Kluwer Law


International, The Hague/London/Boston, 2001.


IŞIKTAÇ, Yasemin, Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku, Filiz


Kitabevi, İstanbul, 2009.


IWASAWA, Yuji, International Law, Human Rights and Japanese Law,


Oxford, 2003.


J.A. MCQUIGG, Ronag, Is it Time for a UN Treaty on violence against


women?, The International Journal of Human Rights, Cilt: 22, Sayı: 3, Yıl:


2018 (ss.305-324).


J.BEDERMAN, David / I.KEITNER, Chimene, International Law


Frameworks, Foundation Press, 4.Bası, 2016.


J.BELLIA JR, Anthony / R.CLARK, Bradford, The Law of Nations and the


United States Constitution, Oxford, 2017.


J.LeBLANC, Lawrence / HUIBREGSTE, Ada / MEISTER, Timothy,


Compliance with the Reporting Requirements of Human Rights


Conventions, The International Journal of Human Rights, Vol: 14, No.5,


Eylül, 2010, (ss.789-807).


J.PAUST, Jordan, Customary International Law and Human Rights Treaties


are Law of the United States, Michigan Journal of International Law,


Cilt:20, Sayı:2, 1999, (ss.301-336).


JANIS, Mark Weston, International Law, Wolters Kluwer, 6.Baskı, New York,


2012.


JAYAWICKRAMA, Nihal, The Judicial Application of Human Rights Law,


Cambridge, 2002.


JOBSTL, Hannes, An Unlikely Day in Court? Legal Challenges for the


Prosecution of Israeli Settlements under the Rome Statute, Israel Law


Review, Cilt: 51, Sayı: 3, 2018 (ss.339-365).


JOSEPH, Sarah / KYRIAKAKIS, Joanna, The United Nations and Human


Rights, (Ed.Sarah JOSEPH/Adam MCBETH, Research Handbook on


International Human Rights Law, Edward Elgar, Cheltenham/UK, 2010


i&