Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Birbirinin Aynı Olan Tüm Banka Kredi Sözleşmeleri İle Faktoring Sözleşmelerinin Tümü Emredici Kurallara Aykırı Ve Geçersizdir

Birbirinin Aynı Olan Tüm Banka Kredi Sözleşmeleri İle Faktoring Sözleşmelerinin Tümü Emredici Kurallara Aykırı Ve GeçersizdirSayfa Sayısı
:  
192
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZKendi kuruluş sermayeleriyle halkın tasarrufu parayı faiz karşılığı mevduat şeklinde toplayıp yatırım yapacak tüccar ve esnafa kredi sağlama gibi bir tür kamu hizmeti gören bankalar, Devletçe iyi denetlenmediğinden aşın ve haksız kazançlar sağlayan birer soygun düzenine dönüşmüştür. Son otuz-kırk yılda basma yansıyan kredi ihtilaflarında Devlet bankaları dahil tüm bankaların emredici hükümlere aykırı ve birbirinin benzeri tip kredi sözleşmeleri kullandığı ve her maddesi, tüm maddeleri çeşitli hapis cezalarını gerektirecek derecede emredici hükümlere aykırı ve çok küçük puntolarla yazıldığından okunması da imkânsız bu kredi sözleşmeleri kısa sürede faktoring şirketlerine de yansımış ve her iki kredi kurumunun inanılmaz haksız amaçlar sağlamasına yönelmiş, bu ağır kredi şartlarına dayanamayan borçluların bir çoğu da iflâs etmiş, aş ve iş yerlerini kapatmak zorunda kalmıştır.


Devlet bankaları dahil, kelime kelime birbirinin benzeri banka kredi sözleşmelerinin geçersiz ve kredi borçlularını çok zarara uğratan, dolayısıyle vergi kaybına da neden olan ve Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, BDDK, Bankalar Birliği ve T.C. Merkez Bankası gibi görevli devlet kuruluşlarınca denetlenmeyen hatalı kredi sözleşmelerinden örnekler şöyledir:1) Tüm banka kredi sözleşmelerinde, ilâveten resmi makamların gözetim ve denetiminde bulunan faktoring sözleşmelerinin tamammdaki bir maddeye göre;

VI
\"Vadeli kredi veren taraf, kredi borçlusunun temerrüde düşmesine gerek kalmaksızın, sadece tek yanlı kendi takdirine göre kredi vadesini dilediği gibi kısaltabilir ve hatta icabında üç-beş sene vadeli kredinin hemen beş gün içinde bankaya ödenmesini isteyebilir.\"

Oysa kredi vadesi de sözleşmenin esaslı unsurlarından olup, kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihte iki tarafın karşılıklı rızaları ile tespit edildiğinden bir temerrüt hali saptan-maksızm kredi verenin vadeyi dilediği gibi kısaltması veya ortadan kaldırması Borçlar Kanunu\′nun 1 ve 2. maddelerine aykırıdır.

2) Yine tüm kredi sözleşmelerinin herbirine göre;


\"Kredi veren, kredi faizi ve komisyonlarını dilediği zaman dilediği kadar artırabilir. Hatta daha sonra arttırılan faizlerin aylar ve yıllarca önce ödenmiş olan daha az faizli kredi dilimlerine de uygulayabilir.\"

BDHD = Tam bir delinin hatıra defteri.

3) Ticaret Kanunu\′nun 6. maddesi ile Borçlar Kanu
nu\′nun 127. maddesine göre, zamanaşımı ve hak düşüren
süreler tarafların anlaşması ile uzatılıp, kısaltılamadığı hal
de, tüm kredi sözleşmelerinin tamamında, kredi borçlusu
nun zamanaşımı definden feragat ettiği yazılıdır.

4) Kredi sözleşmelerinin tamamına göre, taraflar arasın
da çıkacak anlaşmazlıklarda;


\"Banka defterlerinin yegane delil olacağı\" yazılı olduğu gibi, banka veya faktora rehnedilen malların ancak icra yolu ile en çok bedel ödeyene satılabileceği ve bu teminat malların paraya çevirme işlerinin alacaklıya bırakılamayacağı veya bu malların alacağına mahsuben banka ve bankere maledilemeyeceği Medeni Kanunun 949. maddesin-

VII

de yazılı olduğu halde, kredi sözleşmelerinin tamamında bu emredici kurala aykırı yetkiler kredi verene tanınmıştır.

5) Maliye Bakanlığı ile BDDK\′nın denetiminde çalışan bir faktoring şirketi kredi sözleşmesinin 18. maddesine göre;

\′Temerrüt faizi ayda % 30, yılda % 360 tır.\"Basından öğrenildiğine göre, Türkiye\′de faaliyet gösteren toplam 98 bankanın 2006 yılı ilk dokuz ayındaki cirosu, Türkiye yıllık milli hasılasının % 18\′i kadardır. % 82 geriye kalan gayrisafi milli hasılanın önemli bir bölümü de, % 18 gayrisafi milli hasılayı üreten 98 bankanın kurucuları zenginlerimizle, bunların sahip olduğu diğer şirketlerde gayrisafi milli hasılanın % 20\′sini kontrol ettiği varsayımında en fazla 100 bin kişiyi oluşturacak banka ve patronlan dışında kalan 72 milyon Türk\′ün ekonomik hayatı %52 bakiye gayrisafi milli hasılaya mahkumdur. Yani Türkiye yıllık gelirlerinin % 5O\′ye yakını 98 banka ile bu bankaları kuran zenginlerimize aittir. 72 milyon nüfusumuz da 98 bankanın yıllık kazancından %2 daha fazla kazanmaktadır. 19. asırda sömürgeciliğin yaygın bir meslek olduğu devrede bile ve hatta bir memleketi işgal eden düşman bile Türkiye\′deki bankalar kadar yıkıcı ve doyumsuz değildir.

Devlet bankaları dahil, Türkiye\′de bankaların memleket aleyhine zararlı olduğu ve soygun düzenine yönelik bulunduğu, 12 Eylül 1980 Askeri Hükümetinin verdiği tarihteki banka verilerine göre de göze çarpacak derecede açıktır. Şöyle ki:

A- 1980 yılı sonunda enflâsyon % 115 ve % 125 olduğu halde, temerrüt faizi % 5 ve % 10 olup , 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra çekişen ve 1977 - 1980 arasında günlük 20-25 gencimizin şehit veya gazi olmasına neden olan sol - sağ partilerin Devlet işleri ile uğraşacak İLGİ VE BİLGİLERİ\′nin olmadığını kanıtlamaktadır.B-1980 sonunda enflâsyon, % 15 ve % 25 olduğundan kredi faizleri % 150\′ yi aşmakta, ama vatandaşın 3-5 bin liralık mevduatı yıllık % 2 faiz mukabilinde bankalarda sömürülmektedir.

Bu dengesizlik gelir dağılımı ve sömürüde 1960 - 1980 devresi hükümetlerin ekonomi ile hiç BİLGİLENMEMELERİ ilâveten İLGİLENMEMELERİ nedenine dayalıdır.

Enflâsyonun % 21\′e düştüğü 1980 yılında çıkarılan 3095 sayılı Faiz Kanunu, temerrüt faizini enflâsyondan birkaç puan daha fazla, % 30 olarak tespit etmiş, daha sonra enflâsyonun azacağı varsayımında hükümetin yıllık temerrüt faizini % 5O\′ye kadar arttırabileceği kanunda belirtilmiş ve 1994 krizinde dolar kuru % 100\′ü aşmış, enflâsyon % 100\′ü geçmiş, yıllık Hazine bonosu faizleri % 150 - % 242\′ye düzeylerine kadar çıkmışsa da 1984 yılında % 30 olarak tespit edilen yıllık temerrüt faizini, 3095 Sayılı Kanundaki yetkisine rağmen devrelerin hükümetleri temerrüt faizini % 50\′ye çıkarmayıp, düşürememiş, her zaman halka zarar veren idare hatası çok basit bir faiz konusunda da zararlı olmaya devam etmiştir.

Hayri Domaniç, 1995 yılından bu yana, banka kredi sözleşmelerinin çok bozuk olduğunu, kredi borçlularını sömürmeye yönelik bulunduğunu, Anayasa\′nm 167. maddesi ile çeşitli devrelerde yürürlükte bulunan değişik bankalar kanunlarında, banka kredi sözleşmelerini düzeltecek, emredici hükümlere uygun hale getirecek yetkiler ve hatta görevler, Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı, Hazine (BDDK), Bankalar Birliği ve T.C. Merkez Bankası gibi Devlet kuruluşlarına verildiği halde, bir düşmanın yapamayacağı kadar Devlet ihmali nedeniyle son 30 - 40 yılda hiçbir bankaya disiplin cezası dahi verilmemiş ve hiçbir kredi sözleşmesinin hiçbir hükmü de Devletçe düzeltilmemiştir.

IX

Bu gibi hataları altı ayrı makale ve kitapçığında belirten Hayri Domaniç, Anayasa\′nm dilekçe hakkını düzenleyen 74. maddesine göre yazdığı 35 sahifelik ilmi bir dilekçede banka kredi sözleşmesinin hangi hükümlerinin hangi yasa nedeniyle geçersiz ve tefeciliğe yönelik olduğunu:

a) Anayasa\′nm 108. maddesine göre, bazı adli ve askeri
konular hariç, herşeyi denetlemeye yetkili Cumhurbaşkanlı
ğı Yüksek Denetleme Kurulu\′na,
b) TBMM Başkanlığı\′na,
c) Başbakanlık\′a,
d) Ve diğer ondört bakanlık veya resmi idareye başvur
muş, banka kredi sözleşmelerinin düzeltilmesini talep et
miştir.


Domaniç\′in bu başvurularına sadece teşekkür cevaplan gelmiş, Cumhurbaşkanlığı\′nm teşekkür mektubunda ise, konunun ilgisi itibariyle Devlet Bakanı Abdüllatif Şener\′e havale edildiği açıklanmıştır. Bu başvurudan da hiçbir netice alınamamıştır.

Domaniç bu defa 01.06.2006 tarihli ve banka kredi sözleşmelerinin geçersizlik sebeplerini açıklayan 63 sahifelik kitapçık bir dilekçe ile banka kredi sözleşmelerini denetlemek ve düzeltmekle yükümlü BDDK ile Bankalar Birliğine başvurmuş, her maddesi emredici hükümlere aykırı kredi sözleşme lerinin uzmanlara inceletilmesini, rapor alınmasını, icabında uzmanlara ödenecek ve 500 milyon lirayı aşmayacak ücretleri de yüklenebileceğini bildirmiştir. Üç gün sonra cevap veren BDDK, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu\′na göre, BDDK\′mn banka kredi sözleşmelerini denetleme yetkisi olmadığını bildirmiştir. BDDK mektubu şöyledir:

Sayın Prof.Dr.Hayri DOMANİÇ Gümüşsüyü Cad.Hacı İzzetpaşa Sok. NO.36/12 Kabataş-İSTANBUL

İÇİNDEKİLER

I. BÖLÜM
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

Emredici Kurallara Aykırı ve Geçersiz Banka Kredi
Sözleşmelerinden Bir Örnek 1
II. BÖLÜM
Birbirinin Aynı Olan Tüm Banka Kredi
Sözleşmelerinin Tümü Emredici Kurallara
Aykırı ve Geçersizdir


- Yukarıda Özet Halde Sunulan ve Sadece Eleştiri Ko
nusu Kredi Mukavelelerinden 14 Maddelik Bir Bölü
mü Oluşturan Hükümsüzlüklerin Ayrıntıları da Şöy
ledir; 65
Ahlâka Aykırılık Açısından
1 Genel Olarak: Ahlâka Aykırılık Kavramı ve Yapturam. ... 93
2 Ahlâka Aykırılık Yaptırımının Banka Kredi Sözleşmele
rindeki Uygulama Alanı 95
- Benzeri Metinlerden Oluşan Banka kredi Sözleşmele
rinde Kefilin taahhütleri de Büyük Ölçüde Emredici
Hükümlere Aykırı Olup Geçersizdir. 99

IV
- Devletin ve Özellikle BDDK ve Bankalar Birliğinin Kredi Sözleşmelerini Denetlemekle Yükümlü Bulunduğunu Açıklayan Başlıca Kurallar Şöyledir. .... 106
- Yapılması Zorunlu Denetim ve İşlemler 114
- İlgili Kanun Maddeleri 115
- İlgili İncelemeler 120


III. BÖLÜM
Emredici Hükümlere Aykırı Olup 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 76, 80, 90. Maddesi ile Anayasanın 48. ve 167. Maddelerine Göre Bu Kanunsuzlukları Denetleyip Engellemeyen Devletin de Parasal ve Cezai Sorumluluğuna Yol Açabilecek Derecede Hatalı Olan Faktoring Sözleşmesinden de Bir Örnek
Faktoring Sözleşmesi 125


IV. BOLUM
Emredici Hükümlere Aykırı Olup 5411 sayılı Bankacı-
lıkKanununun 76, 80. ve 90. Maddesi İle Anayasa\′nın
48 ve 167.Maddelerine Göre Bu Kanunsuzlukları De
netleyip Engellemeyen Devletin de Parasal ve Cezai
Sorumluluğuna Yol Açabilecek Derecede Hatalı Olan
Faktoring Sözleşmesinin Geçersiz Hükümleri İle Ya
sal Sebepleri Aşağıdadır 141


V. BOLUM
Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ( 90 s.KHK ) 185