Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)      Şubat (116)

Bilirkişi Ve Hakem Odaları Birliği

Bilirkişi Ve Hakem Odaları BirliğiSayfa Sayısı
:  
86
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2001
ISBN NO
:  
9755371354

40,00 TL

ÖNSÖZ

Enstitümüzün tahkimle ilgili çalışmaları 4 safhada gelişmiştir:

1- 1965 yılında Enstitümüzde düzenlenen 4. Ticaret ve Banka
Hukuku (1. Tahkim Hukuku) haftasında tahkim konusunda 25 tebliğ
verilmiş, Türkiye′de tahkim müessesesinin teşkilâtlanması konusunda
teklifler görüşülmüştür.

1983 yılında 2. Tahkim haftasında yabancı hakem kararlarının Türkiye′de tanınması ve tenfizi konuları ele alınmıştır.

Milletlerarası Cenevre ve New York Sözleşmeleri açısından Türk hukukundaki durum 1990 yılında yapılan üçüncü sempozyumda incelenmiştir.

Enstitümüzün bütün bilimsel çalışmalarında olduğu gibi bu alandaki tebliğ ve tartışmalar da yayınlanmıştır (58, 157, 246 sayılı yayınlarımız).

2- Enstitümüzde 1966 yılında oluşturulan Tahkim Komisyonu önce
Alman, Fransız, İngiliz ve İtalyan tahkim mevzuatını Türkçe′ye çevirtmiş
ve 1966-1967′de bu komisyonun hazırladığı Hukuk Muhakemeleri Usulü
Kanununun tahkim bölümüyle ilgili teklifleri Enstitü Müdürlüğü
tarafından Adalet Bakanlığına sunulmuştur.

Tahkim Komisyonu ayrıca "hakemliği ve bilirkişiliğin genel menfaatlere uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla" Türkiye Hakemler Odası Kanununun ön tasarısını da hazırlamıştır (73 ve 88 sayılı yayınlarımız).

3- Enstitümüzün Milletlerarası Tahkim konusundaki çalışmaları 11
Nisan 1997′de "Milletlerarası Tahkim Konusunda Yasal Bir Düzenleme
Gerekir mi?" sempozyumuyla başlamış, bunu 25-28 Eylül 1997 ve 6
Haziran 1998 tarihinde yapılan "taslaklar-tartışmalar-öneriler" toplantıları
takip etmiş ve Enstitü taslağı Adalet Bakanlığına sunulmuştur. Adalet
Bakanlığında bu taslak incelenmiş ve Hükümet tasarısı TBMM tarafından
kabul edilerek 4686 sayılı "Milletlerarası Tahkim Kanunu" 5.7.2001
tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
4-
5- Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Hakem ve
Bilirkişi Odaları Birliği" ve "İstanbul Milletlerarası Tahkim Merkezi"
Kanun Taslakları Nisan 2001′de Enstitümüze gönderilmiştir. Bu taslakları
inceledikten sonra konuyla en yakın ilgisi bulunan Bakanlıklara ve diğer
kuruluşlara 25 Nisan 2001′de aşağıdaki mektup gönderilmiştir:

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanıp Enstitümüze de gönderilen "Türkiye Hakem ve Bilirkişi Odaları Birliği Kanunu Tasarısı" ile "istanbul Milletlerarası Tahkim Merkezi Kanun Tasarısı"ııın, konu ile en yakın ilgisi bulunan sınırlı sayıda kuruluşların temsilcileri ile birlikte, uygulama ve organizasyon açısından bir arada görüşülmesinin ve taslaklarla ilgili önerilerin olgunlaşlırılmasının yararlı olacağı sonucuna varmış bulunuyoruz.

Bu ortak çalışına ile Adalet Bakanlığı′nda bu taslaklarla ilgili inceleme sürecinin daha kısalacağı kanaatindeyiz.

Aşağıda belirtilen gündem ile Enstitümüzde 14 Mayıs 2001 tarihinde saat 9.30′da başlayacak bir günlük toplantıya, konular alanında tecrübeli bir temsilcinizin katılmasını rica ederim.

Enstitümüzde tahkim konusunda tecrübeli meslekdaşlarıınızın da katılacağı bu toplantıda görüşmeler banda alınacaktır. Bu toplantıdan sonra ilgili diğer kuruluşlar gibi Enstitümüz, de taslaklar hakkında görüş ve önerilerini Adalet Bakanlığı′na sunacaktır.

Olumlu cevabınızı rica eder; en iyi dilek, teşekkür ve saygılarımı sunarım.

Gündem:
I - Bilirkişiler Odası Enstitü Müdürü
2- Hakemler Odası
3- Tahkim Merkezi Prof. Dr. Yaşar KARAYALÇ1N


Enstitümüzde 14 Mayıs 2001 tarihinde yapılan bu toplantıya temsilci gönderen Bakanlıklar ile diğer ilgili kuruluşların ve temsilcilerinin adları, ayrıca bu toplantıya katılabilen meslektaşlarımız aşağıda belirtilmiştir.Arslan, Prof. Dr. Ramazan Alapek, Mehmet Ata
Balo, Yusuf Solmaz
Birsel, Prof. Dr. Mahmut T. : Canpolat, Önder
Coşan, Fatih Mehmet Kalpsüz, Prof. Dr. Turgut Karayalçın, Prof. Dr. Yaşar :
Öz.kaya, Aydın Özsunay, Prof. Dr. Ergun

A. Ü. Hukuk Fakültesi
Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel
Müdürlüğü
Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel
Müdürlüğü
Avukat
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hukuk
Müşaviri
Türkiye Müteahhitler Birliği
ICC Türkiye Millî Komitesi.
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma
Enstitüsü
Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar
Birliği
İstanbul Ticaret Odası


Pekcanıtez, Prof. Dr. hakan : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekanı
Tarhun, Bülent
Tekin Bacaksız., Zeynep Tenik, Sedat Unüvar, Raşit
Yılmaz, Prof. Dr. Ejder
Başbakanlık Baş Müfettişi, Bilirkişiler
ve Hakemler Derneği Başkanı
Avukat, Maliye Bakanlıığı
Türkiye Müteahhitler Birliği
Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar
Birliği
A. Ü. Hukuk FakültesiEnstitümüzde bir gün süren bu toplantıda ortaya atılan görüşlerle ilgili tutanağı banttan alarak Adalet Bakanlığına intikal ettirdik. Taslakların daha geniş bir çevrede tartışılmasının Bakanlık tarafından arzu edilmesi üzerine bu tutanağı da -35 yıl önce yaptığımız gibi- yayınlamanın yararlı olacağı sonucuna vardık.

Dileğimiz bu alandaki çalışmaların da Adalet Bakanlığında olgunlaştırılarak hükümet tasarısı halini alması ve kısa sürede kanunlaşmasıdır.

Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Yaşar KARA YALÇIN
İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ V

Toplantı Tutanağı
Birinci Oturum 1
İkinci Oturum 36

Adalet Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Kanun Taslakları 59
Türkiye Hakem ve Bilirkişi Odaları Birliği Kanun Taslağı 61
İstanbul Milletlerarası Tahkim Merkezi Kanun Taslağı 76

Konuşmacılara Göre Arama Cetveli 83