Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Belediyelerde Yıkım Hukuku

Belediyelerde Yıkım HukukuSayfa Sayısı
:  
201
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
9786053003519

76,00 TL


Kentleşme sürecinin sağlıklı bir biçimde yaşanmadığı ülkemizde imar ve şehircilik sorunları hala güncelliğini korumaya devam etmektedir. Buna bağlı olarak bu alanlarda akademik ve uygulamaya dönük pek çok çalışma yapılmaktadır.


 


Ancak imar ve şehircilik alanında özellikli konuları inceleyen çalışmaların sayısı çok fazla değil maalesef. Bu alanlardan bir tanesi de yıkım sürecidir. Yıkım konusunda yapılan çalışmalar az olmakla birlikte bu çalışmalar ekseriyetle imar hukuku içerisinde ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.


 


Bu noktada bizi bu kitabı yazmaya iten temel sebep yıkım sürecinin daha geniş bir perspektifle yıkım hukuku içerisinde bütün yanlarıyla ortaya konulması gerektiği yönündeki kanaatimiz ve yıkım sürecinde görev alan kamu görevlilerinin yaşamış olduğu sıkıntılar ile yurttaşların karşı karşıya kaldığı kayıplarını bilfiil görmüş olmamızdır.


 


Elinizdeki kitap bir yılı aşkın bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Uygulayıcıların mevcut sıkıntılarının giderilmesine ve hak kayıplarının önüne geçilmesinde ufak da olsa bir katkı sağlamak adına yıkım sürecine şekil veren yasal düzenlemeler tetkik edilmiş, yasal düzenlemelerin yetersiz kaldığı noktalarda mahkeme kararları incelenmiş ve konu ile ilgili literatür taranmıştır.


IX


İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ .................................................................................................................... VII


İÇİNDEKİLER............................................................................................................. IX


ŞEKİL LİSTESİ..........................................................................................................XVI


KISALTMALAR.......................................................................................................XVII


GİRİŞ .................................................................................................................1


TERMİNOLOJİ ....................................................................................................3


MÜLKİYET HAKKI NEDİR? ................................................................................. 3


BİNA VE YAPI NEDİR?....................................................................................... 4


RESMİ BİNA NEDİR? ......................................................................................... 6


UMUMİ BİNA NEDİR? ...................................................................................... 6


KAÇAK YAPI NEDİR? ......................................................................................... 7


İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI NEDİR?......................................................... 7


GECEKONDU NEDİR?........................................................................................ 8


YERİNDE KORUNMASI MÜMKÜN OLMAYAN YAPI NEDİR?.............................. 8


TAPU TAHSİS BELGESİ NEDİR? ......................................................................... 9


RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPI NEDİR?......................................................... 10


RİSKLİ YAPI NEDİR? ........................................................................................ 10


TEHLİKELİ YAPI NEDİR? .................................................................................. 11


MAİL-İ İNHİDAM NE DEMEKTİR? ................................................................... 11


MUVAKKAT YAPI NEDİR? ............................................................................... 11


ŞANTİYE BİNASI NEDİR? ................................................................................. 13


MUHDESAT NE DEMEKTİR? ........................................................................... 13


İMAR UYGULAMASI NEDİR?........................................................................... 13


BELEDİYE SINIRI VE MÜCAVİR ALAN NEDİR? ................................................. 13


KÖY YERLEŞİK ALANI NEDİR?.......................................................................... 14


X


UMUMİ HİZMETE AYRILAN YER NE ANLAMA GELİR?.................................... 15


DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (DOP) NEDİR? .................................................. 16


KAMU ORTAKLIK PAYI (KOP) NEDİR?............................................................. 16


ESASLI TADİLAT NEDİR?................................................................................. 17


KABİL-İ TECVİZ HATA NEDİR?......................................................................... 17


TESPİT TUTANAĞI VE YAPI TATİL TUTANAĞI NEDİR? .................................... 18


KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR? ......................................................................... 19


RİSKLİ ALAN NEDİR?....................................................................................... 20


REZERV YAPI ALANI NEDİR?........................................................................... 21


YENİLEME ALANI NEDİR?............................................................................... 21


KENTSEL GELİŞİM VE DÖNÜŞÜM ALANI NEDİR? ........................................... 22


GECEKONDU ISLAH VE ÖNLEME BÖLGESİ NEDİR? ........................................ 23


AFETE MARUZ BÖLGE NEDİR? ....................................................................... 23


SİT ALANI NEDİR?........................................................................................... 24


ETKİLEŞİM GEÇİŞ SAHASI NEDİR? .................................................................. 25


KORUMA ALANI NEDİR? ................................................................................ 25


YIKIM RUHSATI NEDİR? ................................................................................. 25


İDARİ İŞLEM VE İDARİ EYLEM NEDİR?............................................................ 26


KAMU HİZMETİ NEDİR? ................................................................................. 27


KOLLUK FAALİYETİ NEDİR?............................................................................. 29


İDARİ YAPTIRIM NEDİR? ................................................................................ 30


İDARENİN KANUNİLİĞİ İLKESİ NE DEMEKTİR? ............................................... 31


FİİLİ YOL NEDİR? ............................................................................................ 32


KAMULAŞTIRMA NEDİR? ............................................................................... 33


DOLAYLI KAMULAŞTIRMA NEDİR?................................................................. 33


KENTE KARŞI SUÇ KAVRAMI NE ANLAMA GELMEKTEDİR?............................ 34


İMAR SUÇU NEDİR? ....................................................................................... 35


YIKIM NEDİR?................................................................................................. 36


SEÇİCİ YIKIM NEDİR?...................................................................................... 38


XI


YIKIM İŞLEMİNİN KANUNİ DAYANAĞI ..............................................................39


MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANDIRILMASI..................................................... 40


HUKUK SİSTEMİMİZDE YIKIM İŞLEMİNİN KANUNİ DAYANAĞI....................... 41


YIKIM İŞLEMİNİN UNSURLARI ..........................................................................43


SEBEP UNSURU .............................................................................................. 43


Yıkım İşleminin Sebep Unsuru............................................................... 43


Estetik Gerekçeler ile Yıkım Kararı Alınabilir mi?................................... 45


Belediye Tarafından Resmi Binalara Yönelik Yıkım İşlemi Tesis


Edilebilir mi?.......................................................................................... 46


Amacı Dışında Kullanılan Yapı Yıkılabilir mi? ......................................... 47


Hukuka Uygun Yapılar Yıkılabilir mi? ..................................................... 49


Belediyece Sehven Verilen Ruhsat ve Eki Projesine Uygun Olarak


İnşa Edilen Yapı Yıkılabilir mi? ............................................................... 50


İnşaat Ruhsatı Tarihinden İtibaren 5 Yıl İçinde Tamamlanmayan


Yapı Yıkılabilir mi?.................................................................................. 50


KONU UNSURU .............................................................................................. 51


Yıkım İşleminin Konu Unsuru................................................................. 52


İdarenin Yıkım Konusunda Takdir Yetkisi .............................................. 52


YETKİ UNSURU ............................................................................................... 53


Yıkım İşleminin Yetki Unsuru................................................................. 54


Orman Alanlarında Yıkım Yetkisi ........................................................... 56


Organize Sanayi Bölgelerinde Yıkım Yetkisi........................................... 58


Köylerde Yıkım Yetkisi ........................................................................... 59


Koruma ve Sit Alanlarında Yıkım Yetkisi ................................................ 61


Kültür Varlıklarının Yıkımında Yetki ....................................................... 64


Kıyılarda Kalan Yapılara İlişkin Yıkım Yetkisi .......................................... 64


Askeri Bölgelerde Yıkım Yetkisi.............................................................. 66


Afet Bölgelerinde Yıkım Yetkisi.............................................................. 68


Belediye Başkanı Yıkım Kararı Verebilir mi? .......................................... 70


Belediye Meclisi Yıkım Kararı Verebilir mi? ........................................... 70


XII


Yıkım İşleminde Belediye Zabıtasının Yetkisi......................................... 71


Büyükşehir Belediyelerinin Yıkım Yetkisi............................................... 72


Büyükşehir Belediyesinin, İlçe Belediyesinin Ruhsat Verdiği


Alanlardaki Yıkım Yetkisi ....................................................................... 73


Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Belediyelerin Ruhsat Verdiği


Alanlardaki Yıkım Yetkisi ....................................................................... 74


Yıkım Kararı Verilen Yapının Bulunduğu Bölgenin İdari Sınırlarının


Değişmesi .............................................................................................. 76


ŞEKİL UNSURU ............................................................................................... 76


Yıkım İşleminin Şekil Unsuru ................................................................. 76


Yıkım Kararının Alınışı............................................................................ 77


Yıkım İşleminde Zaman Sınırlaması....................................................... 78


Hakkında Yıkım Kararı Alınan Yapının Elektrik ve Suyu Kesilebilir


mi? ........................................................................................................ 79


Hakkında Yıkım Kararı Bulunan Yapının Tahliyesi ................................. 79


Yıkım Kararının Tebliği........................................................................... 81


Tebligatlar Kime Yapılır? ....................................................................... 82


Yapı Tatil Tutanağının Taşıması Gereken Özellikler .............................. 82


Yapı Tatil Tutanağının Tebliği ................................................................ 85


Yıkım İşlemine İlişkin Tebligat Genel Vekâletname Verilen


Avukata Yapılabilir mi?.......................................................................... 85


Yapının Mühürlenmesi.......................................................................... 86


AMAÇ UNSURU.............................................................................................. 87


Yıkım İşleminin Amaç Unsuru................................................................ 87


YIKIM SÜRECİNDE ÖDENEN BEDELLER ..............................................................89


BİNA BEDELİ................................................................................................... 94


YAPI BEDELİ.................................................................................................... 96


ASGARİ LEVAZIM BEDELİ ............................................................................... 96


ENKAZ BEDELİ ................................................................................................ 99


YASAL DURUM DEĞERİ................................................................................ 101


MEVCUT DURUM DEĞERİ............................................................................ 101


XIII


BELEDİYELERDE YIKIM SÜRECİ........................................................................ 103


KÖYLERDE YIKIM .......................................................................................... 104


GECEKONDULARIN YIKIMI ........................................................................... 107


Gecekondularda Yıkım Süreci.............................................................. 108


Mülkiyeti İhtilaflı Yapılarda 775 sayılı Kanun Uygulanabilir mi?.......... 112


İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILARIN YIKIMI............................................. 112


İmar Mevzuatına Aykırı Yapılarda Yıkım Süreci ................................... 113


Yapının Sonradan İmar Mevzuatına Aykırı Olması .............................. 115


İmar Planlarının İptal Edilmesinin Yapıya Etkisi................................... 116


Yapı Kullanma İzni ve Yapı Ruhsatı Bulunmakla Beraber Belediye


Arşivinde Binaya Ait Mimari Projenin Bulunamadığı Durumlarda


Yıkım İşlemi Yapılabilir mi?.................................................................. 117


Yıkım İşleminin Muhatabı.................................................................... 117


Hukuka Aykırı Yapılaşmada Rol Alan Müteahhitler, Yapı Denetim


Kuruluşları ve Teknik Personelin Sorumlulukları ................................. 118


RİSKLİ YAPILARIN YIKIMI .............................................................................. 124


Riskli Yapıların Tespiti.......................................................................... 124


Riskli Yapıya İlişkin Tebligat ................................................................. 124


Riskli Yapılarda Yıkım Süreci ................................................................ 125


Yıkım İşleminin Muhatabı.................................................................... 130


TEHLİKELİ YAPILARIN YIKIMI ........................................................................ 130


Tehlikeli Yapıların Tespiti..................................................................... 130


Tehlikeli Yapıya İlişkin Tebligat............................................................ 131


Tehlikeli Yapılarda Yıkım Süreci........................................................... 132


Yıkım İşleminin Muhatabı.................................................................... 134


Köylerdeki Tehlikeli Yapıların Yıkımı.................................................... 134


MUVAKKAT YAPILARIN YIKIMI ..................................................................... 135


Muvakkat Yapılarda Yıkım Süreci ........................................................ 136


Şantiye Binalarının Yıkımı .................................................................... 138


Yıkım İşleminin Muhatabı.................................................................... 138


XIV


İMAR UYGULAMA ALANLARINDA YIKIM ..................................................... 139


5393 sayılı Kanun Kapsamında Gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm


Alanlarında Yıkım Süreci...................................................................... 139


5366 sayılı Kanun Kapsamında Gerçekleştirilen Yenileme


Alanlarında Yıkım Süreci...................................................................... 142


3194 sayılı İmar Kanunun 18’inci Maddesi Kapsamında Arazi ve


Arsa Düzenlemesi Gerçekleştirilen Alanlarda Yıkım Süreci................. 146


SORUMLULUK................................................................................................151


MALİ SORUMLULUK..................................................................................... 152


Yıkım Sürecinde İdarenin Kusursuz Sorumluluğu................................ 153


Yıkım Sürecinde Ruhsatsız Yapı Yapanların Sorumluluğu.................... 155


Yıkım Sürecinde Manevi Tazminat ...................................................... 156


Yıkım Sürecinde Rücu Müessesesi ...................................................... 156


İdarenin Mali Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran/Azaltan Nedenler ...... 158


Yıkım Kararı Alınan Binanın İdare Tarafından Yıkılmayıp Binanın


Başka Nedenlerle Yıkılması Durumunda İdarenin Sorumluluğu ......... 159


Hukuka Aykırı Bir Şekilde Plan Oluşturan ve Bu Plana Göre


Ruhsat Veren İdarenin Sorumluluğu................................................... 160


İDARİ SORUMLULUK .................................................................................... 161


Yıkım Sürecinde Uygulayıcıların Karşılaşabileceği İdari Yaptırımlar .... 162


CEZA SORUMLULUĞU.................................................................................. 163


Yıkım Sürecinde Karşılaşılan Suç Türleri.............................................. 163


Görevi Kötüye Kullanma ............................................................. 163


Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi......................................... 165


Mühür Bozma Suçu..................................................................... 165


İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçu..... 166


İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ............................................... 167


Resmi Belgede Sahtecilik Suçu.................................................... 168


Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu ..................................... 169


Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu ve Çevrenin Taksirle


Kirletilmesi Suçu.......................................................................... 170


Yıkım Sürecinde Belediye Başkanının Cezai Sorumluluğu ................... 172


XV


YASAL BAŞVURU YOLLARI.............................................................................. 175


İDARİ BAŞVURU............................................................................................ 175


Yıkım Kararının Geri Alınması .............................................................. 176


Yıkım Kararının Değiştirilmesi.............................................................. 177


Yıkım Kararının Düzeltilmesi................................................................ 178


Riskli Yapı Tespitine İtiraz .................................................................... 178


İPTAL DAVASI ............................................................................................... 179


Yıkım Kararına Karşı İptal Davası ......................................................... 179


Hisseli Yapılarda Yıkım İşlemine Karşı Dava Açılması .......................... 180


Yapı Tatil Tutanağına Karşı İptal Davası............................................... 180


Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Kararına Karşı İptal Davası ........... 181


Riskli Alan Kararına Karşı İptal Davası.................................................. 182


Rezerv Yapı Alanı Kararına Karşı İptal Davası ...................................... 184


Riskli Yapı Kararına Karşı İptal Davası .................................................. 184


Tehlikeli Yapı Tespitine Karşı İptal Davası............................................ 184


Yıkım Kararına Karşı Kim/Kimler İptal Davası Açabilir? ....................... 185


Yapıyı Kiracı Olarak Kullanan Kişi Yıkım Kararına Karşı Dava


Açabilir mi?.......................................................................................... 186


Maliki Olduğu Taşınmaza (Arsa/Arazi) Başkası Tarafından Yapılan


Binanın Yıkımına Karşı Taşınmaz Sahibi Dava Açabilir mi? .................. 187


Bir Yıkım İşleminin Fiili Yol Kapsamında Değerlendirilmesi


Yargısal Denetimi ve Sorumluluk İlkelerini Nasıl Etkileyecektir?......... 187


Görevli ve Yetkili Mahkemeler ............................................................ 188


TAM YARGI DAVASI...................................................................................... 191


Yıkım Kararına Karşı Kim/Kimler Tam Yargı Davası Açabilir?............... 192


SONUÇ .......................................................................................................... 193


 


KAYNAKÇA .................................................................................................... 195