Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

Bankalar Ve Finansal Kurumlar Mevzuatı

Bankalar Ve Finansal Kurumlar MevzuatıSayfa Sayısı
:  
385
Kitap Ölçüleri
:  
18x16 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-6145-98-6

30,00 TL

Bankaların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna alınmasına ve devrine ilişkin hükümleri ile Fon alacaklarının takip ve tahsili usullerine ilişkin bölümleri, 4389 sayılı eski Bankalar Kanunundan bazı küçük değişikliklerle alınmış olmakla beraber, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, bir çok yönüyle yeni bir düzenlemedir. Yenilikler bir taraftan, bankanın yönetim ve denetiminin kurumsal yönetim ilkelerine bağlanmış olmasından, diğer taraftan da, AT ile Basel I ve II standartlarının finansal kuralların temelini oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, değişik yapılanma ve Topluluğun ikincil hukukuna uyum açılımları yeni hukukî kurumları ortaya çıkarmıştır. Bankacılık Kanununun takip hukukuna ilişkin kısmı ne kadar kazuistik ve yerleşik kurallar dışı ise, \"bankacılık\" bölümü de o derecede güncel düşüncelerin ürünüdür.

Kitabın üçüncü basısı, okuyucuya sadece Bankacılık Kanunu ile genel gerekçeyi ve madde gerekçelerini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda, Ünal Tekinalp\′in farklı bakış açılarından yorumlanması gerekli bu kanunun, teorik ve dogmatik mimarisini aydınlatan uzun bir denemesini de içeriyor. Anılan yazı, kanunun olduğu kadar, modern bankacılık hukukunun da oldukça karmaşık olan anahtar konulan ile çetin sorunlarını, özlü bir anlatımla kapsamayı amaçlıyor.
BANKACILIK KANUNU


BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler
Amaç: m.l (s.69). Kapsam: m 2 (s.69). Tanımlar ve Kısaltmalar: m 3 (s.69). Faaliyet Konuları: m.4 (s.72). Dolaylı pay sahipliği: m.5 (s.74).İKİNCİ KISIM İzne Tâbi İşlemler
BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Faaliyet İzinleri
Kuruluş veya Türkiye\′de şube ve temsilcilik açma izni: m 6 (s.74) Kuruluş şartları: m.7 (s.75). Kurucularda aranan şartlar: m.8 (76). Merkezi yurt dışında bulunan bankaların Türkiye\′de şube açma şartlan: m. 9 (s.77). Faaliyet izni: m. 10 (s.78). Kuruluş izninin iptali: m.11 (s.79). Faaliyet izninin iptali veya sınırlandırılması: m.12 (s.79). Yurt içinde şube açma: m.13 (s.80). Sınır ötesi faaliyetler: m.14 (s.80). Bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti kuruluşlarının yetkilendirme izni: m. 15 (s.81)
İKİNCİ BÖLÜM Ana sözleşmeye İlişkin Hükümler
Ana sözleşme değişiklikleri: m.16 (s.81). Sermaye artırımları: m.17 (s.81). Pay edinme ve devirleri: m. 18 (s.82)


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Birleşme, Bölünme, Hisse Değişimi ve İradî Tasfiye
Birleşme, bölünme ve hisse değişimi: m.19 (s.83) İradî tasfiye: m.20 (s.83)DÖRDÜNCÜ BOLUM İzin Başvurularının Reddi
İzin başvurularının reddi: m.21 (s.84)


ÜÇÜNCÜ KISIM Kurumsal Yönetim
BİRİNCİ BÖLÜM Yönetim
Kurumsal yönetim ilkeleri: m.22 (s.84). Yönetim kurulu:23 (s.84). Denetim komitesi: m.24 (s.85). Genel müdür ve yardımcıları: 25 (s.86). Çalışma ve imza yetkisi yasağı: 26 (s.87). Yemin ve mal beyanı: m.27 (s.87). Karar defteri: m.28 (s.88)


İKİNCİ BÖLÜM İç Sistemler
İç sistemlere ilişkin yükümlülükler: m.29 (s.88). İç kontrol sistemi: 30 (s.89). Risk yönetimi sistemi: 31 (s.89), İç denetim sistemi: m.32 (s.89)


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yetkili Kurumlar
Bağımsız denetim kuruluşları: m.33 (s.90). Değerleme ve derecelendirme kuruluşları: m.34 (s.90) Destek hizmeti kuruluşları: m.35 (s.90). Sorumluluk sigortası: m.36 (s.91)


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Finansal Raporlama
Muhasebe ve raporlama sistemi: m.37 (s.91). Konsolide fmansal raporlar: m.38 (s.91). Finansal raporların imzalanması, sunulması, ilânı ve denetimi: m.39 (s.92). Yıllık faaliyet raporu: m.40 (s.92). Sorumluluk: m.41 (s.92). Belgelerin saklanması: m.42 (s.92).

DÖRDÜNCÜ KISIM Koruyucu Hükümler
BİRİNCİ BOLUM Özkaynaklar ve Standart Oranlar
Koruyucu Düzenlemeler: m.43 (s.93). Ödenmiş sermaye, yedek akçeler ve öz-kaynak: m.44 (s.94). Sermaye yeterliği: m.45 (s.94). Likidite yeterliliği: m.46 (s.95). Aşımların giderilmesi: 47 (s.95)

İKİNCİ BOLUM Krediler ve Risk Grubu
Krediler: m.48 (s.95). Risk grubu: m.49 (s.96). Dahil olunan risk grubu ve mensuplara kredi kullandırma koşullan: m.50 (s.97). Kredi açma: m.51 (s.98). Kredilerin izlenmesi: m.52 (s.98). Karşılıklar ve teminatlar: m.53 (s.99)


UÇUNCÜ BOLUM Sınırlamalar
Kredi sınırları: m.54 (s.99). Kredi sınırlamalarına tâbi olmayan işlemler: m.55 (s. 101). Ortaklık paylarına ilişkin sınırlamalar: m.56 (s. 101). Gayrimenkul ve emtia üzerine işlemler: m.57 (s.102) Sandık ve vakıflara ilişkin işlemler: m.58 (s.102). Bağış sınırları: m.59 (s.102).


BEŞİNCİ KISIM
Mevduata ve Katılım Fonu Toplamaya İlişkin Hükümler
Mevduat ve katılım fonu kabulü: m.60 (s. 103). Mevduatın ve katılım fonunun çekilmesi: m.61 (s.104). Zamanaşımı: m.62 (s.104). Mevduatın ve katılım fonunun sigortalanması: m.63 (s. 105), Sigorta kapsamı dışında kalan mevduat ve katılım fonu: m.64 (s. 105).


XXI


ALTINCI KISIM Denetim ve Alınacak Önlemler
Denetim: m.65 (s. 106). Konsolide denetim: m.66 (s. 106). Önlem alınmasını gerektiren haller: m.67 (s.107). Düzeltici önlemler: m.68 (s.107). İyileştirici önlemler: m.69 (s. 108). Kısıtlayıcı önlemler: m.70 (s. 109). Faaliyet izninin kaldırılması veya fona devir: m.71 (s.110). Sistemik riske karşı alınacak önlemler: m.72 (s.110).


YEDİNCİ KISIM Kanunî Yükümlülükler
Sırların saklanması: m.73 (s.111). İtibarın korunması m.74 (s.112). Etik ilkeler: m.75 (s.112). Müşteri hakları: m.76 (s.112).


SEKİZİNCİ KISIM Kalkınma ve Yatırım Bankaları ve Finansal Holding Şirketi
Kalkınma ve yatırım bankalarına ilişkin hükümler: m.77 (s. 113). Finansal holding şirketi: m.78 (s.113).


DOKUZUNCU KISIM Kuruluş Birlikleri
Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği m.79 (s. 114). Birliklerin görev ve yetkileri: m.80 (s.114). Organlar ve statü: m.81 (s.115).


ONUNCU KISIM Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BOLUM Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Kuruluş ve Bağımsızlık: m.82 (s.116)İKİNCİ BOLUMBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu: m.83 (s.117). Üyelerin atanması: m.84 (s.117). Başkan ve üyelerin görev süreleri: m.85 (s.118). Yasaklar: m.86 (s.119) Kurulun çalışma esasları: m.87 (s. 119). Kurulun görev ve yetkileri: m.88 (s.121).


UÇUNCU BOLUM Başkanlık Teşkilatı
Başkan: m.89 (122). Başkan Yardımcıları: m.90 (s.123). Kurumun hizmet birimleri: m.91 (s. 123). Kurum personeli: m.92 (s.124).


DÖRDÜNCÜ BOLUM Görev, Yetki ve Sorumluluk
Kurumun görev ve yetkileri: m.93 (s.125). Sektörün geliştirilmesi: m.94 (s.127). Yerinde denetim ve gözetim: m.95 (s.127). Bilgi ve belge isteme: m.96 (s.129). Şeffaflık ve hesap verebilirlik: m.97 (s.130). Kurumlararası işbirliği: m.98 (s.131). Finansal sektör komisyonu: m.99 (s.132). Eşgüdüm komitesi: m.100 (s.132).


BEŞİNCİ BOLUM Çeşitli Hükümler
Kurumun bütçesi, hesap ve harcamaların denetimi: m.101 (s.133). Ücretler, mali ve diğer sosyal haklar: m.102 (s.134). Kurul üyelerinin görevden ayrılması: m.103 (s.135). Kurul üyeleri ile kurum personelinin cezaî ve hukuki sorumluluğu: m.104 (s.136). Kurul kararlarına karşı yargı yolu: m.105 (s.137).


ONBIRINCI KISIM
Faaliyet İzni Kaldırılan ve Fona Devredilen Bankalara İlişkin Hükümler
Faaliyet izninin kaldırılması: m. 106 (s.137). Fona devredilen bankalar ile ilgili hükümler: m.107 (s.139). Banka kaynaklarının istismarı: m.108 (s.142). Faali-
yet izni kaldırılan ve Fona devredilen bankalara ilişkin ortak hükümler: m.109 (s. 143). Şahsi sorumluluk: m.110 (s.144).


ONİKİNCİ KISIM Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Fonun kuruluş ve bağımsızlığı: m. 111 (s. 145).


İKİNCİ BÖLÜM Tasarru Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu: m.112 (s.146). Fon kurulu üyelerinin atanması: m.113 (s.146). Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin görev süreleri: m.114 (s. 147). Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile Fon personeline ilişkin yasaklar: m.115 (s.147). Fon Kurulunun çalışma esasları m.116 (s.148). Fon Kurulunun görev ve yetkileri: m.117 (s.150).


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Başkanlık Teşkilatı
Fon Başkanı: m.118 (s.150). Fon başkan yardımcıları: m.119 (s.151). Fonun hizmet birimleri: m.120 (s.152). Fon personeli: m. 121 (s.152).


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluk
Fonun görev ve yetkileri: m. 122 (s. 154). Fonun bilgi ve belge isteme yetkisi: m. 123 (s.154)


BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler
Fonun hesap ve harcamalarının denetimi: m.124 (s. 155). Fon Kurulu Başkan ve

üyeleri ile Fon personelinin ücretleri, malî ve diğer sosyal hakları: m.125 (s.156). Fon Kurulu üyelerinin görevden ayrılması: m.126 (s.157). Fon kurulu üyeleri, Fon personeli, Fonun atadığı veya Fonu temsilen seçilen yöneticilerin, iflas ve idare memurlarının ve Fon personelinin sorumlulukları: m.127 (s.158). Fon Kurulu kararlarına karşı yargı yolu: m.128 (s.160). Fonun bütçesi: m.129 (s.161). Fonun gelirleri: m.130 (s.161). Fonun borçlanma ve avans yetkisi: m.131 (s.162).

ALTINCI BOLUM Takip ve Tahsil Usulleri
Fon alacaklılarının takip ve tahsiline ilişkin yetki ve usuller: m.132 (s.162). Sorumluluk davalarına ilişkin istisnai yetkiler, m.133 (s.165). Fonun alacaklarının tahsiline ilişkin diğer yetkiler: m.134 (s.165). Sigortaya tâbi mevduat ve katılım fonu tutarının eksik beyanı hâlinde uygulanacak takip ve tahsil usulleri: m. 135 (s.171). Fon alacaklarının yasal teminatı: m.136 (s.174). İspat külfeti: m. 137 (s.174). Fon alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin istisnalar: m.138 (s.174). Fonun iştirakleri ile yetkileri: m.139 (s.175) Fon ve faaliyet izni kaldırılan bankalara ilişkin malî istisnalar: m.140 (s.175). Zamanaşımı: m.141 (s.177). Görevli ve yetkili mahkeme: m.142 (s.177). Varlık yönetim şirketi: m.143 (s.178)


ONUÇUNCU KISIM Diğer Hükümler
Faiz oranlan ve diğer menfaatler: m.144 (s.179). Parasal tutarlar: m.145 (s.179)


ONDORDUNCU KISIM Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hükümleri
BİRİNCİ BOLUM İdarî Para Cezaları
Kuruluşlara ilişkin idari para cezaları: m.146 (s.180). İlgili kişilere ilişkin para cezalan: m.147 (s.182). Sınırlamalara, kararlara ve düzenlemelere aykırı hareketler dolayısıyla idarî para cezaları: m.148 (s.182). Savunma hakkı ve kapatma karan: m.149 (s.183).

İKİNCİ BÖLÜM Suçlar
İzinsiz faaliyette bulunmak: m. 150 (s. 183). Mevduat ve katılım fonu sahiplerinin haklarını engellemek: m.151 (s.184). Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak: m. 152 (s. 184). Yetkili merciler ile denetim görevlilerince istenen bilgi ve belgeleri vermemek ve görevlerini yapmalarını engellemek m. 153 (s. 184). Belgelerin saklanması yükümlülüğüne aykırı davranmak: m. 154 (s. 185). Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak: m. 155 (s. 185). İşlemlerin kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme: m.156 (s.185). Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme: m. 157 (s. 185). İtibarın zedelenmesi: m.158 (s.185). Sırların açıklanması: m. 159 (s. 186). Zimmet: m.160 (s.186). Diğer kanunlara aykırılıklar: m. 161 (s. 187).


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kovuşturma Usûlü
Yazılı başvuru ve müdahele: m. 162 (s. 187). İtiraz ve bildirim: m. 163 (s. 188). Özel görev: m.164 (s.188). Bilirkişi incelemesi: m.165 (s.188). Özel soruşturma ve kovuşturma: m. 166 (s. 189). İnfaz: m. 167 (s. 190).


ONBEŞİNCİ KISIM Son Hükümler
Kaldırılan ve değiştirilen hükümler: m. 168 (s. 190). Mülga kanuna yapılan atıflar: m.169 (s.194). Geçici madde 1 (s.194). Geçici madde 2 (s.194). Geçici madde 3 (s.194). Geçici madde 4 (s.195). Geçici madde 5 (s.195). Geçici madde 6 (s.195). Geçici madde 7 (s.195). Geçici madde 8 (s. 196). Geçici madde 9 (s.196). Geçici madde 10 (s.197). Geçici madde 11 (s.197). Geçici madde 12 (s.198). Geçici madde 13 (s.198). Geçici madde 14 (s.199). Geçici madde 15 (s.199). Geçici madde 16 (s.199). Geçici madde 16 (s.199). Geçici madde 17 (s.199). Geçici madde 18 (s.200). Geçici madde 19 (s.200). Geçici madde 20 (s.200). Geçici madde 21 (s.201). Geçici madde 22 (s.201). Geçici madde 23 (s.20U Geçici madde 24 (s.202). Yürürlük: m.170 (s.203). Yürütme: m.171 (s.203)