Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Banka Yöneticilerinin Ve Hakim Ortaklarının Şahsi Sorumluluğu

Banka Yöneticilerinin Ve Hakim Ortaklarının Şahsi Sorumluluğu

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
336
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4002-57-3

130,00 TLÖNSÖZ “Banka Yöneticilerinin ve Hâkim Ortakların Şahsi Sorumluluğu” adlı bu çalışma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk doktora programı çerçevesinde doktora tezi olarak hazırlanmış olup, 19.10.2009 tarihinde Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ (Danışman), Prof. Dr. Cevdet YAVUZ, Prof. Dr. Ayşe Nur BERZEK, Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR ve Doç. Dr. Murat ALIŞKAN’dan oluşan jüri önünde savunulmuş ve oybirliği ile başarılı bulunmuştur. Çalışmanın konusunu, Bankacılık Kanunu’nun 110. maddesinde düzenlenmiş olan, banka yöneticilerinin ve hâkim ortakların şahsi sorumluluğu oluşturmaktadır. Konunun seçiminde, geçmiş dönemde maddenin uygulanması yoluyla pek çok şahsi iflas davası açılmasına rağmen, sorumluluğun uygulanma şartlarının dahi tam olarak belirlenememesi ve sorunun bankacılık hukuku açısından arzettiği “önem” etkili olmuştur. Tezin yazılması aşamasında Max Planck Enstitüsü ve TÜBİTAK tarafından sağlanan burslar çerçevesinde Max Planck Enstitüsü Millet- lerarası Özel Hukuk ve Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü’nün zengin kaynaklarından yararlanma imkanım oldu. Bu araştırmalar sırasında Sayın Prof. Dr. h.c. mult. Klaus J. HOPT, Sayın Priv.-Doz. Dr. iur. Harald BAUM ve Sayın Dr. iur. Felix STEFFEK bilimsel ve manevi desteklerini esirgememişlerdir. Yine Hamburg’daki çalışmalarım sırasında görüşme fırsatı bulduğum Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Uluslararası Özel Hukuk Enstitüsü müdürü Sayın Prof. Dr. Heinz – Peter MANSEL gö- rüşleri ile yol gösterici olmuştur. Kendilerine bu vesileyle teşekkürler ederim. Uzun ve yorucu bu çalışma süresince manevi desteklerini her zaman hissettiğim sevgili aileme emekleri için sonsuz sevgi ve teşekkürlerimi sunarım. Bu çalışmayı, akademik hayata başladığım andan itibaren desteğini hiçbir zaman esirgemeyen saygıdeğer Hocam Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ’a derin saygı, sevgi ve şükranlarımla ithaf ediyorum. İstanbul, 2009 Dr. Hanife DOĞRUSÖZ § 1. GİRİŞ I. KONUNUN TAKDİMİ (BANKALARDA KÖTÜ YÖNETİM, ÖDEME GÜÇLÜĞÜ VE ÖNLEMLERİ) – Banka İşletmesinin Kredi Düzenindeki Yeri ve Önemi: Banka işletmesi, sahibi, faaliyet konuları, kuruluşu, faaliyete geçmesi, yönetimi, iç denetim sistemleri, finansal raporlaması, özkaynakları, sermaye yeterlilik oranları ve denetimi BanK’da veya istisnaen özel bir kanunda, öngörülmüş bulunan, kamu hukuku nitelikli düzen kuralları ile düzenlenmiş bulunan işletmenin kanuni adı olarak tanımlanmaktadır1. Diğer bir tanıma göre kısaca banka, girişimlerin gereksinme duydukları finansmanı, kredi vermek suretiyle karşılayan ve Bankalar Kanunu’na göre kurulmuş bulunan mali kuruluşa verilen ad olarak tanımlanmaktadır2. BanK’nun 1. maddesi ise, bu kanunun amacının, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak ve finansal piyasalarda güven ve istikrarın gereklerini de dikkate alarak, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak olduğunu belirtmektedir. Kanunun gerekçesi bu amacın halktan tasarruflarını toplamak suretiyle kaynak yaratan ve yarattıkları bu kaynağı ekonominin gereksinimlerini karşılamak üzere kredi biçiminde kullandıran bankaların, bu işlevlerini tam olarak yerine getirebilmeleri için hem tasarruf sahiplerine güven3 vermelerinin, hem de kamu itibarını haiz bir kurum olarak, kredileri finansal piyasalarda güven ve istikrarı sağlayacak bir şekilde kullandırmak zorunda olmalarının bir sonucu olduğunu ifade etmektedir4. BanK’na ve gerekçesine egemen olan düşünce, bankaların güvenilir ve itibarlı bir kurum olarak legalite (bankacılık mevzuatına uygunluk), likitide5 (paraya çevrilebilirlik), rantabilite6 (kârlılık), solvabilite7 (ödeme gücü), banka etiği ve bilinçli / basiretli (özenli), şeffaf / saydam, yabancı yararları gözetmeyen yönetim anlayışıyla, kurumsal yönetim ilkelerine8 göre yönetilmesini ve faaliyet göstermesini gerekli kılar. İÇİNDEKİLER Önsöz....................... III İçindekiler................................................................................................. V Kısaltmalar................................................................................................ XIV § 1. GİRİŞ...................................................................................................... 1 I. KONUNUN TAKDİMİ (BANKALARDA KÖTÜ YÖNETİM, ÖDEME GÜÇLÜĞÜ VE ÖNLEMLERİ) 1 II. ŞAHSİ SORUMLULUĞA İLİŞKİN ÖNLEYİCİ NİTELİKTEKİ HÜKMÜN NORMATİF / POZİTİF DAYANAĞI 5 1. Hükmün Kapsamı / Metni 6 A. 1936 Tarihli 2999 Sayılı Bankalar Kanunu’nda 6 B. 1958 Tarihli 7129 Sayılı Bankalar Kanunu’nda 7 C. 1983 Tarihli 70 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 7 D. 1985 Tarihli 3182 Sayılı Bankalar Kanunu’nda 9 E. 1993 Tarihli 512 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 11 F. 1994 Tarihli 538 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 11 G. 1999 Tarihli 4389 Sayılı Bankalar Kanunu’nda 12 H. Yürürlükte Olan 2005 Tarihli 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda (BanK. m. 110) 13 2. Hükmün Amaçları (Rationes Legis) 15 3. Hükmün Nitelikleri 16 A. Özel Hüküm 16 B. İstisnai Hüküm 17 a. Ortaklıklar Hukuku Açısından 17 aa. Banka Yöneticileri Açısından 17 bb. Hâkim Ortaklar Açısından 21 b. İcra ve İflas Hukuku Açısından 22 C. Emredici Hüküm 25 D. Müeyyide Hükmü Olup Olmadığı Sorunu 25 E. Cezaya Bağlanmış Bir Hüküm 28 4. Hükmün Uygulanma Alanı 30 A. Mevduat Bankalarındaki Yöneticiler / Hâkim Ortaklar 30 B. Katılım Bankalarındaki Yöneticiler / Hâkim Ortaklar 30 5. Hükmün Anayasaya Aykırılığı Sorunu 30 III. ANA HATLARI İTİBARIYLA KONUYA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 35 1. Banka Yöneticileri 35 2. Hâkim Ortak / Ortaklar 35 3. Şahsi Sorumluluk 35 A. Hukuki Sorumluluk Kavramı 35 B. Yönetici ve Hâkim Ortaklar Bakımından Şahsi Sorumluluk 37 a. Kavram / Anlamı 37 b. Hukuki Temelleri 37 c. Hükmü / Hukuki Sonucu (Doğrudan Doğruya İflas / Şahsi İflas ve Kuruculuğun ve Yöneticiliğin Engellenmesi) 38 IV. BAZI YABANCI KANUNLARDA ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDEKİ BANKA- DIŞI İŞLETMELERE GETİRİLEN ÖZEL ÖNLEMLER VE BUNLARIN BANKALARDAKİ ŞAHSİ SORUMLULUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 38 1. İngiliz Hukukunda 40 2. Alman Hukukunda 43 3. İsviçre Hukukunda 49 4. Türk Bankacılık Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi 51 V. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI / METOD 52 BİRİNCİ BÖLÜM ŞAHSİ SORUMLULUĞUN HUKUKİ TEMELLERİ ve ŞAHSİ SORUMLULUĞA HÂKİM İLKELER § 2. ŞAHSİ SORUMLULUĞUN HUKUKİ TEMELLERİ 55 I. YÖNETİCİ/YÖNETİCİLER BAKIMINDAN (Haksız Fiil veya Sözleşmenin İhlâli) 55 II. HÂKİM ORTAK/ORTAKLAR BAKIMINDAN 58 1. Haksız Fiil 59 2. Sadakat Yükümlülüğünün İhlâli 60 3. Kanun Koyucunun İradesi (Kanun) 62 4. Değerlendirme 63 § 3. ŞAHSİ SORUMLULUĞA HÂKİM İLKELER 66 I. SINIRLI SAYI İLKESİ(KİŞİSEL KOŞULDA/SIFATTA NUMERUS CLAUSUS 67 II. KUSUR İLKESİ 69 III. MÜTESELSİL SORUMLULUK İLKESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNU 70 1. Genel Hükümlere Göre Müteselsil Sorumluluk 70 2. Farklılaştırılmış Teselsül Sorumluluğu (Differenzierte Solidarität) 76 A. İsviçre Hukukunda 76 B. Türk Hukukunda (TTKTas. m. 557) 78 a. Dış İlişki 78 b. İç İlişki / Rücu İlişkisi 80 c. Tazminatın Hesaplanması 81 3. Şahsi İflas Davasında, Müteselsil Sorumluluk Türlerinden Hangisinin Uygulanabileceği Sorunu 81 a. Tartışmalar 82 b. Değerlendirme 84 aa. “Şahsi İflas Davasında BK. m. 50’nin Uygulanması Gerektiğini” Savunan Görüşün Değerlendirmesi 84 bb. “Şahsi İflas Davasında Farklılaştırılmış Teselsülün Uygulanması Gerektiğini” Savunan Görüşün Değerlendirmesi 88 IV. MİKTAR İTİBARIYLA SINIRLI MALVARLIĞI SORUMLULUĞU İLKESİ (Sınır: Banka Zararı veya Ortaklarca Elde Edilen Menfaat) 89 İKİNCİ BÖLÜM BANKA YÖNETİCİLERİNE İLİŞKİN ŞAHSİ SORUMLULUĞUN KOŞULLARI § 5. KİŞİSEL KOŞUL (SIFAT KOŞULU / BANKA YÖNETİCİSİ OLMAK) 91 I. YÖNETİM KURULU BAŞKAN ve ÜYELERİ 94 II. YÖNETİM KURULU BAŞKAN ve ÜYELERİ DIŞINDA KALAN BANKA YÖNETİCİLERİ 96 1. Müdürler Kurulu Üyeleri 96 2. Denetim Komitesi Başkan ve Üyeleri 97 3. Kredi Komitesi Başkan ve Üyeleri 98 4. Genel Müdür ve Yardımcıları 99 5. İmza Yetkisine Sahip Diğer Yöneticiler 100 A. Bölge Müdürü 101 B. Şube Müdürü 101 C. Diğer Birim Yöneticileri 102 § 6. MADDİ KOŞULLAR (KANUNA AYKIRI KARAR / İŞLEM BANKA ZARARI BANKANIN FAALİYET İZNİNİN KALDIRILMASI VEYA FONA DEVRİ) 103 I. SÖZLEŞME İHLÂLİ VE/VEYA HAKSIZ FİİL SONUCU BANKA ZARARININ OLUŞMASI (Yöneticilerin Kanuna Aykırı Karar veya İşlemleriyle Bankayı Zarara Uğratması) 103 1. Banka Yöneticilerinin Kanuna Aykırı Kararları/İşlemleri 103 A. Kanuna Aykırılık Kavramı 104 B. Kararların/İşlemlerin Türü 107 2. Zarar Kavramı 114 A. Zarar Kavramı 114 B. Şahsi İflas Davasında Zarar Kavramı 116 C. Şahsiİflas Davasında Zararın Tespiti ve İspatı 122 D. Müteselsil Sorumluluk Halinde Bankaya Verilen Zararın Hesaplanması 127 a. Banka Yöneticilerinin Şahsi İflaslarının, Müteselsilen Sorumlu Oldukları Toplam Miktara Göre Hesaplanması (BK. m. 50’nin Uygulanması) 127 b. Banka Yöneticilerinin Şahsi İflasının, Her Bir Yöneticinin Kusuru ile Kendisine İsnat Edilen Miktara Göre Hesaplanması (Farklılaştırılmış Teselsülün Uygulanması) 128 c. Değerlendirme 129 aa. “Şahsi İflas BK. m. 50’nin Uygulanması Gerektiği” Görüşünün Benimsenmesi Halinde Zararın Hesaplanması 129 bb. “Şahsi İflas Davasında Farklılaştırılmış Teselsülün Uygulanması Gerektiği” Görüşünün Benimsenmesi Halinde Zararın Hesaplanması 130 3. Banka Yöneticilerinin Kusuru (Kural: Kasıt veya Ağır Kusur) 134 A. Kusur Kavramı 135 B. Banka Yönetim Kurulu Üyeleri Bakımından Kusur 135 a. Kusur ve Özen Borcu Arasındaki İlişki 136 b. Banka Yönetim Kurulu Üyeleri Bakımından Özen Derecesi 138 c. Özen Yükümlülüğü İhlâlinin Şahsi İflas Davasına Etkisi 146 C. Banka Yönetim Kurulu Üyeleri Dışındaki Banka Yöneticileri Bakımından Kusur 146 D. Kusuru İspat Yükü 153 E. “Corporate Governance / Kurumsal Yönetim” İlkeleri ve Yöneticilerin Özen Derecesinin Belirlenmesi 157 a. Tanım 157 b. “Corporate Governance” İlkelerinin Yöneticilerin Özen Borcunun Belirlenmesindeki Etkisi ve Şahsi İflas Davasına Uygulanabilirliği Sorunu 160 F. “Business Judgment Rule/İş Adamı Kararı” ve Yöneticilerin Özen Derecesinin Belirlenmesi 162 a. Tanım 163 b. “Business Judgment Rule” İlkesinin Yöneticilerin Doğan Özen Borcunun Belirlenmesindeki Etkisi ve Şahsi İflas Davasına Uygulanabilirliği Sorunu 165 4. Banka Yöneticilerinin Kanuna Aykırı Kararları / İşlemleri ile Banka Zararı Arasında İlliyet Bağı (Sebep - Sonuç İlişkisi) 168 II. BANKANIN FAALİYET İZNİNİN KALDIRILMASI VEYA FON’A DEVREDİLMESİ (Banka Hakkındaki BanK. 71. Maddenin Uygulanması) 172 1. Bankanın Faaliyet İzninin Kaldırılması veya Fon’a Devredilmesi Sonucunu Doğuran Sebepler 179 A. BanK. 70. Maddede Öngörülen Önlemlerin Alınmaması veya Alınmasına Rağmen ya da Önlemler Alınsa Dahi Bankanın Mali Bünyesinin Güçlendirilemeyeceğinin Tespit Edilmesi (BanK. m. 71/a) 179 a. Önlem Alınmasını Gerektiren Durumlar (BanK. m. 70’in BanK. m. 67 ile İrtibatı) 180 aa. Mali Bünye Bozuklukları 181 bb. Mevzuata Aykırılık 181 b. Önlem Türleri (BanK. m. 70’in, BanK. m. 68 ve 69 ile İrtibatı) 182 aa. Düzeltici Önlemler (BanK. m. 68) 182 bb. İyileştirici Önlemler (BanK. m. 69) 184 cc. Kısıtlayıcı Önlemler (BanK. m.70) 187 B. Bankanın Faaliyetine Devam Etmesinin Mevduat ve Katılım Fonu Sahiplerinin Haklarını ve Mali Sistem Açısından Tehlike Yaratması (BanK. m. 71/b) 189 C. Bankanın Yükümlülüklerini Vadesinde Yerine Getirmemesi (BanK. m. 71/c) 191 D. Bankanın Yükümlülüklerinin Toplam Değerinin, Varlıklarının Toplam Değerini Aşması (BanK. m. 71/d) 192 E. Hâkim Ortak veya Yöneticilerinin Bankanın Kaynaklarını Bankanın Emin Bir Şekilde Çalışmasını Tehlikeye Düşürecek Şekilde Kendi Lehlerinde Kullanmaları veya Kullandırmaları (BanK. m. 71/e) 194 2. Bankanın Faaliyet İzninin Kaldırılması veya Fon’a Devrin Hukuki Sonuçları 201 A. Bankanın Faaliyet İzninin Kaldırılması Halinde 203 B. Bankanın Fon’a Devredilmesi Halinde 204 § 7. ŞEKLİ KOŞULLAR (FONUN KARAR ALMASI FON TARAFINDAN İFLASIN TALEP EDİLMESİ) 210 I. YÖNETİCİ/YÖNETİCİLER HAKKINDA TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU KURULU KARARI 210 II. YÖNETİCİ/YÖNETİCİLER HAKKINDA TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TARAFINDAN İFLAS İSTEMİ (Dava Açılması) 213 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BANKA HÂKİM ORTAKLARINA İLİŞKİN ŞAHSİ SORUMLULUĞUN KOŞULLARI § 8. KİŞİSEL KOŞUL (SIFAT KOŞULU / BANKADA HÂKİM ORTAK / ORTAKLAR OLMAK) 215 I. HÂKİM ORTAK KAVRAMI 216 1. Türk Hukukunda 216 A. Kanuni Tanım 216 B. Doktrinin Tanımı 219 a. Hâkim Ortak ve Kontrol Kavramları Arasındaki İlişki 220 b. Kontrol Türleri 222 aa. Sermayenin Çoğunluğuna Sahip Olma 222 aaa. Sermayenin Çoğunluğuna Doğrudan Sahip Olma 222 bbb. Sermayenin Çoğunluğuna Dolaylı Sahip Olma 224 bb. İmtiyazlı Paylara Sahip Olma 226 cc. Yönetim Kurulunun Karar Yeter Sayısını Oluşturacak Sayıda Kişiyi, Yönetim Kuruluna Seçtirebilme veya Bu Kişileri Görevden Alabilme 227 2. Avrupa Birliği Direktiflerindeki ve Alman Hukukundaki Örnek Düzenlemeler 228 A. Avrupa Birliği Direktiflerinde 228 B. Alman Hukukunda 231 a. Alman Pay Senetli Ortaklıklar Kanunu Bakımından (AktG) 232 b. Alman Kredi Kuruluşları Kanunu Bakımından (KWG) 235 C. Türk Banka Hukuku Bakımından Değerlendirme 241 § 9. MADDİ KOŞULLAR ( KANUNA AYKIRI KARAR VE İŞLEM HÂKİM ORTAĞIN MENFAAT ELDE ETMESİ BANKANIN FAALİYET İZNİNİN KALDIRILMASI VEYA FONA DEVRİ) 243 I. BANKA YÖNETİCİLERİNİN KANUNA AYKIRI KARARLARI VEYA İŞLEMLERİ, HÂKİM ORTAĞA/ORTAKLARA MENFAAT TEMİN ETME AMACIYLA (Kastıyla) ALMALARI ve UYGULAMALARI 243 II. HÂKİM ORTAK/ORTAKLARIN MENFAAT ELDE ETME (Kastıyla) HAREKET ETMELERİ 244 III. HÂKİM ORTAK/ORTAKLARIN FİİLEN MENFAAT ELDE ETMESİ 246 IV. BANKA YÖNETİCİLERİNİN KANUNA AYKIRI İŞLEMLERİ İLE BANKANIN FAALİYET İZNİNİN KALDIRILMASINA VEYA FON’A DEVREDİLMESİNE (Banka Hakkında 71. Maddenin Uygulanmasına) NEDEN OLMALARI 247 § 10. ŞEKLİ KOŞULLAR (FONUN KARAR ALMASI FON TARAFINDAN İFLASIN TALEP EDİLMESİ) 248 I. HÂKİM ORTAK/ORTAKLAR HAKKINDA TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU KURULU KARARI 248 II. HÂKİM ORTAK/ORTAKLAR HAKKINDA TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TARAFINDAN İFLAS İSTEMİ (Dava Açılması) 248 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ŞAHSİ SORUMLULUĞUN HÜKÜMLERİ § 11. YÖNETİCİLER VE HÂKİM ORTAKLAR HAKKINDA DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS DAVASININ AÇILMASI / İKÂMESİ 249 I. YÜRÜRLÜKTE OLAN 1 KASIM 2005 TARİHLİ 5411 sayılı BANKACILIK KANUNUNDA ŞAHSİ İFLAS DAVASI (BanK. m. 110) 250 II. DAVACI.. 254 III. DAVALI.. 254 IV. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 254 V. SERİ MUHAKEME USULÜ 255 VI. FONUN, İFLAS DAİRESİ, ALACAKLILAR TOPLANTISI, İFLAS İDARESİ GÖREV VE YETKİLERİYLE İFLASI SONUÇLANDIRMASI 255 § 12. KORUMA TEDBİRLERİ 260 I. MAL BEYANI 261 II. İHTİYATİ TEDBİR VE İHTİYATİ HACİZ 262 III. YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI 264 § 13. YÖNETİCİLİĞİN VE KURUCULUĞUN ENGELLENMESİ 265 I. KURUCULUĞUN ERTELENMESİ 265 II. YÖNETİCİLİĞİN ENGELLENMESİ 265 BEŞİNCİ BÖLÜM BAZI ÖZEL DURUMLARDA ŞAHSİ SORUMLULUK ve ŞAHSİ SORUMLULUĞUN SONA ERMESİ § 14. BAZI ÖZEL DURUMLARDA ŞAHSİ SORUMLULUK 267 I. YETKİ DEVRİNİN ŞAHSİ İFLAS DAVASINA ETKİSİ 267 1. Görev ve Yetki Devri Konusunda Genel Hükümlerin Uygulanması 267 A. TTK’na Göre Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkilerinin Devri 268 B. Murahhas Üyeye veya Müdüre Görev ve Yetkilerin Devri 269 2. BanK’na Göre Yönetim KurulununGörev ve Yetkilerinin Devri 273 A. Genel Müdüre Devrin Prosedürü 274 B. Denetim Komitesine Devrin Prosedürü 275 C. Kredi Komitesine Devrin Prosedürü 277 3. Görev ve Yetki Devirlerinin Şahsi İflas Davasına Etkisi 278 A. Genel Müdüre Devrin Etkisi 278 B. Denetim Komitesine Devrin Etkisi 279 C. Kredi Komitesine Devrin Etkisi 280 D. Murahhas Üyeye/Müdüre Devrin Etkisi 280 II. BORCUN ÖDENECEĞİNE İLŞİKİN OLARAK FON ile YAPILAN PROTOKOLLERİN ŞAHSİ (Sorumluluğa) İFLAS DAVASINA ETKİSİ 285 1. Protokollerin Hukuki Niteliği 285 2. Protokollerin Şahsi İflas Davasına Etkisi 288 III. RİZİKONUN BANKA ANONİM ORTAKLIĞINA veya BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA DEVREDİLMESİ 289 1. Rizikonun Banka Anonim Ortaklığına Devredilmesi 289 2. Rizikonun Bir Üçüncü Şahsa (Sigorta Şirketine) Devredilmesi/ Yöneticilerin ve Müdürlerin Sorumluluk Sigortası (Directors and Managers Insurance: D&O Insurance) 290 § 15. ŞAHSİ SORUMLULUĞUN SONA ERMESİ 293 I. ZAMANAŞIMI 293 1. Kanuni Düzenleme 293 2. Zamanaşımı Süresinin Geçmişe Etkili Olması 294 II. İBRA...................................................................................................... 295 1. Kavram 295 2. Fon’un İbra Kararını İptal Yetkisi 297 A. Gene Olarak İbra Kararının İptal Edilebilirliği 297 B. Fon’un İbra Kararını İptal Yetkisi 299 C. Genel Kurul Tarafından Verilen İbra Kararının, Yeni Bir Genel Kurul Kararı ile Geri Alınması Sorunu 302 3. İbra Kararının Şahsi İflas Davasına Etkisi 302 III. BANKA VERİLEN ZARARIN TAZMİNİ veya ELDE EDİLEN MENFAATİN İADE EDİLMESİ 305 IV. FON’UN DAVADAN FERAGAT, DAVAYI KABUL ETMESİ; SULH OLMASI VEYA BORÇLU İLE ANLAŞMASI 307 SONUÇ......................................................................................................... 310 BİBLİYOGRAFYA 321