Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Banka Teminat Mektuplarında İlgililerin Hak ve Borçları

Banka Teminat Mektuplarında İlgililerin Hak ve Borçları

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
335
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-4446-58-2

130,00 TL

                        GİRİŞ
I- Konunun Takdimi Banka teminat mektupları hızla gelişen ve değişen ticari yaşamın içe¬risinde önemli bir yer tutmaktadır. Kişiler arası borç doğuran hukuki iliş¬kilerde bir tarafın edimini yerine getirmemesi rizikosuna karşı diğer tara¬fın güvence ihtiyacı doğmaktadır. Bir banka tarafından verilen ve temel ilişkideki borçlunun (lehdar) edimini yerine getirmemesi durumunda, te¬mel ilişkinin alacaklısına (muhatap) teminat mektubunda belirtilen mebla¬ğın ödeneceği taahhüdünü içeren banka teminat mektupları uygulamada diğer teminatlara nazaran daha fazla rağbet görmektedir. Banka teminat mektuplarının ardında yer alan bankanın saygınlığının dışında ilk yazılı ta¬lebi ile zararının karşılanacağını bilen muhatap güven içerisinde olmakta, lehdar da sağlanan bu teminat sayesinde güven içerisinde girişimde bulu¬nabilmektedir. Uygulamada çok yaygın bir şekilde kullanılan banka teminat mektup¬ları hakkında hukukumuzda pozitif bir düzenleme bulunmamaktadır. MTO (Milletlerarası Ticaret Odası) tarafından oluşturulan kurallar ise ta¬raflarca referans gösterildiğinde uygulama alanı bulmakla birlikte, daha ziyade milletlerarası unsuru içeren banka teminat mektupları sözkonusu olduğunda gündeme gelmektedir. Kaldı ki, bu düzenlemelerin iç hukuku¬muz açısından bağlayıcılığı da bulunmamaktadır. Bu nedenle banka temi¬nat mektuplarından doğan uyuşmazlıkların çözülmesi noktasında hukukun yardımcı kaynakları olan yargı kararları ve bilimsel görüşler önemli yer tutmaktadır. Banka teminat mektubu nedeni ile ilişkide bulunan taraf sayısı en az üçtür. İlişki içerisinde yeralanların sayıca çok olması karşısında banka teminat mektubunun iki tarafı vardır. Banka teminat mektubu nedeni ile ta¬rafların hak ve borçları belirlenirken sözleşmenin tarafı olmayan, ancak ilişki içerisinde olanların konum ve fonksiyonları da önem arzetmektedir. Bu ise banka teminat mektuplarını hukukumuzda pozitif düzenlemesi olan diğer sözleşmelere göre daha karmaşık bir şekle dönüştürmektedir. Banka teminat mektuplarının iç içe olduğu üç sözleşme daha vardır. Bu sözleş¬meler; lehdar ile muhatap arasındaki asıl sözleşme, lehdar ile banka ara¬sındaki karşılık ilişkisi ve banka ile lehdar ve/veya bir başka kişi arasında kurulabilen kontrgaranti sözleşmesidir. Banka teminat mektupları her ne kadar sözüedilen sözleşmelerle irtibatlı ise de hukuken onlardan tamamen bağımsızdır. Bankanın muhataba karşı sorumluluğu bizatihi teminat mek¬tubundan doğmaktadır. Banka teminat mektubunun hukuki niteliği gerek doktrinde gerekse yargı kararlarında çokça tartışılmış, hukuki nitelik konusunda çeşitli gö¬rüşler ileri sürülmüştür. Görüş farklılıklarından doğan sakıncaları gider¬mek amacıyla YİBK′ ile banka teminat mektuplarının hukuki niteliği sap¬tanmış ve üçüncü kişinin fiilini taahhüt niteliğinde garanti sözleşmesi ni¬teliğinde olduğu ifade edilmiştir. YİBK diğer mahkeme içtihatlarından farklı olarak Yarg. Kan.2 m. 45/f.53 uyarınca hukukun bağlayıcı kaynakla¬rından olduğundan, banka teminat mektupları ile ilgili hukukumuzda po¬zitif düzenlemeler yapılıncaya kadar ilgili kararlarda belirtilen unsurları taşıyan banka teminat mektuplarının hukuki niteliği garanti sözleşmesi olarak değerlendirilecektir. Garanti sözleşmesinin de yasal bir düzenlemesi olmaması nedeni ile doktrinde yapılan tanımlar ve belirlenen unsurlar yine yol gösterici olma¬ya devam edecektir. Banka teminat mektupları, garanti sözleşmesinin taşıması gerekli unsurları taşıdığı takdirde garanti sözleşmesi olarak addedi¬lebilecektir. Bir banka teminat mektubunun kefalet ya da garanti sözleş¬mesi veya her iki sözleşmeye ait özellikleri taşıyan karma sözleşme şek¬linde düzenlenmesine ise hukuki bir engel bulunmamakta ise de her iki sözleşmenin özelliklerinin birbirinden önemli farklılıklar içermesi nedeni ile karma sözleşme niteliği taşıyan bir banka teminat mektubu düzenlen¬mesi kanımızca pek mümkün görülmemektedir. Banka teminat mektubu nedeni ile ilgilerin hak ve borçlan incelenir¬ken ise sözleşmeye taraf olmayan ancak ilgili olan lehdarın işlevinin, te¬mel ilişkinin, karşılık ilişkisinin, kontrgaranti sözleşmesinin de banka te¬minat mektubunu ilgilendirdiği ölçüde gözönünde bulundurulması gerek¬mektedir.
II- Konunun Sınırlandırılması-Metod Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde banka temi¬nat mektupları kavramı, banka teminat mektuplarının hukuki niteliği, un¬surları, benzer sözleşmelerden ve hukuki kavramlardan farkı, tarafları, sözleşmenin kuruluşu ve banka teminat mektubu çeşitleri incelenmiştir. Birinci bölüm ilgililerin hak ve borçlarının saptanabilmesi açısından önem arzetmektedir. Günümüzde uygulamada kullanılan banka teminat mektuplarının ta¬mamına yakınının garanti sözleşmesi niteliği taşıması nedeni ile tezimiz¬de banka teminat mektupları açısından garanti sözleşmesi esas alınmıştır. İkinci bölümde, ilgililerin (banka- lehdar) borçları, üçüncü ve son bö¬lümde ise ilgilerin hakları (banka- lehdar- muhatap) incelenmiştir. Banka teminat mektuplarının çoğunlukla bankanın müşterisi olan lehdar tarafın¬dan talep edildiği ve kontrgaranti sözleşmesinin de genellikle lehdar ile aktedildiği gözönünde bulundurularak, ilgili sıfatı ile lehdar temel alınmış, lehdar dışındaki kontrgaranın hak ve borçları incelenmemiş ancak gerekli gördüğümüz yerlerde değinilmiştir. Çalışmamızda ilgililerin önce borçlarını incelememizin sebebi, banka teminat mektubu ilişkisinde tek taraflı borç altına giren bankanın hakları¬nın, daha ziyade ödemeden kaçınma hakkı niteliğinde olmasından ve yine bankanın lehdara karşı olan borçlan ile ödemeden kaçınma hakkının bağ¬lantılı olmasından kaynaklanmaktadır. İlgilerin hak ve borçları belirlenir¬ken ülke içi ticari ilişkilerde kullanılan banka teminat mektupları temel alınmış, kapsamın sınırlandırılması açısından milletlerarası unsur ihtiva eden banka teminat mektuplarında ilgililerin hak ve borçları incelenme¬miş, bazı yerlerde karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla uluslararası dü¬zenlemelere de değinilmiştir. Çalışmamızda 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren TTK4 (Türk Tica¬ret Kanunu) ve TBKs(Türk Borçlar Kanunu) hükümleri de göz önünde bu¬lundurulmuş, konular incelenirken, tezimizin hazırlanması ve teslimi aşa¬masında yürürlükte bulunan EBK6 (Eski Borçlar Kanunu) ve ETTK7 (Eski Türk Ticaret Kanunu) ile gerekli gördüğümüz mukayeseler yapılmıştır. SUNUŞ Emek ve gayret ürünü olan bu çalışmada, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ti¬caret Kanunu ile mahkeme içtihatları ve doktrin ışığında, banka teminat mek¬tubu ilişkisini etkilediği oranda karşılık ilişkisi ve temel ilişki de dikkate alı¬narak, ilgililerin hak ve borçlarının tespitine çalışılmıştır. Doktora tezinin esa¬sına sadık kalınarak, tez savunma sınavında jüri üyelerince dile getirilen te¬menniler de dikkate alınarak yayıma hazırlanan bu eserin hukuk bilimine kat¬kı sağlayacağına, eserin konuyla ilgilenenler için önemli bir boşluğu doldura¬cağına inanıyor, hem yüksek lisans, hem de doktora tezinde danışmanlık yap¬tığım öğrencim Av.Dr. Hilal YENER COŞKUN′u kutluyor, başarılar diliyo¬rum.

10.08.2012, İstanbul Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı                            ÖNSÖZBu çalışmanın esasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabil im Dalı Doktora Programında hazırlananarak; 25.06. 2012 tarihinde Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ, Prof. Dr. O. Gökhan ANTALYA, Prof.Dr. Mehmet BAHTİYAR, Prof. Dr. Ayşe Nur BERZEK ve Doç. Dr. Murat ALIŞKAN′ dan oluşan jüri önünde savunularak oy birliği ile başarılı bulunan " Banka Teminat Mektuplarında ilgililerin Hak ve Borçla¬rı" adlı doktora tezim oluşturmaktadır .Çalışma, doktora tezimin esasına sa¬dık kalınarak, orijinal tez metninden önemli sayılacak birfaklılık ihtiva etme¬yecek şekilde, tez savunması sırasında jüri üyelerince dile getirilen öneri ve temeneniler de dikkate alınarak yayıma hazırlanmıştır. Çalışmanın ortaya çıkmasında önemli katkısı olan, yüksek lisans ve dok¬tora aşamasında tez danışmanım olarak engin bilgi ve tecrübelerinden yarar¬landığım, tez çalışmamın başından sonuna kadar her aşamasında ilgi ve des¬teğini esirgemeyen, öğrencisi olmaktan çok büyük onur duyduğum, asaleti, nezaketi ve hukuk bilgisi ile örnek aldığım, saygı değer hocam, sayın Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ′a teşekkürü bir borç bilmekteyim. Yapıcı ve bakış açımı genişletici eleştirileri için tez jürimdeki değerli ho¬calarıma; özellikle, tezimizin hazırlanma sürecinde, değerli görüş ve önerile¬rini paylaşan, çalışmanın her aşamasında destek veren değerli hocam, sayın Doç. Dr. Murat ALfŞKAN′a; ayırdığı vakit, bilimsel katkısı ve nezaketi için teşekkürlerimi sunarım. Hukukçu olmamasına rağmen, gerek kaynakça oluşturma aşamasında, gerek teknik konularda ve kapak tasarımında yardımlarından istifade ettiğim, manevi açıdan da tezin yazılmasına büyük katkısı olan, çok sevdiğim eşim Doç.Dr. Mehmet Zeki COŞKUN′a; Lisansüstü çalışmalarıma başlamamı teşvik eden ve daima bana güç ve destek vererek manevi katkıda bulunan sevgili babam Prof. Sabri YENER ile aylarca evinden ve eşinden uzak kalarak, bebeğime bakan ve bana rahat bir çalışma ortamı sağlayan, annem Yeşim YENER′e; Zorlandığım anlarda bir telefonumla yardımıma koşan annem Zeynep ŞAHİN′e; Yaşamının ilk aylarında annesini kitaplarla paylaşmak zorunda kalan, yine de hep gülümseyen biricik, dünyalar güzeli, kıymetli kızım, Zeynep Alya COŞKUN′a teşekkür ederim. Son olarak kitabımın yayımını üstlenen Vedat Kitapçılık çalışanlarına, özellikle ilgi, destek ve nezaketinden ötürü Sayın Vedat CARBAS′ a ve kitabın sayfa düzenini titiz bir şekilde yapan Sayın Murat TEMUR′a teşekkür ederim. Çalışmamız, banka teminat mektuplarında ilgililerin hak ve borçlarının tespiti noktasında Türk hukukunda aydınlatıcı bir rol üstlendiği ölçüde ama¬cına ulaşmış sayılacaktır.
10.08.2012, Maslak Av.Dr. Hilal YENER COŞKUN

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu'na GöreBANKA TEMİNAT MEKTUPLARINDA İLGİLİLERİN HAK VE BORÇLARIAv. Dr. Hilal YENER COŞKUNİÇİNDEKİLERGİRİŞ 1

I- Konunun Takdimi 1

II- Konunun Smırlandınlması-Metod 3

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI

(Kavram-Hukuki Nitelik- Unsurlar- Benzer Hukuki Kavram ve Kuramlardan Farkı- Taraflar- Geçerlilik Koşulları- Sözleşmenin Kuruluşu- Çeşitleri)

I- KAVRAM 5

A- Banka Teminat Mektubunun Sebebini Oluşturan İlişkiler 11

1. Temel İlişki 11

2. Karşılık İlişkisi 12

a- Kredi Açma Sözleşmesinde Şekil 15

b- Karşılık İlişkisinin Hukuki Niteliği 16

B- Banka Teminat Mektuplarının Konusu 18

C- Banka Teminat Mektuplarının Amacı 18

D- Banka Teminat Mektuplarının Tercih Edilme Nedenleri 19

1. Bankanın Güvenilirliği 19

III- Likidite Sağlamaları 20

IV- Sözleşmenin İfasında Etkili Olmaları 20

V- Uygulama Kolaylığı Sağlamaları 20

E- Banka Teminat Mektubunun İlgililer Açısından Taşıdığı

Riskler 21

II- BANKA TEMİNAT MEKTUPLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ 22

A- Kefalet Sözleşmesi Görüşü 23

B- Garanti Sözleşmesi Görüşü 24

C- Karma Sözleşme Görüşü 32

D- Kendine Özgü Sözleşme Görüşü 33

E- Hukuki Niteliğe İlişkin Görüşümüz 35

III- BANKA TEMİNAT MEKTUPLARININ UNSURLARI 36

A- Teminat Sağlama Gayesi 37

B- Belirli Bir Riskin Garanti Edilmesi 39

C- Bağımsız Bir Borç Yüklenilmesi 43

D- Bankanın Ödeme Taahhüdü 45

IV- BANKA TEMİNAT MEKTUPLARININ TAŞIDIĞI

ÖZELLİKLER 46

A- Soyut (Mücerret) Borç Altına Girilmemesi 46

B- İvazsız Olma 48

C- Banka Teminat Mektubunun Kıymetli Evrak Sayılmaması ... .48

V- BANKA TEMİNAT MEKTUPLARININ BENZER HUKUKİ

KAVRAM VE KURUMLARDAN FARKI 51

A- Kefalet Sözleşmesinden Ayıran Kıstaslar 51

3. İki Sözleşmenin Karşılaştırılmasının Gereği 51

4. Genel Olarak Kefalet Sözleşmesi 53

5. Kefalet ve Garanti Sözleşmeleri Arasındaki Başlıca

Farklar 56

6. Kefalet ve Garanti Sözleşmesi Ayrımında Kullanılan Kıstaslar 60

a- Aslilik- Ferilik Kıstası 60

b- Temel Borç İlişkisine Atıfta Bulunulması 61

c- Defi ve İtirazların İleri Sürülmesinden Vazgeçilmesi . . .62

d- İlk Talepte Ödeme Kaydının Bulunması 64

e- Şekil Kıstası 66

f- Kişiye Yönelik İlgi Kıstası 68

g- Aynen İfa ve Tazminat Ödeme Yükümlülüğü Kıstası . . .69 h- Teminat Verenin Özel Menfaatinin Bulunması Kıstası . .71 ı- Yan Kıstaslar 72

VI- Şüphe Halinde Kefalet Sözleşmesinin Kabul Edilmesi

İlkesi 76

B- Avalden Ayıran Kıstaslar 77

C- Çekten Ayıran Kıstaslar 79

D- Akreditiften Ayıran Kıstaslar 80

E- Vekalet Sözleşmesinden Ayıran Kıstaslar 81

F- İtibar Emrinden Ayıran Kıstaslar 82

G- Müteselsil Borçluluktan Ayıran Kıstaslar 83

H- Borca Katılmadan Ayıran Kıstaslar 86

VI- BANKA TEMİNAT MEKTUBUNDA TARAFLAR 87

A- Banka 88

7. Bankanın Yurtdışı ve Yurtiçi Şubeleri arasında Teminat Mektubu Düzenlenmesi 88

8. Bankanın Kendisi İçin Teminat Mektubu Düzenlemesi 89

B- Muhatap 90

2. Birden Fazla Muhataba Hitaben Banka Teminat Mektubu Düzenlenmesi 91

3. Muhatabı Olmayan Banka Teminat Mektubu Düzenlenmesi 91

C- Lehdarın İşlevi 92

VII- BANKA TEMİNAT MEKTUPLARININ GEÇERLİLİK

KOŞULLARI 93

A- Tarafların Ehliyetleri 96

VII- Bankanın Ehliyeti 96

VIII- Muhatabın Ehliyeti 99

IX- Lehdarın Ehliyetinin Banka Teminat Mektuplarına Etkisi... 101

B- Banka Teminat Mektuplarında Şekil 102

C- Banka Teminat Mektuplarında Kullanılacak Dil 105

VIII- BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINDA SÖZLEŞMENİN

KURULUŞU 108

A- Lehdarın İşlevi 109

B- Bankanın Önerisi 109

C- Muhatabın Kabulü 110

9. Açık Kabul 110

10. Örtülü Kabul 111

D- Temsilci Aracılığı ile Öneri ve Kabul 113

E- Banka Teminat Mektuplarında Sözleşmenin Kurulduğu An . .114 F- Banka Teminat Mektuplarında Bankanın Sorumluluğunun

Başlaması 115

IX- BANKA TEMİNAT MEKTUBU ÇEŞİTLERİ 116

A- İçerdikleri Kayıtlara Göre Banka Teminat Mektupları 117

4. İlk Talepte Ödeme Kaydını İçeren Banka Teminat Mektupları 117

5. Şarta Bağlı Banka Teminat Mektuplan 117

B- Teminatın Konusuna Göre Banka Teminat Mektupları 118

1. Kesin Banka Teminat Mektuplan 118

2. Geçici Banka Teminat Mektuplan 119

3. Avans Banka Teminat Mektuplan 120

C- Sürelerine Göre Banka Teminat Mektuplan 121

1. Vadesiz Banka Teminat Mektuplan 121

2. Vadeli B anka Teminat Mektuplan 121

D- İkinci Bankanın Devreye Girmesine Göre Banka Teminat

Mektupları 123

X- Doğrudan Banka Teminat Mektupları 123

XI- Dolaylı Banka Teminat Mektupları 124

E- Muhatabına Göre Banka Teminat Mektupları 125

X- İhaleler Nedeni ile Kamu Kuramlarına Hitaben Düzenlenen Banka Teminat Mektupları 125

XI- Mahkemelere ve İcra Dairelerine Hitaben Düzenlenen Banka Teminat Mektupları 126

XII- Vergi Dairelerine Hitaben Düzenlenen Banka Teminat Mektupları 127

XIII- Gümrük İdarelerine Hitaben Düzenlenen Banka Teminat Mektupları 128

XIV- Petrol İdaresine Hitaben Düzenlenen Banka Teminat Mektupları 129

XV- Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu' na Hitaben Düzenlenen Banka Teminat Mektupları 129

XVI- Çiftçilere Hitaben Düzenlenen Banka Teminat Mektupları .130

XVII- Diğer Bankalara Hitaben Düzenlenen Banka Teminat Mektupları 130

F- Diğer Banka Teminat Mektupları 130

11. Serbest Konulu Banka Teminat Mektupları 130

12. Limitli Banka Teminat Mektupları 131

13. Limitsiz Banka Teminat Mektupları 131

14. Karşılıklı Banka Teminat Mektupları 131

15. Karşılıksız(Açık) Banka Teminat Mektupları 132

16. Cayılamaz Banka Teminat Mektupları 132

17. Cayılabilir Banka Teminat Mektupları 132

18. Özellik Taşıyan Banka Teminat Mektupları 133

İKİNCİ BÖLÜM İLGİLİLERİN (Banka-Lehdar) BORÇLARI

XII- GENEL OLARAK 135

XIII- BANKANIN BORÇLARI 137

A- Bankanın Lehdara Karşı Borçları 137

XVIII- Muhatap ile Sözleşme Yapma 138

XIX- Garanti Borcunu Bizzat İfa Etme 140

XX- Talimata Uygun Davranma 141

a- Süre Uzatım Taleplerinde Talimata Uyma 143

XXI- Danışmanlık Yapma-Uyarma 144

XXII- Ödeme Talebinin Usulüne Uygun Olduğunu İnceleme 145

a- Muhatabın Kimliğinin Tespiti 146

b- Ödeme Talebinin Yöneltileceği Yer 146

c- Ödeme Talebinin Yazılı Olması 148

d- Ödeme Talebinin Süresi 148

19. TBK m,128/f.2’ deki Kaydı İçeren Banka

Teminat Mektuplarında Ödeme Süresi 149

20. Mücbir Sebeplerin Varlığı Halinde Süre 150

e- Ödeme Talebinde Riskin Gerçekleştiğini Bildirme ... .151

f- Mektup Aslını İbraz 152

g- Talebe Konu Banka Teminat Mektubunun ve Meblağın

Bildirilmesi 154

h- Şarta Bağlı Banka Teminat Mektuplarında Muhatabın

Ek Belge Sunması 156

XXIII- Rizikonun Gerçekleşip Gerçekleşmediğini İnceleme 159

a- İlk Talepte Ödeme Kaydı İçermeyen Banka Teminat

Mektuplarında 160

b- İlk Talepte Ödeme Kaydı İçeren Banka Teminat

Mektuplarında 161

XIV- Ödeme Talebini Bildirme 164

XV- Ödeme Yükümlülüğü 166

XVI- Defi ve İtirazları İleri Sürme / Ödememe Yükümlülüğü 166

B- Bankanın Muhataba Karşı Borçlan 167

1. Ödeme Yükümlülüğü 167

a- Bankanın Borcunun Muaccel Olması 167

b- Ödeme Talebinde Yer Alan Eksiklikleri Muhataba

B ildirme Yükümlülüğü 169

c- Ödemenin Süresi 170

d- İfa Yeri 170

e- Ödemenin Kapsamı 172

XXIV- Ana Para Ödemesi 172

XXV- Faiz Ödemesi 173

XXVI- Anapara Faizi 174

XXVII- Temerrüt Faizi 177

21. Bankanın Temerrüde Düşmesinin Koşulları ..179

6. Muhatabın İhtan 180

7. İlk Talepte Ödeme Kaydı İçeren Banka Teminat Mektuplarında İhtar 181

8. İlk Talepte Kaydı İçermeyen Banka Teminat Mektuplarında İhtar 182

XXVIII- Bankanın Kanundan Kaynaklanan Sorumluluklarında Ödemenin Kapsamı 184

4. 5510 S. lı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Çerçevesinde Kapsam 184

5. 2886 S. lı Devlet İhale Kanunu Çerçevesinde Kapsam 187

6. 4735 S. lı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Çerçevesinde Kapsam 188

f- Ödemenin Yabancı Para Üzerinden Yapılması 189

g- Ödemenin Yapılacağı Kişi 194

XVII- Muhatap/Muhataplar 194

XVIII- Muhatabın Vekili 194

XIX- Muhatabın Kanuni Temsilcisi 195

XX- Muhataptan Banka Teminat Mektubundan Doğan Hakkı Devralan 197

XXIX- Sözleşme ile Alacağın Devri 197

XXX- Yargı Karan ile Alacağın Devri 201

XXI- Banka Teminat Mektubunu Devralan 202

XXII- İcra Dairesi 204

22. Muhatabın Ödeme Talebinde Bulunması Halinde 205

23. Muhatabın Ödeme Talebinde Bulunmaması Durumunda 205

XXIII- İflas İdaresi 207

XXIV- Muhatap Dışındaki Kişilerin Riskinin Muhataba Karşı Garanti Edilmesi Halinde Üçüncü Kişilere Ödeme Yapılıp Yapılmayacağı 207

9. LEHDARIN BORÇLARI 209

A- Komisyon Ödeme 210

B- Masraf Ödeme 213

C- Teminat Verme 214

7. Ek Teminat Verme 215

a- Sözleşmede Kayıt Bulunması Halinde 215

b- İflas Halinde 215

D- Mektup Bedelini Depo Etme 216

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İLGİLİLERİN (Banka-Lehdar-Muhatap) HAKLARI

I- BANKANIN HAKLARI 221

A- Bankanın Lehtara Karşı Haklan 221

XXV- Hapis Hakkı 221

XXVI- Lehdara Rücu Hakkının Hukuki Dayanaklan 222

a- Kontrgaranti Sözleşmesinin Varlığı Halinde Rücu

Hakkı 226

b- Vekalet Sözleşmesi Kapsamında(Karşılık İlişkisi)

Rücu 229

c- Vekaletsiz İş Görme Kapsamında Rücu Hakkı 230

d- Sebepsiz Zenginleşmeye Kapsamında Rücu Hakkı .. .232

e- TBK. m.61 (EBK. m.51)'e Dayanan Rücu Hakkı 234

f- Bankanın Lehdara Rücu Hakkının Dayanağı

Hakkındaki Görüşümüz 238

XXVII- Lehdarın Alacaklılarının Haciz Talebinde Bankanın Öncelik Hakkı 241

B- Bankanın Muhataba Karşı Haklan 243

XXXI- Ödemeden Kaçınma Hakkı 243

a- Defi ve İtirazları İleri Sürme 243

24. Karşılık İlişkisinden Kaynaklanan Defi ve

İtirazlar 245

25. Temel İlişkiden Kaynaklanan Defi ve İtirazlar .. .245

26. Dolaylı Teminat Mektuplarında Defi ve İtirazlar . .249

27. Mektup Metninden Kaynaklanan Defi ve İtirazlar 249

10. Sahtelik Defi 250

11. Temsil Yetkisinin Bulunmaması 252

XXVIII- Temsil Yetkisinin Aşılması 254

XXIX- Talebin Teminat Mektubu Kapsamı Dışında Kalması 255

XXX- Belge İbrazı Gereken Hallerde Belgelerin İbraz Edilmemiş Olması 255

XXXI- Vade İçerisinde Tazmin Talebinde Bulunulması Gerekli Olmayan Teminat Mektuplarında Zamanaşımı 255

XXXII- İrade Bozuklukları 256

28. Yanılma 256

29. Aldatma 258

30. Korkutma 259

XXXIII- Takas Defi 260

XXXIV- Zamanaşımı Defi 262

12. Vadeli Banka Teminat Mektuplarında Zamanaşımı 264

13. Vadesiz Banka Teminat Mektuplarında Zamanaşımı 266

14. Bankanın Kanun Gereği Yükümlü Olduğu Teminat Mektuplarında Zamanaşımı 268

XXXV- Ödeme Talebinin Hakkın Kötüye Kullanılması

Niteliğinde Olduğu Defi 268

8. Hakkın Varlığı 270

9. Hakkın Kötüye Kullanımının Açık Olması . . .271

XXXVI- Muhatabın Kendisini İbra Ettiği Savunması 272

XXXVII- Riskin Sona Erdiği Savunması 275

XXXVIII- Riskin Garanti Alanın Kusurlu Davranışları ile

Gerçekleştiği Savunması 276

XXXIX- İfa İmkansızlığını İleri Sürme 278

3. Temel İlişkideki İfa İmkansızlığı 278

4. Banka Teminat Mektupları Açısından İfa İmkansızlığı 280

XVIII

(13) Aşın İfa Güçlüğünü İleri Sürme 280

XXXII- Ödeme Talebini Red Gerekçelerinin Yargı Yolu ile Tespitini İsteme 281

XXXIII- Banka Teminat Mektubunun İade Edilmesini Talep 283

XXXIV- Muhataba Başvuru Hakkı 285

XL- LEHDARIN HAKLARI 289

A- Lehdarın Muhataba Rücu Hakkı 289

31. Temel İlişki Kapsamında Rücu Hakkı 290

32. Sebepsiz Zenginleşme Kapsamında Rücu Hakkı 291

B- Banka Teminat Mektubunun İadesini İsteme 292

C- Muhatabın İflası Halinde Lehdarın Sözleşmeden Dönme

Hakkı 292

D- Banka Teminat Mektubundan Doğan Alacağın Üzerine

Haciz Konulmasını Talep 293

E- Borç Muaccel Olmadan Tazmin Talebinde

Bulunulamayacağının Tespitini Talep 294

F- Temel İlişkiyi Oluşturan Sözleşme Nedeni ile Tazmin

Talebinde Bulunulamayacağının Tespitini Talep 295

G- Riskin Kusursuz İmkansızlık Sebebi İle Gerçekleştiğinin

Tespiti Talebi 295

H- Banka Teminat Mektubunun Hükümsüzlüğünün Tespitini

Talep 296

I- İhtiyati Tedbir Talebi 300

15. Tedbir Talebinde Amaç ve Koşullar 301

16. İhtiyati Tedbir Kararının Bankaya Etkisi 304

İ- Bankadan Zararların Tazminini Talep 306

XLI- MUHATABIN HAKLARI 306

A- Bankanın Ödemede Gecikmesi Halinde Alınan Tedbir

Kararı Nedeni ile Bankaya Karşı Hakları 306

B- Haksız Tedbir Talebi Nedeni İle Lehdardan Tazminat İsteme .307

C- Ödeme Yapılmaması Halinde Yasal Yollara Başvurma 308

XXXV- İcra Takibi Yapma 308

XXXVI- Dava Açma 309

D- Lehdara Karşı Talep Hakkı 310

SONUÇ 311

KAYNAKÇA