Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (171)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

Banka Sözleşmeleri Hukuku Cilt I

Banka Sözleşmeleri Hukuku Cilt ISayfa Sayısı
:  
361
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1996
ISBN NO
:  
975-7680-18-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

öNSöZ


Bankacılık işlemleri, bankanın kuruluş amacını ve faaliyet alanını oluşturmaktadır. Gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki müşteriler, bankanın kapısından içeri adımını attıkları andan itibaren, sadece bilgi almak amacında olsalar bile, banka ile bir \"sözleşme\" ilişkisi içine girmektedirler.

Banka ile müşteriler arasında kurulan borç ilişkileri; oldukça çeşitli ve hukuki nitelikleri farklı, banka ile müşterinin maddi mal varlıkları ilgili, karşılıklı borçlar ve haklar doğuran sözleşmelerden oluşmaktadır.

Uzun yıllardır üzerinde çalıştığım, Banka Sözleşmeleri Hukuku adlı bu kitabımın 1. Cildinde; banka sözleşmeleri ile ilgili müşterek konular, müşteri açısından \"mevduat\", banka açısından ise \"banka hesabı\" kavramları ve türleri, tasarruf mevduatı, kiralık kasa, müşterek hesap ve portföy yönetim sözleşmeleri incelenmiştir. Ayrıca bir güven kurumu olan bankaların, müşteriye karşı hukuki sorumluluğu ile banka yöneticilerinin banka tüzel kişiliğine karşı hukuki sorumlulukları arzettiği önem nedeniyle kitabımın bu cildinde yer almıştır.

Kitabın amacı, sadece bankacılar ve banka hukukçularına banka sözleşmeleri hakkında bilgi vermek değil, banka ile işlem yapan gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin yöneticilerine, banka ile yaptıkları işlemlerin hukuki niteliği konusunda, kolay anlaşılabilecek, uygulamaya yönelik bilgiler sunmaktır.

Eserimin; bankacılara, banka hukukçularına, hakim ve avukatlara ve bankacılık işlemlerine ilgi duyan öğrencilere yararlı bir bilimsel kaynak olacağını düşünüyor ve ümit ediyorum.

Kitabın yazılması aşamasında yaptığımız fikir tartışmaları, tashihlerinde gösterdiği sabır ve titizlik için Gazi Üniversitesi İktisadi

ve İdari Bilimler Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi eşim Sayın Doç. Dr. Emine Tuncay KAPLAN\′ a en içten teşekkürlerimi bildirmeyi bir görev sayarım.

Kitabımın basımını her zaman olduğu gibi büyük özveri ile gerçeklendiren DAYINLARLI HUKUK YAYINLARI sahibi değerli dostum, meslekdaşım, eski master ve doktora talebem Sayın Av. Doç. Dr. Kemal DAYINLARLI Beyefendiye ve yardımcılarına, ADALET matbaası yönetici ve personeline en içten teşekkürlerimi bildirmek isterim.


KAVAKLIDERE, Paris Caddesi 3 Ocak 1996

Prof. Dr. İbrahim KAPLAN
İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ V-VI
İÇİNDEKİLER.. VII-XXTV
BİBLİYOGRAFYA XXV-XLI
KISALTMALAR XLIII-XLV

BİRİNCİ BÖLÜM
BANKA HUKUKU ve BANKA SÖZLEŞMELERİ HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

§ 1. Banka Hukuku Kavramı 1
I. \"Banka\" Kavramı ve Tanımı 1
II. Bankacılık İşlemleri 3
III. Bankaların Sınıflandırılması 5
1. Genel Olarak 5
2. Yürüttükleri Bankacılık Faaliyetleri
Açısından Bankaların Sınıflandırılması 5
a. Emisyon Bankaları
(Merkez Bankaları) 5
b. Ticaret Bankaları , 6
c. Sanayi ve Yatırım Bankaları 6
d. İpotek Bankaları 6
e. Ziraat Bankaları 7
3. Özel Kanun, Mahalli veya Yabancı
Ülkede Kurulmaları Açısından Bankaların
Sınıflandırılması 7
a. Özel Kanunlarla Kurulmuş
Bankalar 7
b. Diğer Milli Bankalar 8
c. Mahalli Bankalar 9
d. Yabancı Bankalar 9
IV. Banka Hukukunun Temel Esasları ve Diğer Hukuk
Dalları Arasındaki Yeri 9
1. Genel Olarak 9
2. Kamu Banka Hukuku..... 10
3. Banka Sözleşmeleri Hukuku 11
VII

§ 2. Banka Sözleşmeleri Hukukunun
Bağımsızlığı ve Özellikleri 11
I. Banka ile Müşteriler Arasındaki Hukuki İlişkileri
Düzenleyen Kurallar 11
1. Genel Olarak 11
2. Banka Standart (numune)
Sözleşmeleri 12
3. Banka Genel İşlem Şartları 13
4. Bankalararası Teamüller 17
5. Paris Milletlerarası Ticaret
Odasının Bankacılık İşlemlerine
İlişkin Yeknesak Kuralları 18
a. Vesikalı Krediler İçin Yeknasak
Teammüller ve Uygulamaları İhtiva
Eden 500 Sayılı Broşür 19
b. Tahsiller İçin Yeknesak Kuralları
İhtiva Eden 322 Sayılı Broşür 19
c. Akdi Teminatlara İlişkin
Yeknesak Kuralları İhtiva Eden
325 Sayılı Broşür 19
( d. MTO\′nun Talep Garantilerine
İlişkin Yeknasak Kurarlları İhtiva
Eden 458 No\′lu Broşürü 20
6. Bankalar Birliğince Alman Kararlar .20
7. Banka Sözleşmelerine İlişkin
Özel Kanunlardaki Hükümler 22
II. Banka Sözleşmesi Kavramı 22
1. Genel Banka Sözleşmesinin Mevcut Olup Olmadığı Konusundaki
Tartışmalar 22
\" 2. Banka Müşteri Hesabının Önemi 24
3. Banka Sözleşmelerinde
İç ve Dış İlişki Ayırımı 25
a. Dış ve İç İlişkideki Her İki
İşlemin Borçlandırıcı İşlem
Niteliğinde Oluşu \′. .....26
b. Dış ve İç İlişkideki Her İki
İşlemin Ekonomik Bir
Bütünlük Teşkil Etmesi 27
VIII

4. Banka Sözleşmelerini
Nitelendirmenin Güçlüğü 28
III. Bankaların Yaptıkları Sözleşme
Türleri Hakkında Genel Bilgiler 29

İKİNCİ BÖLÜM
BANKA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN MÜŞTEREK SORUNLAR

§ 3. Banka Sözleşmelerinin Yorumu ve
Tamamlanması 33
I. Banka Sözleşmelerinin Yorumu 33
II. Banka Sözleşmelerinin
Tamamlanması 35
1. Genel Olarak Sözleşme Boşluğu
Kavramı ve Türleri 35
a. Kavram 35
b. Türleri 36
aa. Gerçek Boşluk
(Praeter Contractum) 36
bb. Gerçek Olmayan Boşluk
(Intra Contractum) 36
2. Banka Sözleşmelerinin
Hakim Tarafından
Tamamlanması Sorunu 37
§ 4. Bankanın Hukuki Sorumluluğu 39
I. Genel olarak 39
II. Bankanın Sözleşme Öncesi
Sorumluluğu (Culpa in Contrahendo) 41
II. Bankanın Sözleşmeden Doğan Sorumluluğu 41
. IV. Bankanın Sözleşme Sonrası Sorumluluğu 47
V. Bankanın Haksız Fiil Sorumluluğu 48
1. Genel olarak 48
2. Bankanın Müşterilere Karşı Haksız
Fiil Sorumluluğu 48
3. Bankanın Üçüncü Kişilere Karşı Haksız
Fiil Sorumluluğu 49
IX

5. Banka Gizliliği - Bankanın Sır Saklama Borcu 51
I. Genel olarak Sır Saklama Borcu 51
II. Banka Gizliliği veya Sır
Saklama Borcunun Hukuki Temelleri 55
1. Banka Sözleşmeleri 56
2. Anayasa Hükümleri 56
3. Medeni Kanun ve Borçlar
Kanunu Hükümleri 57
4. Bankalar Kanunun 83. Maddesi Hükmü 57
III. Sır Saklama Borcuna Aykırı
Davranışın Hüküm ve Sonuçları 58
1. Genel Olarak ! 58
2. Özel Hukuk Açısından Hukuki
Sorumluluk 59
a. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk 60
b. Haksız Fiil Sorumluluğu 65
3. Cezai Sorumluluk .....67
IV. Banka Gizliliğinin Sınırları - Sır
Saklama Borcuna Aykırılık Teşkil
Etmeyen Haller 69
1. Genel Olarak 69
2. Sır Saklama Borcuna Aykırılık
Teşkil Etmeyen Haller 69
a. Bankanın Kendiliğinden veya
Müşterinin Muvafakati ile
Açıkladığı Kendi Sırları veya
Müşteri Sırları 70
b. Banka ve Müşteri Sırrının Kanunun
Yetkili Mercilere Açıklanması Halleri 70
aa. Özel Hukuk, MK, BK. ve TTK.
Hükümleri Açısından 71
bb. Ceza Usul Hukuku ve Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanunu Hükümleri
Açısından 71
cc. Medeni Usul Hukuku ve Hukuk Usulü
Muhakemesi Kanunu Hükümleri
Açısından 72

dd. İcra ve İflas Hukuku ve İcra ve
İflas Kanunu Hükümleri Açısından 72
ee. Bankalardan Bilgi İstemeye Kanunen Yetkili Olan Diğer
Makam ve Kuruluşlar 72
3. Uluslararası Adli Yardımlaşma Kuralları Çerçevesinde Bankalarca Yetkili
Mercilere Verilen Bilgiler 73
§ 6. Banka Standart Sözleşmeleri ve Banka
Genel İşlem Şartlan 73
I. Genel Olarak 73
II. Standart Sözleşme ve Genel İşlem
Şartları Kavramları 75
1. Banka Standart sözleşmeleri 75
2. Banka Genel İşlem Şartlan 77
a. Kavram 77
b. Hukuki Niteliği ve Sözleşmenin
Muhtevasına Dahil Oluşu 77
c. Yorumu 79
III. Banka Standart Sözleşmeleri ile
GİŞ\′rının Muhtevasının Hakim
Tarafından Kontrolü ve Mevcut Kayıtların
Geçersiz Sayılması Sorunu 80
1. Genel Olarak 80
2. Bireysel Sözleşmeye Aykırı
Düşen Standart Sözleşme veya
GİŞ\′ları Kayıtlarının Uygulanmaması .
İlkesi 81
3. Standart Sözleşmeler veya GİŞ\′larında
Mutad olarak Yer Alan Boş Söz
Biçimindeki Kayıtların
Uygulanmayacağı İlkesi 82
4. Alışılmamış, Olağan Dışı
Beklenilmeyen Kayıtların
Geçersiz Sayılması İlkesi 83
5. İhtilâf Durumunda Müşterinin
Hakkının Korunmasını Daraltan
ve Kişisel Hürriyetini Sınırlayan
XI


XII

Kayıtların Geçerli Olmayacağı
İlkesi 85
6. Tamamlayıcı Hukuk Kurallarına
Aykırı Düşen GİŞ\′larındaki Kayıtların
Geçersiz Sayılması İlkesi 86
7. Kanunun Emredici Kurallarına Aykırı
Genel İşlem Şartları Kayıtlarının
Geçerli Olmayacağı İlkesi 90
IV. Banka Standart Sözleşmeleri ile
GİŞ. larının Kısmi Hükümsüzlüğü 91
V. Banka Standart Sözleşmeleri ile
GİŞ. larının Değiştirilmesi 92
VI. Genel Olarak Banka Standart
Sözleşmeleri ile GİŞ. larının
Muhtevası 94
VII. Uygulamadaki Banka Standart
Sözleşmeleri ile Banka GİŞ\′larında
Yer Alan Kayıtların Değerlendirilmesi 97
1. Genel Olarak 97
2. Vadesiz Mevduat Hesabı-Cari
Hesap Defteri-Vadesiz Mevduat
Cüzdanlarında Yer Alan Kayıtların
Değerlendirilmesi 98
a. Para Çekerken Defterin İbrazı
Zorunluluğu Kaydı 98
b. Defterin Çalınma ve Kaybolması
Durumunun Geç Haber Verilmesi
Sonucunda Yapılacak Yanlış
Ödemelerden Bankanın Sorumlu
Olmayacağı Kaydı 100
3. Kiralık Kasa Sözleşmesinde
Yer Alan Kayıtların Değerlendirilmesi 104
a. Bankanın Kiraladığı Kasaların
İçinde Bulunanlardan Sorumluluk
Kabul Etmeyeceği, Kaza ve
Mücbir Sebep Sonuçlarından, Ağır
kusuru Dışındaki Halerden Hiçbir
Şekilde Sorumlu Olmayacağı Yönündeki
kaydın değerlendirilmesi 105

b. Müşterinin Kasanın Anahtarını
kaybetmesinden veya Kilidi Üzerinde
Unutmasından Doğacak Zararlardan
Bankanın Sorumlu Olmayacağı
Kaydının Değerlendirilmesi 106
c. Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinden
Üç Ay veya Feshinden İtibaren
On gün İçinde Müşterinin Anahtarı
İade Etmemesi ve Kira Bedelini
Ödememesi Halinde Bankanın Noter
Huzuru İle Kasayı Açıp İçindekileri
Karşılık Olarak Almaya, Saklamaya ve
Satmaya Hakkı Bulunduğuna İlişkin
Kaydın Değerlendirilmesi 107
4. Yurtiçi-Yurtdışı Kredi Kartı Üyelik
Sözleşmelerindeki Kayıtların
Değerlendirilmesi 108
a. Satış Belgesinin Düzenlenmesi
ve Hesaba Borç Kaydı 109
b. Kart Sahibinin Sorumluluğuna
İlişkin Kayıt 109
c. Bankanın Teminatsız İhtiyatı Haciz
Talebi Hakkıyla İlgili Kayıt... 110
5. Genel Kredi Sözleşmesi ve Genel
Kredi Taahhütnamesinde Yer Alan
Kayıtların Değerlendirilmesi 110
a. Belgelerdeki Tahrifat Rizikosunu
Müşteriye Yükleyen Kayıtlar 111
b. Bankanın Sorumluluğunu Tamamen
veya Kısmen Sınırlayan Kayıtların
Durumu 112
c. Bankanın Teminatları Dilediği Şartlarla
Satma Yetkisine İlişkin Kayıt 113
d. Avukatlık Vekâlet Ücreti İle İnkâr
Tazminatının Beş veya Üç Katına
Kadar Cezai Şart Ödeneceğini Hükme
Bağlayan Kayıtlar 114
e. Krediye Yürütülecek Faizlerle
İlgili Kayıtlar 115
XIII

§ 7. Banka (İşlemlerinin) Sözleşmelerinin
Sınıflandırılması 116
I. Genel Olarak 116
II. Passif ve Aktif Banka İşlemleri 118
1. Pasif Kredi İşlemleri 118
2. Aktif Kredi İşlemleri 120
III. Bankaya Getirdiği Karşılığa
Göre Sınıflandırma 122
1. Bankaya Belirli Faiz ve Kâr Marjı
Getiren Sözleşmeler 122
2. Müşteri Hizmeti İfasına İlişkin
Banka Sözleşmeleri
(Komisyon İşlemleri) 124
3. Bağlantısız-Nötral Ticari Banka
Sözleşmeleri 125
IV. Bankanın Müşteri İle Yaptığı
İşlemlerin Konusuna göre
Sınıflandırma 126
1. Para ve Menkul Eşyanın Muhafazasına
İlişkin Banka Sözleşmeleri 126
2. Kredi Sözleşmeleri 127
3. Banka Teminat Sözleşmeleri 127
4. Bankanın Müşteri Hizmetinin
İfasına Yönelik Yaptığı
Sözleşmeler 128
5. Bankanın Tüzel Kişi Olarak Üçüncü
Şahıslarla Yaptığı Nötral -Bağlantısız
Sözleşmeler 128

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BANKA TEVDİAT SÖZLEŞMELERİ
(TEVDİ İŞLEMLERİ)

§8. Tasarruf Mevduatı ve Banka
Hesabı Kavramları 129
I. Genel Olarak Tevdi İşlemleri 129
II. \"Mevduat\" Kavramı, Türleri ve
Uygulanacak Hükümler 130
XIV

1. Kavram.... : 130
2. Türleri ve Uygulanacak Hükümler 131
a. Tasarruf Mevduatı 132
b. Mevduat Sertifikası 134
c. Resmi Kuruluşlar Mevduatı 139
d.Ticari Kuruluşlar Mevduatı 140
e. Diğer Kuruluşlar Mevduatı 141
f. Bankalararası Mevduat 141
3. Mevduata Uygulanacak Müşterek
Hükümler 142
a. Mevduatın Çekilmesi 142
aa. Müşterinin Prensip Olarak
Mevduatı Dilediği Anda
Çekebilme Yetkisi 142
bb. Vadeli veya İhbarlı
Mevduatlar 143
cc. Rehinli Mevduat Hesaplan 144
dd. Mevduat Hesapları Üzerinde
Bankanın Hapis Hakkı... 146
ee. Bankanın Mevduat Üzerinde
Takas ve Mahsup Yetkisi 147
ff. Mevduat Hesaplarının Haczi 149
gg. Mevduat Sahibinin Ölümü
Halinde Bankanın Mevduat
Üzerinde Yapacağı İşlemler 150
hh. Mevduat Hesaplarının Temliki 150
b. Mevduatta Zamanaşımı Süresi 151
III. Banka Hesabı Kavramı ve Türleri 153
1. Banka Hesabı Kavramı ve Fonksiyonu 153
2. Türleri 155
a. Şahsi Hesap 156
b. Yabancı Hesap 156
c. Nama Yazılı Hesap-Hamiline
Yazılı Hesap-Numaralı Hesap 158
d. Özel (Amaçlı) Hesap 160
e. İnançlı Hesap (Yed-i Adil Hesap) 162
f. Başkasının Hesabı 164
g. Vadesiz, Vadeli ve İhbarlı Hesaplar 165
XV

XVI

h. Bloke Hesap-Rehinli Hesap-Hacizli
Hesap 166
i. Müşterek Hesaplar 168
aa. Münferiden Tasarrufa İmkân Veren Müşterek Hesap (Aktif-Alacaklılar) Teselsüllü-Tek
İmzalı Müşterek Hesap 169
bb. Birlikte Tasarrufa İmkân Veren
Müşterek Hesaplar 170
cc. Eşit Hisseli (Bölünebilir)
Müşterek Hesap 171
j. Cari Hesap 171
3. Hesap Sahibinin veya Hesap Üzerinde
Tasarruf Yetkisine Haiz Kimsenin
ve Hesap Türünün Tayininde
Uygulanacak Kurallar 173
4. Müşteriye Ait Banka Hesaplan
Üzerinde Temsil ve Tasarruf Yetkisi 175
a. Banka Hesapları Üzerinde
Temsil Yetkisi 176
aa. Münferit veya Müşterek
Temsil Yetkisi 178
bb. Özel veya Genel
Temsil Yetkisi 179
cc. Tevkil Yetkili veya
Yetkisiz Temsil 180
b. Temsil Yetkisinin Süresi 181
. c. Temsilcinin Temsil Yetkisini
Suistimali (Kötüye Kullanması) 182
d. Temsil Yetkisinin Kapsamının Tayininde ve Suistimalinde
Bankanın Özen Borcu 184
aa. Temsil Yetkisinin Varlığı ve Kapsamının Tayininde
Özen Borcu 184
bb. Temsil Yetkisinin Suistimalinde
Bankanın Özen Borcu 185

e. Bankanın Özen Borcuna Aykırı
Davranışının Hukuki Sonuçlan 188
f. Banka Hesaplan Üzerinde
Tasarruf Yetkisi \′. 189
§9. Genel Olarak Banka Tevdi İşlemleri 191
I. Tevdi İşlemleri Kavramı 191
II. Tevdi İşlemlerinin Türleri 192
1. Kapalı Tevdi 193
2. Kiralık Kasa 193
3. Açık Tevdi.. 193
a. Düzenli (adi-basit) Tevdi 194
b. Usulsüz Tevdi
(Depositum irregulares) 194
c. Toplu Tevdi 194
d. Numaralı veya Şifreli Tevdi 195
III. Tevdi İşlemlerinin
Hukuki Niteliği 195
§ 10. Tasarruf Mevduatı Sözleşmesi 196
I. Tanım ve Konusu 196
II. İktisadi Fonksiyonu 197
III. Hukuki Niteliği 198
1. Görüşler 198
2. Karz veya Usulsüz Tevdi Olarak
Nitelendirmenin Hukuki Sonuçları 200
a. Takas Dermeyanı 200
b. Muacceliyet Anı ; 201
c. Borcun İfa Mahalli 201
d. Faiz Ödenmesi 202
e. Müteselsil Sorumluluk 202
f. Paranın veya misli eşyanın
kullanılması 202
g. Zamanaşımının Başlangıcı
ve Süresi 203
3. Görüşümüz 205
IV. Tasarruf Mevduatı Sözleşmesinin
Konusu Olan Hesap Türleri 206
V. Tasarruf Cüzdanı veya
Defterinin Hukuki Niteliği 207
xvn


VI. Bankanın Tasarruf Mevduatı
Sözleşmesinden Doğan Hukuki
Sorumluluğu 208
VII. Sözleşmenin Sona Ermesi ve
Zamanaşımı Süresi 209
§11. Kiralık Kasa Sözleşmesi 209
I. Tanım ve Konusu 209
II. Sözleşmenin Hukuki Niteliği , 210
III. Kiralık Kısa Sözleşmesinin
Kuruluşu ve Tarafları 211
IV. Kiralık Kasa Sözleşmesinin
Muhtevası....: 212
V. Kiralık Kasa İle İlgili Zilyedlik
Durumları 214
1. Kiralanan Kasanın Zilyedliği 214
2. Kasa Dış Kapağının Zilyedliği 214
3. Kasa Dairesinin Zilyedliği 215
4. Kasa İçinde Saklanan Menkul
Eşyaların Zilyedliği 215
VI. Bankanın Kiralık Kasa Sözleşmesinden
Doğan Hukuki Sorumluluğu 217
1. Genel Olarak 217
2. Zararın İspatı 218
3. Bankanın Kusurlu Davranışı 220
4. Uygun İlliyet Bağı Unsuru 220
5. Mahkeme İçtihatları 221
a. İsviçre Mahkeme Kararları 221
b. Yargıtay Kararları 221
c. Amerika Birleşik Devletleri
Mahkeme Kararları 221
d. Fransız Mahkeme İçtihatları 224
VII. Kiralık Kasa Üzerinde Bankanın
Hapis Hakkının Mevcut Olup
Olmadığı Hususu 225
1. BK. nunun 267. Maddesine
Göre Hapis Hakkı 225
2. MK, nunun 864. Maddesine
Göre Hapis Hakkı 226
XVIIIVIII. Kiralık Kasanın Haczi 226
IX. Kiralık Kasanın İçindekilerin
Müsaderesi 227
X. Müşterinin Ölümü Halinde Kasa
İçindekilerin Mirasçılara İntikali 227
XI. Kiralık Kasa Sözleşmesinin
Sona Ermesi = ....229
§ 12. Müşterek Hesap Sözleşmesi 229
I. Tanım ve Kavram 229
II. Sözleşmenin Hukuki Niteliği 230
III. Bankaca Hazırlanmış
Matbu Müşterek Hesap
Sözleşmesinin Hükümleri 231
IV. Teselsüllü Müşterek Hesap
Sözleşmesinin Kuruluşu 232
V. Müşterek Hesap Türleri 235
VI. Müşterek Hesaptaki Mevduat İle
İlgili İhtiyati Haciz, Haciz ve İhtiyati
Tedbir Kararları 238
VII. Müşterek Hesaptaki Mevduatın
Rehni 239
VIII. Müşterek Hesap Sözleşmesinde
Hesap Sahiplerinin Temsili 239
IX. Müşterek Hesaptaki Mevduatın
Temliki 240
X. Bankanın Müşterek Hesap
Sözleşmesinden Doğan Hukuki
Sorumluluğu 240
XI. Müşterek Hesap Sözleşmesinin
Sona Erme Sebepleri 241
§13. Portföy Yönetim Sözleşmesi
(Portfolio-Management Agreement) 243
I. Portföy Yönetiminine İlişkin Temel Kavramlar 243
1. Malvarlığı, Portföy ve Menkul
Kıymet Kavramları 243
2. Malvarhğı-Portföy-Menkul
Kıymet Yönetimi Kavramları 244
3. Malvarlığı veya Portföy
Yönetiminin konusu 244
XIX

XX

4. Portföy Yönetiminin İktisadi
Fonksiyonu 245
II. Portföy Yönetimi Sözleşmesi 247
1. Sözleşmenin Kuruluş
Gayesi ve Konusu 247
2. Sözleşmenin Kuruluşu
ve Tarafları \′.. : 248
a. Genel Olarak 248
b. Sermaya Piyasası Kanunu ile
Portföy Yöneticiliğine İlişkin
Tebliğ Hükümleri 249
c. İsviçre Bankalar Birliğinin
1979/Ağustos ve 1986/Nisan
Tarihli Bankaların Portföy
Yöneticiliğine İlişkin Yeknasak
Kuralları 250
3. Sözleşmenin Şekli ve Muhtevası 251
4. Sözleşmenin Hukuki Niteliği 256
5. Tarafların Sözleşmeden Doğan
Hak ve Borçları 257
a. Müşterinin Borçları 257
b. Bankanın veya Portföy Yönetim
Şirketinin Borçları 258
6. Portföy Yönetim Sözleşmesindeki
Vekâlet ve Temsil Yetkisinin Kapsamı 259
7. Portföy Yönetiminin Benzer
Sözleşmelerden Ayırtedilmesi 262
a. Portföy Yönetimi ve Tevdi Sözleşmesi 262
b. Portföy Yönetimi ve Komisyon Akdi 262
c. Portföy Yönetimi ve Yatırım
Danışmanlığı Sözleşmesi 263
III. Müşteri ile Banka veya Portföy Yönetim Şirketinin Menfaatlerinin Çatışması Durumları ve Bunların
Çözüm Yollan 164
1. Menfaatlerin Çatıştığı Durumlar
ve Çözüm Yollan 264

a. Genel Olarak 264
b. Vekalet Akdine Özgü Vekilin
Sadakat Borcu, Bundan Doğan
Menfaatleri Koruma Yükümlülüğü 264
c. Portföy Yönetimi Faaliyetinde
\′ Menfaat Çatışması Halleri 266
aa. Portföy Yöneticisi Banka veya Şirket
ile Müşteri Arasındaki Menfaat
Çatışması Durumları 266
bb. Müşteri ile Banka veya Portföy
Yönetim Şirketinin Diğer Müşterilerinin
Menfaatlerinin Çatışdığı Durumlar 267
2. Menfaat Çatışmalarının Çözüm
Yolları ve İlkeleri 268
a. Doktrinde Savunulan Çözüm
Yollan ve İlkeler..... 268
aa. Yatırımcının Korunması İlkesi 268
bb. Müşteri Menfaatinin Önceliği İlkesi 268
cc. Menfaatler Dengesi İlkesi 269
dd. Menfaatlerin Korunması İlkesi 270
b. Mahkeme Kararlarındaki Çözüm
Yolları ve İlkeler 271
3. Menfaat Çatışmalarının Çözüm
Yolları ve Buna Dair İlkelerle
İlgili Görüşümüz 272
a. Temel İlkeler 272
b. Bankanın veya Portföy Yöneticisinin
Mutat Menfaatleri Açısından
Değerlendirme 273
c. Müşterinin Menfaati ile Banka
ve Üçüncü Şahsın Menfaatlerinin
Çatıştığı Durumların Değerlendirilmesi 273
IV. Banka veya Portföy Yönetim
Şirketinin Sözleşmeden Doğan Hukuki
Sorumluluğu 275
1. Genel Olarak Hukuki Sorumluluğun
Şartları ....275
XXI

I

2. Özen Borcuna Aykırı Davranış ve
Gösterilecek Özenin Ölçüsü 276
V. Portföy Yönetimi Sözleşmesinin Sona
Erme Sebepleri ve Hukuki Sonuçlan 278
1. Azil ve İstifa 278
2. Sözleşmenin Feshi 279
3. Ölüm, Temyiz Kudretinin Kaybı ve İflas 279
4. Sona Ermenin Hukuki Sonuçları 280
VI. Sonuç 280
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BANKACILIK İŞLEMLERİNDEN DOLAYI
BANKA İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN VE
MÜDÜRLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
§ 14. Banka İdare Meclisi Üyelerinin ve Müdürlerinin
Hukuki Sorumluluğunun Genel Esasları
ve Niteliği 281
I. Banka Kavramı, Tanımı ve Nitelikleri 281
1. Banka Kavramı ve Tanımı 281
2. Banka ve Banka İşletmesinin
Hukukî Nitelikleri 282
3. Bankacılık İşlemleri > 284
II. Bankanın Organları ve Teşekkülü 285
1. Genel Olarak Anonim Şirketlerin
ve Bankaların Organları 285
2. Bankanın Yönetim Organları 287
a. Yönetim Organları Kavramı 288
b. Banka Yönetim Kurulu 289
c. Kredi Komitesi 289
d. Banka Genel Müdürü ve Genel
Müdür Yardımcıları 291
■III. Banka İdare Meclisi Üyelerinin ve
Müdürlerinin Hukukî Sorumluluğunun
Niteliği \". 291
1. Genel Olarak Hukukî Sorumlulukla
İlgili Kanun Hükümleri..., 291

XXII


§15.

a. 3182 Sayılı Bankalar Kanununun
Hükümleri 291
aa. 69. Madde Hükmü 292
bb. 86. Maddenin 2. fıkrası
Hükmü \′. . 294
b. TTK. nun Anonim Şirketlerde
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Müdürlerin
Sorumluluğuna İlişkin Hükümleri 295
c. 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Hakkındaki Kanun Hükmünde
Kararnamenin Hükümleri 296
d. 22.1.1990 Tarih ve 399 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Hükümleri 296
2. İdare Meclisi Üyeleri ile Banka Tüzel
Kişiliği Arasındaki İlişkinin Hukukî Niteliği...... 297
a. Genel Olarak 297
b. Vekâlet Akdi Görüşü 300
c. Hizmet Akdi Görüşü 302
d. Sui Generis Akit Görüşü 303
e. Görüşümüz 303
3. Banka Müdürleri ile Banka Arasındaki
Hukukî İlişkinin Niteliği 304
Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Müdürlerine Karşı Açılan Hukukî Sorumluluk
Davasının Şartları 305
I. Genel Olarak 305
II. Özen Borcuna Aykırı Davranış-Hukuka
Aykırı Davranış 307
1. Özen Borcunun Kapsamı ve Ölçüsü... 307
2. Özen Borcuna Aykırılık Teşkil Eden
Durumlar 309
a. Genel Olarak TTK. nun 336.
Maddesindeki Haller 309
b. Özen Borcuna Aykırılık Teşkil
Eden Davranışlar, Kararlar ve
İşlemler (Durumlar) 310

XXIII

§ 16.
§ 17.

aa. Maddî Sorunlara İlişkin Kararlar ve İcraî
İşlemlerdeki Özen Borcundan
Doğan Sorumluluk 311
bb. Personel Seçimine İlişkin
Kararlarda ve İşlemlerde Özen
Borcundan Doğan Sorumluluk 319
c. Özen Borcuna Aykırılık Teşkil Edebilecek
Somut Karar ve İşlemler (Durumlar) 320
aa. Bankanın Malvarlığı ve Açtığı Kredilerle İlgili Açıkça Özen Borcuna Aykırı Düşen
Kararlar ve İşlemler 320
bb. Yönetim Kurulunun Çalışma Düzeni ve
Banka Personeline Yetki Devri ile İlgili Özen
Borcuna Aykırı Düşen Davranışlar ve
Kararlar 322
d. Özen Borcuna Aykırılık Teşkil Etmeyen
Somut Karar ve İşlemler 323
III. Zarar Unsuru 324
1. Doğrudan Doğruya Zarar ve Dolayısıyla
Zarar Kavramları 324
2. Zararın Kapsamı ve İspatı 327
IV. Uygun İlliyet Bağı Unsuru 330
V. Kusursuzluğun İspatı 331
Hukukî Sorumluluk Davasının Tarafları,
Görevli ve Yetkili Mahkeme ve Usul 332
I. Davacılar 332
II. Davalılar 332
III. Görevli ve Yetkili Mahkeme 332
IV. Uygulanacak Muhakeme Usulü 333
Hukukî Sorumluluk Davalarında
Zamanaşımı Süreleri 333
I. İki Yıllık Zamanaşımı Süresi 333
II. Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi 334
III. Ceza Zamanaşımı Süresi 334
IV. Sonuç 334