Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (112)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Banka Mevduatı ve Hukuki Niteliği

Banka Mevduatı ve Hukuki NiteliğiSayfa Sayısı
:  
569
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0512-2

130,00 TL

ÖNSÖZ
Elinizdeki eser uzun bir süre boyunca yapılan yoğun bir çalışmanın sonucudur. Mevduat sözleşmesi en önemli temel banka işlemlerinden birisidir. Çalışmada bu temel banka işlemi her boyutuyla değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Çalışma -giriş ve sonuç dışında- yedi bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm mevduat kavramının tanımı ve unsurlarıyla başlamakta, sonra mevduatın türleri ele alınmaktadır. İkinci bölüm mevduatın hukuki niteliği ve mevduat sözleşmesine katılan tarafların, yani banka ve mevduat sahibinin hakları ve yükümlülüklerine ayrılmıştır. Ayrıca bu bölümde mevduat hesap cüzdanının hukuki niteliği de incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, temsil yoluyla hesap üzerinde tasarrufta bulunulması ve banka tarafından yetkisiz kişilere mevduat alacağının ödenmesi  durumunda ortaya çıkan zararın paylaşılması sorunu üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölüm mevduat bakımından önemli bazı hukuki işlemlere, hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde mevduat alacağının mirasçılara intikaline ve mevduatın haczine ayrılmıştır. Beşinci bölümde mevduat hesabının özel türleri, yani müşterek hesaplar ve üçüncü şahıs lehine hesap derinlemesine ele alınmıştır. Altıncı bölümdeyse tasarruf mevduatı sigortası ve tasarruf mevduatının imtiyazlı alacaklı olması hususu açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmamız mevduat ilişkisinin sona ermesi ve mevduatın zamanaşımına uğraması  bölümü ile sona ermektedir.
Bu çalışmada bazı akraba, meslektaş ve arkadaşlarımın yardımları olmuştur.
Bu çerçevede ilkin  2001 yılında Almanya’da kaldığım kısa dönemde bana yardımcı olan Sevgili Hatice Mayr’a ve 2003 yılında yine Almanya’da kaldığım kısa sürede bana yaptığı her türlü yardımdan dolayı akrabam Alptuğ İzci’ye teşekkür etmek bir gönül borcudur.
Yine değerli çalışma arkadaşlarımdan Araş. Gör. Ertan Demirkapı, Almanya’da kaldığı sürede bitmek bilmeyen fotokopi isteklerimi canla başla yerine getirmeye çalışmıştır. Ayrıca Almanya’ da kaldıkları kısa sürede bazı eserleri benim için fotokopi yapan Yard. Doç. Dr. Y. Can Göksoy, Araştırma Görevlileri Özge ve Serkan Ayan’ın da yardımları bu açıdan önemlidir. Bütün bu arkadaşlara, yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ederim.
Kitabın mizanpajı sevgili arkadaşım Serab Şen tarafından yapılmıştır. Her zaman olduğu gibi, titiz çalışması nedeniyle Serab’a olan şükranlarım her şeyin ötesindedir.
Çalışmanın basımını ise Yetkin Yayınevi üstlenmiştir. Bu çerçevede Yetkin Yayınevi çalışanlarına ve Sayın Muharrem Başer’e çok teşekkür ederim.

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

ÖNSÖZV

İÇİNDEKİLERVII

KISALTMALARXXVII

 

GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN TANITIMI1

 

Birinci Bölüm

MEVDUATIN TANIMI VE TÜRLERİ

 

§ 1. MEVDUATIN SÖZLÜK ANLAMI, ÖNEMİ ve TANIMI5

I. MEVDUATIN SÖZLÜK ANLAMI ve ÖNEMİ5

A. MEVDUATIN SÖZLÜK ANLAMI5

B. MEVDUATIN ÖNEMİ5

II. MEVDUATIN TANIMI7

A. YASAL TANIM YOKLUĞU7

B. DOKTRİNDEKİ MEVDUAT TANIMLARI9

1. Türk Doktrinindeki Tanımlar ve Eleştirisi9

2. Alman Doktrinindeki Durum11

a. Alman Hukukundaki Temel Yasal Düzenleme11

b. Eski Alman Federal Denetleme Kurumunun Mevduatı 

                            Tanımlama Çabası12

c. Alman Federal İdare Mahkemesinin Mevduat Tanımı13

d. 1998 yılı Değişikliği ve Yeni Bir Bakış Açısı14

C. BİR TANIM DENEMESİ ve BU TANIM ÇERÇEVESİNDE 

               MEVDUATIN UNSURLARI15

1. Bir Tanım Denemesi15

2. Tanıma İlişkin Ön Açıklamalar15

3. Tanım Denemesi Çerçevesinde Mevduatın Unsurları17

a. Paralar Mudiin Usulsüz Vedia veya Ödüncü Olarak Kabul 

                          Edilmelidir17

b. Bir Kredi Teminatı Verilmemelidir22

c. Sermaye Piyasası Aracı Verilmemelidir22

d. Başkalarına (Halka) Ait Paranın Kabulü Söz Konusu 

                         Olmalıdır23

§ 2. MEVDUATIN TÜRLERİ24

I. MEVDUATIN TÜRLERİNİN BELİRLENMESİNDE MERKEZ 

          BANKASININ YETKİSİ ve YETKİNİN KULLANILMASI24

A. MEVDUATIN TÜRLERİNİN BELİRLENMESİNDE MERKEZ 

               BANKASININ YETKİSİ24

B. MERKEZ BANKASI TARAFINDAN YETKİNİN KULLANILMASI25

II. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİNE ve YATIRILAN PARANIN 

           TÜRÜNE GÖRE MEVDUATIN AYRILMASI26

A. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİNE GÖRE MEVDUATIN TÜRLERİ26

1. Mevduatın Sahiplerine Göre Türleri26

a. Tasarruf Mevduatı26

aa. Tasarruf Mevduatının Önemi26

bb. Tasarruf Mevduatının Tanımı ve Unsurları27

cc. Gerçek Kişilere Ait Her Mevduatın Tasarruf Mevduatı 

                                 Olmaması29

dd. Bankanın Aydınlatma Yükümü ve Bu Yükümlülüğü İhlal 

                                 Etmenin Hüküm ve Sonuçları30

ee. Vadesiz Tasarruf Mevduatı Üzerine Çek Keşide Edilmesi32

b. Resmi Kuruluşlar Mevduatı32

aa. Mevduatı Resmi Sayılan Kurumlar33

aaa. Genel Bütçeli Daire ve Kuruluşlar33

bbb. Özel Bütçeli İdareler34

ccc. Yerel Yönetimler34

ddd. Mahkemeler, Savcılıklar, İcra ve İflas Daireleri ve 

                                           Tereke Hakimliklerinin Mevduatı36

bb. Mevduatın Resmi Sayılmasının Hüküm ve Sonuçları36

c. Ticari Kuruluşlar Mevduatı37

aa. Gerçek Kişilerin Ticari İşletmeleri37

bb. Sigorta Ortaklıkları Hariç Her Çeşit Ortaklıklar39

aaa. Ticaret Ortaklıkları39

bbb. Adi Ortaklıklar39

cc. Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Bunlara Bağlı Müessese ve 

                                 Bağlı Ortaklıklar (Bankalar ve Sosyal Güvenlik Kuruluşları 

                                Hariç)40

dd. Döner Sermayeli Kuruluşlar41

ee. Yerel Yönetimlerin Ticari İşletmeleri42

ff. Vakıfların, Derneklerin, Sendikaların, Birliklerin ve 

                                Mesleki Kuruluşların Kurdukları veya Katıldıkları 

                               Ticari İşletmeler42

gg. Kooperatifler42

hh. Sigorta Şirketleri43

d. Bankalararası Mevduat43

e. Diğer Kuruluşlar Mevduatı44

aa. Genel Olarak Tanım44

bb. Diğer Kuruluşlar Arasında Sayılan Kurumlar45

aaa. Kanunla Kurulmuş Sosyal Güvenlik Kurumları45

bbb. Vakıflar45

ccc. Dernekler46

ddd. Birlikler ve Meslek Kuruluşları46

eee. Sendikalar ve Konfederasyonlar46

fff. Tasarruf ve Yardımlaşma Sandıkları47

ggg. Noter Teminat ve Emanet Paraları48

hhh. Mahkemeler, Savcılıklar, İcra ve İflas Daireleri ve 

                                           Tereke Hakimlikleri Nezdindeki Paralar49

iii. Mahkemelerce Tevdi Yeri Gösterilmek Üzere Yatırılan 

                                       Paralar50

ııı. Yöneticiler Tarafından Apartman Yönetimi ile İlgili 

                                       Olarak Açtırılan Hesaplar51

kkk. Elçilik ve Konsolosluklar51

lll. Uluslararası Kuruluşların Türkiye’deki Büro ve 

                                        Temsilcilikleri52

mmm. Fonlar52

nnn. Genel ve Özel Bütçeli Kuruluşlar İçerisinde Yer 

                                           Almayan Özel Kanunlarla Kurulan Üst Kurul, Kurul ve 

                                           Kurumlar52

ooo. Diğer53

2. Mevduatın Vadelerine Göre Türleri53

a. Ön Açıklamalar53

b. Vadelerine Göre Mevduatın Ayrılması54

aa. Vadesiz Mevduat54

bb. Vadeli Mevduat54

aaa. İhbarlı Mevduat54

bbb. Kesin Vadeli Mevduat55

ccc. Birikimli Mevduat55

B. YATIRILAN PARANIN TÜRÜNE GÖRE MEVDUATIN 

                AYRILMASI56

1. Türk Lirası Mevduat Hesabı56

2. Döviz Tevdiat Hesabı56

 

İkinci Bölüm

MEVDUATIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE TARAFLARIN BORÇLARI

 

§ 3. MEVDUATIN HUKUKİ NİTELİĞİ59

I. SORUNUN ORTAYA KONULMASI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİN 

         GENEL OLARAK TANITILMASI59

A. SORUNUN ORTAYA KONULMASI59

B. YÜKÜMLÜLÜKLERİN GENEL OLARAK TANITILMASI59

II. MEVDUATIN HUKUKİ NİTELİĞİ61

A. MEVDUATIN VEDİA OLARAK NİTELENİP NİTELENEMEYECEĞİ  

               SORUNU ve MEVDUATIN NİTELENDİRİLMESİNDE VEDİA 

              SÖZLEŞMESİNİN ÖNEMİ61

B. MEVDUATIN HUKUKİ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİNDE 

               ESAS ALINACAK SÖZLEŞMELER67

1. Ön Açıklamalar67

2. Usulsüz Vedia Sözleşmesi Açısından Mevduat Sözleşmesinin 

                     Değerlendirilmesi69

3. Karz (Ödünç) Sözleşmesi Bakımından Mevduat Sözleşmesinin 

                     Değerlendirilmesi72

§ 4. SÖZLEŞME TARAFLARININ BORÇLARI81

I. MEVDUAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ASLİ EDİM 

         YÜKÜMLÜLÜKLERİ81

A. BANKANIN ASLİ EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ81

1. Vadesiz Mevduat Sözleşmesinde81

a. Saklama Yükümü81

b. İade Yükümü82

aa. İade Yükümünün Mutlak Niteliği82

bb. İade Yükümünün İfa Yeri86

2. Vadeli Mevduat Sözleşmelerinde88

a. İade Yükümü88

aa. İade Yükümünün Yasal Dayanağı88

bb. Vadeli Mevduatta Vadenin Tespiti89

cc. Muaccel Olmadan Önce Mevduatın Ödenmesi Talebi90

aaa. Ön Açıklamalar90

bbb. Bankanın Takdir Hakkı90

dd. Vadeli Mevduatta İade Yükümünün İfa Yeri92

b. Faiz Ödeme Yükümü93

aa. Kavramsal Ön Açıklamalar93

bb. Mevduat Faizine İlişkin Yasal Düzenlemeler94

cc. Faizin Başlangıcı ve Hesaplanması96

dd. Faiz Hususunda Bakanlar Kurulunun Yetkisi ve Kararı ile 

                                 Merkez Bankasının Mevduata Uygulanacak Faizlere İlişkin 

                                Tebliği ve Bunlarda Düzenlenen Esaslar98

aaa. Mevduata Uygulanacak Faiz Oranı99

aaaa. Temel Kural: Faiz Oranı Serbestisi99

bbbb. Sabit ve Değişken Faiz99

bbb. Mevduata Peşin Faiz Yasağı101

aaaa. Genel Hükümlerde Durum101

bbbb. Yasağın Düzenlenme Amacı ve Genel Sistem 

                                                 İçerisindeki Önemi101

ccc. Mevduata Faiz Dışında Başka Menfaatler Sağlama 

                                         Yasağı102

ddd. Faiz Oranlarının Merkez Bankasına Bildirilmesi, 

                                          Halkın Göreceği Şekilde İlanı Aşkın Faiz Uygulaması 

                                           ve Gabin İddiası103

aaaa. Faiz Oranlarının Merkez Bankasına Bildirimi103

bbbb. Halka İlan Yükümü104

cccc. Aşkın Faiz Uygulaması106

dddd. Gabin İddiası107

eee. Faiz Oranlarının Değiştirilmesinin Önceden Açılmış 

                                          Mevduat Hesapları Üzerindeki Etkileri109

fff. Vadeden Önce Mevduatın Çekilmesi Durumunda 

                                        Faiz Uygulaması110

aaaa. Vadeden Önce Mevduatın Tamamen Çekilmesi 

                                                 Halinde Faiz Uygulaması110

bbbb. Vadeli Mevduatın Kısmen Çekilmesi Halinde 

                                                 Faiz Uygulaması112

ggg. Bankaların Cezai Sorumluluğu112

ee. Temerrüt Faizi113

ff. Mevduat Faizlerinin Vergilendirilmesi116

B. MUDİİN ASLİ EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ117

1. Vadesiz Mevduat Sözleşmesinde117

2. Vadeli Mevduat Sözleşmesinde117

II. MEVDUAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN YAN 

           YÜKÜMLÜLÜKLER118

A. BANKANIN YAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ118

1. Hesap Açma ve Hesabı (Doğru) İdare Etme Yükümü118

a. Hesap Kavramı, Niteliği, Açılması ve Hesap Sahibinin 

                          Belirlenmesi118

aa. Hesap Kavramı ve Mevduat Hesabının Niteliği118

bb. Mevduat Hesabının Açılması120

aaa. Mevduat Hesabı Açtırabilecekler (Hesap Ehliyeti)121

bbb. Hesap Açılması İşlemleri122

aaaa. Mudiin Kimliğini ve Vergi Kimlik Numarasını 

                                                 Tespit Yükümü122

bbbb. Hesap Numarası Verilmesi127

cccc. İmza Kartonu Düzenlenmesi ve Bilgisayar 

                                               Kayıtları128

cc. Hesap Sahibinin Belirlenmesi135

b. Hesabı (Doğru) İdare Etme Yükümü ve Takas138

2. Mevduat Hesap Cüzdanı Düzenleme Yükümü141

a. Mevduat Hesap Cüzdanının İçeriği ve Düzenlenme Amaçları141

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız, üye değilseniz tıklayınız...