Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İç Hukukumuza Etkisi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İç Hukukumuza EtkisiSayfa Sayısı
:  
555
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2002
ISBN NO
:  
978-975-464-235-3

55,00 TLİÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 11 KISALTMALAR 21 GİRİŞ 23 BÎRİNCİ BÖLÜM İNSAN HAKLARI KAVRAMI, İNSAN HAKLARININ KÖKENİ, KAPSAMI, TARİHÇESİ VE GÜVENCE SİSTEMLERİ I - İNSAN HAKLARI KAVRAMI 27 II - İNSAN HAKLARININ KÖKENİ 31 III - İNSAN HAKLARININ KAPSAMI 35 IV- İNSAN HAKLARININ TARİHÇESİ 37 A) İLK ÇAĞLAR′DA İNSAN HAKLARI 37 B) ORTA ÇAĞ?DA İNSAN HAKLARI 40 1 - Hristiyanlık Anlayışında İnsan Hakları 40 2 - İslâmiyet Anlayışında İnsan Haklan 42 C) YENİ ÇAĞADA İNSAN HAKLARI 46 D) İNSAN HAKLARININ ANAYASALARDA YER ALMASI 53 E) İNSAN HAKLARININ MİLLETLERARASI HÜVİYET KAZANMASI 63 1 - İnsan Haklarının Batı′da Ortaya Çıkışı 63 2 - İnsan Haklarının Milletlerarası Alana Geçişi 66 3 - İnsan Haklarının Milletlerarası Niteliği 69 F) GÜNÜMÜZDE İNSAN HAKLARI ANLAYIŞI 76 V - GÜVENCE SİSTEMLERİ 83 A) EVRENSEL SİSTEM 84 1 - İnsan Haklan Evrensel Bildirisi 88 a) İnsan Hakları Evrensel Bildirisrnin Hazırlık Aşaması 88 b) İnsan Haklan Evrensel Bildirisi′nin Hukukî Değeri ve Bağlayıcılığı 91 11 12 2 - İkiz Sözleşmeler: Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Milletlerarası Sözleşme ve Ekonomik. Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Milletlerarası Sözleşme 95 a) Genel Olarak 95 b) Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Milletlerarası Sözleşme 97 c) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Milletlerarası Sözleşme 100 3 - Birleşmiş Milletlerin Diğer Çalışmaları 101 a) Irka Dayalı Ayırımcılığın Bütün Formlarının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Milletlerarası Sözleşme 101 b) Kadınlara Karşı Ayırımcılığın Bütün Formlarının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme 102 c) İşkence ve Diğer Zalimce, İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme 103 d) Çocuk Hakları Sözleşmesi 104 4 - Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Belgeleıvnin Genel Olarak Değerlendirilmesi 105 B) BÖLGESEL SİSTEMLER 108 1 - Avrupa Sistemi 109 a) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 112 b) Avrupa Sosyal Şartı 113 i - Genel Olarak 113 ü - Avrupa Sosyal Şartı′ nda Öngörülen Güvence Sistemi 116 c) İşkencenin Önlenmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi 1 17 d) Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 119 e) Avrupa Bir/iği Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar 119 f) Avrupa′da Gerçekleştirilen Diğer Çalışmalar 120 i- 1975 Helsinki Nihaî Senedi 120 ii - Yeni Bir Avrupa İçin Paris Antlaşması 122 iii - 1992 Helsinki Belgesi 124 iv - Budapeşte Belgesi 124 2 - Amerikan Sistemi 124 3 - Afrika Sistemi 128 İKİNCİ BÖLÜM AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE GÜVENCE SİSTEMİ I - GENEL OLARAK 133 II - AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ′NİN KAPSAMI 138 A) AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ′NİN GENEL KAPSAMI 138 B) AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ′NİN ZAMAN YÖNÜNDEN KAPSAMI 150 C) AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ′NİN YER YÖNÜNDEN KAPSAMI 154 D) AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMININ ÇEKİNCELERLE DARALTILMASI 158 III - AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE EK PROTOKOLLER′DE KORUNAN HAK VE HÜRRİYETLER 163 A) AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ′YLE KORUNAN HAK VE HÜRRİYETLER 163 1 - Hayat Hakkı 163 2 - İşkence. İnsanlıkdışı ve Onurkırıcı Muamelede Bulunma ve Ceza Verme Yasağı 167 3 - Kölelik. Kulluk. Zorla Çalıştırma ve Angarya Yasağı 171 4 - Birey Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı 173 5 - Âdil Yargılanma Hakkı 177 6 - Suç ve Cezaların Kanuniliği 186 7 - Özel Hayat ve Aile Hayatının Gizliliği, Konut ve Haberleşme Hürriyetine Saygı Hakkı 187 8 - Düşünce. Din ve Vicdan Hürriyeti 191 9 - Düşünceyi Açıklama Hürriyeti 198 10 - Toplantı ve Dernek Kurma Hürriyeti 205 1 I - Evlenme ve Aile Kurma Hakkı 224 12 - Hak Arama Hürriyeti 225 B) AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ′NE EK PROTOKOLLER′LE KORUNAN HAK VE HÜRRİYETLER 227 1 - 1 Nolu Protokol 227 a) Mülkiyet Hakkı 228 13 b) Eğitim Hakkı 230 c) Serbest Seçim Hakkı 231 2 - 4 Nolu Protokol 233 a) Adî Yükümlülükler Sebebiyle Hürriyetten Yoksun Bırakma Yasağı 233 b) Bir Ülkede Serbestçe Seyahat ve Yerleşme Hakkı 233 c) Vatandaşların Smırdışı Edilmesi ve Ülkeye Girmelerinin Engellenmesi Yasağı 234 d) Yabancıların Topluca Sınırdışı Edilmeleri Yasağı 234 3 - 6 Nolu Protokol 235 4- 7 Nolu Protokol 236 a) Bir Ülkede Meşru Olarak Bulunan Yabancının Keyfî Olarak Sınırdışı Edilmesi Yasağı 236 b) Bir Suçtan Hüküm Giyen Kimsenin Mahkemeye Başvurma Hakkı 236 c) Haksız Hüküm Giyen Kişiye Tazminat Ödenmesi 237 d) Aynı Suçtan Dolayı Yeniden Yargılama Yasağı 237 e) Evlilikte Eşlere Hak Eşitliği 238 5- 12 Nolu Protokol 238 6-13 Nolu Protokol 242 C) SÖZLEŞME′NİN KURDUĞU SİSTEME İLİŞKİN DİĞER PROTOKOLLER 243 1 - 2 Nolu Protokol 243 2 - 3 Nolu Protokol 244 3 - 5 Nolu Protokol 244 4 - 8 Nolu Protokol 244 5 - 9 Nolu Protokol 244 6- 10 Nolu Protokol 244 7-11 Nolu Protokol 245 IV - AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE EK PROTOKOLLER′DE KORUNAN HAK VE HÜRRİYETLER BAKIMINDAN GEÇERLİ İLKELER 245 A) HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIRLANDIRILMASI İLKESİ 245 1 -Normal Hâllerde 246 2-Olağanüstü Hâllerde 248 14 B) HAK VE HÜRRİYETLERİN KÖTÜYE KULLANILMAMASI YA DA ORTADAN KALDIRILMAMASI 251 C) HAK VE HÜRRİYETLERİN KULLANILMASINDA EŞİTLİK İLKESİ 254 D) HAK VE HÜRRİYETLERİN KULLANILMASINDA YABANCILIK STATÜSÜ 257 V - AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ 259 VI - AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA KORUNAN HAKLARIN EKSİKLİĞİ 263 VII - AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ′NİN ÖNGÖRDÜĞÜ GÜVENCE SİSTEMİ 264 A) 1 1 NOLU PROTOKOL′DEN ÖNCEKİ SİSTEM 265 ŞEMALAR 267 11 Nolu Protokol′den Önceki ve Sonraki Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin Karşılaştırmalı Şeması 267 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Denetim Sistemi İşleyişi Şeması 268 1 - Avrupa İnsan Hakları Komisyonu 269 a) Genel Olarak 269 b) Komisyoncun Kuruluşu 269 c) Komisyon"un Görevleri 270 d) Komisyon"un Çalışma Yöntemi 270 e) Komisyon′u İşleten Mekanizma 271 i - Devlet Başvurulan 271 ii - Birey Başvuruları 275 0 Kabul Edilebilirlik Şartları 278 i - İç Hukuk Yollarının Tüketilmiş Bulunulması 278 ii - Komisyonca Yapılacak Başvurular Altı Aylık Sürede Yapılmalıdır 285 iii - Başvuruda Bulunanın Kimliği Açık Olmalıdır 286 iv - Başvuru Daha Önce Komisyon′ca İncelenmiş Bir Başvuruyla Esas İtibarıyla Aynı Olmamalıdır 286 v - Aynı Konuda Daha Önce Başka Bir Milletlerarası Mercie Başvurulmamış Olmalıdır 286 vi - Başvuru Sözleşme′yle Bağdaşır Nitelikte Olmalıdır 287 vii - Başvuru Açıkça Temelden Yoksun Bulunmamalıdır 287 viii - Başvuru Hakkı Kötüye Kullanılmamalıdır 287 15 16 g) Komisyon′un Dostça Çözüm Arayışı 288 h) Komisyon Kararlarının Niteliği 291 2 - Avrupa İnsan Hakları Divam 291 a) Genel Olarak 291 b) Divan′ın Yargı Yetkisi 293 c) Divan′ın Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Düzeni 294 i - Divan′ın Oluşumu 294 ii - Divan′ın Görevleri 295 iia) Yargı Görevleri 295 iib) İstişarî Görevleri 295 üc) Düzenleme Görevi 296 d) Divan′ın Çalışma Düzeni 296 e) Divan′a Gitmeden Önce Yapılması Gereken İşlemler 297 f) Divan′ın Yargılama İlkeleri 298 i - Re′sen İnceleme İlkesi 298 ii - Çekişmeli Yargılama İlkesi 299 iii - Sözlü Yargılama İlkesi 299 iv - Kamuya Açık Yargılama İlkesi 299 g) Davanın Divan′ca İnceleme Aşamaları 300 i - Yazılı Aşama 300 ii - İlk İtirazlar ve Sonuçları 300 iii - Esastan İnceleme Aşaması 301 iv - Karar Verme Aşaması 301 h) Divan′ın Yorum Tekniği 302 ı) Hakkaniyete Uygun Bir Tatmin Sağlama 305 j) Divan Kararlarının Hüküm ve Sonuçlan 308 i - Divan Kararlarının Niteliği ve Kesinliği 308 ii - Divan Kararlarının Kapsamı. Sınırları ve Bağlayıcılığı 3 10 3 - Bakanlar Komitesi 313 a) Genel Olarak 313 b) Bakanlar Komitesi′nin Görevleri 314 c) Bakanlar Komitesi Kararlarının Niteliği 3 16 4-11 Nolu Protokol′den Önceki Sistemin Genel Değerlendirilmesi 3 17 B) 1 1 NOLU PROTOKOL′DEN SONRAKİ SİSTEM 319 1 - Genel Olarak 319 2 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 322 a) Mahkeme"nin Kuruluşu 322 b) Mahkeme Hâkimlerinin Sayısı, Nitelikleri, Seçimi ve Görev Süreleri 322 c) Mahkeme′nin Çalışma Düzeni 324 i - Genel Kurul Olarak Çalışması 324 ii - Komite, Daireler ve Büyük Daire Olarak Çalışması 324 iia) Komitelerin Çalışması 324 iib) Dairelerin Çalışması 325 iic) Büyük Dairelerin Çalışması 326 d) Mahkeme′nin Yargı Yetkisi 327 e) Mahkeme′yi Harekete Geçiren Mekanizma 328 i - Devlet Başvurulan 329 ii - Birey Başvuruları 329 f) Başvuruların Kabul Edilebilirlik Şartlan 331 g) Üçüncü Tarafın Davaya Müdahalesi 332 h) Başvurunun Kayıttan Düşmesi 332 ı) Davanın Esasının İncelenmesi 333 j) Duruşmaların Kamuya Açık Olması ve Belgelere Ulaşabilme 333 k) Hakkaniyete Uygun Bir Tatmin Sağlama 334 1) Daire Kararının Büyük Daire′ye Gönderilmesi 334 m) Kesin Hükümler 334 n) Hükümlerin ve Kararların Gerekçeli Olması 335 o) Kararların Bağlayıcılığı ve Uygulanması 335 p) İstişarî Mütalâa Verme 335 q) Hâkimlerin İmtiyazları ve Muafiyetleri 335 3 - Bakanlar Komitesi 336 a) Genel Olarak 336 b) Bakanlar Komitesi′nin Geçici Olarak Yaptığı İşler 337 4 - Yeni Sisteme Geçiş Süreci 337 17 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE TÜRKİYE I - GENEL OLARAK ANTLAŞMALARIN TÜRK HUKUKU′NDAKİ YERİ 339 A) KANUNA EŞDEĞER GÖREN GÖRÜŞ 340 B) KANUNDAN ÜSTÜN GÖREN GÖRÜŞ 341 II - MİLLETLERARASI ANTLAŞMALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE SONA ERDİRİLMESİ 343 III - TÜRKİYE′NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ′NE TARAF OLMASI, SÖZLEŞME′YE KATKISI VE SÖZLEŞME′NİN TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN NİTELİĞİ 344 A) TÜRKİYE′NİN SÖZLEŞME′YE TARAF OLMASI 344 B) TÜRKİYE′NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ′NE KATKISI 346 C) TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ′NİN NİTELİĞİ 347 IV - AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ′NİN TÜRK HUKUK SİSTEMİNE ETKİSİ 359 A) MANEVÎ ETKİSİ 359 B) MADDÎ ETKİSİ .360 1 - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi′nin Millî Hukuk Sistemlerinde Yer Alması 360 a) Milletlerarası Hukuk-Millî Hukuk İlişkisi 360 b) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi′nin Millî Hukuk Sistemlerindeki Hukukî Niteliği ve Uygulanması 363 c) Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi′nin İç Hukuk Normları Hiyerarşisindeki Konumu 367 d) Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi Normu ile İç Hukuk Normunun Çatışması Hâli 371 2 - Türk Anayasaları′na Göre Değerlendirme 380 a) 1924 Anayasası′na Göre 380 b) 1961 Anayasası′na Göre 382 c) 1982 Anayasası"na Göre 382 18 V- AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARININ UYGULANMASI VE MİLLÎ MAHKEME KARARLARINA ETKİSİ....403 A) YASAMA FAALİYETİNE İLİŞKİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARININ UYGULANMASI VE MİLLÎ MAHKEME KARARLARINA ETKİSİ 412 B) YÜRÜTME FAALİYETİNE İLİŞKİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARININ UYGULANMASI VE MİLLÎ MAHKEME KARARLARINA ETKİSİ 415 C) YARGI FAALİYETİNE İLİŞKİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARININ UYGULANMASI VE MİLLÎ MAHKEME KARARLARINA ETKİSİ 416 VI - TÜRKİYE′NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ SİSTEMİYLE ÜSTLENDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 419 A) SÖZLEŞME′DEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 419 B) SÖZLEŞME KURUMLARI KARARLARINDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 420 VII - TÜRKİYE′NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ SİSTEMİYLE ÜSTLENDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRME FAALİYETLERİ 433 A) TÜRKİYE′NİN MİLLETLERARASI FAALİYETLERİ 433 B) TÜRKİYE′NİN MİLLÎ FAALİYETLERİ 435 1 - Yasama Organı Açısından 435 a) TBMM İnsan Haklarım İnceleme Komisyonu′nun Kurulması.... 435 b) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanumrnda Değişiklik Yapılması 436 c) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Kimi Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 18.1 1.1992 tarih ve 3842 sayılı Kanun 437 d) 1982 Anayasası′nda Yapılan Değişiklikler 437 e) 1982 Anayasasında Yapılan Değişiklikler Sonucu Olarak Yapılan Kimi Kanun Değişiklikleri 438 f) Kadın Hakları Alanındaki Gelişmeler 443 g) Çalışma Hayatı Alanındaki Gelişmeler 445 h) Çevre Hakkı′yla İlgili Çalışmalar 445 2 - Yargı Organı Açısından 446 19 3 - Yürütme Organı Açısından 447 a) İnsan Hakları Üst Kurulu′nun Kurulması 447 b) İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesrnin Kurulması...450 c) İnsan Hakları Başkanlığının Kurulması 451 d) İnsan Haklan İl ve İlçe Kurulları′mn Kurulması 452 e) İnsan Hakları Danışma Kurulu"nun Kurulması 453 f) İnsan Hakları İhlâli İddialarını İnceleme Heyetleri′nin Kurulması 453 SONUÇ 455 EKLER 467 BİBLİYOGRAFYA 517 INDEX 549