Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi′nin Türkiye′de Olağanüstü Hal Rejimine Etkisi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi′nin Türkiye′de Olağanüstü Hal Rejimine EtkisiSayfa Sayısı
:  
188
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
1996
ISBN NO
:  
975-486-549-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...I İÇİNDEKİLER GİRİŞ I.BÖLÜM AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN GENEL NİTELİĞİ VE OLAĞANÜSTÜ REJİME İLİŞKİN DÜZENLEMESİ VE İÇTİHATLAR 7 A. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 7 B. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ′NİN DİĞER BAZI BELGELERLE ANA HATLARIYLA İLİŞKİSİ-KARŞILAŞTIRILMASI 9 1. Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Bildirisi 9 2. B.M.Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi 10 3. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi 11 C. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI ′.′ 12 1. Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi′nin Hak ve Özgürlüklere İlişkin Hükümleri 12 2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi′ne Ek Protokoller 15 3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Oluşturulan Organların Yapısı 17 Hakları Komisyonu 18 18 a) Avrupa insan b) Bakanlar Komitesi c) Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi D. AVRUPA İNSAN HAKLARI SİSTEMİNDE ORGANLARIN İŞLEYİŞİ VE BAŞVURU HAKKİ 19 1. Avrupa İnsan Haklan Komisyonu 19 a) Taraf Devletlerin Komisyona Başvurusu 20 b) Bireysel Başvuru Hakkının Kullanılması Şartları 22 c) Başvuru Karşısında Komisyon′un İşlevi ....24 2. Bakanlar Komitesi 25 3. Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi 26 E. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE OLAĞANÜSTÜ REJİME İLİŞKİN HÜKMÜ (15.MADDE HÜKMÜNÜN UNSURLARİ) *.... 1. AİHS′nin 15.Maddesinin Esasa İlişkin Düzenlemesi 28 28 29 30 31 31 32 Savaş Hali-Kamusal Tehlike Şartı b) Ölçülülük İlkesi r Uluslararası Hukuktan Doğan Yükümlülüklere Ters Düşmeme c) Uluslararası d) Dokunulmaz Haklar 2. AİHS′nin 15.Maddesindeki Usule İlişkin Düzenleme F. OLAĞANÜSTÜ HAL REJİMİNİN UYGULANMASINA YÖNELİK AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONU′NUN VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ′NİN BAZI KARARLARININ ÖZETLER] 3 1. Lawless v. İrlanda Vak′ası 3, 2. İrlanda v. United Kingdom (Birleşik Krallık) Vak′ası 3ı 3. Brogan ve Diğerleri v. Birleşik Krallık Vak′ası 3i 4. Brannigan ve Mc Bride v. Birleşik Krallık (U.K) Vak′ası 4( 5. Yunanistan Vak′ası 42 6. De Becker v. Belçika Vak′ası 4£ G. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA OLAĞANÜSTÜ REJİME İLİŞKİN BELİRLENEN KRİTERLER 46 1. Esasa İlişkin Kriterler 49 a) Ulusun Yaşamını Tehdit Eden Genel Bir (Kamusal) Tehlike Koşulu 49 b) Olağanüstü Rejim Uygulamasında Alınan Önlemlerin Durumun Gerekleri ile Ölçülü Olması Koşulu 52 2. Usule İlişkin Kriterler (Olağanüstü Halde Bildirim Yükümlülüğü) 54 3. Başvurudaki Usuller (Olağanüstü Halde İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi) 56 H. AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONU′NUN VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ′NİN OLAĞANÜSTÜ HALLERDE DE KORUNMASI GEREKEN HAKLARA YÖNELİK YAKLAŞIMI 60 1. Yaşam Hakkı 60 2. İşkence Yasağı 62 3. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı 65 II.BÖLÜM TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE OLAĞANÜSTÜ REJİME İLİŞKİN NORMATİF STANDARTLAR 69 A. 1982 ANAYASASI ÖNCESİ DÖNEMDE OLAĞANÜSTÜ REJİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER 71 1. 1924 Anayasası Dönemi 71 2. 1961 Anayasası Dönemi 72 a) Genel Olarak 72 b) 1961 Anayasası ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu 75 B. 1982 ANAYASASI′NDA OLAĞANÜSTÜ REJİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER 77 1. 1982 Anayasası 15.Madde Hükmü 77 2. 1982 Anayasasının Belirlediği Olağanüstü Rejim Formları 79 3. 1982 Anayasası′nda Olağanüstü Rejime İlişkin Diğer Hükümle 82 C. OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU 83 1. Olağanüstü Halin İlanına Yolaçan Nedenler ve İlan Şekli 83 2. Olağanüstü Hal Kanununa Göre Yetkili Organlar, Yetki ve Görevleri 8 a) Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu 84 b) Bölge Olağanüstü Hal Kurulu 85 c) İl ve İlçe Olağanüstü Hal Büroları 85 d) Yardım İstemi 86 3. Olağanüstü Hal Kanunu′nda Yükümlülükler ve Alınacak Önlemlerle İlgili Hükümler 87 a) Doğal Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklarda Yükümlülükler ve Alınacak Önlemler 87 b) Ağır Ekonomik Bunalım Hallerinde Yükümlülükler ve Alınacak Önlemler 88 c) Şiddet Hareketlerinde Alınacak Önlemler 88 4. Olağanüstü Hal Kanunu′nda Suç ve Cezalara İlişkin Hükümler 89 a) Olağanüstü Hal Kanunu İle İhdas Edilen Suç ve Cezalar 89 b) Olağanüstü Halde Yargı Görevi ve Usul 90 D. OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU′NUN ANAYASAYA UYGUNLUĞU 91 1. Normların Karşılaştırılamsı 91 a) Anayasa′nın Hak ve Özgürlüklere İlişkin Hükümleriyle Karşılaştırılması 91 b) Olağanüstü Hal Kanunu ve Olağanüstü Halin İlanına İlişkin Anayasa H€ıkümleri 92 c) 1982 Anayasası 15. Madde Hükmü Bakımından Olağanüstü Hal Kanunu 93 2. Olağanüstü Halin Yargısal Denetimi 95 E. OLAĞANÜSTÜ HAL KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ 97 1. 1982 Anayasası Madde 91′deki Düzenleme 97 2. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler 99 a) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerin Unsurlar 99 aa) Şekil ve Usul Unsuru Bakımından 99 bb) Konu Unsuru Bakımından 100 cc) Yetki Unsuru Bakımından 102 dd) Yer ve Süre Unsuru Bakımından 104 b) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerin Anayasaya, Hukuka aykırılığı 105 c) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yargısal Denetimi 111 III.BÖLÜM AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ İLE OLUŞTURULAN STANDARTLARIN TÜRKİYE′DE OLAĞANÜSTÜ HAL ÇERÇEVESİNDEKİ DÜZENLEMELERE, İÇTİHATLARA VE UYGULAMALARA YANSIMASI 1 A. TÜRKİYE VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 1 1. Türkiye Tarafından Sözleşme′nin Onaylanması ve Komisyon′un Bireysel Başvurulan Kabul ve İnceleme Yetkisinin ve Mahkeme′nin Zorunlu Yargı Yetkisinin Tanınması 1 ] 2. Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi′nin Türk Hukukundaki Yeri 15 3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi′nin Doğrudan Uygulanabilirlik Özelliği 12 B. AİHS STANDARTLARININ 1982 ANAYASASI ÇERÇEVESİNDE OLUŞTURULAN OLAĞANÜSTÜ HAL MEVZUATI VE İÇTİHATLARINA ETKİSİ 12′ 1. Genel Olarak 12^ 2. AİHS′nin Olağanüstü Hal Rejimi İçin belirlediği İlkelere Uygunluk Bakımından Denetim (Sözleşmeye Uygunluğun Denetimi) 13C 3. AİHS′nin 15.Maddesi Kapsamındaki Bildirim Yükümlülüğü Gereğince Türkiye′nin AİHS′nin 15.Maddesini Uygulamaya Koyduğuna Dair Yaptığı Bildirimler 133 4. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay′ın AÎHS İlkelerini Doğrudan Temel Aldıkları Kararları 134 C. ANAYASA MAHKEMESİ VE DANIŞTAY İÇTİHATLARINDA OLAĞANÜSTÜ HAL REJİMİ 137 1. Anayasa Yargısı Açısından Olağanüsüt Hal Rejimi 137 a) İnsan Hakları Konusunda Anayasa Yargısının İşlevi 137 b) Anayasa Mahkemesi′nin Olağanüstü Rejim Konusundaki Kararları 139 aa) 1961 Anayasası Dönemi 139 bb) 1982 Anayasası Dönemi 142 aaa) Anayasa′nin 13. Maddesi ve Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri Ölçüsü 143 bbb) Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ölçülülük İlkesi 144 ccc) Anayasa Mahkemesi Kararlarında Anayasa′nın Olağanüstü Yönetim Usullerini Düzenleyen Hükümlerin (m. 119-122) Anlamı 145 2. Danıştay Kararlarında Olağanüstü Hal Kavramı 147 D. TÜRKİYE′DE OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDEKİ UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER ÎLE BÖLGEDEN YAPILAN BAŞVURULAR KARŞISINDA AİHK′NUN VERDİĞİ KABUL EDİLEBİLİRLİK KARARLARINDAN BAZILARI 152 1. Olağanüstü Hal Uygulamasında Yargı Alanındaki Genel Durum ve Savunma Hakkının İhlali 153 2. Basın Özgürlüğü-Sansür 154 3. Sürgün 158 4. İşkence 160 5. Demokratik Kurumlara Yönelik Uygulamalar 165 6. Yargısız İnfazlar ve Güvenlik Güçlerinin Gösterilere Müdahalesi (Ateş Açması) 166 7. Faili Meçhul Cinayetler 169 8. Köy Boşaltmalar-Koruculuk Sistemi 170 9. Olağanüstü Hal Bölgesindeki Uygulamalarla İlgili Yetkililerin Açıklamalarından Örnekler 174 SONUÇ 176 KAYNAKLAR 180