Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan DavalarSayfa Sayısı
:  
1208
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5425-3

275,00 TL

KİTAP HAKKINDA
Uygulamaya yönelik ve içtihat ağırlıklı olarak hazırlanan eserde; arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tanımı, hukuki niteliği, unsurları ve tarafları ile bir başlangıç yapılarak, sözleşmenin şekli ve şekle aykırılığının sonuçları, tarafların borç ve yükümlülükleri, müteahhidin temerrüdü ve sonuçları, ayıplı yapı nedeniyle arsa sahibinin hakları üzerinde durulmuştur.

Ayrıca cezai şart ve zamanaşımı, usule ilişkin kurallar, kanun yolları konularında da detaylı bilgiler verilmiştir. Konu aynı zamanda imar mevzuatı ve imar barışı bağlamında da incelenmiştir. Zengin içeriğinin yanı sıra, önemli olan hususlarda okuyucunun dikkatinin çekilebilmesi amacıyla, dikkat bölümleri tasarımsal olarak vurgulanmıştır. Yargıtay'ın ilgili hukuk daireleri ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından son yıllarda verilmiş emsal nitelikte olan kararlara da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
    Genel Olarak
    Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tanımı, Hukuki Niteliği, Unsurları ve Tarafları
    Sözleşmenin Şekli ve Şekle Aykırılığın Sonuçları
    Tarafların Borç ve Yükümlülükleri
    Müteahhidin Temerrüdü ve Sonuçları
    Ayıplı Yapı Nedeniyle Arsa Sahibinin Hakları
    Cezai Şart ve Zamanaşımı
    Konunun İmar Mevzuatı ve İmar Barışı Bağlamında İncelenmesi
    Çeşitli Konular
    Alacağın Devri ve İnşaat Sözleşmesinden Dönmenin Üçüncü Kişilere Etkisi
    Usule İlişkin Kurallar
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Kısaltmalar  15
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK
I. SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ  17
II. İNŞAAT RUHSATININ ALINMASI  18
III. KAT İRTİFAKININ KURULMASI  20
A. Açıklamalar  20
B. Kat İrtifakının Kurulmasının Şartları  20
IV. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI  22
A. Açıklamalar  22
B. Doğrudan Kat Mülkiyeti Kurulması  22
V. KAT İRTİFAKININ KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMESİ  24
İKİNCİ BÖLÜM
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN
TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, UNSURLARI VE TARAFLARI
I. SÖZLEŞMENİN TANIMI  27
II. SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ  28
III. SÖZLEŞMENİN UNSURLARI  29
A. Arsa Sahibinin Belirli Arsa Paylarının Mülkiyetini Devir Borcu Altına Girmesi  29
B. Müteahhidin Bağımsız Bölümleri Teslim Borcu Altına Girmesi  29
C. Taraflar Arasında Anlaşma  29
VI. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  30
A. Müteahhit (Yüklenici)  30
B. Arsa Sahibi  30
C. Üçüncü Kişi  30
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE ŞEKLE AYKIRILIĞIN SONUÇLARI
I. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ  33
II. ŞEKLE AYKIRILIĞIN SONUÇLARI  37
A. Genel Olarak  37
B. Şekle Aykırılığın İstisnaları  37
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TARAFLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI  41
A. Taahhüt Edilen Bağımsız Bölümü Yapma Borcu  41
B. Taahhüt Edilen Yapıyı Teslim Borcu  42
C. İnşaat Ruhsatını ve Oturma İznini Alma Borcu  43
II. ARSA SAHİBİNİN BORÇLARI  44
BEŞİNCİ BÖLÜM
MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI
I. MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ  47
A. Genel Olarak  47
B. Temerrüdün Şartları  48
1. İnşaatı Yapma Borcu Muaccel Hale Gelmelidir  48
2. Objektif İmkansızlık Hali Bulunmamalıdır  49
3. Müteahhit Tarafından Edim Yerine Getirilmemiş Olmalıdır  50
4. İhtar Yapılmalıdır  50
II. TEMERRÜDÜN SONUÇLARI  52
A. Aynen İfa İle Birlikte Gecikme Tazminatı Talebi  52
B. İfadan Vazgeçip Müsbet Zararın Tazmini Talebi  52
C. Sözleşmeden Dönme ve Menfi Zararın Tazmini Talebi  53
ALTINCI BÖLÜM
AYIPLI YAPI NEDENİYLE ARSA SAHİBİNİN HAKLARI
I. AYIP KAVRAMI  57
A. Genel Olarak  57
B. Ayıp Çeşitleri  57
1. Açık Ayıp  57
2. Gizli Ayıp  58
3. Diğer Ayrımlar  59
4. Eksik İş İle Ayıp Farkı  60
II. AYIP HALİNDE ARSA SAHİBİNİN HAKLARI  60
A. Genel Olarak  60
B. Sözleşmeden Dönme  61
C. İşin Bedelinde İndirim Yapılması  61
D. Tazminat İsteme Hakkı  62
YEDİNCİ BÖLÜM
CEZAİ ŞART VE ZAMANAŞIMI
I. CEZAİ ŞART  63
II. ZAMANAŞIMI  64
A. Açık Ayıplarda Zamanaşımı Süresi–Hak Düşürücü süre  64
B. Gizli Ayıplarda Zamanaşımı Süresi  65
C. Yapı Denetiminden Doğan Sorumluluk  65
D. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  65
SEKİZİNCİ BÖLÜM
KONUNUN İMAR MEVZUATI VE
İMAR BARIŞI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
I. GENEL OLARAK  67
II. İMAR KANUNU’NUN KAPSAMI  67
III. İMAR PLANLARI VE ÇEŞİTLİ TANIMLAR (M.5)  67
IV. İFRAZ VE TEVHİD İŞLERİ (M. 15)  69
V. TESCİL VE ŞUYUUN İZALESİ (M. 16)  69
VI. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ (M. 18)  70
VII. YAPI VE YAPI İLE İLGİLİ ESASLAR  72
A. Yapı (m.20)  72
B. Yapı Ruhsatiyesi (m.21)  72
C. Ruhsat Alma Şartları (m. 22)  73
D. Geliştirme Alanlarında Yapı Ruhsatı (m. 23)  73
E. Kamuya Ait Yapı ve Tesisler İle Sanayi Tesislerinde Ruhsat (m. 26)  75
F. Köylerde Yapılacak Yapılar ve Uyulacak Esaslar (m. 27)  76
VIII. İMAR BARIŞINA İLİŞKİN HÜKÜMLER  77
A. Genel Olarak  77
B. Yargıtay Kararları Bağlamında İmar Barışının Değerlendirilmesi  80
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÇEŞİTLİ KONULAR
I. OLUMSUZ (MENFİ) ZARAR  83
II. OLUMLU (MÜSBET) ZARAR  83
III. TAZMİNAT KARŞILIĞI FESİH  84
IV. MANEVİ TAZMİNAT  85
V. FAİZ  85
VI. MUNZAM ZARAR  86
VII. ÖZEL HALLER  86
A. Eksik İşler ve Bedeli  86
B. Sözleşme Dışı Yapılan İşler  87
1. Sözleşmesiz İşler  87
2. Sözleşme Fazlası İşler  87
3. Sözleşmesiz ve Sözleşme Fazlası İşlerde Zamanaşımı  87
ONUNCU BÖLÜM
ALACAĞIN DEVRİ VE İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN
DÖNMENİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ
I. GENEL OLARAK  89
II. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ALACAĞIN DEVRİ  91
ONBİRİNCİ BÖLÜM
USULE İLİŞKİN KURALLAR
I. GÖREVLİ MAHKEME  93
A. Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olması  93
B. Tüketici Mahkemesinin Görevli Olması  94
C. Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olması  96
II. YETKİLİ MAHKEME  97
A. Genel İlkeler  97
B. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yetkili Mahkeme  98
III. YARGILAMA GİDERLERİ VE HARÇLAR  102
A. Yargılama Harçları  102
B. Yargılama Giderleri  102
C. Vekâlet Ücreti  106
ONİKİNCİ BÖLÜM
KANUN YOLLARI
I. OLAĞAN KANUN YOLU  107
A. İstinaf  107
1. İstinaf Edilebilen Kararlar  107
2. İstinaf Kanun Yolunda Yapılamayacak İşlemler  108
3. İstinaf Sebepleri  108
4. İstinaf Başvurusu ve Süresi  108
5. Elektronik Ortamda İstinaf Başvurusu  109
6. İstinaf Yolundan Feragat  110
7. İstinaf Dilekçesi  110
8. İstinaf Yoluna Başvurmanın İcra Dosyasına Etkisi  112
9. İstinaf Dilekçesinin Reddi  112
10. İstinaf İncelemesi  112
11. İstinaf Kanun Yolunda Ön İnceleme Aşaması  114
12. Tahkikat Aşaması  116
13. Kararın Verilişi ve İçeriği  116
14. İstinaf İncelemesi Sonunda Verilebilecek Karar Türleri  117
B. Temyiz  119
1. Temyiz Edilebilen Kararlar  119
2. Temyiz Edilemeyecek Olan Kararlar  120
3. Temyiz Sebepleri  121
4. Temyiz Yoluna Başvurabilecek Kişiler  122
5. Temyize Başvuru ve Cevap Süresi  122
6. Temyiz Yoluna Başvurma Hakkından Feragat  123
7. Temyiz Dilekçesi  123
8. Temyizin İcraya Etkisi  124
9. Temyiz İncelemesi  124
10. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilebilecek Karar Türleri  125
II. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU  128
YARGITAY DAİRE KARARLARI  131
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU  1193
Yararlanılan Kaynaklar  1205
Kavram Dizini  1207