Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Anonim Ve Limited Şirketlerde Hisse Haczi Ve Paraya Çevrilmesi

Anonim Ve Limited Şirketlerde Hisse Haczi Ve Paraya Çevrilmesi

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
522
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-4446-07-0

180,00 TL

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖREANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİMurat DÖNMEZ- Anonim Şirket Hisselerinin Haczi Ve Paraya Çevrilmem

- Kavramların Tanımı Ve Açıklanması

- Çıplak Payın Haczi Ve Paraya Çevrilmesi

- Kıymetli Evraka Bağlanmış Anonim Şirket Hisselerinin Haczi Ve Paraya Çevrilmesi

- Kaydileştirilmiş Hisse Senetlerinin Haczi Ve Paraya Çevrilmesi

- Katılma Hakkının Haczi

- Payın(Hissenin)Haczinin,Özellikle Oy Hakkının Kullanımı Ve Ttk.'Nda Yer Alan Diğer Bazı Düzenlemelere Tesiri İle Ttk.'Nda Yer Alan Düzenlemelerin De Takip Hukuku Karşısındaki Etkisi

- Limited Şirketlerde Hisse Haczi Ve Paraya Çevrilmesi

- Kavramların Tanımı İle Limited Şirketlerin Yapısı Ve Özellikleri

- Limited Şirketlerde Hisse(Pay)Haczi

- Feshi İhbar Ve Hukuki Sonuçları

- Ttk'nda Alan Bazı Düzenlemelerin Cebri İcra Karşısındaki Durumu Ve Bu Düzenlemelerin Takip Hukukuna EtkisiÖnsöz................................................................................................................. V

İçindekiler.......................................................................................................... VII

Kısaltmalar ........................................................................................................ XVIII. BÖLÜM

ANONİM ŞİRKET HİSSELERİNİN HACZİ ve

PARAYA ÇEVRİLMESİI. GİRİŞ....................................................................................................... 1

II. KAVRAMLARIN TANIMI ve AÇIKLANMASI ................................ 2

1. Pay Kavramı................................................................................ ..... 2

2. Payın İfade Ettiği Anlamlar......................................................... ..... 4

2.a. Sermaye Birimi Olarak Pay .................................................... 4

2.b. Pay Sahipliği Mevkii Olarak (Hakların ve Borçların

Bütünü Olarak) Pay Kavramı.................................................. 7

2.c. Hisse Senedi Anlamında Pay .................................................. 9

3. Hisse Senedi Kavramı.................................................................. .... 10

3.a. Hisse Senetlerinin Şekli ........................................................ 12

3.b. Hisse Senetlerinin Türleri........................................................ 13

3.b.a. Hamiline Yazılı Hisse Senetleri ................................... 13

3.b.b. Nama Yazılı Hisse Senetleri......................................... 16

3.b.b.a. Gerçek Nama Yazılı Hisse Senetleri .............. 19

3.b.b.b. Bağlı Nama Yazılı Hisse Senetleri ................. 19

3.b.c. Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetleri .................................. 22

3.b.ç. Bedelli ve Bedelsiz Hisse Senetleri ............................. 28

3.b.d. Primli ve Primsiz Hisse Senetleri ................................ 29

3.b.e. Nakit Karşılığı ve Ayni Sermaye Karşılığı Çıkarılan

Hisse Senetleri.......................................................... ... 31

3.b.f. Kurucu İntifa Senetleri................................................. 31

3.b.g. Oydan Yoksun Hisse Senetleri ..................................... 36

VII

4. Çıplak Pay Kavramı.......................................................................... 39

5. Ortaklık Ana Sözleşmesi................................................................... 40

6. Kotasyon....................................................................................... .... 41

7. Resmi Müzayede............................................................................... 41

8. Rüçhan Hakkı.................................................................................... 41

9. Apel................................................................................................... 44

10. Pay Kuponu....................................................................................... 45

11. Talon.................................................................................................. 46

12. Amortisman....................................................................................... 46

13. Yedek Akçe........................................................................................ 47

14. Emisyon Primi................................................................................... 54

15. Yeniden Değerleme........................................................................... 54

16. Kâr Payı Hakkı.................................................................................. 56

17. Hazırlık Dönemi Faizi....................................................................... 64

18. Tasfiye Payı Hakkı............................................................................. 66

19. Pay Defteri......................................................................................... 67

20. İlmühaber........................................................................................... 20

21. Esas Sermaye..................................................................................... 73

22. Kayıtlı Sermaye................................................................................. 79

23. Şartlı Sermaye.................................................................................... 83

24. Sermaye Azaltımı............................................................................... 84

25. Ödenmiş Sermaye.............................................................................. 85

26. Ortaklık Malvarlığı............................................................................. 86

27. Öz Sermaye........................................................................................ 86

28. Envanter.............................................................................................. 87

29. Gelir Tablosu...................................................................................... 87

30. Bilânço................................................................................................ 87

III. ÇIPLAK PAYIN HACZİ ve PARAYA ÇEVRİLMESİ....................... 92

A. ÇIPLAK PAYIN HACZİ................................................................ 92

A1. Haciz Kavramı ve Genel Açıklamalar...................................... 92

A.2. Çıplak Payın Haczine İlişkin Haciz Usulleri ........................... 93

A.2.a. Genel Açıklama............................................................. 93

A.2.a.1. Çıplak Payın Haczine İlişkin Olarak

YTTK.’nda Yer Alan Düzenleme................... 100

A.2.b. Haciz İhbarnamesi Ya da Haciz Müzekkeresi

Tebliği ile Çıplak Payın Haczi ...................................... 100

A.2.c. Mahallinde Bizzat Memur Vasıtası ile Çıplak Payın

Haczi.............................................................................. 104

A.3. Haczin Borçluya Bildirimi ....................................................... 107

A.4. Çıplak Payın Kıymet Takdiri.................................................... 107

A.5. Hisse Senetlerinde Değer Kavramı ve Çeşitli

Görünümleri.............................................................................. 108

A.5.a. Nominal Değer.............................................................. 108

A.5.b. Defter Değeri................................................................. 109

A.5.c. Tasfiye Değeri................................................................ 110

A.5.ç. Piyasa (Pazar, Borsa) Değeri......................................... 111

A.5.d. İşleyen Teşebbüs Değeri ............................................... 112

A.5.e. Gerçek Değer................................................................. 113

A.5.e.1. Gerçek Değeri Etkileyen Unsurlar................. 114

A.5.e.1.a. Genel Açıklama ............................. 114

A.5.e.1.b. Good will Kavramı........................ 116

A.5.e.1.c. Entelektüel Sermaye Kavramı....... 118

A.5.e.2. Muhammen Bedel Olarak Baz Alınacak

Gerçek Değerin Belirlenmesinde

Kullanılan Genel Yöntemler .......................... 123

A.5.e.2.a. Düzeltilmiş Defter Değeri

Yöntemi ....................................... 124

A.5.e.2.b. İskonto Edilmiş Nakit Akımları

Yöntemi ....................................... 126

A.6. Kıymet Takdir İşlemine İtiraz .................................................. 127

A.7. Çıplak Pay Haczinde Haczin Kapsamı .................................... 127

A.8. Çıplak Payı Haczeden Alacaklının Sadece Kâr Payını

Haczeden Alacaklı Karşısındaki Durumu ................................ 131

B. ÇIPLAK PAYIN PARAYA ÇEVRİLMESİ.............................................. 131

B.1. Paraya Çevirme Kavramı................................................................... 131

B.2. Paraya Çevirme Yöntemleri............................................................... 134

B.2.a. Açık Artırma ile Paraya Çevrilme.......................................... 134

B.2.a.1. Açık Artırma Kavramı ............................................ 134

B.2.a.2. Paraya Çevirme (Satış) Talebinde

Bulunma Hakkının Kazanılması............... 135

B.2.a.3. Paraya Çevirme (Satış) Talebinde

Bulunma Süresi......................................... 140

B.2.a.4. Satış İsteme Süresinin İşlemeyeceği

Haller......................................................... 145

B.2.a.4.a. Geçici (Muvakkat) Haciz ve

İhtiyati Haciz Hali ................... 145

B.2.a.4.b. Taksitle Ödeme Hali ................ 148

B.2.a.4.c. İstihkak Davası Hali ................ 149

B.2.a.4.ç. Fevkalade Mühlet .................... 151

B.2.a.4.d. Fevkalade Hallerde Tatil .......... 152

B.2.a.4.e. İflâsın Açılması Durumunun

Satış İsteme Sürelerine Etkisi.. 152

B.2.a.4.f. İcra Mahkemesince Takibin

Talikine Karar Verilmesinin

Satış İsteme Süresine Etkisi..... 153

B.2.a.5. Satış Talebinde Bulunabilecek Olanlar.... 154

B.2.a.6. Paraya Çevirme (Satış) Talebinin Şekli..... 161

B.2.a.7. Paraya Çevirme (Satış) İşleminin

Gerçekleştirilme Süresi............................ 170

B.2.a.8. Paraya Çevirme (Satış) Talebinin Geri

Alınması ................................................. 173

B.2.a.9. Satışı Gerçekleştirecek Yetkili İcra

Dairesi ve Görevliler................................ 175

B.2.a.10.Açık Artırma Suretiyle Satışın İlanı......... 178

B.2.a.11.Artırma Şartnamesi................................... 191

B.2.a.12.Artırmaya İştirak Edebilecek Kişiler ....... 194

B.2.a.13.Açık Artırma Suretiyle Satışın

Gerçekleştirilmesi ..................................... 205

B.2.a.13.a. Açık Artırma Süreci ile

İlgili Genel Açıklamalar ......... 205

B.2.a.13.a.1.Birinci Artırma.... 215

B.2.a.13.a.2. İkinci Artırma ..... 216

B.2.a.14. İhale Tutanağının Tanzimi....................... 218

B.2.a.15. Satış Bedelinin Ödenmesi ....................... 220

B.2.a.16. Hissenin İhale Alıcısı Adına Tescili ........ 224

B.2.a.17. Payın Mülkiyetinin İhale Kararı ile

İhale Alıcısına Geçmesinin Sonuçları .... 225

B.2.a.18. İhale Bedelinin Ödenmemesi ve Hukuki

Sonuçları ................................................. 228

B.2.a.19. İhalenin Feshi .......................................... 241

B.2.a.19.a. Genel Açıklamalar................ 241

B.2.a.19.b. İhalenin Feshi Sebepleri ....... 242

B.2.a.19.b.1. Artırmaya

Hazırlık

Aşamasında

Yapılan

Yolsuzluklar ..... 242

B.2.a.19.b.2. Artırma

Sürecinde

Yapılan Kanuna

Aykırı İşlemler. 243

B.2.a.19.b.3. Alıcının Malın

Esaslı

Niteliklerinde

Esaslı Hataya

Düşürülmesi .... 243

B.2.a.19.b.4. İhaleye Fesat

Karıştırılması... 244

B.2.a.19.c. Görevli ve Yetkili Mahkeme... 246

B.2.a.19.d. İhalenin Feshini Talep Süresi . 247

B.2.a.19.e. İhalenin Feshini İsteyebilecek

Kişiler ..................................... 251

B.2.a.19.f. İhalenin Feshinde Yargılama

Usulü....................................... 256

B.2.a.19.g. İhalenin Feshi Davasında İcra

Mahkemesi Tarafından Verilen

Karara Karşı Müracaat

Edilecek Kanun Yolları.......... 259

B.2.a.19.g.1. Temyiz Yoluna

Başvurulması ... 259

B.2.a.19.g.2. Karar Düzeltme. 259

B.2.a.19.g.3. Yargılamanın

İadesi Yoluna

Başvurulması... 259

B.2.a.19.g.4. Kanun Yararına

Temyiz ................ 263

B.2.a.19.ğ. İcra Mahkemesinin Fesih

Talebi Hakkında Verdiği

Kararın Kesinleşmesi .............. 263

B.2.b. Çıplak Payın Pazarlık Suretiyle Satışı....................... 264

B.2.b.1. Genel Açıklamalar ...................................... 264

B.2.b.2. Satış Talebinin Süresi ................................. 273

B.2.b.3. Satış Talebi Üzerine İcra Müdürünün

Yapacağı İşlemler ....................................... 273

B.2.b.4. Pazarlık Suretiyle Satışın İlânı ................... 275

B.2.b.5. Pazarlık Suretiyle Satışta İhale Süreci........ 276

B.2.b.6. Pazarlık Suretiyle Satışta İhale Bedelinin

Ödenmesi..................................................... 277

B.2.b.7. Pazarlık Suretiyle Satışta İhale Bedelinin

Ödenmemesi................................................ 278

B.2.b.8. Pazarlık Suretiyle Satışta Mülkiyetin

Kazanılması ................................................ 279

B.2.b.9. Pazarlık Suretiyle Satışta Zapta ve Ayıba

Karşı Tekeffül ............................................. 280

B.2.b.10.İhalenin Feshine İlişkin Şikâyet Süresi ve

Görevli Merci.............................................. 281

IV. KIYMETLİ EVRAKA BAĞLANMIŞ ANONİM ŞİRKET

HİSSELERİNİN HACZİ ve PARAYA ÇEVRİLMESİ....................... 283

A. İLMÜHABERLERİN HACZİ ve PARAYA ÇEVRİLMESİ...... 283

A.1. İlmühaberlerin Haczi.............................................................. 283

A.2. İlmühaberlerin Paraya Çevrilmesi ......................................... 286

B. HİSSE SENETLERİNİN HACZİ ve PARAYA ÇEVRİLMESİ .. 287

B.1. Borsada İşlem Görmeyen Şirketlerin Çıkarmış Olduğu Hisse

Senetlerinin Haczi ve Paraya Çevrilmesi .............................. 287

B.1.a. Borsada İşlem Görmeyen Şirketlere Ait Hisse

Senetlerinin Haczi ..................................................... 287

B.1.a.1. Haczin Kapsamı.......................................... 292

B.1.a.2. Haczedilen Hisse Senetlerinin Değer

Tespiti.......................................................... 294

B.1.b. Haczedilen Hisse Senetlerinin Paraya Çevrilmesi .... 295

B.1.c. Hisse Senetlerinin İhale Alıcısına Teslimi ve Ciro

Meselesi...................................................................... 295

B.2. Hisse Senetlerinin Satışı Durumunda KDV Yükümlülüğü .............. 297

C. HİSSE SENETLERİNİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR ELİNDE

BULUNMASI VEYA BANKA KİRALIK KASASI İÇERİSİNDE

MUHAFAZA EDİLMESİ HALİNDE HACZİ VE

UYGULANACAK HACİZ USULLERİ............................................... 298

C.1. Borçluya Ait Hisse Senetlerinin Üçüncü Kişi Elinde Bulunması

Halinde Hisse Senetlerinin Haciz İhbarnamesi (İİK. m.89) Yolu

ile Haczi............................................................................................. 298

C.2. Banka Kiralık Kasası İçerisinde Bulunan Hisse Senetlerinin Haczi.. 302

D. ZİLYETLİĞİN HAVALESİ YOLU İLE HİSSE SENETLERİNİN

DEVRİNİN TAKİP HUKUKUNA ETKİSİ......................................... 304

V. KAYDİLEŞTİRİLMİŞ HİSSE SENETLERİNİN HACZİ ve

PARAYA ÇEVRİLMESİ........................................................................ 306

1. Kaydi Sistem Hakkında Genel Açıklamalar ..................................... 306

1.a. Kaydi Sistemin Amacı........................................................... ... 307

1.b. Kaydi Sistemin Kuralları.......................................................... 308

1.c. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) .............................................. 309

1.ç. Merkezi Kayıt Kuruluşunun Görevleri ..................................... 310

1.d. MKK Kayıtlarının Niteliği........................................................ 310

2. Kaydileştirilmiş Hisse Senetlerinin Haczi ........................................ 314

3. Kaydileştirilmiş Hisse Senetlerinin Paraya Çevrilmesi .................... 315

3.1. Kaydileştirilmiş Hisse Senetlerinin İcra Müdürlüğü

Tarafından Paraya Çevrilmesi................................................... 315

3.1.a. Kaydileştirilmiş ve Borsada İşlem Gören Hisse

Senetlerinin Satışa Esas Muhammen Bedelinin

Tespiti............................................................................. 316

3.2. Kaydileştirilmiş ve Borsada İşlem Gören Hisse

Senetlerinin İMKB’de Resmi Müzayede ile Paraya

Çevrilmesi.................................................................................. 317

VI. KATILMA HAKKININ HACZİ............................................................ 319

VII. PAYIN (HİSSENİN) HACZİNİN, ÖZELLİKLE OY HAKKININ

KULLANIMI ve TTK.’NDA YER ALAN DİĞER BAZI

DÜZENLEMELERE TESİRİ İLE TTK.’NDA YER ALAN

DÜZENLEMELERİN DE TAKİP HUKUKU KARŞISINDAKİ

ETKİSİ...................................................................................................... 320

1. Payın (Hissenin) Haczedilmesi Halinde “Oy Hakkı”nın Tahdide

Uğraması ve Kim Tarafından Kullanılacağı Sorunu......................... 320

2. Türk Ticaret Kanunu’nda Öngörülen Devir Yasağının Takip

Hukukuna Etkisi................................................................................. 332

2.a. Yürürlükteki Mevzuat Açısından.............................................. 332

2.b. Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre ......................................... 343

3. Karşılıkları Tamamen Ödenmemiş Hisse Senetlerinin İhale

Alıcısına Getirdiği Yükümlülük (TTK. Madde 419) ........................ 344

4. Haciz Alacaklısının Rüçhan Hakkı Kullanımı .................................. 347

5. İhale Alıcısı Açısından İhalenin Kesinleşmesi Sürecine Kadar

Rüçhan Hakkının Kullanılması Durumu........................................... 352

6. Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Satın Alma Yasağı

(TTK. m.329) ve Bunun Takip Hukukuna Etkisi.............................. 355

6.a. Yürürlükteki Mevzuat Açısından.............................................. 355

6.b. Yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre ....................... 363

7. Ayın Karşılığı Payların Devir Yasağının (TTK. m.404) Takip

Hukukuna Etkisi................................................................................. 364

8. Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Iskat Prosedürünün

Takip Hukukuna Etkisi....................................................................... 369

9. Anonim Şirketlerin Haklı Nedenlerle Feshinin Takip Hukukuna

Etkisi................................................................................................... 376

10. Payın Haczedilmiş Olmasının Azınlık Haklarının Kullanımına

Etkisi................................................................................................... 379

11. Türk Ticaret Kanunu’nun 313. Maddesinin Takip Hukukuna Etkisi

ile Hisse Senetlerinin Haczinin TTK. m.313 Gereğince Tevdi

(Rehin) Edilecek Hisse Senetlerinin Teminat Vasfını Ortadan

Kaldırması.......................................................................................... 381II. BÖLÜM

LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE HACZİ ve PARAYA

ÇEVRİLMESİ

I. GİRİŞ........................................................................................................ 385

II. KAVRAMLARIN TANIMI İLE LİMİTED ŞİRKETLERİN

YAPISI ve ÖZELLİKLERİ.................................................................... 386

1. Limited Şirketin Tanımı...................................................................... 386

2. Limited Şirkette Pay Kavramı............................................................ 387

3. Payın Devri......................................................................................... 391

III. LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE (PAY) HACZİ .............................. 394

1. Genel Açıklamalar.............................................................................. 394

2. Payın (Hissenin) Haczi Prosedürü .................................................... 400

3. Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Limited Şirket Hisselerinin

Haczi ve Paraya Çevrilmesi............................................................... 402

IV. FESHİ İHBAR ve HUKUKİ SONUÇLARI ........................................ 408

1. Genel Açıklamalar.............................................................................. 408

2. Feshi İhbar Süresi............................................................................... 409

3. Feshi İhbar Talebi İçin Haczin Kesinleşmiş Olması Şartı ................ 409

4. Feshi İhbar Talebinin Muhatabı......................................................... 411

5. Feshi İhbarın Şekli............................................................................. 412

6. Fesih Davası....................................................................................... 412

6.a. Fesih Davasının Açılma Süresi................................................. 413

7. Feshi İhbardan Rücu.......................................................................... 414

8. Şirketin Feshini Önleyen Durumlar .................................................. 415

8.1. Genel Açıklamalar..................................................................... 415

8.2. Şirket Veya Ortakların Takibatta Bulunan Alacaklının

Haklarını Ödemesi (TTK. m.523 f.1. b.1) ................................ 417

8.3. Haczedilen Payın İcra Müdürlüğü Tarafından Açık Artırma

Yolu ile Satılmasına ve İhale Alıcının Şirkete Ortak Olarak

Girmesine Diğer Bütün Ortaklar Tarafından Muvafakat

Edilmesi (TTK. m.523 f.1 b.2) ................................................. 419

8.3.a. Payın (Hissenin) Kıymet Takdiri ................................... 423

8.4. Haczedilen Payın Bütün Ortaklarla ve İcra Müdürlüğünün

Muvafakatiyle Başka Bir Ortak Ya da Üçüncü Şahıs

Tarafından Devralınması (TTK. m.523 f.1 b.3)........................ 424

8.5. Esas Sermayenin Çoğunluğunu Temsil Eden Ortakların Sayı

İtibariyle Çoğunluğunun Aleyhinde Takip Yapılan Ortağın

Koymuş Olduğu Sermayenin Gerçek Bedelini Alarak

Şirketten Çıkarılmasına Karar Vermesi (TTK. m.523 f.1 b.4) .. 426

9. Limited Şirketin Tasfiyesi.................................................................. 430

9.1. Tasfiyeye Hâkim Olan İlkeler................................................... 430

9.2. Tasfiye Halindeki Limited Şirketin Tüzel Kişiliği ................... 434

9.3. Tasfiye Sırasında Organların Durumu ...................................... 435

9.4. Tasfiye Memurlarının Atanması ............................................... 435

9.5. Tasfiye Memurlarının Görev ve Yetkileri ................................. 436

9.6. Tasfiye Memurlarının Alacakları Ücret .................................... 437

9.7. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu.......................................... 438

9.8. İlk Envanter ve Bilânçonun Hazırlanması................................ 438

9.9. Alacaklıların Çağrılması............................................................ 439

9.10. Aktiflerin Paraya Çevrilmesi .................................................... 440

9.11.Tasfiye Memurlarının Gerçekleştireceği İhalelerin Niteliği..... 441

9.12. Borçların Ödenmesi................................................................... 441

9.13.Mahkemeden Şirketin İflâsının İstenmesi ................................ 442

9.14.Tasfiye Sonucu Dağıtma............................................................ 444

9.15. Borçlu Ortağın Tasfiye Payının Tespiti .................................... 444

9.16. Şirket Unvanının Sicilden Terkini ............................................ 445

V. TTK’NDA YER ALAN BAZI DÜZENLEMELERİN CEBRİ

İCRA KARŞISINDAKİ DURUMU ve BU DÜZENLEMELERİN

TAKİP HUKUKUNA ETKİSİ............................................................... 445

1. Haczedilen Paya İlişkin “Oy Hakkı”nın Kullanımı Sorunu ............. 445

2. Limited Şirketlerde Ayın Karşılığı Payların Takip Hukukuna Etkisi .. 447

3. Limited Şirketin Kendi Paylarını İktisap Yasağı ............................... 448

3.a. Yürürlükteki Mevzuata Göre.................................................... 448

3.b. Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre .......................................... 451

4. Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılmanın Takip Hukuku Alanındaki

Sonuçları ile Payın Haczinin Çıkma ve Çıkarılmaya Etkisi ............. 451

4.a. Ortaklıktan Çıkma..................................................................... 451

4.b. Ortaklıktan Çıkarma (Çıkarılma).............................................. 455

4.c. Çıkma ve Çıkarılmada Ayrılma Payının Hesaplanma Anı ve

Değerinin Belirlenmesi.............................................................. 457

4.c.1. Ayrılma Payının Hesaplanma Anı.................................. 457

4.c.2. Ayrılma Payının Hesaplanma Biçimi............................. 459

5. Ortağın Sermaye Borcunda Temerrüdü İle Bunun Şirketler

Hukuku ve Takip Hukuku Nezdindeki Sonuçları ............................. 460KAYNAKÇA..................................................................................................... 466