Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisabının Vergisel Sonuçları

Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisabının Vergisel Sonuçları

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
155
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-4823-51-2

50,00 TL

YAZAR HAKKINDA

1981 yılında İstanbul'da doğan Can Sözer, 1999 yılında Eyüboğlu Lisesi'nden, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nden mezun olmuştur. 2004 yılında Ernst&Young Türkiye vergi bölümünde profesyonel çalışma hayatına başlamıştır. Vergi denetimi, dolaylı vergiler alanında danışmanlık, şirket satın almaları ve yapılandırmaları öncesi danışmanlık ve inceleme çalışmalarında bulunmuştur. 2009-2012 yılları arasında Ernst&Young Türkiye'nin eğitim ve seminer biriminden sorumlu müdürü olarak görev almış, bu kapsamda çeşitli eğitimler vermiştir.

2012 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Muhasebe Denetimi" yüksek lisans programını bitirmiştir. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun vergi uygulamalarına ve kurumsal yönetim ilkelerine yönelik etkileri üzerinde çeşitli inceleme ve araştırmalarda bulunmuştur.

2007 yılında SMMM unvanını kazanmıştır ve istanbul 5MMM Odası'na bağlı olarak çalışmaktadır.

Halen Ernst & Young Türkiye Vergi Bölümü'nde kıdemli müdür olarak görev yapmaktadır.

 

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

 

Ülkemizin hisse senedi piyasasının son dönem gelişmeleri incelendiğin­de, şirketlerin kendi paylarını iktisap uygulamasına başvurmaya başladıkları görülmektedir.

  Anonim şirketlerin gerek kendi paylarını iktisap etmeleri gerek bu payları yeniden satışa konu etmeleri işlemlerinin vergilendirilmesini ele al­dığımız kitabımızın ilk baskısı kısa sürede tükendi. Konuyla ilgili güncel gelişmeler ve okurların teveccühü genişletilmiş ve gözden geçirilmiş ikinci baskının sunulması gereğini ortaya çıkardı.  

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan "Geri Alman Paylar Tebliği" 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor. Söz konusu tebliğ ile mevcut durumda SPK'nm 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı Kurul İlke Kararı ile düzenlenen halka açık anonim şirketlerin kendi paylarını satın alması veya rehin olarak kabul etmesine ilişkin esaslar yeniden düzenlendi.

 

Yapılan yeni düzenlemelere rağmen; uygulamada yaşanan tereddütler devam ediyor. Bu kapsamda, yaşanan tereddütlere bir nebze olsun çözüm önerilerinde bulunabilmek amacıyla kitabın ikinci baskısında konuya ilişkin ek değerlendirmelere yer verildi.

 

İkinci baskıda ayrıca, halka açık anonim şirketlerin kendi hisselerini ik­tisabı sırasında banka ve aracı kurumların Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci maddesi uyarınca olası tevkifat sorumluluğu da ele alındı.

 

Son olarak, şirketlerin kendi hisselerini iktisabına yönelik üzerinde du­rulması gereken diğer bir husus olan "hisse değişimi" müessesesi de ikin­ci baskıda yer aldı. Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamındaki hisse değişimi işleminde; bir anonim şirketin kendi paylarım iktisap ederek hisse değişi­minde kullanması hususu 6762 Sayılı TTK'nın yürürlükte olduğu dönemde sürekli tartışılmıştır. Bu konunun 6102 Sayılı TTK hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi bu açıdan önem arz etmektedir.

 

Bu kitap vesilesiyle; okul ve çalışma hayatımda özverisi ve desteği ile hep yanımda olan, sevgisini, heyecanını ve gururunu her defasında ailesiyle paylaşan sevgili annem F. Ümran Sözer'e sonsuz teşekkür ederim. Hayatını ailesine adayan ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan; öğrenim hayatımda başarılı olmamı, mesleğimi icra etmemi ve bu kitabı hazırlamamı sağlayan babam Cevat Sözer'in aziz hatıralarına ebedi minnet ve şükranlarımı suna­rım. Hep çok şanslı ve ayrıcalıklı olduğumu hissetmemi sağlayan sevgili kardeşim Pınar Sözer'e sonsuz sevgisi için teşekkür ederim.  
Vergi ve hukuk dalındaki bilgi birikiminin yanı sıra; analitik ve eleştirel bakış açısıyla çalışmalarımın çok yönlü ele alınmasında ve güncellenerek genişletilmesinde pay sahibi olan sevgili eşim V. Didem Sözer'e; sevgisi, desteği ve anlayışı için şükranlarımı sunarım.   Eserin oluşması sürecinde çok değerli bilgi, tecrübe ve öngörülerin­den faydalandığım kayınpederim İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi E. Başkanı Sayın Ercan Erdem'e tüm yardımları için teşekkür ederim.  

Bu baskının hazırlanmasında özenli çalışmaları için Vedat Kitapçılık ai­lesinin tüm çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.

 

Çalışmanın uygulayıcılara faydalı olmasını temenni ederim. İstanbul, Temmuz 2014

Can SÖZER

e-posta: can.sozer@tr.ey.com

İÇİNDEKİLER

 

İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ..................................................................... V

ÖNSÖZ........................................................................................... VII

KISALTMALAR......................................................................... XIII

 1. GENEL OLARAK ANONİM ŞİRKETLERİN KENDİ
  PAYLARINI İKTİSABI............................................................... 1
 2. TİCARET HUKUKU'NUN İLGİLİ DÜZENLEMELERİ.......... 5
 
 1. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri................................ 5
 2. Avrupa Birliği Konseyi'nin Konuya İlişkin

Yönergesi'ndeki Hükümler....................................................... 13

 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri.............................. 17
 2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Konuya İlişkin Kararı ve
  Tebliğindeki Hükümler............................................................. 24

3.  VERGİ KANUNLARINDAKİ İLGİLİ DÜZENLEMELER..... 33

3.1.  Gelir Vergisi Kanunu............................................................... 33

 1. Gelir Vergisinin Konusu................................................. 33
 2. Menkul Sermaye İratları................................................ 35
 3. Diğer Kazanç ve İratlar................................................. 38
 4. Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesinde

Vergi Kesintisi Uygulamaları                                           39

3.2.  Kurumlar Vergisi Kanunu........................................................ 42

3.2.1. Kurumlar Vergisinin Konusu........................................... 42  

 1. İştirak Kazançları İstisnası.............................................. 44
 2. İştirak Hissesi Satış Kazançları İstisnası.......................... 45
 3. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç
  Dağıtımı Hükümleri........................................................ 46
 4. KVK Kapsamındaki Hisse Değişimlerinde Anonim
  Şirketlerin Kendi Paylarını İktisabı................................... 49
4.  MUHASEBE VE FİN ANSAL RAPORLAMA ESASLARI...... 55
 1. Uluslararası Muhasebe Standartları........................................... 55
 2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun İlgili Düzenlemeleri...................... 56
 3. Türkiye Muhasebe Standartları................................................. 57
 4. Vergi Usul Kanunu'nun İlgili Hükümleri.................................... 58
 
 1. Tekdüzen Hesap Planı................................................... 58
 2. Değerleme Hükümleri................................................... 59
 
 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun İlgili Hükümleri................. 60
 2. Taslak Haldeki TMS Hesap Planı Uygulama

Genel Tebliği'ndeki İlgili Açıklamalar......................................... 62

5.   ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARI İKTİSABI
İŞLEMİNİN MAHİYETİ VE SONUÇLARI.............................. 65

5.1.  İktisap İşleminin Sermaye Azaltımı Olarak
Değerlendirilmesi..................................................................... 67

 1. Genel Olarak Sermaye Azaltımı...................................... 67
 2. Sermaye Azaltımının Vergisel Yönden
  Değerlendirmesi............................................................ 72

5.2.  İktisap İşleminin Kar Dağıtımı Olarak Değerlendirilmesi............. 79

 1. Genel Olarak Kar Dağıtımı............................................. 79
 2. Kar Dağıtımının Vergisel Yönden Değerlendirmesi.......... 84

5.3.  İktisap İşleminin Menkul Kıymet Alım-Satımı Olarak
Değerlendirilmesi................................................................... 101

5.3.1. Genel Olarak Menkul Kıymet Alım-Satımı..................... 101


5.3.2. Menkul Kıymet Alım-Satımmın Vergisel Yönden

Değerlendirmesi.......................................................... 105

6.  GENEL DEĞERLENDİRME................................................... 115

6.1.  İktisap ve Ayrıca Yeniden Satış İşlemlerinin
Vergilendirilmesi.................................................................... 115

 1. Anonim Şirket Yönünden Değerlendirme...................... 122
 2. Gelir Vergisi Mükellefi Pay Sahipleri Yönünden
  Değerlendirme............................................................ 131
 3. Kurumlar Vergisi Mükellefi Pay Sahipleri Yönünden
  Değerlendirme............................................................ 134

6.2.  Örnek Uygulama: İktisap ve Ayrıca Yeniden Satış
İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi............................................ 136

 1. Kendi Paylarını İktisap Eden Anonim Şirketin
  Muhasebe Kayıtları..................................................... 136
 2. Paylarını Anonim Şirkete Satan Kurumun

Muhasebe Kayıtları..................................................... 141

7. SONUÇ........................................................................................ 143

KAYNAKÇA.................................................................................. 153