Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Anonim Ortaklıkta Müdürler Ve Hukuki Sorumlulukları

Anonim Ortaklıkta Müdürler Ve Hukuki Sorumlulukları

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
633
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4005-52-8

195,00 TLİKİNCİ BASIYA AİT ÖNSÖZ Anonim ortaklıkta müdürler ve hukuki sorumlulukları isimli bu eserin ikinci basısı, banka müdürleriyle ilgili Bankacılık Kanununda yer alan düzenlemeler, vergi ve kamu borçlarından müdürlerin sorumluluğu, iş kazalarında müdürlerin durumu konuları genel hatlarıyla ele alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca müdürlerle ilgili yeni kararlar ilave edilmiştir. Kitabın sonunda yer alan Yargıtay kararlarının düzenlenmesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri İdris Güzel ve Salih Aydın’a, Stj. Avukat Cumali Boran’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman her konuda desteğini esirgemeyen saygıdeğer hocam Prof. Dr. Arslan Kaya’ya, desteği için teşekkürü borç bilirim. Esentepe, 20.10.2009 Bedir Karaca ÖZ Tezimizde Türk Ticaret Kanunu’nun 342. vd. maddelerinde düzenlenen anonim ortaklıkta müdürler konusu ele alınmıştır. Bu çalışmamızda müdürlerin hukuki niteliği, anonim ortaklıkla arasındaki ilişkinin hukuki niteliği, tayin ve azilleri, banka işletmelerindeki müdürler, müdürlerin anonim ortaklığı ne şekilde temsil edecekleri, temsil yetkisinde ortaya çıkan problemler, hak ve borçları ve TK’da düzenlenen sorumlulukları yüksek lisans tezi kapsam ve sınırları içinde incelenmiştir. ABSTRACT In our thesis, we have handled “managers in joint-stock company” subject that is stated in the Turkish Commercial Code, Article 342 et.seq. Legal characterition of managers, legal characterition of relations between managers and joint-stock companies, designation and dismissal of managers, managers in banks, the way how the managers represent joint-stock companies, controversies arising from their representative authority, rights and duties of managers and their responsibilities which is stated in Commercial Code, have been examined in the scope of our master thesis. §. GİRİŞ Bir anonim ortaklık organizasyonunun yönetiminde, sadece yönetim kurulu üyeleri ve murahhas müdürler değil, müdür, şef gibi isimler adı altında kişiler de yer almaktadır. Bu çalışmamızda anonim ortaklığın faaliyetlerinin icrası aşamasında görev alan yöneticiler olan müdürleri ele alacağız. Müdürlerin anonim ortaklık organizasyon şeması içinde üstlendikleri görevleri ve buna bağlı sorumlulukları itibariyle yönetim kurulunun faaliyet sahası içinde yer almaları sebebiyle, esas itibariyle bu kapsamda incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Geçen yüzyılın başından itibaren, ekonomi, teknoloji, kültür, hukuk ve politika alanında meydana gelen hızlı değişim ve gelişim sonucunda pek çok anonim ortaklık artık çok büyük ve karmaşık bir işletme halini almıştır. Bunun doğal sonucu olarak da bu büyük ve karmaşık ortaklığı yönetecek, işletmeyi bu değişime ve gelişmelere uygun biçimde sevk edecek, eğitilmiş yönetici ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Özellikle büyük anonim ortaklıklarda, işletmenin büyüklüğüne, örgüt ve teknik yapısına göre, anonim ortaklığın bütün faaliyetlerinin yönetim kurulu üyeleri tarafından idaresi ve anonim ortaklığın temsili, zaman, mekan ve teknik bilgi bakımından imkansız olabilir. İşte bu noktada ortaklık faaliyetinin devamı, verimliliği ve düzgün işleyişi için yeterli ve gerektiği oranda uzmanlarla çalışmak, basiretli bir davranışın gereğidir. Bu yöneticiler de işletmenin büyüklüğüne göre, aşağı yukarı her bölüme şef, müdür gibi isimlerle karşımıza çıkmaktadır. Bizde bu çalışmamızda, Ticaret Kanununun 342. ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olan, anonim ortaklığın idare ve temsilinde görev alan müdürleri hukuki yönden inceleyeceğiz. Bu çalışmamızın ilk bölümünde öncelikle anonim ortaklığın icrası safhasında görevlendirilen müdürler hakkında Ticaret Kanunu düzenlemesi, müdürlerin tanımı, organ niteliği taşıyıp taşımadıkları incelenecektir. İkinci bölümde müdürlerin hukuki niteliği konusundaki öğretide yer alan görüşler ortaya konularak bir değerlendirme yapılacak, müdürler ile anonim ortaklık arasındaki ilişkinin hukuki niteliği, müdürlerin tayin ve azli konuları ortaya konacak ve son olarak banka müdürlerine değinilecektir. İlk iki bölümde TK. m. 319/II’de düzenlenen murahhas müdürler, müdürlerle aralarındaki farkın ortaya konulması bakımından genel hatlarıyla ele alınacaktır. Üçüncü bölümde ise, müdürlerin anonim ortaklığı idare ve temsil yetkilerinin kapsam ve sınırı, bu yetkinin ne şekilde kullanılacağı ve ortaya çıkabilecek sorunlar ortaya konulacak, müdürlerin hak ve borçları ve görevlerinin sona ermesi konuları ele alınacaktır. Dördüncü bölümde müdürler hakkında Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hukuki sorumluluk üzerinde durulacaktır. Bu bölümde müdürlerin Ticaret Kanunu’nda düzenlenen sorumlulukların dayanağı, sorumluluk halleri, sorumluluğu kimlere karşı olduğu, sorumluluktan kurtulma halleri ve açılacak sorumluluk davasına ilişkin usuli konular ele alınacaktır. İÇİNDEKİLER Öz / Abstract .................... III Önsöz........................................................................................................ V Kısaltmalar................................................................................................ XIX §. GİRİŞ................. ..... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ANONİM ORTAKLIKTA MÜDÜRLER 3 I. GENEL OLARAK MÜDÜR KAVRAMI 3 A. TANIM 3 B. MÜDÜRLERİN İŞLETME ORGANİZASYONU İÇİNDEKİ YERİ 4 II. ANONİM ORTAKLIKTA MÜDÜR KAVRAMI 6 A. MÜDÜRLER HAKKINDA TİCARET KANUNU DÜZENLEMESİ 6 B. MÜDÜRLERİN ANONİM ORTAKLIK YÖNETİM ORGANİZASYONU İÇİNDEKİ YERİ 8 1. Anonim Ortaklığın Organizasyonu İçindeki Yeri 8 2. Organ Kavramı ve Müdürlerin Organ Niteliği 10 C. ANONİM ORTAKLIKTA MÜDÜR TİPLERİ 13 1. Murahhas Müdür 13 a- Murahhas müdür kavramı 13 b- Murahhas müdürlere devredilebilecek yetki ve görevler 15 c- Murahhas müdür tayini karşısında yönetim kurulunun idare ve temsil yetkisinin durumu 17 d- Murahhas müdür tayininin sonuçları 18 e- Murahhas müdürlerin organ sıfatı 19 2. Müdürler 20 a- Müdür kavramı 20 b- Müdür tayininin yönetim kurulunun idare ve temsil yetkisine etkisi 22 c- Müdür tayininin sonuçları ve müdürün organ sıfatı 22 İKİNCİ BÖLÜM MÜDÜRLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ, TAYİN VE AZLİ 25 I. MÜDÜRLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ 25 A. MURAHHAS MÜDÜRLER 25 B. MÜDÜRLER 26 1. Ticari Mümessil Görüşü 26 2. İşin Niteliğine Göre Ticari Mümessil, Ticari Vekil veya Seyyar Tüccar Yardımcısı Niteliği Taşıdığı Görüşü 29 3. Ticari Mümessile Benzer Nitelikte Olduğu Görüşü 30 4. Müdürlerin Niteliği Konusunda Anonim Ortaklığın İç ve Dış İlişkisi Bakımından Ayrım Yapan Görüş 31 5. Görüşlerin Değerlendirilmesi 31 6. Görüşümüz 33 a- Anonim ortaklığa ticari mümessil tayini mümkün müdür? 33 b- Müdürlerin hukuki niteliği konusundaki görüşümüz 37 C. MÜDÜRLER İLE ANONİM ORTAKLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 41 D. MÜDÜR YARDIMCILARI 41 II. MÜDÜRLERİN TAYİN ve AZLİ 42 A. TAYİN VE AZLE YETKİLİ ORGAN 42 B. TAYİN VE AZLİN TESCİL VE İLANI 43 C. TAYİN VE AZİLDE ORTAYA ÇIKAN SAKATLIKLARIN ETKİSİ 45 D. MÜDÜRLERDE ARANACAK GEREKLİ NİTELİKLER 47 III. BANKALARDA MÜDÜRLER 49 A. GENEL OLARAK 49 B. BANKA GENEL MÜDÜRÜ 49 C. GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI ve DİĞER MÜDÜRLER 52 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MÜDÜRLERİN İDARE VE TEMSİL YETKİSİ, HAK VE BORÇLARI, GÖREVLERİNİN SONA ERMESİ 55 I. MÜDÜRLERİN İDARE ve TEMSİL YETKİSİ 55 A. ANONİM ORTAKLIĞIN İCRASINA TAALLUK EDEN İŞ KAVRAMI 55 B. MÜDÜRLERİN ANONİM ORTAKLIĞI İDARE YETKİSİ 56 C. MÜDÜRLERİN ANONİM ORTAKLIĞI TEMSİL YETKİSİ 57 1. Genel Olarak Anonim Ortaklığın Temsili 57 2. Müdürlerin Anonim Ortaklığı Temsili 58 3. Müdürlerin İmza Şekli 61 4. Müdürlerin Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırları 63 5. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 64 a- Şube ve merkez işleri ile sınırlandırılma 65 b- Birlikte temsil suretiyle temsil yetkisinin sınırlandırılması 69 c- Birlikte temsil şeklinde yapılan sınırlamanın istisnaları 72 d- Temsil yetkisine getirilen diğer sınırlamalar 73 6. Müdürlerin Faaliyet Konularının Temsil Yetkisine Sınırlama Getirip Getirmediği Sorunu 74 7. Müdürlerin Yapamayacağı İşler 76 a- Gayrimenkullerin devri veya bir hak ile takyidi 76 b- Anonim ortaklığın temeline ilişkin işlemler 78 c- Müdürlük yetkisinin devri 79 d- Kendi kendisiyle işlem yapma 80 e- Kambiyo taahhüdünde bulunma 83 f- Müdürün anonim ortaklığı davada temsili 84 g- Sulh - feragat - ibra - tahkim - ivazsız tasarruf - kefalet konularında temsil yetkisi 88 D. MÜDÜRLERİN YETKİSİZ OLARAK VEYA YETKİ AŞIMI SURETİYLE YAPTIĞI İŞLEMLER 91 1. Temsil Yetkisinin Kullanılması 91 2. Temsil Yetkisinin Mevcudiyetindeki Sakatlık ve Yetkinin Aşılması Halleri 92 3. Temsil Yetkisindeki Sakatlığın Sonucu ve Giderilmesi 94 a- İşlemin BK. m. 20 uyarınca veya karşı tarafın beyanı ile kısmen geçerli olması 97 b- Üçüncü kişilerin iyiniyetinin korunduğu haller 98 c- Yaratılan hukuki görünüşe itibar edilmesi 101 d- Kambiyo senetlerinde yetkisiz temsile bağlanan sonuçlar 103 e- Anonim ortaklığın yapılan işleme icazet vermesi 104 II. MÜDÜRLERİN HAKLARI ve BORÇLARI 106 A. MÜDÜRLERİN BORÇLARI 106 1. Temsil ve İdare Borcu 106 2. Yönetim Kurulunun Emir ve Talimatlarına Uyma Borcu 106 3. Özen Borcu 107 4. Sadakat Borcu 109 5. Rekabet Etmeme Borcu 110 B. MÜDÜRLERİN HAKLARI 115 1. Ücret 115 2. Diğer Hakları 116 III. MÜDÜRLÜK GÖREVİNİN SONA ERMESİ 116 A. SÜRENİN SONA ERMESİ 116 B. DİĞER SONA ERME HALLERİ 120 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MÜDÜRLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 121 I. GENEL OLARAK MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU 121 A. GENEL OLARAK 121 B. MÜDÜRLERİN YAPTIĞI İŞLEMLER SEBEBİYLE ANONİM ORTAKLIĞIN SORUMLULUĞU 122 C. MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞUNUN DAYANAĞI, ÖZELLİKLERİ ve NİTELİĞİ 124 1. Sorumluluğun Dayanağı 124 2. Sorumluluğunun Kusura Dayanıp Dayanmadığı 125 II. MÜDÜRLERİN TİCARET KANUNU UYARINCA SORUMLULUK HALLERİ 126 A. GENEL SORUMLULUK HALLERİ 126 1. Ortaklık ile Müdürler Arasındaki Akde Aykırılık 126 2. Anasözleşmenin ve Kanunun Yüklediği Yükümlülüğe Aykırı Hareketler 127 B. KANUNDA DÜZENLENEN ÖZEL SORUMLULUK HALLERİ 128 1. Ortaklıkla İşlem Yapma Yasağının İhlali 128 2. Rekabet Etmeme Borcuna Aykırılık 129 C. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUK HALLERİNİN MÜDÜRLER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 129 1. Hisse Senetleri Bedellerine Mahsuben Pay Sahipleri Tarafından Vukubulan Ödemelerin Doğru Olmaması (TK. m. 336/II b. 1) 130 2. Dağıtılan ve Ödenen Kâr Paylarının Gerçek Olmaması (TK. m. 336/II b. 2) 130 3. Kanunen Tutulması Gereken Defterlerin Mevcut Olmaması veya Bunların İntizamsız Bir Surette Tutulması (TK. m. 336/II b. 3) 131 4. Umumi Heyetten Çıkan Kararların Sebepsiz Olarak Yerine Getirilmemesi (TK. m. 336/II b. 4) 132 5. Denetim/Kontrol ve Bilgi Verme Yükümlülüğüne Aykırı Hareket (TK. m. 308, m. 337) 133 6. Yanlış Beyanlar Sonucu Sorumluluk (TK. m. 339) 135 III. MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞUNUN ŞEKLİ 135 A. MÜTESELSİLEN SORUMLULUK HALLERİ 135 B. BİREYSEL SORUMLULUK HALLERİ 136 IV. MÜDÜR TAYİN EDİLMESİ HALİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU 137 A. EHİL OLMAYAN MÜDÜRÜN TAYİN EDİLMESİ 139 B. MÜDÜRLERİN YAPTIĞI USULSÜZ İŞLEMLERE MÜSAMAHA GÖSTERMEK 140 C. YÖNETİM KURULUNUN YETKİLİ OLMADIĞI HUSUSLARDA MÜDÜRLERİ YETKİLENDİRMESİ 140 V. MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ MÜEYYİDESİ 141 A. GENEL OLARAK 141 B. ANONİM ORTAKLIĞIN DAVA HAKKI 142 1. Sorumluluk Davası Açılması Yönünde Genel Kurul Kararının Varlığı ve Bu Kararın Gerekli Olup Olmadığı 142 2. Davanın Tarafları 146 C. PAY SAHİPLERİNİN ve ORTAKLIK ALACAKLILARININ DAVA HAKKI 147 1. Pay Sahiplerinin ve Ortaklık Alacaklılarının Dolayısıyla Uğradıkları Zarar Sebebiyle Dava Hakkı 148 2. Pay Sahipleri ve Ortaklık Alacaklılarının Doğrudan Uğradıkları Zarar Sebebiyle Dava Hakkı 150 D. SORUMLULUK DAVASINDA İSPAT ve KUSUR KARİNESİ 152 E. SORUMLULUK DAVASININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI 154 VI. MÜDÜRLERİN SORUMLULUKTAN KURTULMASINI SAĞLAYAN SAVUNMA İMKANLAR 157 A. MÜDÜRÜN KUSURSUZLUĞUNU İSPAT ETMESİ 158 B. MÜDÜRLERİN İBRASI 158 1. İbra Kararının Hukuki Niteliği 158 2. İbra Kararının Alınış Şekilleri 159 3. İbra Kararında Oydan Yoksunluk 161 4. İbra Kararının Sorumluluk Davalarına Etkisi 162 a- Anonim ortaklığın dava hakkına etkisi 162 b- Pay sahiplerinin ve ortaklık alacaklılarının dolayısıyla uğradıkları zarar sebebiyle dava hakkına etkisi 163 c- Pay sahipleri ve ortaklık alacaklılarının doğrudan uğradıkları zarar sebebiyle dava hakkına etkisi 164 C. ZAMANAŞIMI 164 D. ORTAKLIK İLE MÜDÜR ARASINDAKİ SÖZLEŞMEYE VEYA ANASÖZLEŞMEYE KONULACAK BİR HÜKÜMLE SORUMLULUĞUN BERTARAFI MÜMKÜN MÜDÜR? 164 VII. SORUMLULUK DAVASINDA USUL HÜKÜMLERİ 165 A. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 165 B. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ve KESİN HÜKÜM 167 C. DAVADA UYGULANACAK MUHAKEME USULÜ 168 BEŞİNCİ BÖLÜM BANKA MÜDÜRLERİNİN BANKACILIK KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA SORUMLULUĞU 171 I- GENEL HATLARI İLE BANKACILIK KANUNUNDA DÜZENLENEN SORUMLULUK NEDENLERİ 171 A- SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ 171 B- ETİK İLKELERE UYMA, BANKANIN İTİBARINI KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 172 C- MÜŞTERİ HAKLARINA RİAYET YÜKÜMLÜLÜĞÜ 173 D- MAL BEYANINDA BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 174 E- MEVDUAT VE KATILIM FONU SAHİPLERİNİN HAKLARINI ENGELLELEMEK YÜKÜMLÜLÜĞÜ 174 F- DÜZELTİCİ, İYİLEŞTİRİCİ VE KISITLAYICI ÖNLEMLERİ ALMAK YÜKÜMLÜLÜĞÜ 174 G- YETKİLİ MERCİLER İLE DENETİM GÖREVLİLERİNCE İSTENEN BİLGİ VE BELGELERİ VERMEK VE GÖREVLERİNİ YAPMALARINA İZİN VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 175 H- BELGELERİN SAKLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ 175 I- GERÇEĞE UYGUN BEYANDA BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 176 J- İŞLEMLERİN KAYIT DIŞI BIRAKILMAMASI VE GERÇEĞE AYKIRI MUHASEBELEŞTİRMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 176 K- SİSTEMİ ENGELLEYİCİ, BOZUCU, VERİLERİ YOK EDİCİ VEYA DEĞİŞTİRİCİ EYLEMLERDEN KAÇINMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 176 L- FİNANSAL RAPORLARIN İMZALANMASI, SUNULMASI, İLÂNI VE DENETİMİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER 177 M- SINIRLAMALARA, KARARLARA VE DÜZENLEMELERE UYGUN HAREKET YÜKÜMLÜLÜĞÜ 177 N- BANKA KAYNAKLARININ İSTİSMARI 177 1. Fona Devredilen Bir Bankanın Varlığı 177 2. Başlıca Dolanlı Kaynak Olarak Kullanılma Halleri 178 3. Banka Kaynağının İstismarının Sonuçları 178 O- SİGORTAYA TÂBİ MEVDUAT VE KATILIM FONU TUTARININ DOĞRU BEYANI 179 II- BANKACILIK KANUNUNDA DÜZENLENEN ZİMMET SUÇU................................................................................................ 179 1. Suçun Basit Şekli ve Cezası 179 2. Suçun Zimmetinin Açığa Çıkmaması için Hileli Davranışlarla İşlenmesi Hali ve Cezası 180 3. Faaliyet İzni Kaldırılan ve Fona Devredilen Banka Hakim Ortaklarının İşlediği Zimmet Suçu 180 4. Pişmanlık Hallerinde ve Malın Değerinin Azlığı Nedeniyle Yapılacak İndirim 180 III- MÜDÜRLERİN HUKUKİ VE CEZA-İ SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 181 IV- TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA KARŞI SORUMLULUK ve TAKİP USULÜNDE BANKACILIK KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN ÖZEL DÜZENLEMELER 182 A- ŞAHSİ SORUMLULUK YOLUYLA İFLAS TALEBİ 182 B- İSPAT USULÜ ve İBRA KARARININ GERİ ALINMASI 182 C- ZAMANAŞIMI 184 D- GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 184 1. İdare Mahkemeleri ve Danıştay 184 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 184 3. Yetkili Mahkeme 185 E- USULE İLİŞKİN İSTİSNAİ KURALLAR 185 F. FON ALACAKLARINDA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULAMA ALANI 186 ALTINCI BÖLÜM MÜDÜRLERİN VERGİ ve KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUKLARI 189 I- MÜDÜRLERİN VERGİ ve KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU 189 A- MÜDÜRLERİN VERGİ ve KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUĞUNU DOĞURABİLECEK DURUMLAR 189 B- GENEL OLARAK VERGİ ve KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUK ŞARTLARI, NİTELİĞİ ve ZAMAN BAKIMINDAN SINIRLARI 192 1. Şartları 192 2. Niteliği 193 3. Zaman Bakımından Sınırları 193 4. Kamu Alacağı için Yasal Takip Yapılması ve Yurt Dışı Yasağı Getirilmesi 194 C. SOSYAL SİGORTALAR ve GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 88. MADDESİ UYARINCA SSK PRİMLERDEN DOĞAN SORUMLULUK 195 YEDİNCİ BÖLÜM MEYDANA GELEN İŞ KAZALARINDAN MÜDÜRLERİN SORUMLULUKLARI 203 I- İŞ KAZALARINDA MÜDÜRLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 203 II- İŞ KAZALARINDA MÜDÜRLERİN CEZA-İ SORUMLULUĞU 204 §. SONUÇ................................................................................................. 208 § MÜDÜRLER İLE YARGITAY KARARLARI 217 Karar-Konu İndeksi 219 Müdürle Anonim Ortaklık Arasındaki İlişkinin Hizmet Akdi Olduğu ve Bu İlişki Hakkında Yargıtay Kararları 231 Müdürlerin Anonim Ortaklığı Temsil Yetkileriyle İlgili Yargıtay Kararları 291 Müdürlerin Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Yargıtay Kararları 367 Müdürlerin Ceza-i Sorumluluğu ile İlgili Yargıtay Kararları 436 Müdürlerin Kamu Borçlarından Sorumluluğu ile İlgili Yargıtay Kararları 509 Müdürler ile İlgili Davalarda Görevli Mahkemeye İlişkin Yargıtay Kararları 522 Müdürler ile İlgili Davalarda Yargılama Usulü ile İlgili Yargıtay Kararları 228 Müdürlerin Hukuki Sorumluluklarının Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi ile Yargıtay Kararları 603 §. KAYNAKÇA 619