Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Anonim Ortaklıkların Bölünmesi ( Yeniden Yapılandırma Modeli Olarak Bölünme )

Anonim Ortaklıkların Bölünmesi ( Yeniden Yapılandırma Modeli Olarak Bölünme )Sayfa Sayısı
:  
269
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-295-427-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

GİRİŞAnonim ortaklıklar kapitalist ekonominin temel taşlarıdır.,Bunlar sayesinde tasarruflar bir araya getirilmekte ve ekonominin hizrrietine yerilmektedir. Bu sayede büyüklüklerine bakılmaksızın tüm tasarruflar değerlendirilmekte ve kazanç topluma yayılarak refahın yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.


Anonim ortaklıkların ekonomik işlevi, kendilerini toplumsal bir organizmaya çevirmiş ve ekonomik hayatın içindeki varlıkları, kaçınılmaz olarak, devamlı olmalarını gerektirmiştir. Bu da ancak pay sahiplerinin yatırımlarında ısrarlı olmalarına bağlıdır. Ancak pay sahiplerinin sermayelerinin karşılığında tatminkar bir kazanç elde edememeleri, onları yaptıkları yatırımdan yüz çevirmeye itebilmektedir.


Tüm diğer ortaklıklarda olduğu gibi anonim ortaklıkta da, pay sahiplerinin temel güdüsü, yaptıkları yatırımdan tatminkar bir kazanç elde edebilmektir. Bunun için istenilen başarıyı (kârı) elde edemeyen anonim ortaklığın gerektiği takdirde yeniden yapılanmasına olanak tanımak gerekmiştir.


Bu yolla pay sahiplerinin ortaklığa getirdikleri sermayenin kaçması engellenmek istenmiştir. Bu yüzden devamlılık ihtiyacı bu ortaklıkların yeniden yapılanmalarının mümkün kılınmasını zorunlu hale getirmiş ve yeniden yapılanmanın yöntemleri düşünülür hale gelmiştir.


Kuramcılar ve kanun koyucular anonim ortaklıkları devamlı kılacak sistemler üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Anonim ortaklıklarda devamlılığın sağlanması düşüncesi önce güç birliği fikrini öne çıkarmış ve bu nedenle son yıllarda izlediğimiz sayıları hızla artan birleşmeler ortaya çıkmıştır.


Birleşmelerin yoğunluğu kaçınılmaz olarak, bu yoldan bir dönüşün olup olmayacağı sorusunu ortaya çıkarmış, anılan dönüşün kanun sistematiği içinde sağlıklı ve masrafsız veya az masraflı bir yolunun bulunmadığının anlaşılması bazı önemli birleşme girişimlerinin başlamadan bitmesine sebebiyet vermiştir.


Birleşmenin kanun sistematiği içinde yer alan, bir geri dönüşünün gerekliliğini fark eden uygulama buna çeşitli çareler üretmişse de, asıl olması gerekenin kanuni düzenleme olduğu iddiaları yoğunlaşmıştır.


Bunun üzerine, kanun koyucular birleşmenin arzu edilmeyen sonuçlardoğurması halinde bu yoldan dönülmeyi mümkün kılabilecek veya anonim ortaklığın ekonomik gereklilikler çerçevesinde yemden yapılanmasını sağlayabilecek bölünme esaslarını kanunlaştırmanın gerekliliğini saptamışlardır.


Bu konudaki en önemli girişimlerden biri Avrupa Topluluğunun1 1982 tarihli, 82/891/CEE sayılı2 ortaklıkların bölünmesine ilişkin altıncı yönergesinde yer alan hükümlerdir. Bu yönerge ile topluluk üyesi ülkelerin mevzuatlarında bölünmeye yer vermeleri halinde uymaları gereken düzenlemeler belirtilmektedir.


Söz konusu yönerge kaçınılmaz olarak, ortaklıkların birleşmesine yönelik olarak çıkarılmış 1978 tarihli, 78/855/CEE sayılı3 üçüncü yönergeye atıfta bulunarak düzenlemeler yapmıştır


Bu gelişme üzerine topluluk ülkeleri yönergeyi esas alarak bölünmeye ilişkin düzenlemeleri ya mevzuatlarına dahil etmişler ya da mevzuatlarını yönergeye uygun olarak düzenlemek yoluna gitmişlerdir.


Bunlardan birincilere örnek olarak Alman kanunları gösterilebilir. Alman kanunları\\\\\\\′nda bölünme kavramı 1988\\\\\\\′den önce yer almazken6, ilk defa 1988 yılında ortaklıkların nev\\\\\\\′i değiştirmelerine ait hükümleri tek kanunda toplamak amacıyla çıkarılmak istenen bir kanun tasarısında7 yer almış, da-ha sonra, 1992 yılında söz konusu tasarı uzmanlar tarafından hazırlanarak tartışmaya açılmış ve 28 Ekim 1994 tarihinde kabul edilerek kanunlaşmıştır8.


İkincilere örnek ise Fransız kanunları\\\\\\\′dır. 24 Temmuz 1966 tarihli 66-537 sayılı Fransız Ticaret Ortaklıkları Kanunu\\\\\\\′nun, Tüzel Kişiliği Haiz Ticaret Ortaklıklarına Ait Ortak Hükümler başlıklı VI. Bölümünün IV. Kısmı Birleşme ve Bölünme kenar başlığını taşımaktadır. Bu bölümde yer alan (371)-(389-l) hükümleri birleşme ve bölünmeye ayrılmıştır


Söz konusu hükümlerin madde numaraları değiştirilmeden bunlara ilaveler yapılarak ve ihtiyaç halinde aynı numara altında ayrıca birden başlayarak numara vermek suretiyle, yukarıda andığımız Avrupa Topluluğunun 3. ve 6. yönergeleri çerçevesinde tavsiye edilen düzenlemeyle ahenkli hale getirilmiş bulunmaktadırlar


Türkiye Cumhuriyeti\\\\\\\′nin Avrupa Birliği\\\\\\\′ne giriş süreci içinde bulunduğu dönemde mevcut yasaların Avrupa Birliği Hukukuna (Acquis Communauta-ire) uyumu için yapılan çalışmalar11 içinde Türk Ticaret Kanunu değişikliği de bulunmaktadır.


Yapılacak Ticaret Kanunu\\\\\\\′nda 3. ve 6.12 sayılı yönergeler çerçevesinde birleşme ve bölünmenin düzenlenmesi Avrupa Birliği Hukukuna uyum bakımından zorunlu olduğu gibi, anonim ortaklıkların çeşitli şekillerde yemden yapılanmalarına13 olanak sağlamak açısından da gereklidir.


Kaldı ki, bölünmeye duyulan ihtiyaç hukukumuzda giderek artmaktadır. Bölünme Türk Hukuku\\\\\\\′nda tam anlamıyla yer almayan bir sistemdir. Sistem, özellikle ortaklıklar hukuku düzenimizde yer almamakla beraber bazı kanun veya kanun hükmünde kararnamelerde, Bakanlar Kurulu Kararnamelerinde, çıkarılan bazı tebliğlerde ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kararlarında sadece kendilerini ilgilendiren ölçüde bölünmeye ilişkin hükümler yer almaktadır.


Belirtelim ki, bölünmenin bu günkü düzenleme biçimiyle dahi Türk hukukunda uygulama alanı bulabileceği görüşü savunulduğu gibi, bütün bölünme türlerinin uygulanma olanağının bulunmadığı görüşü yanında bölünmeye ilişkin tüm korunma olasılıkları ile hukuki müesseselerin uygulanamadığı durumda bölünmeden bahsedilemeyeceği görüşü de savunulmakta


Bu hükümler özel hukuk yönünden bölünmenin düzenlenmesi anlamını taşımamaktadırlar. Mevzuatımızda ilk görülmeye başlandıklarında hiçbir somut düzenleme yapmadan daha çok bölünmenin olabileceğine işaret etmekte ya da bölünmeye ilişkin sonuçları denetleyecek makamı belirlemeye yönelik bulunmaktaydılar.


Bu düzenlemelerden ilki Sigorta Murakabe Kanununun 24. maddesinde \\\\\\\"Birleşme, Devir ve Portföy Devri\\\\\\\" kenar başlığı ile yer almaktadır. Bu hüküm Devir ve Portföy Devrinin Koşullarını ve bu koşulların denetimini yapacak ve izin verecek kurumu belirlemektedir. İlgili hüküm dolaylı olarak bölünmeyi düzenlemektedir15.


Bir başka düzenleme tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin bölünmesi amacı ile yapılmıştır. Anılan düzenleme bölünme tabirini kullanmamakta,bu tabir yerine ayrılma tabirini kullanmaktadır. Bu düzenleme 30.04.1985 tarih ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 25 ve 26. maddelerinde düzenlenmektedir16.


Bu konudaki diğer bir düzenlemeye, 15.09.1993 tarih ve 21699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Elektrik Kurumu\\\\\\\′nun bölünerek, \\\\\\\"Türkiye Elektrik Üretim ve İletim Anonim Şirketi\\\\\\\" ve \\\\\\\"Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi\\\\\\\" şeklinde yeniden yapılanması hakkındaki 12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinde rastlanmaktadır.


Türk Hukuku\\\\\\\′nda açıkça bölünme tabirinin kullanıldığı ilk metin olan bu düzenleme 8.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname\\\\\\\′nin 3. maddesine dayanılarak yapılmıştır17.


Nihayet bölünmeye ilişkin en önemli düzenleme Kurumlar Vergisi Kanununda18 yapılan değişiklikle gündeme gelmiş ve özetle bölünme suretiyle ortaya çıkan durumun kurumlar vergisinden istisna edileceği kabul edilmiştir. Bu düzenleme bir anda bölünmeyi masrafsız bir yemden yapılanma yöntemi haline getirmiştir19.


Bu kapsamda bir hususu vurgulamak da gereklidir. Bu da KVK\\\\\\\′da yapılan değişiklikle getirilen istisnanın vergiyi tamamen ortadan kaldıran bir istisna olmadığına dair görüştür. Bu görüşe göre verginin hiç ödenmemesi değil ertelenmesi söz konusudur. Bölünmeye konu olan malvarlığı bölünme aşamasındaki geçişinde bir vergiye tabi olmamakta, fakat malvarlığının intikal ettiği ortaklıkta bu malvarlığının yarattığı değer veya bu malvarlığının yeniden satılması halinde vergi doğmaktadır. Bu durum ise, KVK\\\\\\\′daki bölünmeye ilişkin düzenlemelerin verginin hiç doğmamasına hizmet etmediğini, sadece verginin ertelenmesi sebebiyet verdiğini ortaya koymaktadır20.


Kanımızca bu görüşe katılmak mümkün değildir. Bölünmenin kendisinin meydana gelmesinden sonraki tüm ilişkiler dolayısı ile doğabilecek vergileri de istisna etmesi düşünülemez. Bu durumda esas olan işlemin gerçekleşmesi sırasında bir ortaklığın malvarlığının diğer bir ortaklığa nakledilmesine rağmen bir verginin alınıp alınmadığıdır ki, KVK bölünme işleminin bu türden bir vergi doğurmayacağım düzenlemektedir21.


Yoksa bu işlemin tamamlanmasından sonra doğacak işlemler veya işlemin gerçekleşmesi aşamasında ve sonra, kurumlar vergisi dışındaki başkaca vergi kalemlerinde verginin doğması, bölünmenin vergilendirme söz konusu olmadan yapıldığı gerçeğini değiştirmeye yetmeyecektir.


Ancak konunun ortaklıklar hukuku çerçevesinde halen düzenlenmemiş olması, bölünmenin tam olarak uygulanmasına, ayrıca kısmen uygulanabilen kısmında da gerek pay sahiplerinin, gerek alacaklıların, gerek çalışanların haklarını tam olarak koruyabilmesine olanak vermemektedir.


Türk Ticaret Kanunu tasarısında bulunan değişikliğin henüz yürürlüğe girmesinin mümkün olmaması karşısında uygulamanın ihtiyaçları da gözetilerek konu Maliye ve Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarının ortak bir tebliği ile düzenlenmiştir. Ancak tebliğin özellikle ortaklıklar hukukuna ilişkin kısmının yasal bir dayanağı olmadığından uygulanabilirliği şüpheli bir durum yaratmaktadır.


5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 38 inci maddesi ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 274 üncü ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddelerine istinaden anonim ve limited ortaklıkların kısmi bölünmelerine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile düzenlenmiştir22.Nihayet bu düzenlemeyi, bölünmenin halka açık anonim ortaklıklar bakımından da ortaya çıkmayı başlaması üzerine Sermaye Piyasası Kurulunun 21.11.2003 tarih ve 60/193 sayılı \\\\\\\"Halka Açık Anonim Ortaklıkların Bölünmelerinde Uyulacak Esaslar\\\\\\\" başlıklı kararı takip etmiştir23.


Ancak bu düzenlemelerden hiçbiri genel mahiyette veya diğer bir deyişle ortaklıklar hukukuna ilişkin bir düzenleme değildir ve bölünmenin kapsamı bu bakımından önemli derecede eksiktir. Bu durumda bölünmenin ana esasları çerçevesinde ortaklıklar hukuku bakımından düzenlenmiş bulunduğunu söyleme olanağı yoktur. Bu sebeple Türk Hukuku bakımından Avrupa Topluluğunun bu çalışmaya konu olan altı sayılı yönergesi yemdir.


Andığımız bu yenilik ve bölünmenin artık Türk Hukuku bakımından da yadsınamaz gerekliliği karşısında, yönergenin teklif ettiği hususların hukukumuz bakımından kanunlaştırılmak suretiyle kabul edilmesi doğru görünmektedir.


Hemen belirtelim ki, anılan yönerge bütünü itibari ile birleşmeye ilişkin yönergeye atıf yapmaktadır. Bu durumda birleşme bakımından getirilmiş ve teklif edilen değişikliklerin de hukukumuza yansıtılması gerekmektedir. Bu nedenle bölünmeye ilişkin hükümler düzenlenirken birleşmeye ilişkin hükümlerde gözden geçirilmeli ve birbiriyle uyum halinde bir düzenleme yapılmalıdır.


Ancak çalışma konumuz altı sayılı yönerge ile sınırlı bulunmaktadır. Bu sebeple bu çalışmada altı sayılı yönerge ile teklif edilen hususların yansıtılmasına çalışılacaktır.


Ayrıca tasarı halindeki Türk Ticaret Kanununa kaynak teşkil eden İsviçre Birleşme, Bölünme, Nev\\\\\\\′i Değiştirme ve Malvarlığının Devri\\\\\\\′ne ilişkin 221.301 sayılı (Loi sur la fusion, LFus Kısaltmalı) Kanun 03. Ekim.2003 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir24.


Bu sebeple söz konusu kanunun bölünmeye ilişkin hükümleri de ayrıntılı şekilde incelenecektir. Çalışmamız İsviçre Hukukunda yeni yürürlüğe giren bu kanunu temel alacaktır ve diğer ülke kanunlarına bu çerçevede yollama yapılmakla yetinilecektir.


Ayrıca Türk Hukukundaki mevcut duruma da bu kapsamda değinilecek ve Tasarı halindeki Türk Ticaret Kanunu\\\\\\\′nun kabulünden önce de bölünmenin yapılıp yapılamayacağı ve sonuçlan tespit edilmeye çalışılacaktır.


ÖNSÖZ


Bölünme bir yeniden yapılanma modeli olarak çağdaş ortaklıklar hukukunun ilgi alanındadır. Ancak ülkemizde ortaklıklar hukuku alanında pozitif bir düzenlemesi bulunmamaktadır. Bu kitap, henüz olmayan pozitif düzenlemeye bir ölçüde katkı yapabilmek amacıyla kaleme alınmıştır.


Kitabın hazırlanması sırasında Avrupa Birliğinin konuya ilişkin düzenlemeleri yanında, Alman ve isviçre hukuklarında ortaklıkların yeniden yapılanması bakımından çıkarılan özel kanunlardan da yararlanılmıştır. Anılan düzenlemelerin kanunlaşma aşamasında yaşanan tartışmaların ve bunların sonuçlarının yansıtıldığı eserlerin bu kitaba yaptıkları katkı tartışmasızdır.


Bu kitaba yapılan katkılar bunlarla sınırlı değildir. Kitaba yansıyan ve içeriğini inceleyenlerin kolaylıkla göreceği bu katkıların yanında, kitabın içeriğinden anlaşılması mümkün olmayan katkılarda bulunmaktadır. Bu sebeple bu katkıların hiç olmazsa, önsözde ifade edilmesi kitabı yazarı bakımından dürüstlük çerçevesinde bir borçtur.


Bu katkıların başında; mensubu olmaktan gurur duyduğum Ticaret Hukuku Anabilim dalımızın başkanı hocam, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen\\\\\\\′in, bilimsel hayata adım atışımdan beri bana verdiği desteği anmam gerekir. Bunun yanında beni bilimsel eser yazma konusunda sürekli teşvik eden ve bunun için hiçbir katkıdan kaçınmayan hocam Prof. Dr. Ömer Teoman\\\\\\\′ın katkıları sonsuzdur.


Kitabın son okumasında her zamanki gibi bana yardımcı olan eşim Doç. Dr. Serap Helvacı ile, kardeşim Doç. Dr. İlhan Helvacı\\\\\\\′ya bu yardımları nedeni ile teşekkür etmek benim için gelenekselleşmeye başlayan bir zevktir. Ayrıca belki de kitaptan beri teşekkürü ihmal ettiğim kardeşim Serpil Zorlutuna\\\\\\\′ya da bu kitapta teşekkürü borç bilirim.


Bunlara ek olarak kitabın yazılması aşamasında bana ekibi ile destek olan arkadaşım Av. İ. Hakkı Gülhan\\\\\\\′m ve mesai arkadaşları Av. Çiğdem İnel ile Dilek Akyel\\\\\\\′in de hakkını teslim etmem gerekir.


Bu çalışmanın kitap haline getirilmesi aşamasındaki katkıları nedeniyle, BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş.\\\\\\\′nin tüm mensuplarına, bu bağlamda bilimsel hayata başladığımdan beri yazdığım her kitabın istisnasız ve nazsız olarak yayınlanması işini üzerine alan Sayın Rahmi Arıkan ile dizgi çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştiren Gülgonca Çarpık\\\\\\\′a teşekkür etmek de artık benim için bir gelenek haline gelmiştir.


Kitaba önsöz yazmanın, kitabın kendisini yazmak kadar zor olduğunu iddia etmek doğru değildir. Kabul etmek gerekir ki, önsöz yazmak, kitabın yazarının edebi yeteneği ile de yakından ilgilidir. Bu yüzden bilimsel eserlerde, önsözün önemli olmadığı, bilim adamının bilimsel özellikleri karşısında, edebi özelliklerinin eksik olmasının doğallığı kabul edilebilir.


Bu sebeple edebi kaygıdan uzak olarak yazılan bu satırların sonunda, her kitapta olduğu gibi bu kitaba ve hayatıma sonsuz katkı yapan eşim Doç. Dr. Serap Helva-cı\\\\\\\′ya duyduğum sonsuz şükran duygusunun bir kez daha somutlaşmasını arzu ediyorum.


Nihayet son olarak, bir kitabın yazılmasının ne demek olduğunu yaşarak öğrenen ve bu süreçte bana maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen sevgili oğullarım Sinan ve Selim\\\\\\\′e duyduğum sevginin bir kanıtı olarak bu kitabı kendilerine ithaf ediyorum.


Küçük bir katkı umudu ile...Acıbadem, 16, 11, 2004


Doç. Dr. Mehmet Helvacı

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ V-VI

İÇİNDEKİLER VII-XIV

KISALTMA CETVELİ XV-XVI

GİRİŞ 1-8BİRİNCİ BÖLÜM


BÖLÜNME KAVRAMII. BÖLÜNMEYİ ORTAYA ÇIKARAN SEBEPLER 9
1. Ortaklık Yönetiminin Tercihine Bağlı Olan Sebepler 9
2. İşletmesel Sebepler 10
3. Finansman İhtiyacından Kaynaklanan Sebepler 10
4. Mirasa İlişkin Sebepler 11
5. Risk Yönetiminden Kaynaklanan Sebepler 11
6. Vergisel Sebepler 11
7. Pazarlamaya İlişkin Sebepler 12
8. Ortaklığın Korunmasına İlişkin Sebepler 12
9. Pay Sahipleri Arasındaki Çekişmeleri Gidermeye Yönelik Sebepler 12

10. İrade Dışı Sebepler 13
11. Yasal Sebepler 14
12. Ekonomik Sebepler 14
II. BÖLÜNME TÜRLERİ 14
1. Genel Olarak 14
2. Terim Sorunu 15
A. Yabancı Hukuklarda Durum 15
B. Türk Hukukunda Durum 16
3. Türler 16
A. Kavramsal Olmayan Bölünme Türleri 17
a. Bölünmeye Katılacak Ortaklıkların Mevcut Olup
Olmamasına Göre Yapılacak Ayrım 17
a.l. Devralma Suretiyle Bölünme 17
a.2. Yeni Kuruluş Suretiyle Bölünme 18
b. Bölünme Sonucu Elde Edilen Payların Bölünen Ortaklıktaki
Eski Paylara Eşdeğer Olup Olmamasına Göre Yapılacak Ayrım ... 18
b.l. Eşdeğer Bölünme 18
b.2. Eşdeğer Olmayan Bölünme 19
B. Kavramsal Bölünme Türleri 19
a. Tam Bölünme 19
a.l. Alman Hukuku 20
a.2. isviçre Hukuku .rt.;:..../. 20
a.3. Amerikan Hukuku 20
b. Kısmi Bölünme 21
b.l. Alman Hukuku : 21
b.2. İsviçre Hukuku 22
b.3. Amerikan Hukuku 22
c. İnceleme Gerekliliği 23
III. TÜRK HUKUKUNDA BÖLÜNME DÜZENLEMELERİ 23
1. Genel Olarak 23
2. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Düzenleme 24
3. Ortak Tebliğ İle Getirilen Düzenleme : ....25
4. Kurul Kararıyla Getirilen Düzenleme 29
5. Var Olan Düzenleme Çerçevesinde Değerlendirme 30
6. Bölünmenin Mümkün Olup Olmadığı Sorunu 31
IV. BÖLÜNMENİN TANIMLANMASI SORUNU 32 1. Genel Olarak : v. 32
2. Bazı Tanımsal Unsurlar 33
3. Öğretide Yer Alan Tanımlar :..... 34
4. Olması Gereken Tanım 35
A. Varolan Mevzuata Göre 35
B. Teorik Olarak 36İKİNCİ BÖLÜM


(TEORİK BİR YAKLAŞIM OLARAK)BÖLÜNME USULÜ
I. GENEL OLARAK 39
II. BÖLÜNME İŞLEMLERİ 39

1. Genel Olarak : :...: :..\\\\\\\′. \\\\\\\′. 39
2. Bölünme Sözleşmesi veya Planının Hazırlanması 40
A. Genel Olarak ; 40
B. Yetkili Organ , 40
C. Sözleşme veya Planının Şekli ve Hukuki Niteliği. 40
a. Şekil . 41
b. Hukuki Nitelik .\\\\\\\′ , 42
D. Sözleşme veya Planının Zorunlu İçeriği 42
a. Genel Olarak 42
b. Bölünmeye Taraf Olan Ortaklıkların Ticaret Unvanları,
Merkezleri ve Nev\\\\\\\′ileri 43
c. Aktif ve Pasif Malvarlığının Kime Ait Olduğunu
Belirleyen Döküm 43
d. Ortaklık Pay Sahipleri ve Diğer Hak Sahiplerinin
Durumuna Dair Düzenlemeler 45
e. Payların Değiş-Tokuş Oranı ve Gerektiğinde Ödenecek
Denkleştirme Tutan 45
f. Ortaklık Paylarının Değiş-Tokuş Tarzlarını 46
g. Pay Sahiplerinin Devralan Ortaklıktaki Haklarının
Niteliği 46
h. Pay Sahipleri Dışındaki Hak Sahiplerinin Korunması 46
ı. Bilanço Kârına Hak Kazanma Zamanı 47
i. Bölünen Ortaklığın İşlemlerinin Hangi Tarihten İtibaren
Devralan Ortaklığın Hesabına Yapılmış Kabul Edildiği 47
j. ■ Sevk ve Yönetim Organlarının Üyelerine, Müdürlere,
Yönetim Hakkına Sahip Ortaklara ve Denetçilere Tanınan
Özel Menfaatler 47
k. Bölünme Sonucu İntikal Eden İş İlişkilerinin Listesi 48
E. Bölünme Sözleşmesi veya Planı Bakımından Sonuç 49
Bölünme Raporunun Hazırlanması 49
A. Genel Olarak \\\\\\\′. 49
B. Yetkili Organ 50
C. Raporun Şekli : 50
D. Raporun Zorunlu İçeriği 51
a. Genel Olarak 51
b. Bölünmenin Amacı ve Sonuçlarının İncelenmesi 52
b.l. Bölünme Sözleşmesi veya Planının İncelenmesi 53
b.2. Bölünmenin Pay Sahipleri Bakımından Sonuçları 53
b.2.1. Pay Sahipleri Bakımından Olumlu Sonuçlara
İşaret Eden Hususlar 54
b.2.1.1.Değiş-Tokuş Oranına İlişkin Açıklamalar 54
b.2.1.2. Denkleştirme Tutarına İlişkin Açıklamalar 54
b.2.2. Pay Sahipleri Bakımından Farklı Sonuçlara İşaret
Eden Hususlar 55
b.2.2.1. Devralan Ortaklığın Anasözleşmesi
Gereği Olabilecek Olumsuz Sonuçlar 55
b.2.2.2. Devralan Ortaklığın Farklı Neviden Olması
Nedeniyle Olabilecek Olumsuz Sonuçlar 56
b.3. Bölünmenin İşçiler Üzerindeki Etkileri 58
b.4. Bölünmenin Bölünmeye Katılan Ortaklıkların
Alacaklıları Üzerindeki Etkileri 58
E. Bölünme Raporu Bakımından Sonuç 58
Bölünme Sözleşmesi veya Planının ve Bölünme Raporunun
Denetimi 59
A. Genel Olarak 59
B. Seçime Yetkili Organ 60
C. Denetleme Raporunun Şekli 60
D. Denetleme Raporunun Zorunlu içeriği 61
E. Denetleme Raporu Bakımından Sonuç 62
5. Bölünme Sözleşmesi veya Planının Bölünme ve Denetleme
Raporunun Pay Sahiplerinin/Ortakların İncelemesine Açılması 63
A. Genel Olarak 63
B. Alman Hukukunda İnceleme Hakkı 64
C. İsviçre Hukukunda İnceleme Hakkı 65
D. İnceleme Hakkından Vazgeçme 66
E. İnceleme Hakkı Bakımından Sonuç 67
6. Bölünme Sözleşmesi veya Planının Genel Kurulca Onaylanması 67
A. Genel olarak 67
B. Bölünme Onay Kararından Önce Yapılacaklar 69
a. Malvarlığında Meydana Gelen Önemli Değişikliklerle
İlgili Bilgi Verilmesi 69
a.l. Malvarlığmdaki Önemli Değişikliklerle İlgili Genel
Kurul Dışında Bilgi Verilmesi 70
a.2. Malvarlığmdaki Önemli Değişikliklerle İlgili Genel
Kurulda Bilgi Verilmesi 70
b. Bölünme Sözleşmesi veya Planının Oylanmasına
İlişkin Özel Durumlar 71
c. Bölünme Kararına Bağlı Başkaca Kararların Alınabilmesi 71
c.l. Sermaye Artırımı Kararı 72
c.2. Sermaye Azaltılması Kararı 73
C. Nisaplar 77
a. Genel Olarak 77
b. Eşdeğer Bölünmede Nisap 80
b.l. Alman Hukuku 80
b.2. İsviçre Hukuku 80
b.2.1. Genel Nisaplar 82
b.2.1.1. Anonim ve Sermayesi Paylara Bölünmüş
Komandit Ortaklıklar Bakımından Nisaplar ... 82
b.2.1.2. Limited Ortaklıklar Bakımından Nisaplar 82
b.2.1.3. Kooperatifler Bakımından Nisaplar 82
b.2.2. Özel Nisaplar 83
b.2.2.1. Genel Olarak 83
b.2.2.2. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit
Ortaklıkta Komandite Ortak sıfatına Bağlı
Özel Nisap 83
b.2.2.3. Limited Ortaklıkta Ek Ödeme ve Kişisel
Edim Yükümünün Bulunmasına Bağlı
Özel Nisap 84
b.2.2.4. Malvarlığı Devir olunan Ortaklığın
Konusunun Değişmesine Bağlı Özel Nisap 84
c. Eşdeğer Olmayan Bölünmede Nisap ....; 84
c.l. Alman Hukuku \\\\\\\′. 85
c.2. isviçre Hukuku 85
D. Genel Kurul Kararı 86
E. Bölünme Sözleşmesi veya Planının Genel Kurulca
Onaylanmasına İlişkin Sonuç 87
7. Bölünmenin Sonuç Doğurması 87
A. Ticaret Siciline Tescil 87
a. Alman Hukuku , 88
a.l. Tescil Usulü 88
a.2. Tescilin İçeriği 88
b. İsviçre hukuku 89
b.l. Tescil Usulü 89
b.2. Tescilin İçeriği 90
b.2.1. Genel Olarak 90
b.2.2. Ticaret Siciline Tescil 90
b.2.3. Tapu Siciline Tescil 91
B. İlan 92
a. Alman hukuku 92
b. İsviçre hukuku 92
C. Bölünmenin Sonuç Doğurmasına İlişkin Sonuç 92-95
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BÖLÜNMENİN DOĞURABİLECEĞİ HUKUKİ SONUÇLARGENEL OLARAK 97
BÖLÜNMEDE MALVARLIĞININ İNTİKALİNE İLİŞKİN
SONUÇLAR 99
1. Malvarlığı Tanımı 99
2. Malvarlığının İntikali Yöntemleri 101
3. Külli Halefıyet İlkesi 102
A. Benzer Müessese Olarak Birleşmede Durum 102
B. Bölünmede Durum 102
a. Kısmi Külli Halefiyet Kavramı 104
a.L.Genel Olarak 104
a.2. Malvarlığının İrade Serbestisi Çerçevesinde Bölünmesi 105
a.3. Malvarlığının İrade Serbestisi Çerçevesinde Bölünmesinin
Sınırı : 106
a.3.1. İlke Temelinde İstisna 106
a.3.2. Fiili Durum Teşkil Eden İstisna
(Bazı Unsurların Bölünme Dışında Kalması) 106
a.3.2.1. Kısmi Bölünmede Durum 107
a.3.2.2. Tam Bölünmede Durum 107
a.3.2.2.1. Aktif Unsurun Sözleşme Dışı
Kalması 107
a.3.2.2.2. Pasif Unsurun Sözleşme Dışı
Kalması 107
a.4. Sonuç 108
4. Sonuç 109
III. BÖLÜNMEDE ÇEŞİTLİ HAK SAHİPLERİNİN KORUNMASI 109
1. Genel Olarak 109
2. Pay Sahiplerine Yönelik Koruma Yolları 110
A. Genel Olarak 110
B. Pay Sahipliği Haklarının Devamı İlkesi Çerçevesinde Koruma 110
a. Bölünme Kararının Verilmesinden Önce Kullanılabilecek
Haklar 111
a.l. Bilgi Alma Hakkı Yoluyla Koruma 111
a.1.1. Genel Kuruldan Önce Kullanılanlar 111
a.1.2. Genel Kurul Sırasında Kullanılanlar 112
a.2. Bölünme Kararı Verilmesi Sırasında Oy Kullanma
Yoluyla Kullanılacak Haklar 112
b. Bölünme Kararının Verilmesinden Sonra Kullanılabilecek
Haklar 113
b.l. Bölünmenin İptalini Talep Hakkı 113
b.1.1. İptal Davası 113
\\\\\\\′ b.1.2. Dava Açma Hakkının Kullanılması Süresi 113
b.1.3. Dava Açma Hakkına Sahip Olanlar 114
b.l.4. Davanın Sonuçları 115
b.2. Uygun Bir Denkleştirme Talep Hakkı
(Tazminat Talep Hakkı) 116
b.2.1. Alman Hukuku 116
b.2.2. İsviçre Hukuku 116
b.3. Pay Sahiplerinin Paylarının Satın Alınmasını Talep
•.Hakkı 118
3. Özellikli Paylar Bakımından Durum 119
A. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Yönelik Koruma 120
B. Oydan Yoksun Paylara Yönelik Koruma 120
4. İntifa Senedi Sahiplerinin Korunması 121
5. Alacaklıların Korunması 122
A. Genel Olarak 122
B. Korumayı Gerektiren Sebepler 122
a. Genel Olarak 122
b. Malvarlığı Devrinin Külli İntikal ile Yapılması 122
c. Bölünme Kararının Alınmasında Alacaklıların Rızasına
İhtiyaç Duyulmaması 123
d. Bir Takım Koruma Hükümlerin Uygulanmasının
Engellenmesi \\\\\\\′. 123
e. Ekonomik Nedenler 123
C. Bölünme Bakımından Alacaklıların Korunması Yöntemleri .-. 124
a. Genel Olarak 124
b. Teminat Verme Yükümlülüğü 124
b.l. Genel Olarak .-. 124
b.2. Alman Hukuku 125
b.3. İsviçre Hukuku 125
b.4. Sonuç 126
c. Bölünmeye Katılan Ortaklıkların Sorumluluğu \\\\\\\′. 127
c.l. Sözleşme veya Planda Yer Alan Pasif Unsurlar
Bakımından Sorumluluk : 127
c.1.1. Genel Olarak 127
c.1.2. Alman Hukukunda Bölünmeye Katılan
Ortaklıkların Sorumluluğu 128
c.1.3. İsviçre Hukukunda Bölünmeye Katılan
Ortaklıkların Sorumluluğu 128
c.l.3.1. Olumsuz Şartlar 129
c.l.3.1.1. Asıl Borçlunun Borcunu İfa
Etmemiş Olması 129
c.l.3.1.2. Alacağın Teminata Bağlanmamış
Olması 130
c.l.3.2. Olumlu Şartlar 130
c.2. Bölünme Sözleşme veya Planında Yer Almayan Pasif
Unsurlar Bakımından Sorumluluk 130
c.3. Sonuç 131
D. Sonuç 131
6. Çalışanların Korunması 131
A. Genel Olarak 131
B. Korumanın Kapsamı 131
C. Sonuç 132


IV. BÖLÜNME İŞLEMLERİ DOLAYISIYLA SORUMLULUK 134
SONUÇ 135
BÖLÜNMEYE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİMİZ 140EKLER


BİRLEŞME, BÖLÜNME, NEVİ DEĞİŞTİRME VE MAL VARLIĞININ
DEVRİNE DAİR İSVİÇRE FEDERAL KANUNU 153-183
(L-FUS\\\\\\\′UN) BÖLÜNMEYE AİT HÜKÜMLERİNİN TÜRKÇE
TERCÜMESİ 184-192
AVRUPA BİRLİĞİNİN KONUYA İLİŞKİN YÖNERGELERİ VE
TERCÜMELERİ 193
I. BÖLÜNMEYE İLİŞKİN YÖNERGE 193-203
II. BÖLÜNMEYE İLİŞKİN YÖNERGE\\\\\\\′NİN TERCÜMESİ 204-213
III. BİRLEŞMEYE İLİŞKİN YÖNERGE 214-224
IV. BİRLEŞMEYE İLİŞKİN 3. YÖNERGENİN TERCÜMESİ 225-234
V. YENİDEN YAPILANMADA VERGİLENDİRME YÖNERGESİ 235-241
Vİ. YENİDEN YAPILANMADA VERGİLENDİRME YÖNERGESİNİN
TERCÜMESİ 242-248
TÜRK HUKUKUNDA BÖLÜNMEYE İLİŞKİN VERGİ MEVZUATI 249-252
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 253-254
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KISMİ BÖLÜNMELERİNE
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 255-258
HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN BÖLÜNMELERİNDE
UYULACAK ESASLAR 259-261


KAYNAKÇA 263-269