Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi ( 6102 sayılı Yeni TTK. Hükümlerine Göre )

Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi ( 6102 sayılı Yeni TTK. Hükümlerine Göre )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
306
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-4446-65-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...GİRİŞ Anonim ortaklıklar bakımından azınlık pay sahiplerine tanınan ortaklığın haklı sebeple feshini mahkemeden talep hakkı, Türk Hukuku\\\\\\\′nda ilk kez TTK. 531 ile kendisine yer bulmaktadır. Bununla birlikte, diğer ticaret ortaklıkları bakımından, haklı sebeple fesih kurumunun Türk Hukuku\\\\\\\′nda bir yenilik olduğunu söylemek mümkün değildir. Diğer bütün ortaklık tiplerinde haklı sebeple feshe imkân tanıyan hükümlere 6762 sayılı Ticaret Kanunu\\\\\\\′nda da yer verilmişti. Özellikle, bir sermaye ortaklığı olması ve anonim ortaklığa benzer yönleri sebebiyle, limited ortaklıkların haklı sebeple feshi hususunda öğreti ve uygulamada bugüne tespit edilen esaslar, anonim ortaklıklar bakımından da dikkate alınacaktır. Ancak anonim ortaklığın kendine özgü hukuki kurumları bünyesinde barındırması, ortaklığın haklı sebeple feshinin özel olarak incelenmesini zorunlu kılar. Anonim ortaklıkların ticaret ortaklıkları arasındaki yeri ve önemi de, bizi bu sonuca götürür. Nitekim 6762 sayılı TTK. hükümleri dairesinde de, anonim ortaklığın haklı sebeple feshinin azınlık hakları kapsamında inceleme ve değerlendirmelere konu olduğunu görmekteyiz. TTK. 531 \\\\\\\′de, alışılageldiği üzere kanunkoyucunun haklı sebep tanımına ve örneklerine yer vermemiş olduğu görülür. Anonim ortaklığa özgü haklı sebeplerin neler olabileceği, açıklığa kavuşturulması gereken konulardan bir tanesidir. Bu konuda fikir beyan edilmesi, bizzat madde gerekçesinin yargı ile birlikte öğretiye yüklediği bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır1. TTK. 531\\\\\\\′in mehazını teşkil eden İsv. BK. 736 b. 4\\\\\\\′e 1991 değişikliği ile ilave edilen, ortaklığın feshi yerine duruma uygun ve kabul edilebilir çözümlere hükmedilme yetkisinin tanınması esası TTK. 531\\\\\\\′de de benimsenmiştir. İlaveten paylarının gerçek değeri karşılığı davacı pay sahiplerinin ortaklıktan çıkarılmasına karar verilebileceği maddede açıkça düzenlenmiştir. Ancak söz konusu hükmün ifade tarzının doğru olup olmadığı; ortaklığa pay sahibini ortaklıktan çıkarmayı yahut İsviçre Hukukunda sıklıkla dile getirildiği üzere pay sahibine ortaklıktan haklı sebeple çıkmayı talep hakkı tanıyıp tanımayacağı da değerlendirmeye açıktır. Olası bir ortaklıktan çıkarma kararının hüküm ve sonuçları da, maddede detaylı bir düzenleme bulunmadığı için açıklanmaya ihtiyaç duymaktadır. Nihayet, söz konusu hüküm kapsamında duruma uygun ve kabul edilebilir diğer alternatif çözümlerin neler olabileceği konusu açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu hususta madde gerekçesinde de örnekler verilmiş olup, konu İsviçre-Türk Hukuku\\\\\\\′nda öğreti ve uygulamadaki örnekler çerçevesinde değerlendirilmek suretiyle hükmün sonuçları açısından da özel olarak irdelenmelidir. Söz konusu çözümlerin uygulanabilirliği, kimi zaman haklı sebeplerin mevcudiyetine rağmen ortaklığın sona ermesine engel olabileceği için anonim ortaklıklar bakımından hayati öneme sahiptir. Bu bakımdan çalışmamızın kapsamına, haklı sebeplerin mevcudiyeti halinde anonim ortaklığın feshinin yanı sıra, pay sahiplerinin çıkarılması ile duruma uygun ve kabul edilebilir diğer çözümler de dâhildir. Ancak tüm bu ilave tedbirleri de içine alacak şekilde çalışmamızın konu başlığı olarak \\\\\\\"anonim ortaklığın haklı sebeple feshi\\\\\\\" tercih edilmiştir. İsviçre ve Türk Hukukunda diğer ilave çözümleri bünyesinde bulundurmasına karşılık söz konusu hukuki kurum gerek kanunda, gerekse uygulama ve öğretide bir bütün olarak bu şekilde adlandınldığı ve kanunda sona erme sebepleri arasında kendisine yer bulduğundan, çalışmamızda da böyle bir yöntem kabul edilmiştir. ÖNSÖZ Bu çalışma, TC. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı kapsamında Doktora Tezi olarak hazırlanmış ve 08.10.2012 tarihinde Prof. Dr. Rayegan KENDER, Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ, Prof. Dr. Abdulkadir ARPACI, Prof. Dr. Ayşe SÜMER ve tez danışmanı Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR\\\\\\\′dan oluşan jüri huzurunda savunularak oybirliği ile kabul edilmiştir. Tezimiz küçük ilave ve düzeltmeler bir yana genel kabule uygun ola¬rak savunulduğu şekilde yayınlanmıştır. Doktora tezini diğer akademik çalışmalardan ayıran en önemli unsur gerçek anlamda akademisyenliğe atılan ilk adım olmasıdır. Zira çalışmanın kabulü ile tamamlanan doktora, eski Latince karşılığı ile doctoratus, bir yönüyle çalışma yaptığınız alanda \\\\\\\"üniversitelerde öğretmenlik yapma ruhsatı\\\\\\\"dır. Bu işe gönül ve emek veren diğer tüm akademisyenlerin malumu olduğu üzere, hazırlanışı ise zahmetli ve uzun bir süreçtir. Çalışmanın kabulü, ilerde birçok güzel anı ve fa¬kat bir o kadar da zorluk ve endişeleri ile hatırlanacak olan \\\\\\\"asistan\\\\\\\", \\\\\\\"araştır¬ma görevlisi\\\\\\\" yahut güncel söylem ile \\\\\\\"burslu doktora öğrencisi\\\\\\\" statüsünün bi¬tişini müjdelemektedir. İşte bu süreç boyunca yardım, emek ve desteği olan her¬kes kocaman bir teşekkürü hak eder. Ancak bir kişi var ki, tüm bu emek ve ça¬lışmanın doktor sıfatı ile taçlanması onun sayesinde gerçekleşmiştir. Bahsettiğim insan, çalışmanın atfedildiği saygıdeğer ve kıymetli hocam Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR\\\\\\\′dır. Klasik söylem ile konunun seçilmesinden kaynakçaya, tezin hazırlanıp savunulmasına kadar bütün emek ve desteği için kendilerine teşekkür etmek gerekir. Ancak bu tek bir cümle bütün yapılanları ifade etmek için asla ye¬terli olmayacaktır. Bizim tercih ettiğimiz \\\\\\\"tez danışmanı\\\\\\\" yerine Almanların ter¬cihi olan \\\\\\\"doktora babası\\\\\\\" (Doktorvater) ifadesinin ne kadar doğru olduğunu ken¬disi ile çalışma fırsatı bulduğumda anladım. Hepsinden ötesi, eğer bugün bu ça¬lışma sizlerin karşısına çıkabiliyor ise kendisinin saygıdeğer varlığı ve desteği sa¬yesindedir. Her şey için hocama sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Değerli jüri üyeleri Sayın Prof. Dr. Rayegan KENDER hocam eşsiz tecrü¬be ve bilgisi ile bize çalışmamızda yol göstermiş; Sayın Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ ve Sayın Prof. Dr. Ayşe SÜMER hocalarım kıymetli değerlendirmele¬ri ve olumlu yaklaşımları ile çalışmamıza yardımcı olmuş; Yeditepe Üniversite¬si Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Sayın hocam Prof. Dr. Abdulkadir AR¬PACI engin bilgisi ile çalışmamıza derinlik kazandırmış ve yol göstermiş, yar¬dım, şefkat ve desteklerini hiçbir zaman esirgememişlerdir. Bu vesile ile sayın jüri üyelerine, çalışmamıza ayırdıkları zaman ile görüş ve değerlendirmeleri için gönülden teşekkür ederim. Burada bir parantez de İstanbul Hukuk Fakültesi\\\\\\\′nden mezun olup yine aynı Üniversitede yüksek lisansa başladığım yıldan doktorayı tamamladığım yıla ka¬dar araştırma görevlisi olarak çalışmış ve doktora eğitimi tamamlamış ve bu saye¬de öğrencisi bulunduğum Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ailesi için açıl¬malıdır. Bu vesileyle Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının başında başarıyla sayısız hukukçunun yetişmesine katkı sağlayan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Haluk KABAALİOGLU\\\\\\\′na teşekkürlerimi sunarım. Bir önceki çalışmamızda olduğu gibi burada da çok değerli yardım ve destek¬leri ile ilk sıralardan birisini dekan yardımcımız Sayın hocam Yrd. Doç. Dr. Gül DOĞAN hak ediyor. Desteği ve varlığı çalışmamızı tamamlamamızı sağlayan en önemli etkenlerden birisidir. Kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. Uzun yıl¬lar kürsü hocam olan Doç. Dr. Necla AKDAĞ GÜNEY de bu listede öncelikle anılmalıdır. Kendisine gönülden çaba ve yardımları dolayısıyla buradan bir kez daha teşekkür ederim. Bu çalışmamızda da özellikle Alman Hukuku\\\\\\\′na dair in¬celemelerimizde, gerek kaynakların elde edilmesinde gerekse görüş ve değerlen¬dirmeleri ile önemli katkıda bulunmuşlardır. Heidelberg Üniversitesi\\\\\\\′nde yapılan Almanca çalışmaları ve kaynak araştırmaları da onun vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Yine Sayın hocam aracılığı ile Zürih Üniversitesi\\\\\\\′nde kaynak araştırması ve ça¬lışma yapmak fırsatı buldum. Bu vesile ile ayrıca Zürih Üniversitesi\\\\\\\′nde araştır¬ma yapmama imkân tanıyan İsviçre Ticaret Hukuku öğretisinin önde gelen isim¬lerinden Sayın Prof. Dr. Peter NOBEL ile Araş. Gör. Gilles PITSCHEN\\\\\\\′e de buradan teşekkürlerimi sunarım. Bu vesileyle eski kürsü hocalarımdan Sayın Yrd. Doç. Dr. Ferna İPEKEL KAYALI\\\\\\\′ya ve Medeni Hukuk anabilim dalı öğretim üyeleri hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Cem DİNAR\\\\\\\′a da yardım ve desteklerinden ötürü sonsuz teşekkürleri¬mi sunarım. Şimdi sıra çalışma arkadaşlarımıza geliyor. Uzun yıllar birlikte çalıştığım kür¬sü ve oda arkadaşım, çalışkan ve yardımsever insan, çalışmaktan yıldığım ve yo¬rulduğum anlarda bana moral aşılayan, yaşadığımız zorlukların tümünde yanım¬da olup çalışma arkadaşından öte artık iyi bir kardeş de olduğumuzu gösteren Sa¬yın Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fethi ŞUA\\\\\\\′yi burada ayrıca anmak isterim. Kendisi¬ne sonsuz teşekkürler. Yine fakülte oda arkadaşım Sayın Dr. Ömer BAGCI\\\\\\\′ya da çalışmamıza ışık tutan fikirleri için burada tekrar teşekkür ederim. Özellikle son dönemde, kürsümüzün zahmetli işlerini neredeyse bütünüyle sırtlayarak çalışma¬mı nihayete ulaştırmama yetecek zamanı elde etmemde gönüllü katkıları ve ayrı¬ca desteği dolayısı ile genç meslektaşım, Sayın Araş. Gör. Tuğba SEMERCİ\\\\\\\′ye de buradan teşekkür ediyorum. Tashih ve düzeltmeler ile kaynakça\\\\\\\′nın listelen¬mesinde katkıları için kıymetli dostum Sayın Araş. Gör. Sönmez KÜÇÜK\\\\\\\′e de buradan teşekkür ederim. Bu çalışmamızın kitap olarak basımı ve yayınlaması işini de yine Sayın Vedat CARBAŞ üstleniyor. Titiz ve özenli çalışması ile siz Sayın okuyuculara layık olduğu ve gerektiği şekilde ulaşmamızı sağladığı için kendisine, sayfa tasarımını gerçekleştiren Sayın Erol BARLAS\\\\\\\′a, kapak tasarımı gerçekleştiren Sayın Mu¬rat ECE\\\\\\\′ye ve tüm Vedat Kitapçılık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Nihayet sıra sevgili aileme geliyor. Başlangıçta da söylediğim gibi gerek dok¬tora, gerekse asistanlık, güzel ancak bir o kadar da zorlu bir süreç. Bu süreçte za¬man zaman sıkıldığınız, bunaldığınız, hatta yıldığınız anlar olabiliyor. Bu süre¬ci en iyi şekilde geçirebilmemi aileme borçluyum. Başlangıçtan itibaren idealle¬rin peşinde gitmeyi sağlayan, göreceli olarak uzun sayılabilecek bu süreçte ma¬nevi ve maddi desteği bir an olsun vazgeçmeden ve eksiltmeden veren onlardır. Hele bunu sonsuz ve karşılıksız bir sevgiyle yaptıklarını hissetmiş olmak kendi¬mi daha da bir şanslı addetmemi sağlıyor. Zaman zaman bu dünyadan olmadı¬ğı hissine kapıldığım ölçüde bir iyiniyete ve kocaman birer yüreğe sahip olduğu¬nu düşündüğüm sevgili anne babamı, neşe kaynağım ve arkadaşım da olan sevgi¬li kardeşimi burada zikretmemek mümkün değil. Babam Halil ERDEM, annem Nalân ERDEM ve kardeşim Buket ERDEM\\\\\\\′e sonsuz saygı, sevgi teşekkürler. Batı Ataşehir, 10.10.2012 Dr. Nuri ERDEM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ANONİM ORTAKLIĞIN HAKLI SEBEPLE FESHİNE GENEL BAKIŞ § 1. KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ I. KONUNUN TAKDİMİ 5 II. ANONİM ORTAKLIKTA HAKLI SEBEPLE FESİH DAVASININ BAŞLICA İŞLEVLERİ DOĞRULTUSUNDA KONUNUN ÖNEMİ 7 1. Azınlığı Çoğunluk Gücünün Olumsuz Etkilerine Karşı Koruyucu İşlevi 8 2. Payın Devri Sınırlandırmalarına Karşı Çözüm Sağlayıcı İşlevi 16 3. Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Ortaklık Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi İşlevi 18 § 2. ALMAN VE İSVİÇRE HUKUKUNDA ANONİM ORTAKLIĞIN HAKLI SEBEPLE FESHİNE GENEL BAKIŞ 21 I. ALMAN HUKUKUNDA 21 II. İSVİÇRE HUKUKUNDA 24 1.Mülga Kanunlar Dönemi ve Yürürlükteki İsv. BK. 736\\\\\\\′nın Tarihi Gelişimi 24 2. 1991 Reformu Sonrası İsviçre Hukukunda Mevcut Hukuki Düzenleme 29 3. İsviçre Anonim Ortaklıklar Hukukunda: \\\\\\\"Büyük Ortaklıklar Hukuku Revizyonu\\\\\\\" - 2007 Tasarısı ve Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi 30 4. Ana Hatlarıyla İsviçre Federal Mahkemesi\\\\\\\′nin Konuya Bakışı ve Uygulamadan Haklı Sebep Örnekleri 33 § 3. TÜRK HUKUKUNDA ANONİM ORTAKLIĞIN HAKLI SEBEPLE FESHİNİN KANUNDA DÜZENLENİŞİ VE TARİHİ GELİŞİMİ 37 I. TÜRK HUKUKUNDA 6762 SAYILI ETK. HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ANONİM ORTAKLIKLARIN HAKLI SEBEPLE FESHİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI SORUNU 37 II. ÖĞRETİ VE YARGININ 6762 SAYILI ETK. HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KONUYA BAKIŞI VE TEMEL TARTIŞMA NOKTALARI 38 1. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshinin Düzenlenmemiş Olması ve Etkileri 38 2. Anonim Ortaklık Bakımından Haklı Sebeple Feshin 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu\\\\\\\′nda Düzenlenmemiş Olmasının Bir Kanun Boşluğu Teşkil Edip Etmediği 40 3. Adi Ortaklığın Haklı Sebeple Feshini Düzenleyen Hükümlerin Genel Hüküm Olarak Anonim Ortaklıklar Hakkında Uygulanmasının Mümkün Olup Olmadığı 44 4. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Pay Sahiplerine Önerilen Alternatif Hukuki İmkânlar 45 A. Pay Sahibinin Payını Devrederek Ortaklıktan Çıkması 45 B. Genel Kurul Kararlarının İptali ve Sorumluluk Davası Açılması.. 46 C. Ortaklığın Amacına Ulaşmasının İmkânsız Hale Geldiği Gerekçesiyle İnfisahın Tespiti Davası Açılması 47 D. Ana Sözleşmeyle Pay Sahiplerine Haklı Sebeple Fesih Olanağı Tanınması 49 5. Ara Değerlendirme 50 III. ANONİM ORTAKLIĞIN HAKLI SEBEPLE FESHİNİN TÜRK TİCARET KANUNUNDA DÜZENLENMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 55 1. 1985 Tarihli TTK. Taslağı\\\\\\\′nda Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi 56 2. 2005 Tarihli TTK. Tasarısı\\\\\\\′nda Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi ve Tasan\\\\\\\′nın Kanunlaşması; 6102 Sayılı \\\\\\\"Yeni\\\\\\\" TTK. 531 58 IV DİĞER ORTAKLIK TÜRLERİNİN HAKLI SEBEPLE FESHİ 61 1. Adi Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi 61 2. Kollektif Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi 64 3. Limited Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi 67 İKİNCİ BÖLÜM HAKLI SEBEP § 4. HAKLI SEBEP KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ 75 I. BORÇLAR HUKUKUNDA HAKLI SEBEP 75 1. Terminoloji 76 2. Tanım 77 3. Haklı Sebep Teşkil Eden Olguların Tasnifi 80 4. Haklı Sebep Kavramının Fesih Hakkının Kullanılması Üzerindeki Etkisi 81 A. Genel Olarak 81 B. Olağan ve Olağanüstü Fesih 83 5. Sürekli Borç İlişkilerinde Haklı Sebebe Sonuç Bağlanmasının Dogmatik Temeli 86 A. Dürüstlük Kuralı Öğretisi 86 B. Dürüstlük Kuralı Kaynaklı \\\\\\\"Clausula Rebus Sic Stantibus\\\\\\\" Kavramı ve Haklı Sebeple Fesihle İlişkisi 87 II. ORTAKLIKLAR HUKUKUNDA ORTAKLIĞIN DEVAMININ ÇEKİLMEZ HALE GELMESİ: ÖZELLİKLE KOLLEKTİF ORTAKLIKLARDA \\\\\\\"HAKLI SEBEP\\\\\\\" 97 1. Ortaklıklar Hukukunda Haklı Sebebin Tanımı 97 A. Yasal Tanım 97 B. Yasal Tanımın Unsurları 98 a. \\\\\\\"Şirketin Kuruluşuna Yol Açan Fiili veya Kişisel Sebeplerin Ortadan Kalkmış Olması\\\\\\\" 98 b. Söz Konusu Durumun Ortaklığın İşletme Konusunun Elde Edilmesini İmkânsız Kılması yahut Güçleştirmesi 99 C. Öğreti ve Uygulamada Yapılan Tanımlar 100 3. Ortaklıklar Hukukunda Haklı Sebeplerin Tasnifi; Öznel ve Nesnel Nitelikteki Haklı Sebepler 100 A. Genel Açıklama 100 B. Anonim Ortaklıkta Nesnel-Öznel Sebepler Ayırımı ve Önemi 102 III. ANONİM ORTAKLIĞA ÖZGÜ HAKLI SEBEP KAVRAMI 102 1. Genel olarak 102 2. Anonim Ortaklığa Özgü Haklı Sebep Tanımı 104 A. Tanımlamada Yararlanılan Kıstaslar 104 B. Kıstasların Değerlendirilmesi 106 § 5. ÖZEL OLARAK ANONİM ORTAKLIKTA HAKLI SEBEP ÖRNEKLERİ 111 I. ÇOĞUNLUK GÜCÜNÜN KÖTÜYE KULLANILMASINDAN İLERİ GELEN HAKLI SEBEP ÖRNEKLERİ 113 1. Çoğunluk Gücünün Kötüye Kullanılması Kavramı 113 2. Çoğunluk Gücünün Kötüye Kullanılmasının Haklı Sebep Teşkil Etmesi 115 3. Çoğunluk Gücünün Kötüye Kullanılmasının Haklı Sebep Teşkil Etmesinin Şartlan 116 A. Eylemin Devamlılık Arz Etmesi 116 B. Kötüye Kullanmanın Gerçekleşmiş Olması 117 C. Kötüye Kullanmanın Olumsuz Şartlarının Mevcut Olmaması 117 4. Çoğunluk Gücünün Kötüye Kullanılmasından Doğan Haklı Sebep Örnekleri 118 A. Pay Sahiplerinin Mali Haklarının İhlali 119 a. Kâr Payı Alma Hakkının İhlali 119 b. Diğer Mali Hakların İhlali 125 B. Pay Sahiplerinin Mali Hakları Dışındaki Haklarının İhlali 130 a. Ortaklığa Katılma Haklarının İhlali 130 b. Pay Sahibinin Bilgi Alma ve İnceleme Haklarının İhlali 134 c. Pay Sahiplerinin Yönetime Katılma Haklarının İhlali 137 II. ÇOĞUNLUK GÜCÜNÜN KÖTÜYE KULLANILMASI DIŞINDA BAŞLICA HAKLI SEBEP ÖRNEKLERİ 140 1. Anonim Ortaklığın Amacının ve Konusunun Gerçekleşmesinin Sübjektif Olarak İmkânsız Hale Gelmesi 140 A. Genel Olarak Ortaklığın Amacı ve Konusu 140 a. Nihai amaç: 141 b. Amaç ve Konu: 142 B. Ortaklığın İşletme Konusunun Gerçekleştirilmesinin İmkânsız Hale Gelmesinin Ayrı Bir Sona Erme Sebebi Olarak Düzenlenmiş Olması ve Bunun Haklı Sebeple Fesih Davası ile İlişkisi 143 C. Ortaklığın Asıl Amacına Ulaşmasının İmkânsızlaşması (Kazanç Elde Edemez Hale Gelmesi) 145 1. Esas Sermayenin Fiilen Yitirilmesinin Haklı Sebep Teşkil Etmesi 147 2. Ortaklık Amacının Değişmesi 148 3. Organların İşlevini Yitirmesi 149 4. Ortaklığın Kötü Yönetimi 151 III. KİŞİSEL SEBEPLER 154 1. İş Göremezlik 155 2. Kişisel Farklılıklar 156 3. Tâbiiyet Farklılıkları 156 4. Pay Sahipleri Sözleşmelerinin İhlal Edilmesi 157 iv. LİMİTED ORTAKLIKLAR UYGULAMASINDAN GELEN BAŞLICA HAKLI SEBEP ÖRNEKLERİ 159 V. ARA DEĞERLENDİRME 161 UÇUNCU BOLUM ANONİM ORTAKLIĞIN HAKLI SEBEPLE FESHİ DAVASI § 6 FESİH DAVASINDA UYGULANACAK USUL 165 I.TTK. 531\\\\\\\′DE ÖNGÖRÜLEN DAVA ŞARTLARI 165 1.Haklı Sebebin Mevcudiyeti 165 2. Davacı Pay Sahiplerinin Davalı Ortaklıkta Belirli Bir Miktarda Sermayeyi Temsil Eden Paya Sahip Olması 166 A. Genel Olarak 166 B. TTK. 531 \\\\\\\′deki Pay Oranlarının Değiştirilip Değiştirilemeyeceği 167 II. FESİH DAVASINDA HUSUMET 171 1. Davacı 171 A. Pay Sahipliği ve Bu Sıfatın İspatı 171 B. Pay veya Pay Senetleri Üzerinde İntifa, Rehin, Vedia yahut Ariyet Haklan Olması 173 C. Paya Birden Fazla Kimsenin Malik Olması 175 2. Davalı 176 III. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 177 IV. FESİH DAVASINDA SÜRE 179 V FESİH DAVASINDA İSPAT YÜKÜ 181 1. Genel Olarak 181 2. Özel Olarak Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Fesih Davasında İspat Yükü 182 §7. ANONİM ORTAKLIKTA HAKLI SEBEPLE FESİH DAVASINDA HÜKME IŞIK TUTACAK TEMEL İLKELER 185 I. HAKLI SEBEPLE FESİH DAVASININ BİR AZINLIK HAKKINA DAYANIYOR OLMASI 185 II. ANONİM ORTAKLIKTA AZINLIK PAY SAHİPLERİNİN HAKLI SEBEPLE FESİH DAVASI AÇMA HAKKININ VAZGEÇİLEMEZ HAK NİTELİĞİ 186 1. Anonim Ortaklıklarda \\\\\\\"Vazgeçilmez\\\\\\\" ve \\\\\\\"Müktesep\\\\\\\" Haklar Teorisi 186 2. Haklı Sebeple Fesih Davasının Vazgeçilmez Hak Niteliği 189 III. HAKLI SEBEPLE FESHİ DÜZENLEYEN HÜKMÜN TEK YANLI EMREDİCİ NİTELİĞİ 191 1. TTK. 340 \\\\\\\"Emredici Hükümler İlkesi\\\\\\\" ve Haklı Sebeple Fesih 191 2. Haklı Sebeple Fesih Hakkını Genişleten Sözleşme Hükümleri 195 3. Haklı Sebeple Fesih Hakkını Ortadan Kaldıran Yahut Sınırlandıran Sözleşme Hükümleri ve Bunların Geçerliliği 197 A. Kural 197 B. Aykırılığın Sonuçları 200 IV HAKLI SEBEBİN OLUŞUP OLUŞMADIĞI TAYİN EDİLİRKEN MENFAATLER DENGESİNİN GÖZETİLMESİ 201 1. Genel Olarak 201 2. Topluluk Menfaatlerine Karşılık Bireyin Menfaatlerinin Ağırlığının Ölçülmesi 202 3. Değerlendirme 208 V HAKLI SEBEPLE FESİH DAVASININ İKİNCİL (TALİ) NİTELİĞİ....211 1. Haklı Sebeple Fesih Davası Açılmadan Önce Farklı Çözüm Yollarına Başvurulmuş Olması 212 2. Diğer Sona Erme Sebeplerinin Mevcut Olmaması 215 VI. HAKLI SEBEP TEŞKİL EDEN OLGULARIN ORTAYA ÇIKMASINDA DAVACI PAY SAHİBİNİN KUSURUNUN VERİLECEK HÜKME ETKİSİ 216 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HAKLI SEBEBİN VARLIĞININ KABULÜ HALİNDE HÂKİMİN VEREBİLECEĞİ KARARLAR: ORTAKLIĞIN FESHİ VE TASFİYESİ İLE ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI § 8. ORTAKLIĞIN FESHİ VE TASFİYESİ 223 I. GENEL OLARAK 223 II. TASFİYE İŞLERİ 226 III. ÖZEL OLARAK TASFİYE MEMURLARININ DURUMU 228 § 9. FESİH DIŞINDA DURUMA UYGUN DÜŞEN VE KABUL EDİLEBİLİR BAŞKA BİR ÇÖZÜME HÜKMEDİLMESİ 233 I. GENEL OLARAK 233 II. FESİH DIŞINDA BAŞKA BİR ÇÖZÜME KARAR VERİLMESİNİN ŞARTLARI 234 1. Somut Olayın Özellikleri Dolayısıyla Tarafların Menfaatlerinin Fesih Dışında Başka Bir Çözüme Karar Vermeye Daha Elverişli Olması 234 2. Fesih Dışında Başka Bir Çözüme Hükmedilirken Anonim Ortaklıkları Düzenleyen Diğer Hükümlerin Göz Önünde Bulundurulması 236 3. Hükmedilen Çözümün Duruma Uygun ve Kabul Edilebilir Olması...238 A. Uygunluk 238 B. Kabul Edilebilirlik 239 4. Karar Verilecek Çözüm Tarzının Kalıcı ve Etkili Bir Yaptırım Gücüne Sahip Olması 241 III. DURUMA UYGUN DÜŞEN VE KABUL EDİLEBİLİR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 241 1. Ortaklığın (İşletmenin) Bölünmesi 241 A. Genel Olarak 241 B. Bölünme Türleri 243 C. Türk Hukukunda ve 6102 Sayılı TTK.\\\\\\\′da Bölünme 244 D. Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi Davası Dolayısıyla Bölünmesinin Özellikleri 246 2. Ortaklığın Ana Sözleşmesinin Değiştirilmesini Gerektiren Çözümler 249 A. Genel Olarak 249 B. Mahkemenin Bizzat Ana Sözleşme Değişikliği Yapıp Yapamayacağı Sorunu 250 C. Davalı Ortaklık Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasını Gerektirebilecek Çözüm Önerileri 253 3. Mahkemece Genel Kurul ve Yönetim Kurulu\\\\\\\′nca Karar Alınmasını Gerektiren Çözümler 255 § 10. PAYLARININ GERÇEK DEĞERİNİN ÖDENMESİ KARŞILIĞI DAVACI PAY SAHİPLERİNİN ORTAKLIKTAN ÇIKARILMASINA HÜKMEDİLMESİ 259 I. GENEL AÇIKLAMA 259 II. HAKLI SEBEPLE FESİH HÜKMÜNÜN PAY SAHİBİNE ORTAKLIKTAN ÇIKMA HAKKI TANIYIP TANIMADIĞI SORUNU 261 1. Terminoloji: Ortaklıktan Çıkma yahut Çıkarma 261 2. Doğrudan Doğruya Ortaklıktan Çıkma veya Pay Sahibini Ortaklıktan Çıkarma Talebi İçeren Bir Dava Açılıp Açılamayacağı 263 III. PAY SAHİPLERİNİN ORTAKLIKTAN ÇIKARILMASININ ORTAKLIĞIN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP YASAĞI KARŞISINDA DURUMU 267 IV ÇIKARILAN PAY SAHİBİNE PAYIN GERÇEK DEĞERİ KARŞILIĞI ÖDENECEK TAZMİNAT 269 1. Tazminatın Türü 270 2. Tazminatın Hesaplanması 271 3. Payın Değerinin Hesaplanması Yönünde Kural Koyan Ana Sözleşme Hükümlerinin Geçerli Olup Olmadığı 272 4. Gerçek Değer İlkesine Göre Payın Değerinin Hesaplanması ve Uygulanacak Metodlar 274 5. Payın Gerçek Değerinin Tespit Edileceği An 276 6. Payın Gerçek Değerinin Tespit Edilmesinde Kusurun Rolü 277 IV VERİLECEK HÜKMÜN ÇIKARMA BAKIMINDAN ÖZEL SONUÇLARI 278 SONUÇ 283 KAYNAKÇA 287