Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Anayasal Gelişme Tezleri

Anayasal Gelişme TezleriSayfa Sayısı
:  
174
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-975-08-1360-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Giriş Cumhuriyet gazetesi 1976-1977 Yunus Nadi Yarışmasınm konusunu açıklarken, bu alanda yapılacak çalışmaların iki türlü olabileceğini de belirtti. Birincisi, araştırmalar anayasal gelişmemizin belirli bir dönemini ya da belirli bir anayasal kurumun tarihimiz içindeki evrimini konu alabilirdi. İkincisi ise 100 yıllık anayasal gelişmelerimize toplu bakış niteliğindeki çalışmalara girişilebilirdi. Bu incelemede ikinci yol seçilmiştir. Bir toplu bakış çalışması iki ana bölümden kurulu olmak gerekirdi. Birincisi, bu alanda şimdiye kadar ileri sürülen ve bütün bir gelişmeler zincirini ele alan görüşlerin dökümü; ikincisi de doğrudan doğruya araştırmanın yazarının anayasal gelişmelerimizle ilgili kendi görüşlerinin ortaya konması. Bu çalışmaya girişilirken düşünülen taslak bu idi. Ne var ki sonuçta ortaya çıkan, daha doğrusu bitirilebilen, bunlardan sadece birincisi oldu. İkinci bölümü yazmaya zaman elvermedi. Bu bakımdan, ortaya çıkan metin, 100 yıllık anayasal gelişmelerimiz konusunda şimdiye kadar önerilmiş olan çözümlemelerin bir dökümünden başka bir şey değildir. Ama bu döküm basit bir sergilemeden ibaret de sayılamaz. Çünkü şimdiye kadar önerilen açıklamaların belirli ölçülere göre kümelendirilmesine ve eleştirilmelerine de yer verilmiştir. Bu ölçülerin neler olduğu metinden anlaşılacaktır. Şimdiden söylenebilecek olan, araştırma sonucunda biriken malzemenin şöyle bir kaba ayrıma yol açtığıdır. I. Kemalist anayasal gelişme tezleri II. Gelenekçi-İslamcı anayasal gelişme tezleri III. Popülist anayasal gelişme tezleri IV. Sosyalist anayasal gelişme tezleri Bütün bunlarda anayasal gelişme teziyle anlatılmak istenen yalnız Anayasa gelişmeleriyle ilgili yorumlar değildir. Anayasal ifadesinin Anayasayı aşan, siyasal gelişmeleri de içine alan bir anlamı ve kapsamı vardır. Bu nedenle, ele alman görüşlerin aktarılmasında yalnız hukukî değil, bu görüşlerin çerçevesini oluşturan toplumsal ve siyasal yorumlara da yer verilmiştir. Şu var ki, yazarların önerdikleri yorumlardan buraya alınanlar, onların anayasal gelişmelerle ilgili bütün görüşlerini kapsamaz. Buna ne olanak ne de gerek vardı. Yapılan, şu iki temel sorunun karşılığını aramaktan ibarettir: Anayasal gelişmelerimiz konusunda fikir yürütmüş olanlar, bu gelişmeleri yaratan etkenler (dinamikler) ile, bu gelişmelerin ana yönlen konusunda ne gibi yorumlar ileri sürmüşlerdir? Dolayısıyla anayasal gelişme tezleri başlığı, bu gelişmelerin dinamikleri ile yönleri konusundaki görüşleri içermektedir. Son olarak belirtmek gerekir ki, çalışmamızda yer alan yazarlar listesi tam ve eksiksiz olmaktan uzaktır. Bu bir ilk taslak çalışmasıdır. İlerde, hem bu eksikliklerin giderilmesine, hem de başta düşünülen, ama yazımına zaman kalmayan ikinci bölümün ortaya çıkarılmasına çalışılacaktır.

 

İÇİNDEKİLER

 

Önsöz • 9 Giriş • 11 I. KEMALİST ANAYASAL TEZLER A. Kemalizmin yükseliş dönemi anayasal tezleri • 13 1) Atatürk′ün anayasal tezi • 13 Gelişmenin dinamikleri • 14 Gelişmenin yönleri • 19 Gelişmenin araçları • 23 Hangi hükümet sistemi? • 25 Çok partili hayat sorunu • 33 2) M. Esat Bozkurtun İnkılap Tarihi öğretimi • 33 3) Kemalist tarih kitapları • 36 B. Kemalizmin gerileme dönemi anayasal tezleri • 39 1) Kemalist anayasal tezlerde faşizan eğilimler • 39 Vasfi Raşid Sevig: "Milli şefe dayalı anayasal tezler • 40 2) Kemalist tezlerde "idealist" ve seçkinci eğilimler • 41 a) Kübalı: "Güzideler"in rehberliğinde "batılılaşma" • 41 b) Onar: Polis devletinden hukuk devletine yönelişte "ileri kuvvetler"in rolü • 46 c) B.N. Esen: Aydınlar gözetimi altında uygarlaşma • 49 d) O. Aldıkaçtı: Silahlı Kuvvetlerin denetimi altında anayasal gelişme • 52 e) E. Onulduran: Seçkinlerin öncülüğü ve ordu gözcülüğünde "modernleşme" • 54 f) S. Kili: "Elitler"in damgasını taşıyan "modernleşme" • 55 g) İ. Arsel: Şeriat düzeninden laik düzene geçiş ve "Tek Adam"m rolü • 56 h) M. Kapani: Batılı demokrasiye geçiş süreci • 57 i) R.G. Okandan: Kemalist reformculuğun utangaç savunusu ve bunun "demokrasi"yle uyuşmadığı varsayımı • 60 C. Kemalist anayasal tezlerde yeniden canlanma • 63 1) D. Avcıoğlu: Toplumsal devrimler yoluyla çağdaş uygarlığa geçiş • 63 2) N. Berkes: "Çağdaşlaşma = uluslaşma" • 69 3) E.Z. Karal: Kitlelerin önemi • 78 4) T.Z. Tunaya: Siyasal gelişmelerin hukukî çerçevelenişi olarak anayasa hareketleri • 80 5) İ. Akın: "Modernleşme"nin bir dönemine materyalist açıdan yaklaşma denemesi • 86 II. GELENEKÇİ-İSLAMCI ANAYASAL GELİŞME TEZLERİ A. Ana ilkeler • 91 B. Tezler • 92 1) A.F. Başgil: Kemalizm hayranlığından • 92 İslamcı-gelenekçi tezlerin savunuculuğuna 2) S. Özçelik: Osmanlı-İslam övgüsü ve Cumhuriyet dönemi için suskunluk • 96 3) Y. Öztuna: Gerici tarih tezlerinin resmileştirilmesi • 97 4) A. Kabaklı: Gerici anayasal tezlerin popülerleştirilmesi • 100 5) "Sosyal" İslamcılık ya da "dayanışmacı" İslamcılık • 102 a) D.M. Doğan: "Batılılaşma ihaneti" • 103 b) N. Erbakan: Anayasamızın "maneviyatçı ve ahlakçı" yorumu • 104 III. POPÜLİST ANAYASAL GELİŞME TEZLERİ A. Popülist tezin kaynakları • 107 1) A.H. Başar: "Kapıkulu teorisi" • 107 2) C. Bayar: DP hareketinin anayasal yorumu 108 B. Popülizmin teorileştirilmesi • 111 1) K. Tahir: Osmanlı hayranlığı ve Kemalizme reddiye • 111 2) M. Ali Aybar: "Ceberrut devletin egemen sınıfı bürokrasi" • 112 3) S. Divitçioğlu: ATÜT teorisinin Türkiye′ye uygulanması • 115 4) İ. Küçükömer: "Laik bürokratlar-İslamcı doğucu halk cephesi" çelişkisi • 116 5) M. Sarıca: "Aktarmacı anayasa hareketleri" • 122 6) İ. Cem: Bürokratik vesayete karşı burjuvazi-halk işbirliği yoluyla "demokrasi dönemi"ne geçiş • 125 C. Popülizmin sosyal demokrat harekete etkisi • 129 1) "Bürokrasi-halk çelişkisi" temeli • 130 2) İnkarcılık eğilimi • 132 3) Demokratik gelişme kavramını "çok partili hayat" olayına indirgemek • 132 4) Radikal hareketlere karşı duyulan kuşku • 133 D. Popülizmin gelenekçi-İslamcı tezlere etkisi • 134 1) A. Kabaklı: Türk milliyetiyle kavgalı "bürokrasi" • 135 2) D.M. Doğan: "Komprador bürokratların batılılaşma ihaneti" • 135 E. Popülizmin siyasal bilimciliğimize etkisi • 136 1) K. Karpat: "Güzideler kültürü"nden kurtuluş • 136 2) M. Soysal: Kendi değerlerini topluma kabul ettirmeye çalışan "bürokratik intelligentsia" • 137 IV. SOSYALİST ANAYASAL GELİŞME TEZLERİ A. Uluslararası sosyalist hareketten çıkan genel tezler • 141 B. Genel tezlerin geliştirilmesi • 143 1) Osmanlı dönemi anayasal gelişmelerine bakışlar • 143 2) Milli kurtuluş ve Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmelerine bakışlar • 144 SONUÇ • 147 NOTLAR • 150 KAYNAKÇA • 166 DİZİN • 170