Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Anayasadan Mali ve Vergisel Beklentiler

Anayasadan Mali ve Vergisel BeklentilerSayfa Sayısı
:  
481
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-5373-84-9

50,00 TL

ONSOZ
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve IGUL olarak Prof. Dr. Feridun YENİSEY\′in himayelerinde 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz \"Anayasadan Mali ve Vergisel Beklentiler\" isimli Sempozyumumuza iliş¬kin yayını geç de olsa takdirlerinize arz ediyoruz.


Devletin varlığını sürdürebilmesi, kamu hizmetlerini yerine geti¬rebilmesi için finansa duyduğu gereksinim ile bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin güvence altında olmasına ilişkin istek vergisel ve mali alanda düğümlenmektedir. Çeşitli anayasalarımızda ve 1982 tarihli TC Anayasası\′nda da bu hassas dengenin gözetilmesi için birtakım ilkeler yeralmaktadır. Ancak bu ilkelerin anayasanın içerisindeki sistematik konumunun gözden geçirilmesi , yine bunların ve istisnalarının daha düzgün bir biçimde kavramsallaştırılması, zayıflıklarının ve eksiklerinin gerektiğinde alt ilkelerle desteklenerek giderilmesi ve uygulama ile bağ¬lantılarının en yüksek düzeyde sağlanması gerekmektedir.


Özellikle son yıllarda yapılmaya teşebbüs edilen \′anayasa değişiklik¬leri\′ ya da \′yeni anayasa\′ ile ilgili olarak bazı sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ile siyasal partilerin hazırlıklarında ve taslaklarında birçok ko¬nunun ön plana çıkmasına ve kamuoyunda tartışılmasına karşın aslında çok önemli ve kilit bir alan olan \′mali alan, vergisel alan\′ suskunluğunu korumaya devam etmekteydi. İşte bu sempozyum ile arzulanan ve he¬deflenen, anayasamızın mali ve vergisel hükümleri açısından da mutlaka çalışma yapılması gerektiği konusunda farkındalık yaratılması, vergisel ve mali hükümlerin donanımlı ve mükemmel olabilmesi için doğrultuların saptanması, önerilerin ortaya konması ve tartışılması suretiyle müstakbel ve muhtemel anayasal değişikliklerin nabzının tutulması ve katkıda bulu¬nulması suretiyle bu alanda bir canlanmanın sağlanması oldu.


Sempozyumumuza ricalarımızı kırmayarak çeşitli üniversitelerimiz¬den çok değerli bilim insanları, ülkemizin dörtbir köşesinden siyasetçiler, bürokratlar, maliyeciler, muhasebe mensupları, avukatlar tebliğ sunarak katıldılar. İki gün süren bu çalışmada tebliğ sahibinden izleyicisine kadar tüm katılımcılar gerek tebliğleriyle gerek oturum sonralarında ortaya koydukları görüşleriyle olası yeni anayasa ya da anayasa değişikleri çalış¬malarına mali ve vergisel yönden ışık tuttular.


Sempozyum kitabında oturumlarda sunulan yazılı tebliğlere ve ses kaydının bulunduğu durumlarda da ayrıca konuşmacıların ses kayıtlarına ve oturum sonlarındaki tartışmalara yer verildi.


Ancak hem sempozyumumuzun kısa bir sürede kararlaştırılıp hazır¬lanmış olması hem de bazı tebliğ sahiplerinin kitabın basılmasına kadar olan süre içerisinde çalışmalarını bize ulaştıramamaları nedeniyle bir iki sunum yazılı olarak sağlanamamıştır. Ancak ses kayıtlarının bulunması nedeniyle durum telafi edilmiştir.Belirtmek gerekir ki ele alınan temel konuların ortaya konulmasında ve değerlendirilmesinde zamana karşı yarışılmasına karşın oturumlar son derece verimli, doyurucu ve zevkli geçmiş, değerli çalışmalar sempozyu¬ma ve bu yayına güzellikler katmışlardır. Gerçekten de \′Anayasadan Mali ve Vergisel Beklentiler\" vergi ve maliye alanında olası yeni anayasa hazır¬lıklarına katkı sağlamak için yapılmış hemen ilk ve tek kapsamlı sistemli bilimsel sempozyumdur. Sempozyum kitabında yer alan çok değerli tebliğlerin ve tartışmaların yalnızca olası yeni anayasanın yapılacağı gelip geçici bir döneme ışık tutmayacağı, ayrıca vergi ve maliye alanlarındaki gelişim süreci içerisinde kalıcı ve değerli yerlerini alarak tarihe düşen birer not olacakları düşüncesini taşımaktayız.


Şöyle ki gerçekten de birinci oturumdaki tebliğler tercihlerin ortaya konduğu istikamet gösterici ana ve temel çalışmalar olarak ortaya çıkmış¬tır. İkinci oturumda idarenin vergi hukuku ve mali hukuk algılamasının ve uygulamasının temel hak ve özgürlükler ile normlar hiyerarşisi bağlamında değerlendirilmesine gidilmiştir. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde kamu maliyesi hukukunda ve vergi hukukunda çok somut ve açık anayasal bek¬lentiler gerekçeleriyle ve amaçlarıyla dile getirilmiştir. Beşinci oturumda yerel yönetimlerle ilgili Avrupa Şartı çerçevesinde yapılabilecekler tesbit edilmiştir. Son oturumda ise her şeyin anayasadan beklenemeyeceği fikrin¬den hareketle anayasa dışındaki hangi parametrelerin hukuka uygun vergi ve maliye uygulaması için gerekli olduğu ortaya konulmuştur.Teşekkürlerimiz öncelikle davetimizi kabul eden cefakar ve fedakar ve çok değerli meslektaşlarımıza, oturum başkanlarımıza, tebliğ sahiple¬rine, hocalarımıza, tüm akademisyenlerimize, yargıçlarımıza, siyasetçile¬rimize, bürokratlarımıza, avukatlarımıza, yeminli mali müşavirlerimize, serbest muhasebeci mali müşavirlerimize, serbest muhasebecilerimize, Vergi Konseyi Başkanımıza ve çoğu çeşitli özel kuruluşlardan ve kamu kurumlarından gelen tüm izleyicilerimize ve katılımcılarımıza olacaktır.


Sempozyum kitabının basıma hazırlanmasında İstanbul Üniversitesi\′nden aynı zamanda öğrencim olan değerli meslektaşım Y.Doç.Dr. Ertunç Şirin\′in katkısı büyük oldu. Oturumların gerçekleşti¬rildiği günlerde ve kitabın tashihlerinin yapılmasında yine aynı üniver¬siteden Y. Doç. Dr. İrfan Barlass, Araş.Gör. Dr. Erdem Ateşağaoğlu, Araş. Gör. Gamze Gümüşkaya bize yardımcı oldular. Kendilerine Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak da teşekkür ederiz.


Ayrıca ikinci günkü ses kayıtlarının temininde ve sempozyumun teknik yönünün yürütülmesinde güleryüzlü emeğini esirgemeyen Bahçe¬şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi IGUL koordinatörü Uygun Hekim\′e ve oturum ses bantlarının çözümünde fedakar çabasını esirgemeyen Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı araştırma görevlisi Ayça Yaltı\′ya içten teşekkürü bir borç biliyoruz.


On İki Levha Yayıncılık\′ın direktörü hukukçu meslektaşımız Erol Öz\′e de her zamanki titiz ve sistemli çalışması için şükranlarımızı sunuyoruz.


Sempozyumun ortaya çıkmasında her zamanki sonsuz teşvikini ve yardımını ortaya koyan Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi IGUL direktörü Prof.Dr. Feridun YENİSEY\′e, yine sempozyumun düzenlen¬mesinde desteğini esirgemeyen Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Aziz Can TUNCAY ile kitabın basılması esnasında bizi yüreklendiren Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU\′na ayrıca müteşekkiriz.


Prof.Dr. Gülsen GÜNEŞ
Bahçeşehir Üniversitesi HukukFakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

İÇİNDEKİLER

I. OTURUM


EKONOMİK, MALİ VE VERGİSEL TERCİHLERİN ANAYASADAKİ YERİ


Ekonomik, Mali ve Vergisel Tercihlerin Anayasadaki Yeri
Prof. Dr. İzzettin Önder 7
Anayasada Ekonomik ve Mali Tercihler Sorunu
Prof. Dr. A. Ülkü Azrak 21
Anayasa ve Ekonomi
Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu 33
Vergilendirme, Politika ve Hukuk
Prof. Dr. Mehmet Tevfik Özcan 59

II. OTURUM


TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İLE
NORMLAR HİYERARŞİSİ KARŞISINDA
VERGİ İDARESİNİN EYLEM VE
İŞLEMLERİ


Anayasanın Vergi Ödevine İlişkin Hükmünün Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Yusuf Karakoç 83
Vergi Kabahatlerinin Anayasal Temelleri Üzerine Düşünceler
Doç. Dr. Aziz Taşdelen 99
Temel Hak ve Özgürlükler ile Normlar Hiyerarşisi Karşısında Vergi idaresinin Eylem ve İşlemleri
Dr. Nedim Türkmen 125
Temel Hak ve Özgürlüklerin Vergilendirme Yetkisinin Kullanımına Etkisi
Dr. Funda Töralp 163


III. OTURUM


KAMU MALİYESİ HUKUKUNDA ANAYASAL BEKLENTİLER


Ses kaydı
AkifHamzaçebi 185
Ses kaydı
Prof. Dr. Dilek Yılmazcan 187
Kamu Maliyesi Hukukunun Bazı Anayasal İlkeleri ve Anayasanın Mali Hükümlerine İlişkin Düşünceler
Prof. Dr. S. Ateş Oktar 189

XI
III. Oturumun Bant Çözümü 201


IV. OTURUM


VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL BEKLENTİLERSes kaydı
Dr. Bumin Doğrusöz 235
Mükellef Hakları ve Anayasal Beklentiler: Gelecek İçin Birkaç Not
Prof. Dr. Hakan Üzeltürk 237
Anayasadan Sistematik, Kavramsal ve İlkesel Bazı Vergisel Beklentiler
Prof. Dr. Gülsen Güneş 267
Vergi Hukukunun Anayasal Temellerinin Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Değerlendirilmesi
Dr. Z. Ertunç Şirin 285
IV. Oturumun Bant Çözümü 307V. OTURUM


YEREL YÖNETİMLER VE
VERGİLENDİRMEDE ANAYASAL
BEKLENTİLER


Ses kaydı
Dr. Veysi Seviğ
Anayasa Mimarisinde Yeni Bir Yapıtaşı: Mahalli
İdarelerin Tali Vergilendirme Yetkisi Üzerine Değerlendirmeler
Prof. Dr. Billur Yaltı
Ses kaydı
Prof. Dr. Ayşe Güner 365
V. Oturumun Bant Çözümü 367


VI. OTURUM


VERGİSEL DÜZENİN VE VERGİ
ADALETİNİN SAĞLANMASINDA
DONANIMLI ANAYASA DIŞINDA
GEREKENLER (PANEL)


Ses kaydı
Prof. Dr. Mehmet Palamut 393
Ses kaydı
Prof. Dr. Metin Taş 395
Vergisel Düzenin ve Vergi Adaletinin Sağlanmasında Donanımlı Anayasa Dışında Gerekenler
Doç. Dr. Funda Başaran Yavaşlar 397
Vergisel Düzenin Sağlanmasında Anayasa Dışı Etkenler
Dr. Hasan Baş 407
Anayasal Düzen ve Vergi Adaleti
Dr. Ahmet Kavak 431
Yaşayan Vergi Hukuku: Tespit, Öneriler ve Temenni
Av. Tayfun Aktaş 437
VI. Oturumun Bant Çözümü 445