Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Uygulaması

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru ve UygulamasıSayfa Sayısı
:  
389
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-352-107-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...GİRİŞ Bölgesel düzeyde, Avrupa Konseyi (AK) bünyesinde hazırlanan Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi (AİHS) ve denetim mekanizması olan ve hâlihazırda zorunlu yargı yetkisi ve kararlanmn infazını takip mekanizması ile benzerleri arasında ayncalıklı bir yere sahip bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), alanında en ileri ve etkili mekanizma olarak kabul edilmektedir. Bu etkinliğin en önemli sebeplerinden biri, AİHS′nin 1, 19 ve 46′ncı mad¬delerinin birlikte yorumundan AİHM kararlarının taraf devletlerce bağlayıcı kabul edilmesi ve kararlarının gereğinin yerine getirilmesidir. AİHM′nin içti¬hattan, özellikle de ihlal kararları AİHS′ye taraf devletlerin iç hukukları ve/veya uygulamalannı değiştirmelerine neden olmuştur. Türkiye bunun tipik örneklerinden biridir. Gözaltı sürelerinin kısaltılmasından idam cezasının ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldınlmasına kadar bir çok konuda anaya¬sal/yasal düzeyde yapılan iyileştirmelerde AİHM kararlarının doğrudan etkisi bulunmaktadır. AİHS, elli yılı aşan uygulama sürecinde, AK′yi oluşturan demokratik top-lumlann ortak değer ve ideallerini dikkate alan Sözleşme organlarının1 insan hakları alanında ortaya koyduklan standartlarla, Avrupa kıtasında 800 milyonu aşkın 47 ülke vatandaşının yanı sıra üye ülkelerin yetki alanında bulunan ya-bancılan da ilgilendiren ortak bir kamu düzeninin "anayasal belgesi" halini almıştır.2 AİHS tarafından kurulan temel hak ve özgürlükleri koruma sistemi, ikincil-lik ilkesine dayanır. AİHM bağlamında bu ilke, AİHS′de yer alan haklara saygı gösterilmesini sağlama ve bu haklan uygulamaya koyma görevinin, ilk önce Mahkeme′ye değil, sözleşmeci devlet makamlarına düştüğü anlamına gelir. Mahkeme ancak, ulusal makamlar yükümlülüklerini yerine getirmedikleri tak¬dirde müdahale edebilir.3 Bu nedenle en iyisi, davadaki olayların mümkün ol¬duğu kadar ulusal düzeyde soruşturulması ve meselelerin incelenmesidir. Böy¬lece ulusal makamlar, ülkelerindeki belirleyici güçlerle doğrudan ve sürekli temas halinde bulunmaları nedeniyle iddia edilen Sözleşme ihlallerini düzelt¬mek için daha iyi konumda bulunduklanndan, söz konusu ihlalleri telafi etmek için harekete geçebilirler.4 AİHS denetim mekanizmasını harekete geçiren şey, esas itibarıyla bir söz-leşmeci devletin egemenlik alanında bulunan bir bireyin veya tüzel kişinin AİHM′ye yaptığı bir bireysel başvurudur. Dolayısıyla potansiyel başvurucu havuzu çok geniştir; AK üyesi ülkelerin vatandaşı sekiz yüz milyon kişi yanın¬da, burada yaşayan veya geçiş halinde bulunan üçüncü ülke vatandaşları, mil¬yonlarca dernek, vakıf, siyasi parti ve şirket gibi kuruluşlar bulunur. Buna, AİHS′ye taraf devletlerin ülkelerinin dışındaki eylemleri sonucu bu devletlerin egemenlik alanlarına girmiş olan kişileri de eklemek gerekir. AİHM değişik faktörlere bağlı olarak, son yıllarda bireysel başvurulara bo¬ğulmuş durumdadır. Ancak bu başvuruların çok büyük bir bölümü (