Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Akreditif

AkreditifSayfa Sayısı
:  
168
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2000
ISBN NO
:  
975-6809-35-3

5,0 / 5 Derecelendirme (1 Oylama)
25,00 TLİÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V SUNUŞ VII İÇİNDEKİLER IX KISALTMALAR XIX GİRİŞ § 1. DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ 1 I- Peşin Ödeme 1 II- Açık Hesap Yoiuyla Ödeme 3 III- Kabul Kredili Ödeme 3 IV- Vesaik Mukabili Ödeme 4 V- Alıcı Firma Prefinansmanı 5 VI- Akreditif 6 § 2 . AKREDİTİFİN TARAFLARA SAĞLADIĞI FAYDALAR 7 I- İhracatçıya Sağladığı Faydalar 7 \\- İthalatçıya Sağladığı Faydalar 8 IH- Bankaya Sağladığı Faydalar 8 § 3 . AKREDİTİFİN TARAFLARA SAĞLADIĞI FAYDALAR 8 I- Ödeme Fonksiyonu 8 II- Teminat Fonksiyonu 9 III- Kredi Fonksiyonu 11 IX BİRİNCİ BÖLÜM AKREDİTİF KAVRAMI, AKREDİTİFİN ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ 4 . AKREDİTİF KAVRAMI 13 I- Akreditifin Gelişimi 13 II- Akreditifin Tanımı 15 III- Akreditif İşleminde Kullanılan Belgeler 18 A) Nakliye Belgeleri 18 1. Deniz/Okyanus Konşimentosu 18 2. Ciro Edilemez Nitelikteki Deniz Yolu Nakliye Senedi 19 3. Charter Party Konşimentosu 19 4. Çok Şekilli Nakliyeye İlişkin Nakliye Belgele ri 19 5. Hava Yolu Nakliye Belgesi ^9 (5 Karayolu, Demiryolu veya Suyolu (Nehir/Kanal) Nakliye Belgeleri 20 7 Kurye ve Posta Makbuzları 20 g Navlun Komisyoncuları Tarafından Düzenlenen Nakliye Belgeleri ^n 9 Temiz Nakliye Belgesi 21 B) Sigorta Belgesi 2i C) Ticarî Fatura 22 D) Diğer Belgeler 22 iy. Akreditif İlişkisinde Taraflar 23 A) Akreditif Amiri 23 B) Amir Banka (Akreditif Bankası) 24 C) Muhabir Banka (İhbar Bankası) 25 D) Akreditif İlişkisine Katılan Diğer Bankalar 26 7. Ödeme Bankası 26 X 2. Kabul Bankası 26 3 Iskonto Bankası 27 4 Teyit Bankası 27 E) Lehdar 28 §5 . AKREDİTİFİN ÖZELLİKLERİ 28 I- Akreditif İlişkisinin Temelini Teşkil Eden Satım Veya Benzeri Sözleşmelerden Bağımsız Olması 29 II- Bankaların Mallarla Değil, Münhasıran Belgelerle İşlem Yap ması 29 IH- Belgelerin İncelenmesinden Bankaların Yükümlü Olması 30 § 6 . AKREDİTİFİN TÜRLERİ 30 I- Genel Akreditif Türleri 30 A) Dönülebilir Akreditif 31 B) Dönülemez Akreditif 32 ] Teyitsiz Dönülemez Akreditif. 33 2. Teyitli Dönülemez Akreditif. 34 II. Özel Akreditif Türleri 35 A) Devredilebilir Akreditif 35 B) Karşılıklı Akreditif 36 C) Kırmızı Şartlı Akreditif 37 D) Yeşil Şartlı Akreditif 37 E) Yenilenen Akreditif 37 F) Garanti Akreditifi 3g G) Açık Akreditif. 39 H) Ödeme Şekli Kıstasına Göre 39 7. Görüldüğünde Akreditif 39 2. Poliçeli Akreditif 39 a) Kabul Akreditifi 40 h) İştira Akreditifi 40 XI İKİNCİ BÖLÜM AKREDİTİF İŞLEMİNİN HUKUKÎ KAYNAKLARI VE NİTELİĞİ § 7. AKREDİTİFİN HUKUKÎ KAYNAKLARI 41 I. Yeknesak Teamül Ve Uygulamalar (YTU) 41 A) Genel Olarak 4^ B) Hukuki Niteliği 42 C) Türk Hukuku Açısından 45 D) YTU Hükümlerinin Yorumu 4^ II Ulusal Hukuk , 47 A) Genel Olarak 4-7 B) Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı Açısından Akreditif İşlemleri 47 ] Genel Olarak 47 2. İthalat Akreditifleri 47 a) Genel Olarak 47 b) İthalatçıya Gayri Nakdî Kredi Tahsisi 43 c) Akreditifin Gerçekleşmesi 50 3. İhracat Akreditifleri 5^ III. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK 52 § 8. AKREDİTİFİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 54 I- Tek Bir Hukukî Müessese Olduğunu Savunan Görüşler 54 A) Havale Görüşü 54 B) Soyut Borç Vaadi Görüşü 59 Q İtibar Mektubu-İtibar Emri Görüşü gj D) Üçüncü Kişi Lehine Şart Görüşü 53 XII A) B) II- 64 65 65 E) Kefalet Görüşü P) Garanti Sözleşmesi Birden Çok Bağımsız Akitten Oluştuğu Görüşü. Alıcı İle Satıcı Arasındaki İlişki 55 Akreditif Amiri İle Amir Banka Arasındaki İlişki (57 ] İstisna Sözleşmesi Görüşü 57 2. Vekalet Sözleşmesi Görüşü 53 Q Amir Banka İle Muhabir Banka Arasındaki İlişki 79 7. İç İlişki 71 2. Dış İlişki a) Akreditif Amiri Yönünden aaj Muhabir Bankanın İfa Yar-dımcısı Olduğu Görüşü jyfj) Muhabir Bankanın İkame Vekil Olduğu Görü- şü 72 D) Bankalar İle Lehdar Arasındaki İlişki 75 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AKREDİTİF İLİŞKİSİNİN KURULMASI VE HÜKÜMLERİ § 9. AKREDİTİF İLİŞKİSİNİN KURULMASI 77 I- Akreditif Şartı 77 II- Akreditif Sözleşmesi 78 IH- Akreditifin İhbarı , 84 A) Genel Olarak 84 B) Üçüncü Bir Bankanın (Muhabir Banka) İşleme Katılması 84 XIII § 10. AKREDİTİF İŞLEMİNİN HÜKÜMLERİ 86 I_ Alıcı İle Satıcı Arasındaki İlişki g6 II- Akreditif Amiri İle Amir Banka Arasındaki İlişkiler g7 A) Alıcının Borçlan §7 7. Akreditif Konusu Bedelin Ödenmesi g7 2. Belgelerin Teslim Alınması gg 3. Komisyon ve Masrafların Karşılanması gg g) Amir Bankanın Borçları gç 7_ Akreditifin Açılması g9 2. Belgelerin İncelenmesi 90 a) Genel Olarak 90 b) Belgelerin İbrazında İnceleme ve Kabulü Belirleyen Maddî ve Şeklî Temel Prensipler 92 aaj Belge Düzeninin Şeklî Prensipleri 92 aaa) Belgelerin Tamlığı (Tamlık Kuralı) 92 bbb) Belgelerin Dış Görünüşleri İtibariyle Dü zenliliği (Doğruluk KuralıJ çp ccc) Belgelerin Şekil ve Muhteva Yönünden Uyumluluğu (Çelişki Olmaması Kuralı) çn bb) Kabule Hakim Olan Prensipler 93 aaa) Akreditifin Temel ve Karşılık İlişkilerinden Bağımsızlığı 93 bbb) Akreditif Şartlarına Sıkı Sıkıya Bağlılık İlkesi 03 ccc) Belgelerin Makul Bir Özenle İncelenmesi İlkesi ve Bu İlkenin Sorumsuzluk Kayıtları Karşısında Önceliği *-> c) Belgeleri İnceleme Süresi 94 III- Amir Banka İle Muhabir Banka Arasındaki İlişkiler 94 A) Amir Bankanın Borçları 94 XIV V 6- g) Muhabir Bankanın Borçlan 95 1 Akreditif Talimatının İcrası 95 2. Belgelerin İncelenmesi 9^ IV- Bankalar İle Lehdar Arasındaki İlişki 97 V- Akreditif İşleminin Hükümsüzlüğü Ve İptali 99 A) Hükümsüzlük Halleri 99 I Genel Olarak 99 2. Kısımkısım Sevkıyat Kaydını Taşıyan Akreditifin Hükümsüzlüğü 100 C) İptal Edilebilirliği DÖRDÜNCÜ BÖLÜM AKREDİTİF İŞLEMİNİN İFASI VE DEVREDİLMESİ § 11. AKREDİTİFİN İFA ŞEKİLLERİ 103 I- Genel Olarak 103 II- Görüldüğünde Ödeme 103 III- Ertelenmiş Ödeme 104 IV- Poliçe Kabulü Yoluyla Ödeme 105 V- İştira Yoluyla Ödeme 106 § 12. AKREDİTİFTE VADE VE İBRAZ YERİ 109 I- Akreditifte Vade 109 A Genel Olarak IO9 B) Belgelerin Vade İçinde, Çalışma Saatlerinde İbrazı 111 II- Vadesiz Akreditifler İH III- Mücbir Sebeplerin Vadeleri Uzatmaması 112 XV § 13 AKREDİTİFİN DEVRİ VE AKREDİTİF ALACAĞININ TEMLİ Kİ 113 I_ Akreditifin Devri 113 A) Akreditif Devrinin Tanımı 113 g) Akreditif Devrinin Hukukî Niteliği 114 1 Genel Olarak 114 2. Benzeri Hukuki Muamelelerle Karşılaştırılması 115 a) Hamiline Yazılı Borç Senedinin Devri ng b) Ciro Yoluyla Devir n^ c) Havale Aracılığıyla Devir ^Yl d) Üçüncü Şahıs Lehine Sözleşme uy e) Borcun Nakli Yoluyla Devir uy f) Yenileme Yoluyla Devir ng gj Soyut Borç Vaadi n§ Q Akreditif Devrinin Taraflararası İlişkilere Etkisi 119 / Akreditif Amirinin Hukuki Durumu 120 2 Lehdarın Hukukî Durumu 120 3 Bankaların Hukuki Durumu 121 D) Akreditifin Devrine İlişkin Esaslar 123 / Devir İşleminin Ön Koşulları 124 a) Devredilebilirlik Şartı 194 b) Çifte Onay Kuralı 125 2. Akreditifin Devri İşlemi 127 II- Akreditif Alacağının Temliki 129 A) Genel Olarak 129 B) Tanımı 130 III- Akreditifin Devri İle Akreditif Alacağının Temliki Arasındaki Fark 132 XVI BEŞİNCİ BÖLÜM AKREDİTİF İŞLEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE SONA ERMESİ § 14. AKREDİTİFİN DEĞİŞTİRİLMESİ 133 I- Genel Olarak 133 II- Amir Bankanın Lehdara Yaptığı Değişiklik Teklifi 135 III- Lehdar Tarafından Amir Bankaya Yapılan Değişiklik Teklifi 137 IV- Değişiklik Tekliflerinin Kısmen Kabulü 138 § 15. AKREDİTİFİN SONA ERMESİ 138 I- Genel Olarak 138 II- Akreditif İşlemlerinde İştira 138 A) YTU′YA Göre İştira I39 B) Poliçe İştirası 139 C) Belgelerin Değerlerinin Verilerek İştirası .^ 141 D) İştiraya Yetkili Bankalar 142 / Genel Olarak Î42 2 İştira Bankası Dışındaki Üçüncü Bir Bankanın Belgeler Karşılığında Ödeme Yapması 144 E) Akreditifte Öngörülen Vade Sona Erdikten Sonra İştiranın Ta mamlanması 145 P) İştira Bankasının Amir Bankaya Belgeleri Gönderme Süresi 145 III- Akreditifin İflas Nedeniyle Sona Ermesi 146 A) Genel Olarak 146 B) Akreditif Amirinin İflası 146 C) Lehdarm İflası 148 D) Bankaların İflası 149 XVII I Genel Olarak 149 2. Bankacılık işlemleri Yapma İzni Kaldırılan Bankanın Geçi ci Yönetimi ve Denetimi 150 3 Amir Bankanın İflası 153 4 Görevli Bankanın İflası 154 5 Teyit Bankasının İflası 154 IV- Akreditif Vadelerinin Sona Ermesi 155 SONUÇ 157 BİBLİYOGRAFYA 161 SUMMARY 169