Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Akreditif Sözleşmeleri

Akreditif SözleşmeleriSayfa Sayısı
:  
162
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2000
ISBN NO
:  
975-591-174-x

17,00 TLİÇİNDEKİLER GİRİŞ. BİRİNCİ BÖLÜM AKREDİTİFİN İŞLEYİŞİ FONKSİYONLARI VE ÇEŞİTLERİ 3 §1. MİLLETLERARASI TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 3 I. Peşin Ödeme 4 II. Kabul Kredili Ödeme 4 III. Mal Mukabili Ödeme 5 IV. Alıcı Prefnansmanı 5 V. Vesaik Mukabili Ödeme 6 VI. Akreditif ile Ödeme 6 § 2. AKREDİTİFİN KURULUŞU 7 I. Akreditif Sözleşmesinin Tarafları 8 II. Akreditif Sözleşmesinin Muhtevasının Tespiti 9 III. Akreditif Açtıranın Talimatı 9 A) Akreditif Alacaklısının Tespiti ve Akreditifin Alacaklıya İhbarı 10 B) Akreditifin Dönülebilir veya Dönülemez Olunduğunun Tespiti 11 IV. Akreditife İkinci Bir Bankanın Dahil olması 11 A) İhbar Eden Banka (Avisierende Bank Avis Bank) 12 B) Görevli Banka 12 1. Ödeme Bankası 12 2. Kabul Bankası (Remboursbank) 13 3. Iskonto Bankası (Negozierendebank) 13 C) Teyit Bankası (Bestaetigende Bank confırming bank) 14 D)İk′mci Bankanın Akreditif Bankasının Şubesi Olması 14 V. Akreditifin Geçerlilik Süresi ve Belgelerin İbrazı 14 VI. Akreditif Tutarı ve Emtia miktarı 15 A) Akreditif Tutarı ve Emtia Miktarının Kesin Olarak Belirtilmesi 15 B) Akreditif Tutarı ve Miktarının Yaklaşık Olarak Belirtilmesi 16 C) Akreditif Miktarının Azami Olarak Belirtilmesi 16 § 3. AKREDİTİFİN ÖZELLİKLERİ 16 I. Akreditif Bir Sözleşmedir 16 II. Akreditif Üç Köşeli Muamelelerdendir 17 A) Akreditifte En az Üç Taraf Vardır 17 B) Akreditifte En az İki Sözleşme Vardır 18 III. Akreditif Temeldeki Münasebetten Bağımsızdır 18 IV. Bankalar Belgeler Üzerinde İşlem Yaparlar 19 V. Bankaların Sorumluluğu Taraflar Arasındaki Hukuki Muameleden Soyuttur 20 § 4. AKREDİTİFİN FONKSİYONLARI 22 I. Genel Olarak 22 II. Ödeme Fonksiyonu 22 III. Teminat Fonksiyonu 23 IV Kredi Fonksiyonu 25 § 5. AKREDİTİFİN ÇEŞİTLERİ 25 I. Bankaların Sorumluluklarına Göre Akreditifler 26 A) Dönülebilir Akreditif Dönülemez Akreditif 26 1. Dönülebilir Akreditif 27 2. Dönülemez Akreditif 28 B) Teyitli Akreditif Teyitsiz Akreditif 29 1. Dönülebilir Teyitsiz Akreditif 30 2. Dönülemez Teyitsiz Akreditif 30 3. Teyitli Dönülebilir Akreditif 31 4. Teyitli Dönülemez Akreditif 32 II. Kullanım Şekline Göre Akreditif Çeşitleri 33 A) Görüldüğünde Ödenen Akreditifler (Sichtakkreditiv) 33 B) Poliçeli Akreditif 33 1. Rambursmanh Akreditif (Remboursakkreditiv) 33 2. Letter of Credidit 34 3. Vadeli Akreditif (Deferent Payment Credit) 35 C) Yenilenebilir Akreditif (Revolvierende Akkreditiv) 36 D) Peşin Ödemeli Akreditif 37 1. Kırmızı Kayıtlı Akreditif (Red Clause) 37 2. Yeşil Kayıtlı Akreditif (Green Clause) 38 E. Teminat Akreditifleri (Standby Letter of Credit) 39 F) Karşılıklı Akreditif (Back to back credit Gegenakreditif) 40 G) Devredilebilir Akreditif 41 İKİNCİ BÖLÜM AKREDİTİFİN HUKUKİ MAHİYETİ VE TARAFLAR ARASINDAKİ HUKUKİ MÜNASEBET 43 § 6. AKREDİTİFİN HUKUKİ KAYNAĞI 43 I Kanunî Kurallar 44 II. Yeknesak Kurallar 45 A) Genel Olarak Yeknesak Kurallar 45 1. Özel Hukuk Kuralı Oluşu 47 2. Örf ve Adet Hukuku 48 3. Sözleşme Hukuku Kuralı 49 a) Özel Sözleşme Hükmü Olarak Yeknesak Kurallar 49 b) Ticarî Teamül Olarak Yeknesak Kurallar 50 4. Genel İşlem Şartı 50 § 7. AKREDİTİFİN HUKUKİ MAHİYETİ 51 I. Temel Münasebet 52 II. Vekâlet 53 III. Havale 53 IV. Kredi Mektubu (İtibar Mektubu) 56 V. İstisna Sözleşmesi 57 VI. Soyut Borç Vaadi 57 VII. Üçüncü Şahıs Menfaatine Sözleşme 58 VIII. Nev′i Şahsına Münhasır Sözleşme 59 § 8. AKREDİTİF SÖZLEŞMESİNDE İLGİLİLER ARASINDAKİ HUKUKİ MÜNASEBET 59 I. Akreditif Açtıran Akreditif Alacaklısı 59 II. Akreditif Açtıran Akreditif Bankası 61 III. Akreditif Bankası Akreditif Alacaklısı 62 IV. Akreditif Bankası Muhabir Banka 63 V. Muhabir Banka Akreditif Alacaklısı 63 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 65 AKREDİTİFTEN DOĞAN HAKLARIN KULLANILMASI 65 § 9. AKREDİTİF AÇTIRAN İLE AKREDİTİF ALACKLISI ARASINDAKİ MÜNASEBET v 65 I. Akreditif Şartı .*. 65 A) Akreditif Şartının Muhtevası 66 B) Akreditif Şartının Hukukî Niteliği 68 1. Akreditifin Açılması Akdî Asıl Edimdir 68 2. Akreditifin Akdî Ön Edim Olarak Açılması 69 3. Akreditif Açılmasının İfa Uğruna Edim Olması 70 4. Akreditifin Açılmasının Takası Engellemesi 72 II. Akreditif Borçlusunun Akreditif Şartları ile Birlikte Sorumluluğu 72 A) Akreditifin Teşekkülü 73 1. Akreditifin Açılması ve İhbarı 73 2. Akreditifin Kararlaştırılan Muhtevası ile Birlikte Teşekkülü 74 3. Akreditifin Kararlaştırılan Zamanda Teşekkülü 76 B) Belgelerin Kabulü ve Kontrolü 78 C) Akreditif Açtıranın Temerrüdü 79 1. Akreditifin Açılmasında Temerrüt 79 2. Belgelerin Kabulünde Temerrüt 82 III. Akreditif Alacaklısının Akreditif Şartlan ile Sorumluluğu 84 A) Akreditifin Açılmasına İştirak Sorumluluğu 84 B) Açılan Akreditifi Kullanma 85 C) Akreditif Alacaklısının Temerrüdü 86 § 10. AKREDİTİF AÇTIRAN İLE AKREDETİF BANKASI ARASINDAKİ MÜNASEBET 88 I. Akreditif Münasebeti •. 89 II. Akreditif Açma Talimatı 90 III. Akreditif Talimatının Muhtevası 92 IV. Tarafların Yükümlülükleri 93 A) Akreditif Bankasının Yükümlülükleri 93 1. Akreditif Açma ve İhbar Yükümlülüğü 94 2. İbraz Edilen Belgeleri Kontrol Yükümlülüğü 95 a) Belgeler 95 aa) Taşıma Belgeleri 96 bb) Sigorta Belgelen 103 cc) Ticari Faturalar 105 dd) Diğer Belgeler 106 b) Belgelerin Kontrolü 107 aa) Belgelerin Kontrol Zamanı 107 bb) Belgelerin Kesinliği 108 c) Bankanın Belgelerin Kontrolünde İhtimam Yükümlülüğü 110 3. Akreditif Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 111 B) Akreditif Açtıranın Yükümlülükleri 113 V. Bankanın Belgeler Üzerinde Teminat Hakkı 115 A) Hapis Hakkı 115 B) Bankanın Teslim Aldığı Belgeler Üzerinde Rehin Hakkı 116 C) Ödemezlik Defi (BK. 81) 117 § 11. AKREDİTİF BANKASI İLE AKREDETİF ALACAKLISI ARASINDAKİ MÜNASABET 118 I. Dönülebilir ve Dönülemez Akreditife Göre Sorumluluk 118 A) Akreditif Bankasının Dönülemez Akreditiften Dolayı Sorumluluğu 119 B) Akreditif Bankasının Dönülebilir Akreditiften Dolayı Sorumluluğu 121 II. Akreditife İkinci Bir Bankanın Katılması 121 § 12. AKREDİTİFİN DEVRİ 124 I. Genel olarak Akreditifin Devri 124 > II. Akreditifin Devri 125 A) Akreditifin Devri ile İlgili Yeknesak Kurallar m. 48 125 B) Akreditifin Devrinin Hukukî Mahiyeti 126 1. Hamiline Yazılı Borç Senedinin Devri 127 2. Ciro Yoluyla Devir 127 3. Havale Yoluyla Devir 128 4. Üçüncü Şahıs Lehine Sözleşme 128 5. Borcun Nakli Yoluyla Devir 129 6. Yenileme Yoluyla Devir 129 7. Temlik Yoluyla Devir 130 8. Soyut Borç Vaadi 131 III. Akreditifin Devrinde Taraflar Arasındaki Hukukî Münasebet 131 A) İlk Alacaklı İkinci Alacaklı Münasebeti 131 B) İlk Alacaklı Akreditif Açtıran Münasebeti 132 C) Akreditif Açtıran Akreditif Bankası Münasebeti 133 D) Akreditif Bankası Akreditif Alacaklısı (İlk Alacaklı) Münasebeti 133 1. Akreditifin Devrinin Mümkün olması 133 2. Devir Anlaşmasının Hukukî Mahiyeti ve Muhtevası 134 3. Devredilen Akreditif Orijinal Akreditif Münasebeti 135 E) Akreditif Bankası İkinci Alacaklı Münasebeti 135 F) Akreditif Açtıran İkinci Alacaklı Münasebeti 136 IV. Muhabir Bankanın İştiraki İle akreditifin Devri 136 A) Akreditifin Devrinde Yetkili Banka 136 B) Akreditif Bankası Muhabir Banka Münasebeti 137 V. Akreditifin Devri ile İlgili Bazı Meseleler 137 A) Devredilen Akreditifin Değişmesi ..137 B) Dönülebilir Akreditifin Devri 138 C) Akreditifin Devrinde Belgelerle İlgili Problemler 139 1. Konsolosluk Belgesi 139 2. Sigorta Belgeleri 139 VI. Akreditif Alacağının Temliki 140 A) Yeknesak Kurallar 49. m 140 B) Akreditif Alacağının Temliki 140 VII. Akreditifin Rehni 142 Vlü. Karşılıklı Akreditif (Back to back Credit GegenakkreditAV) 42 A) Karşılıklı Akreditif Kavramı 143 B) Karşılıklı Akreditifin Kullanılma Sebepleri 143 C) Karşılıklı Akreditifin Hukukî Mahiyeti 144 D) Akreditiflerin Bağımsızlığı ve Belgeler 144 E) Karşılıklı Akreditifin Sona Ermesi 144 § 13. İTİRAZ VE DEF′İLER 145 1 Akreditifin Soyutluğu 145 A) Soyutluk ilkesi 145 B) Akreditifin Soyutluğunun Hukuki Niteliği ve Sonuçları 147 II. İleri Sürülemeyecek Def iler 147 III. İleri Sürülebilecek itiraz ve Def iler 148 IV. Akreditif Alacaklısının Talep Hakkını Kötüye Kullanması 150 § 14. AKREDİTİFİN SONA ERMESİ 153 I. Gereği Gibi İfa 153 A) Nakit Ödeme 153 B) Poliçe Kabulü 154 C) İştira 154 D) Akreditif Alacağının Temliki 155 II. Akreditifin Dönme İle Sona Ermesi 156 A) Dönülebilir Akreditifin Sona Ermesi 156 B) Dönülemez Akreditifin Sona Ermesi 157 III. İflas Halinde Akreditifin Sona Ermesi 157 A) Akreditif Açtıranın İflâsı 157 B) Akreditif Bankasının İflâsı 159 C) Ödeme Bankasının İflası 160 D) Teyit Bankasının İflası 160 E) Akreditif Alacaklısının İflası 160 IV. Akreditifin Hükümsüzlüğü ve İptali 161 V. Akreditif Süresinin Dolması ve Zamanaşımı 161