Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Akit Dışı Sorumlulukta Maddi Tazminatın Kapsamı

Akit Dışı Sorumlulukta Maddi Tazminatın KapsamıSayfa Sayısı
:  
206
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
1994
ISBN NO
:  
978-975-464-052-1

25,00 TLÖNSÖZ Bu Tez′in konusunu oluşturan "Akit Dışı Sorumlulukta Maddi Tazminatın Kapsamı" ve buna bağlı olarak maddi tazminatta indirim sebepleri ile ilgili sorunlar, çok yoğun olarak mahkemeleri meşgul eden ihtilaflara da konu olduğundan, Hukukumuzda büyük önem taşımaktadır. Uygulamadaki bu önemine rağmen, hukuki araştırmalar alanında çok az sayıda makale dışında, bu konuda monoğrafik bir çalışmanın bulunmadığı dikkati çekmektedir. Çalışmanın ağırlıklı kısmını oluşturan maddi tazminata ilişkin indirim sebepleri alanında da bugüne kadar herhangi bir monoğrafîk inceleme çıkmamıştır. Bundan dolayı, araştırmamızın uygulamaya da çok yararlı olacağı ümidini taşıyorum. Çalışmada, Türk Hukuk Doktrini ve Yargıtay kararları yanında, Borçlar Kanunumuzun 43. ve 44. madde hükümlerinin kaynağını teşkil eden İsviçre Borçlar Kanunu 43. ve 44. madde hükümleriyle ilgili çok ayrıntılı teorik çalışmalar ve Federal Mahkemenin çok sayıda emsal kararlan incelenmiş, doktrin ve uygulamamıza katkı sağlayacak biçimde değerlendirilmiştir. Ayrıca Alman ve Avusturya hukukundaki düzenlemeler de mukayeseli hukuk bakımından çalışmada ele alınmıştır. Tezimizde, özellikle Türk Hukukunda ayrıntılı biçimde incelenmemiş olan ve Yargıtay′ın kararlarında da henüz objektif ölçülere kavuşturulmamış bulunan, "Hâkimin Takdirine Bağlı İndirim Sebepleri" ile ilgili olarak, adalet duygularını daha tatmin edici mahiyette ve "hukuki güvenlik" ilkesine daha uygun nitelikte objektif ölçüler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmamızda üçyüzden fazla mahkeme kararı incelenmiş, emsal karar niteliğinde olanlarına, metinde, bazan aynen alıntıyla bazan da özet olarak yer verilmiş; bunlardan bir kısmı ise, uygulayıcılara kolaylık sağlamak amacıyla, çalışmanın ekler kısmında aynen sunulmuştur. "Akit Dışı Sorumlulukta Maddi Tazminatın Kapsamı" konulu bu araştırma, 1988 yılı Eylül ay′ında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Doktora Tezi olarak sunulmuştur. Medeni Kanun ile Borçlar Kanununda gerçekleşen en son değişiklik (4.5.1988 tarih ve 3444 sayılı Kanunla yapılan değişiklik) de Çalışmada ele alınmıştır. İÇİNDEKİLER SUNUŞ 5-6 ÖNSÖZ 7-8 İÇİNDEKİLER 11 KISALTMALAR 17 BİBLİYOGRAFYA 19 § l.GİRİŞ 29 I. KONUNUN SUNULMASI 29 II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 30 III.PLÂN 31 BİRİNCİ BÖLÜM AKİT DIŞI SORUMLULUK, DAYANDIĞI İLKELER VE UNSURLARI § 2.AKİT DIŞI SORUMLULUK KAVRAMI VE AKİT DIŞI SORUMLULUĞUN DAYANDIĞI İLKELER 33 I. HUKUKİ SORUMLULUK VE AKİT DIŞI SORUMLULUK 33 II. AKİT DIŞI SORUMLULUĞUN DAYANDIĞI İLKELER 34 A. Kusur ilkesi 34 1. Genel olarak 34 2. Kusur ilkesini Yetersiz Kılan ve Sebebiyet ilkesinin Gelişmesine Yol açan Sebepler 35 a) Teknik gelişmeler ve ona bağlı olarak tehlikelerin artması 35 b) Kusuru ispat güçlüğü 35 c) Sorumluluk hukukundaki sosyal düşünce 36 B. Sebebiyet ilkesi ve Sebep Sorumluluğu 36 1. Genel olarak 36 2. Sebep Sorumluluğunun Dayandığı Düşünceler 37 a) Tehlike düşüncesi 37 b) Hakkaniyet düşüncesi 37 c) Hâkimiyet düşüncesi 37 § 3.SEBEP SORUMLULUĞU VE BAŞLICA SEBEP SORUMLULUĞU HALLERİ 38 11 I. GENEL OLARAK 38 II. BAŞLICA SEBEP SORUMLULUĞU HALLERİ 39 A.Hakkaniyet Sorumluluğu 40 1. Genel Olarak 40 2. Gayrımümeyyizlerin Hakkaniyet Sorumluluğu 40 B. Objektif Özen Ödevinden Doğan Sorumluluk 41 C. Tehlike Sorumluluğu 43 1. Genel olarak 43 2. Motorlu Araç işletenin Aracın İşletilmesi dolayısiyle Doğan Zararlardan Sorumluluğu 45 D. Diğer Sebep Sorumlulukları 45 § 4.DAR ANLAMDA HAKSIZ FİİL (KUSUR) SORUMLULUĞUNUN UNSURLARI 45 ,1. FİİL 46 ′ II. HUKUKA AYKIRILIK 47 III. ZARAR 51 A. Tanım ve Kavram 51 B. Maddi Zararın Türleri 52 1. Fiili Zarar - Yoksun Kalınan Kâr 52 2. Doğrudan Doğruya Zarar - Dolayısiyle Zarar 52 3. Şeye İlişkin Zarar - Kişiye İlişkin Zarar - Diğer Zararlar 52 IV. İLLİYET BAĞI 53 V. KUSUR 55 A. Kavram ve Tanım 55 B. Kusurun Türleri 56 l.Kast 56 2. İhmal 57 C. İhmalin Ölçüsü 58 D. Kusur ile Temyiz Kudreti Arasındaki İlişki 59 İKİNCİ BÖLÜM MADDİ TAZMİNAT KAVRAMI VE MADDİ TAZMİNATIN TÜRLERİ § 5.MADDİ TAZMİNATIN TANIMI VE AMACI 61 § 6.MADDİ TAZMİNATIN TÜRLERİ 63 I. AYNEN TAZMİN 63 II. NAKDEN TAZMİN 65 A. Genel olarak 65 B. Nakdi Tazminatın Türleri 69 C. İratların Sermayeye Çevrilmesi (sermayeleştirme) 74 III.ŞEYE VE KİŞİYE İLİŞKİN ZARARLAR İLE DİĞER ZARARLARDA TAZMİNATIN TÜRÜ 80 A. Şeye İlişkin Zararlarda Tazminatın Türü 80 B. Kişiye İlişkin Zararlarda Tazminatın Türü 80 1. Bedensel Bütünlüğün İhlalinde 80 2. Adam Ölümünde 81 C. Diğer Zararlarda Tazminatın Türü 82 ÜÇÜNCÜBÖLÜM MADDİ TAZMİNATIN TAYİNİNDE ROL OYNAYAN İNDİRİM SEBEPLERİ § 7.GENEL OLARAK ′.′. 83 § 8.ZARAR SORUMLUSUNA İLİŞKİN İNDİRİM SEBEPLERİ 88 I. ZARAR FAİLİNİN HAFİF KUSURU 88 II. ZARAR SORUMLUSUNUN MÜZAYAKA DURUMU .. 92 A. Genel Olarak 92 B. BK.m.44 f. II Hükmünün Uygulanma Şartları 94 1. Zarar Failinin Ağır Kusurunun Bulunmaması 94 2. Zarar Sorumlusunun Tazminat Dolayısiyle Müzayaka Durumuna Düşecek Olması 94 3. Hakkaniyet Tazminatta İndirim Yapılmasını Gerektirmelidir 96 § 9.ZARAR GÖRENE İLİŞKİN İNDİRİM SEBEPLERİ 99 I. ZARAR GÖRENİN RIZASI 99 A. Genel olarak 99 B. Medeni Kanunun 24. Maddesine, 4.5.1988 Tarih ve 3444 Sayılı Kanunla Getirilen Değişiklikten Sonraki Durum 102 C. Zarar Tehlikesini Göze Almak 105 II. ZARAR GÖRENİN KUSURU 107 A. Kavram 107 B. Zarar Görenin Kusuru Halleri 112 1. Zarar Görenin Zararın Doğmasına İştirak Etmesi ... 113 2. Zarar Görenin Doğmuş Olan Zararın Artmasına Sebep Olması 116 a) Şeye ilişkin Zararlarda 117 13 b) Bedensel bütünlüğün ihlalinden doğan zararlarda 118 (1) Zarar görenin meslek değiştirmekten kaçınması 119 (2) Zarar görenin ameliyata veya tedaviye rıza göstermemesi 120 C. Gayrımümeyyiz Zarar Görenin Objektif Bakımdan Kusurlu Davranışıyla Zararın Doğmasına İştirak Etmesi veya Artmasına Sebep Olması 122 D. Zarar Görenin Yardımcılarının ve Benzerlerinin Kusurlarıyla Zararın Doğmasına İştirak Etmeleri veya Artmasına Sebep Olmaları 127 E. Zarar Görenin Kusurunun Hukuki Sonuçları 131 1. Genel Olarak 131 2. Kusur Sorumluluğunda 134 3. Sebep Sorumluluklarında 136 § 10 TAKDİRE BAĞLI İNDİRİM SEBEPLERİ 140 I. GENEL OLARAK 140 II. TARAFLARIN EKONOMİK DURUMU 144 A. Zarar Görenin Ekonomik Durumu 144 B. Zarar Sorumlusunun Ekonomik Durumu 146 III.HATIR İÇİN YARDIMDA BULUNMA 146 IV.UMULMAYAN HAL 149 V. ZARAR GÖRENİN BEDENSEL YATKINLIĞI 154 VI.ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSURU 157 VII.ZARAR GÖRENİN SORUMLU OLDUĞU İŞLETME TEHLİKESİ 160 VIII. TAKDİRE BAĞLI DİĞER İNDİRİM SEBEPLERİ ... 162 A. Zararın önceden Kestirilemeyecek Miktarda Olması ... 162 B. Zayıf illiyet Bağı 163 C. Kişisel Tanışıklık 164 D. Yeterli Tedbir Almış Olmak 164 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MADDİ TAZMİNAT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ §11. MADDİ TAZMİNAT DAVASININ TARAFLARI 165 I. DAVACILAR .165 A. Genel Olarak 165 B. Zarar Gören 166 14 C. Zarar Görenin Ölmesi Halinde Mirasçıları 166 1. Zarar Verici Fiil veya Olay Sonucu Ölen Kimsenin Mirasçıları 166 2. Zarar Görenin Uğradığı Zarar Sebebiyle Bizzat İsteyebileceği Tazminat Hakkının Mirasçılara Geçmesi 167 D. Tazminat Talep Hakkı Kendilerine Devredilenler 167 E. Sigortacı 167 II. DAVALILAR 168 A. Zarar Sorumlusu 168 B. Zarar Sorumlusunun Mirasçıları 168 § 12 TAZMİNATIN TAYİNİNDE ROL OYNAYAN İNDİRİM SEBEPLERİNİN DAVADA İLERİ SÜRÜLMESİ 169 I. TAZMİNATTA İNDİRİM TALEBİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 169 II. TAZMİNATTA İNDİRİM TALEBİNE BAĞLANAN SONUÇLAR 170 A. İspat Yükü 170 B. İndirim Sebeplerinin İleri Sürülmesinin Savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi Yasağı Açısından İncelenmesi 170 § 13. MADDİ TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 172 I. YETKİLİ MAHKEME 172 II. GÖREVLİ MAHKEME ′. 173 § 14. MADDİ TAZMİNAT DAVASININ CEZA DAVASIYLA İLİŞKİSİ 174 I. BAĞIMSIZLIK İLKESİ 174 II. BAĞIMSIZLIK İLKESİNİN İSTİSNALARI 176 § 15. MADDİ TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMI 178 I. KISA ZAMANAŞIMI 178 II. UZUN ZAMANAŞIMI 179 III.CEZA DAVASI ZAMANAŞIMI 180 SONUÇ 181 EKLER 186