x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi

Akaryakıt Bayilik SözleşmesiSayfa Sayısı
:  
297
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
9786050500165

300,00 TL

  İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR 15

BİBLİYOGRAFYA 19

GİRİŞ
KONU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

§ 1. KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ, SINIRLANDIRILMASI 39

 I. Konunun Takdimi 39

 II.  Konunun Önemi 41

 III.  Konunun Sınırlandırılması 46

BİRİNCİ BÖLÜM
BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN VE AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

§ 2. DAĞITIM SÖZLEŞMELERİ 51

 I.  Genel Olarak 51

 II.  Dağıtım Sözleşmelerinin Çeşitleri 53

A. Basit Dağıtım Sözleşmesi 53

B. Münhasır Dağıtım Sözleşmesi 53

C. Seçici Dağıtım Sözleşmesi 56

§ 3. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 58

 I.  Genel Olarak 58

 II.   Kavram 59

 III.  Tanım 61

§ 4. BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 63

 I.  Genel Olarak 63

 II.  Çerçeve Sözleşme Niteliğinde Olması  63

 III.  Sürekli Borç Doğuran Sözleşme Olması  65

 IV.  Kendi Adına ve Hesabına Hareket Etmesi 67

 V.  Dağıtım Ağına Dâhil Olması 68

 VI. Satışı ve Sürümü Arttırma Faaliyetinde Bulunma 69

§ 5. BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKI  71

 I.  Satış Sözleşmesinden Farkları 71

 II.  Acentelik Sözleşmesinden Farkları 73

 III.  Komisyonculuk Sözleşmesinden Farkları 75

 IV.  Franchising Sözleşmesinden Farkları 76

 V.  Vekâlet Sözleşmesinden Farkları 79

 VI.  Adi Ortaklık Sözleşmesinden Farkları 81

§ 6. BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 83

 I.  Karma Sözleşme Görüşü 84

 II.  Kendine Özgü Sözleşme Görüşü 85

 III.  Bayilik Sözleşmesine Uygulanacak Hükümler 86

 IV.  Akaryakıt Bayilik Sözleşmesinin Hukukî Niteliği ve

  Şahsî Kanaatimiz  87

§ 7. AKARYAKIT DAĞITIM MODELLERİ 94

 I.  Genel Olarak 94

 II.  Bazı Ülkelerde Uygulanan Dağıtım Modelleri 99

A.  Amerika Birleşik Devletleri 99

B.  Almanya 101

C.  Avusturya 103

D.  Birleşik Krallık 104

E.  İspanya 105

§ 8.  TÜRKİYE DAĞITIM MODELİ VE SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 107

 I.  Dağıtıcı 107

 II.  Bayi 112

A.  Sözleşmeli Bayi 112

B. Bağımsız Bayi 117

İKİNCİ BÖLÜM
AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ

§ 9. AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİĞİ 121

 I.  Özel Hukuk Bakımından 121

A.  Genel Olarak 121

B.  Kelepçeleme Sözleşmesi Bakımından 123

 II.  Rekabet Hukuku Bakımından 126

 III.  Sözleşmenin Süresi 128

 IV.  Sözleşmenin Şekli 133

 V.  Genel İşlem Şartları Bakımından 134

§ 10. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 138

 I.  Genel Olarak 138

 II.  Dağıtıcının Hak ve Yükümlülükleri 140

A.  Akaryakıt İkmal Yükümlülüğü 141

B.  Sadakat Yükümlülüğü 143

1.  Genel olarak 143

2.  Teknik Düzenlemelere Uygun Akaryakıt Sağlama Yükümlülüğü 146

C.  Destekleme Yükümlülüğü 149

1.  Kurumsal Kimlik Çalışmalarının Yapılması ve  Malzemelerin Verilmesi 150

2.  Eşit Davranma Yükümlülüğü 152

3.  Bilgi Verme Yükümlülüğü 155

 III.  Bayinin Hak ve Yükümlülükleri 157

A.  Satın Alma Yükümlülüğü 157

1.  Genel Olarak 157

2.  Asgari Satın Alma Yükümlülüğü 159

3.  Tek Elden Satın Alma Yükümlülüğü 163

B. Sadakat Yükümlülüğü 166

1.  Genel Olarak 166

2.  Akaryakıta Katkı Yapmama Yükümlülüğü 167

3.  Dağıtıcıya Bilgi Verme Yükümlülüğü 168

4.  Sır Saklama ve Teknik Bilginin (Know-How) Korunması 171

C.  Sürümü Artırma Yükümlülüğü 174

1. Genel Olarak 174

2. Stok Yapma Yükümlülüğü 179

3.  Rekabet Etmeme Yükümlülüğü 181

D.  Diğer Yükümlülükler 183

§ 11. SATIŞ AMACIYLA YAPILAN SÖZLEŞMELER 187

 I.  Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi 187

 II.  Satış Yeri 192

 III.  Hasarın Geçişi 195

§ 12. TEMİNAT AMACIYLA YAPILAN SÖZLEŞMELER 200

 I.  Genel Olarak 200

 II.  İntifa Hakkı 202

A. Hukuki Niteliği 204

B.  Dağıtıcı Lehine İntifa Hakkının Kurulması 206

C.  İntifa Hakkının Rekabet Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi 208

1.  Genel Olarak 208

2.  İntifa-Bayilik İlişkine Dair İlk Dönem Kararları 210

3.  İntifa-Bayilik İlişkine Dair İkinci Dönem Kararları 213

a) İçtihat Değişikliğine Sebep Olan Gelişmeler 213

aa)  Avrupa Birliği Komisyonu REPSOL kararı 214

bb) Güney Petrol-POAŞ Kararı 215

cc)  Akaryakıt Sektör Raporu 216

b)  İçtihat Değişikliği ve Uygulanması 218

D.  Rekabet Etmeme Yükümlülüğünün İstisnası 221

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN VE İNTİFA HAKKININ SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI

§ 13. AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 225

 I.  Genel Olarak 225

 II.  Sözleşmenin Süresinin Sona Ermesi 227

 III.  Bozma (İkâle) Sözleşmesi 227

 IV.  Sözleşmenin Taraflarının Şahsî Durumlarında Meydana Gelen Değişiklikler 229

A.  Bayinin Ölümü 229

B.  Aciz veya Konkordato İlanı, İflas 230

C.  Fiil Ehliyetinin Kaybı veya Kısıtlanması 231

D.  Diğer Nedenler 232

 V.  Lisans İptali 232

 VI.  Sözleşmenin Kesin Hükümsüzlüğü (Butlanı) ve

  İptal Edilebilirliği 234

 VII.  Olağan Fesih 234

 VIII.  Olağanüstü Fesih 238

A.  Genel Olarak 238

B.  Haklı Sebep 240

 IX.  Dönme 245

§ 14. İNTİFA HAKKININ SONA ERMESİ VE TERKİNİ 247

 I.  İntifa Hakkının Özel Hukuk Bakımından Sona Ermesi ve Terkini 247

A.  Arazinin Yok Olması veya Harap Hale Gelmesi 247

B.  Kamulaştırma 248

C.  Sürenin Sona Ermesi 249

D.  Tüzel Kişiliğin Son Bulması 250

E.  Bayilik Sözleşmesinin Feshinin İntifa Hakkına Etkisi 252

 II.  Rekabet Hukuku Bakımından İntifa Hakkının Sona Ermesi ve

  Terkini 255

§ 15. ZAMANAŞIMI 258

SONUÇ 263

EKLER

EK-1: Amerika-Akaryakıt İstasyonu Kiralama Sözleşmesi Örneği 269

EK-2: Almanya-İstasyon Akaryakıt Tedarik Sözleşmesi Örneği 273

EK-3: Avusturya -İstasyon Akaryakıt Tedarik Sözleşmesi Örneği 277

EK-4: Hindistan-Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi Örneği 279
İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR................................................................................ 15
BİBLİYOGRAFYA............................................................................ 19
GİRİŞ
KONU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
§ 1.. KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ, SINIRLANDIRILMASI...... 39
       I.  Konunun Takdimi..................................................................... 39
      II. Konunun Önemi....................................................................... 41
     III. Konunun Sınırlandırılması........................................................ 46
BİRİNCİ BÖLÜM
BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN VE AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
§ 2. DAĞITIM SÖZLEŞMELERİ..................................................... 51
       I. Genel Olarak............................................................................. 51
      II. Dağıtım Sözleşmelerinin Çeşitleri.............................................. 53
A.. Basit Dağıtım Sözleşmesi.................................................... 53
B.. Münhasır Dağıtım Sözleşmesi............................................. 53
C.. Seçici Dağıtım Sözleşmesi................................................... 56
§ 3. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ............................................................ 58
       I. Genel Olarak............................................................................. 58
      II.  ......................................................................................... Kavram    59
     III. Tanım....................................................................................... 61
§ 4. BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI.............................. 63
       I. Genel Olarak............................................................................. 63
      II. Çerçeve Sözleşme Niteliğinde Olması ...................................... 63
     III. Sürekli Borç Doğuran Sözleşme Olması ................................... 65
     IV. Kendi Adına ve Hesabına Hareket Etmesi................................ 67
      V. Dağıtım Ağına Dâhil Olması..................................................... 68
     VI.  Satışı ve Sürümü Arttırma Faaliyetinde Bulunma...................... 69
§ 5. BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKI       71
       I. Satış Sözleşmesinden Farkları................................................... 71
      II. Acentelik Sözleşmesinden Farkları........................................... 73
     III. Komisyonculuk Sözleşmesinden Farkları................................. 75
     IV. Franchising Sözleşmesinden Farkları........................................ 76
      V. Vekâlet Sözleşmesinden Farkları.............................................. 79
     VI. Adi Ortaklık Sözleşmesinden Farkları....................................... 81
§ 6.. BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ................. 83
       I. Karma Sözleşme Görüşü........................................................... 84
      II. Kendine Özgü Sözleşme Görüşü............................................... 85
     III. Bayilik Sözleşmesine Uygulanacak Hükümler.......................... 86
     IV. Akaryakıt Bayilik Sözleşmesinin Hukukî Niteliği ve
           Şahsî Kanaatimiz ..................................................................... 87
§ 7.. AKARYAKIT DAĞITIM MODELLERİ.................................. 94
       I. Genel Olarak............................................................................. 94
      II. Bazı Ülkelerde Uygulanan Dağıtım Modelleri........................... 99
A. Amerika Birleşik Devletleri................................................. 99
B. Almanya........................................................................... 101
C. Avusturya......................................................................... 103
D. Birleşik Krallık.................................................................. 104
E. . İspanya............................................................................. 105
§ 8. TÜRKİYE DAĞITIM MODELİ VE SÖZLEŞMENİN TARAFLARI           107
       I. Dağıtıcı................................................................................... 107
      II. Bayi........................................................................................ 112
A. Sözleşmeli Bayi................................................................. 112
B.. Bağımsız Bayi................................................................... 117
İKİNCİ BÖLÜM
AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ
§ 9. AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİĞİ... 121
       I. Özel Hukuk Bakımından........................................................ 121
A. Genel Olarak..................................................................... 121
B. Kelepçeleme Sözleşmesi Bakımından............................... 123
      II. Rekabet Hukuku Bakımından................................................. 126
     III. Sözleşmenin Süresi................................................................. 128
     IV. Sözleşmenin Şekli................................................................... 133
      V. Genel İşlem Şartları Bakımından............................................. 134
§ 10. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.................. 138
       I. Genel Olarak........................................................................... 138
      II. Dağıtıcının Hak ve Yükümlülükleri........................................ 140
A. Akaryakıt İkmal Yükümlülüğü.......................................... 141
B. Sadakat Yükümlülüğü....................................................... 143
1. . Genel olarak................................................................ 143
2. . Teknik Düzenlemelere Uygun Akaryakıt Sağlama Yükümlülüğü       146
C. Destekleme Yükümlülüğü................................................. 149
1. . Kurumsal Kimlik Çalışmalarının Yapılması ve
Malzemelerin Verilmesi............................................... 150
2. . Eşit Davranma Yükümlülüğü...................................... 152
3. . Bilgi Verme Yükümlülüğü........................................... 155
     III. Bayinin Hak ve Yükümlülükleri............................................. 157
A. Satın Alma Yükümlülüğü.................................................. 157
1. . Genel Olarak............................................................... 157
2. . Asgari Satın Alma Yükümlülüğü................................. 159
3. . Tek Elden Satın Alma Yükümlülüğü........................... 163
B.. Sadakat Yükümlülüğü....................................................... 166
1. . Genel Olarak............................................................... 166
2. . Akaryakıta Katkı Yapmama Yükümlülüğü.................. 167
3. . Dağıtıcıya Bilgi Verme Yükümlülüğü.......................... 168
4. . Sır Saklama ve Teknik Bilginin (Know-How)
Korunması................................................................... 171
C. Sürümü Artırma Yükümlülüğü.......................................... 174
1. Genel Olarak................................................................. 174
2... Stok Yapma Yükümlülüğü.......................................... 179
3. . Rekabet Etmeme Yükümlülüğü................................... 181
D. Diğer Yükümlülükler........................................................ 183
§ 11. SATIŞ AMACIYLA YAPILAN SÖZLEŞMELER................. 187
       I. Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi....................................... 187
      II. Satış Yeri................................................................................ 192
     III. Hasarın Geçişi......................................................................... 195
§ 12. TEMİNAT AMACIYLA YAPILAN SÖZLEŞMELER.......... 200
       I. Genel Olarak........................................................................... 200
      II. İntifa Hakkı............................................................................ 202
A.. Hukuki Niteliği.................................................................. 204
B. Dağıtıcı Lehine İntifa Hakkının Kurulması........................ 206
C. İntifa Hakkının Rekabet Hukuku Bakımından
Değerlendirilmesi.............................................................. 208
1. . Genel Olarak............................................................... 208
2. . İntifa-Bayilik İlişkine Dair İlk Dönem Kararları.......... 210
3. . İntifa-Bayilik İlişkine Dair İkinci Dönem Kararları..... 213
a).. İçtihat Değişikliğine Sebep Olan Gelişmeler........... 213

aa) ............ Avrupa Birliği Komisyonu REPSOL kararı    214

bb) Güney Petrol-POAŞ Kararı.............................. 215

cc) ........................................ Akaryakıt Sektör Raporu    216
b) İçtihat Değişikliği ve Uygulanması......................... 218
D. Rekabet Etmeme Yükümlülüğünün İstisnası..................... 221
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN VE
İNTİFA HAKKININ SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI
§ 13. AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 225
       I. Genel Olarak........................................................................... 225
      II. Sözleşmenin Süresinin Sona Ermesi........................................ 227
     III. Bozma (İkâle) Sözleşmesi....................................................... 227
     IV. Sözleşmenin Taraflarının Şahsî Durumlarında Meydana Gelen
           Değişiklikler............................................................................ 229
A. Bayinin Ölümü.................................................................. 229
B. Aciz veya Konkordato İlanı, İflas..................................... 230
C. Fiil Ehliyetinin Kaybı veya Kısıtlanması........................... 231
D. Diğer Nedenler.................................................................. 232
      V. Lisans İptali............................................................................ 232
     VI. Sözleşmenin Kesin Hükümsüzlüğü (Butlanı) ve
           İptal Edilebilirliği.................................................................... 234
   VII. Olağan Fesih........................................................................... 234
  VIII. Olağanüstü Fesih..................................................................... 238
A. Genel Olarak..................................................................... 238
B. Haklı Sebep....................................................................... 240
     IX. Dönme.................................................................................... 245
§ 14. İNTİFA HAKKININ SONA ERMESİ VE TERKİNİ............ 247
       I. İntifa Hakkının Özel Hukuk Bakımından Sona Ermesi ve Terkini 247
A. Arazinin Yok Olması veya Harap Hale Gelmesi............... 247
B. Kamulaştırma.................................................................... 248
C. Sürenin Sona Ermesi......................................................... 249
D. Tüzel Kişiliğin Son Bulması.............................................. 250
E. . Bayilik Sözleşmesinin Feshinin İntifa Hakkına Etkisi....... 252
      II. Rekabet Hukuku Bakımından İntifa Hakkının Sona Ermesi ve
           Terkini.................................................................................... 255
§ 15. ZAMANAŞIMI........................................................................ 258
SONUÇ............................................................................................. 263
EKLER
EK-1: Amerika-Akaryakıt İstasyonu Kiralama Sözleşmesi Örneği.... 269
EK-2: Almanya-İstasyon Akaryakıt Tedarik Sözleşmesi Örneği........ 273
EK-3: Avusturya -İstasyon Akaryakıt Tedarik Sözleşmesi Örneği..... 277
EK-4: Hindistan-Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi Örneği......................