Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Adım Adım İhale

Adım Adım İhaleSayfa Sayısı
:  
884
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-613549-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Kamunun, mal ve hizmet alımları ile danışmanlık ve yapım işleri ihalelerini kamu alımları olarak tanımlayabiliriz. Kamu alımları, kamu harcamaları içerisinde önemli bir yer tutmakta; ulusal ve uluslararası düzeyde giderek büyük bir önem kazanmaktadır. Kamu kaynaklarının verimli olarak kullanılması; yolsuzluğun önlenmesi; şeffaflığın arttırılması ve uluslararası mal ve hizmet ticaretinin serbestleştirilmesine yönelik çalışmalar kamu alım düzenlemelerine önem kazandıran gelişmelerdir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ′nun, günümüzün değişen ve gelişen koşullarına cevap verememesi, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermede yetersiz kalması sebebiyle kamu ihaleleri ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılmış, 4 Ocak 2002 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Meclisçe kabul edilmiş ve 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesine kadar ise yeni bir Kurum oluşturulmuş; yeni bir ikincil mevzuat hazırlanmıştır. Bu mevzuat hazırlık çalışmalarının, ülkemiz gibi eşgüdüm ve işbirliğinin son derece sınırlı olduğu bir ülkede nasıl zor olduğunu okuyucuya bırakıyoruz. Kamu İhale Kurulunun Başkan ve üyeleri, 06.04.2002 tarihli Resmi Gazete′de yayımlanan 2002/3892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile atanmış ve görevlerine başlamıştır. Kamu İhale Kurumunun; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ′nun uygulanmasına ilişkin olarak oluşturulacak ikincil mevzuatı hazırlayacak kadrosunun oluşturulmasına, Ağustos 2002 tarihi itibariyle başlanılmıştır. Mal Alımları, Hizmet Alımları, Yapım İşleri ve Danışmanlık Hizmetleri olmak üzere 4 Uygulama Yönetmeliği ve ekleri hazırlanmış; 20.11.2002 tarihli Resmi Gazete ′de yayımlanmıştır. Süreç içerisinde uygulama yönetmelikleri ve eklerinde değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Kabul edilmesi gerekir ki, tüm eleştirilere rağmen 2886 sayılı Kanun öncesine göre daha homojen bir mevzuat seti bulunmaktadır. Kanunun istisnaları çerçevesinde hazırlanan çeşitli düzenlemelerde de Kurumun düzenlemeleri esas alınmıştır. Kitabın hazırlanmasındaki temel amacımız gerek idarelere gerekse de isteklilere Kamu İhale Kanunun ve ikincil mevzuatın genel çerçevesini ve ö-nemli noktalarına ilişkin genel bir değerlendirme sunmaktadır. Konular Kamu İhale Kurulunun ve idari yargının konuya ilişkin kararları ile desteklenmiştir. Kitabın ilk baskısı olması nedeniyle çeşitli eksikliklerin olabileceği kuşkusuzdur. Uyarı, eleştiri ve önerilerini esirgemeyen okurlar, kitabın bir sonraki baskısına önemli katkı sağlayacaklarından, kendilerine peşinen teşekkür ederini. Gerek Kamu İhale Kurumunun kuruluş çalışmaları ve faaliyetleri sırasında önemli destekler sağlayan gerekse de kitap hazırlıkları sırasındaki manevi destekleri için Maliye eski Bakanımız Sayın Sümer Oral ile Maliye Bakanımız Kemal Unakıtan ve Bakanlık yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum. Yaklaşık dört yıl gibi bir sürede yeni bir Kurumun yaratılması ve yeni bir mevzuatın oluşturulması konusunda takdire şayan çabalar sergileyen Kamu İhale Kurumu başkan ve Kurul üyeleri başta olmak üzere Kurum personeline teşekkürü borç bilirim. Ayrıca, kitabın yayıma hazırlanmasında ve basımının gerçekleştirilmesi ve dağıtımının yapılmasında her zaman olduğu gibi desteğini esirmeyen Sayın Hocamız Prof. Dr. Şükrü KIZILOT, Yaklaşım Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem SARISU′ya teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm okurlara yararlı olması dileğiyle. Saygılarımla. V. Arif ŞİMŞEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM I- 2886′DAN 4734 SAYILI KANUNA GEÇİŞİN NEDENLERİ 15 A- 2886 SAYILI KANUN′UN AKSAYAN YÖNLERİ 15 B- DÜNYA UYGULAMALARI 16 1- AB Uygulamaları 16 a- AB Komisyonu Tarafından Yapılan Önemli Eleştiriler 17 b- İleride Yapılması Öngörülen Değişiklikler 19 2- Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Uygulamaları 20 3- BM, İMF, OECD Uygulamaları 22 C- 4734 VE 44735 SAYILI KANUNLARDAKİ TEMEL İLKELERİ 22 İKİNCİ BÖLÜM 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU VE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZ LEŞMELERİ KANUNU′NDA DÜZENLENEN BAZI ORTAK HÜKÜMLER 25 A- YERLİ İSTEKLİ - YERLİ MALI VE FİYAT AVANTAJI 25 1- Yerli İstekli 25 2- Yerli Malı Belgesi 29 3- Serbest Bölgede Yerli İstekli ve Yerli Malı 31 4- Eşik Değerlere Göre İhalelerin Yabancı İsteklilere Açılması ve Fiyat Avantajı Uygulaması 35 5- Eşik değerler ve ihale ilan süreleri 39 6- Yerli İstekli - Yerli Malı ve Fiyat Avantajına İlişkin Emsal Kamu İha le Kurulu Kararı 41 2003/UK.Z-330 sayılı Kurul Kararı 41 2004/UM.Z-1329 sayılı Kurul Kararı 42 2005/UK.Z-228 sayılı Kurul Kararı 44 B- TEMİNATLAR 46 1- Teminat Olarak Alınacak Değerler 46 2- Teminat Mektuplarının Şekli 47 3- Geçici Teminat Mektuplarının Süresi 48 C- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU VE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZ LEŞMELERİ KANUNU′NDA İSTEKLİLERİN VE GÖREVLİLERİN CEZA SORUMLULUĞU 50 1- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 50 a- İsteklilerin Ceza Sorumluluğu 50 b- Görevlilerin Ceza Sorumluluğu 52 c- Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı 52 2- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 53 a- İsteklilerin Ceza Sorumluluğu 53 b- Görevlilerin Ceza Sorumluluğu 54 İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM MAL ALIMI İHALELERİ MAL ALIMI İHALELERİ 56 A- GENEL DEĞERLENDİRME 56 B- MAL ALIMI İHALELERİNDE YETERLİK 56 1- Mal Alımı İhalelerinde Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin Belgeler ve Kriterler 57 a- Bankalardan Temin Edilecek Belgeler 57 b- İsteklinin Bilançosu veya Eşdeğer Belgeleri 58 c- İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler 60 2- Mal Alımı İhalelerinde Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Kriterler 62 a- İsteklinin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler 63 b- İş Deneyim Belgeleri 64 ba- i$ Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler 64 bb- iş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi 65 be- i$ Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi 67 bd- iş Deneyim Belgelerinin Güncellenmesi ve Komisyonların ince leme Yetkisi 69 c- Üretim, İmalat Kapasitesi, Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerini Belirlemeye Yönelik Belgeler 69 d- İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler 70 e- Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler 70 f- Kalite Kontrolden Sorumlu Olan İlgili Teknik Personel veya Teknik Kuruluşlara İlişkin Belgeler 71 g- Uluslararası Kurallara Uygun Şekilde Akredite Edilmiş Kalite Kontrol Kuruluşları Tarafından Verilen Sertifikalar 71 h- Tedarik Edilecek Malların Numuneleri, Katalogları, Fotoğrafları 73 3- Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde ve Pazarlık Usulünde Yeter lik 73 a- Belli istekliler Arasında İhale Usulünde Yeterlik 73 b- Pazarlık Usulünde Yeterlik 74 C- MAL ALIMI İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI 74 D- MAL ALIMLARINDA FİYAT FARKI 75 1- Genel Olarak 75 2- Petrol ürünlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Sözleşme Fiyatı İle Bayi Satış Fiyatları 79 3- Esaslarda Petrol Ürünleri Arasında Sayılan Marine Diesel′e İlişkin - Açıklamalar 80 a- Petrol Ürünlerinin İsimlerine İlişkin Açıklamalar 82 D- MAL ALIMLARINDA MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 83 E- MAL ALIMI İHALELERİNDE KARŞILAŞILAN BAZI ÖZEL DURUMLAR 90 1- Elektrik, Su, Doğalgaz Gibi Mevzuatın Verdiği Yetki Çerçevesinde Sunulan ve Tekel Niteliği Bulunana Mal ve Hizmetlerin Temini 90 2- Yerli Malı Belgesi 91 3- Serbest Bölgede Yerli İstekli ve Yerli Malı 93 4- Deneyime İlişkin Referans 97 5- Akaryakıt Alımı İhalelerinde Dikkat Edilecek Hususlar 97 6- Kit Karşılığı Cihaz Alımı 98 7- Yasaklı Firmanın Ürününün Yetkili Bayi Yada Başka Bir Bayi Tara fından Teklif Edilmesi 99 8- Süreklilik Arz Eden Mal Alımlarının Kesintiye Uğratılmadan Temini 100 9- İlaç, Tıbbi Sarf Malzemeleri ile Test ve Tetkik Sarf Malzemesi Alım ları 100 F- MAL ALIMLARINDA İŞ ARTIŞI , 101 G- MAL ALIMI İHALELERİNE İLİŞKİN EMSAL KAMU İHALE KURULU KARA RI 102 2006/UM.Z-290 sayılı Kurul Kararı 102 2006/UM.Z-1271 sayılı Kurul Kararı 102 2006/UM.Z-662 sayılı Kurul Kararı 106 2006/UM.Z-197 sayılı Kurul Kararı 107 2006/UM.Z-341 sayılı Kurul Kararı 109 2005/UM.Z-269 sayılı Kurul Kararı 114 2005/UM.Z-1153 sayılı Kamu İhale Kurul Kararı 118 2005/UM.Z-840 sayılı Kurul Kararı 118 İKİNCİ BÖLÜM HİZMET İHALELERİ HİZMET İHALELERİ 122 A- GENEL DEĞERLENDİRME 122 B- HİZMET İHALELERİNDE YETERLİK 123 1- Hizmet İhalelerinde Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Kriterler 124 a- Bankalardan Temin Edilecek Belgeler 124 b- İsteklinin Bilançosu veya Eşdeğer Belgeleri....: 125 c- İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler 127 2- Hizmet İhalelerinde Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Kriterler 129 a- İsteklinin mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler , 129 b- İş Deneyim Belgeleri 131 ba- iş Deneyim Belgesi için Başvuru ve Belge Düzenlenmeyen Hal lerde is Deneyimi 134 bb- iş Deneyim Tutarının Tespiti 137 k:-/şDenevTOfie/qes/;7a^fflnames/;/.::.ii,.....,.;i.l.i,..,:,.i.....,,,.,..,.ı^..,,.... 138 &■ İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin ±Belgeler,..,..i.....J..,.L,^^ 139 ′■′ d- Makine, Tesis ve Diğer Ekipmana Ait Belgeler 141 ihî e- Hizmet Alımıİhalelerindi> Kalite Se/Sreferi.................................:.. 142 !^ 3- Yrtlara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik............;.........:. ................ 145 .- . 4- Belli istekliler Arasında İhale Usulünde ve Pazarlık Usulünde Yeterlik 145 fr a- Belli İstekliler Arasındaİhale Usulünde Yeterlik.t....^..^,. 145 tM b- Pazarlık Usulünde Yeterlik 146 C- PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TEKLİF .ıv.. FİYATA DAHİL OLACAK MASRAFLAR 146 D- HİZMET ALIMI İHALELERİNDE AŞIRI DUŞUKTEKUF SORGULAMASI 150 ... E- HİZMET ALIMLARINDA FİYAT FARKI 153 F- HİZMET ALIMLARINDA MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 158 G- HİZMET ALIM İHALELERİNE İLİŞKİN EMSAL KAMU İHALE KURULU KA RARİ...;. ;.-.:^;;:;.! , 161 2005/UH.Z-2367 sayılı Kurul Kararı 161 2005/UH.Z-1025 sayılı Kurul Kararı 161 2006/UH.Z- 84 sayısı KurulKararı 162 2006/UH.Z-85 sayılı Kurul Kararı 162 2006/UH.Z-85 sayılı Kurul Kararı 163 2006/UH.Z-87 Sayılı Kurul Kararı 164 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DANİŞMANLİK HİZMET ALIMI İHALELERİ 167 168 166 -166 I- DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ .W....V,..İÜ A- DANIŞMANLIK HİZMETLERİ NELERDİR VE NASIL İHALE EDİLİR ., ,■:■. B- DANIŞMANLIK HİZMET ALIM! İHALELERİNDE ON YETERLİK YAPILMASI VE İŞTEKULER|NJfLİRLENMESİ T.-,..ı,..,...f.i,.1« ,;,p- İHALEYE DAVET.,..., :j.,,:,j .;,(p- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE VERİLMESİ.. ...v,.,,....,...v.<.,...,.^c.y,.,!. ,, ,E- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALENİN YAPİLMASİ .vr...,ı.^i F- DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İDARELERCE ADAYLAR DAN VE İSTEKLİLERDEN YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN İS TENECEK BELGELER VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİ TERLER 171 1- Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler 171 2- İstenecek Belgeler 172 a- Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler 173 aa- Bankalardan Temin Edilecek Belgeler 173 ab- İsteklinin Bilançosu veya Eşdeğer Belgeleri 173 ac- İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler 175 b- Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler 176 ba- isteklinin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler. 176 bb- iş Deneyim Belgeleri 178 be- İsteklinin Organizasyon Yapısına Ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler. 179 bd- Makine ve Diğer Ekipmana ilişkin Belgeler. 180 be- Araştırma - Geliştirme, Standart ve Kaliteye ilişkin Belgeler 180 G- DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİNDE ADAYLARCA/ İSTEKLİ- LERCE SUNULAN TEKNİK VE MALİ TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME SİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 182 1- Teknik ve Mali Tekliflerin Değerlendirilmesi 182 2- Teknik ve Mali Puan Ağırlık Katsayılarının Belirlenmesi 183 3- Teknik Değerlendirmede Dikkate Alınacak Kriterler 184 4- Teknik Puanlama 184 5- Mali Tekliflerin Açılması ve Puanlama 185 6- Toplam Puanların Belirlenmesi ve Görüşmeye Davet 187 H- KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ′NİN XII. MADDESİ (G) BENDİ KAPSAMIN DA PAZARLIK USULÜ İLE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI DURUMU 188 I- DANIŞMANLIK HİZMET ALIM İHALELERİNE İLİŞKİN EMSAL KAMU İHA LE KURULU KARARLARI 188 2003/UK.Z-353 sayılı Kurul Kararı 188 2003/UK.Z-498 sayılı Kurul Kararı 189 İÇİNDEKİLER 11 2003/UK.Z-655 sayılı Kurul Kararı 190 2003/UK.Z-783 sayılı Kurul Kararı 191 2003/UK.Z-288 sayılı Kurul Kararı 192 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YAPIM İŞLERİ İHALELERİ I- YAPIM İŞLERİ İHALELERİ 194 A- GENEL DEĞERLENDİRME 194 B- YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE YETERLİK 195 1- Yapım İşleri İhalelerinde Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Kriterler 196 a- Bankalardan Temin Edilecek Belgeler 197 b- İsteklinin Bilançosu veya Eşdeğer Belgeleri 197 c- İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler 198 2- Yapım işleri İhalelerinde Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belge ler ve Kriterler 201 a- İsteklinin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler 201 b- iş Deneyim Belgeleri , 202 ba- iş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler 203 bb- iş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi 204 be- iş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi 206 bd- iş Deneyim Belgelerinin Güncellenmesi ve Komisyonların İnce leme Yetkisi 209 c- İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler 210 d- Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler 212 3- Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde ve Pazarlık Usulünde Yeter lik 213 a- Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Yeterlik 213 b- Pazarlık Usulünde Yeterlik 216 C- YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI 217 D- YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE FİYAT FARKI 219 <.;<:■: 1- Genel Olarak ,, 219 ; ■ 2- Uygulama Esasları » „ >.<.>,........„...,.....,......... 222 ;: i 3- Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen İşler ....u..™,.,....,...,....,..;!,;....,....;..., 223 E- YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 224 1- Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu 224 2- Muayene ve Kabul Komisyonlarının Görevleri 224 3- Geçici Kabul „..„......;..,;..„. 225 4- Kesin Kabul 226 f; a- Kesin Kabulde Görülecek Kusur ve Noksanlar.......... 226 5- Kısmi Kabul Yapılması ......,.,. 227 * ■:■■′ F- YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE KARŞILAŞILAN BAZI ÖZEL DURUMLAR .227 I- Yapırrt İşlerinde Teklif ve Sözleşme Türünün Tespitinde Uyulmasıji &>i Gereken Hususlar ;,....;,UU...,: 227 0 2- Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler vu-U;^......,....,.....,........; .-. 230 Ü 3- Aritmetik Hata ..,...i;:......,..,....;...>â......;.^..i.;;:.».....,..,i,J.........:i 231 !?,?.• 4- İdarelerce Eksik Belge ve Bttgilerin Tamamlatılmasi................ >. 233 5- Geçici Teminat;MektuplartninSüresh,i.i....iii.i.i.ii...v1.;..j.^w...s....,.i. 234 M 6- İhale Yetkilisi ve İhale Komisyonu 235 7- Yurt Dışirida Egitfme İlişkin Diplomarârın İhaleferde Kullanımı 237 8- Yapım İşlerinde Çalışılamayaciik Günler 238 9- Yapım İşlerinde Kısmi Teklif .................. 238 10- Yapım İşlerinde Karma Teklif. 241 II- 01.01.2003 Tarihinden Önce İhale Edilmiş ve Devam Etmekte Olan j Yapım İşlerinde Meydana Gelen İş Artışları.. 243 G- YAPIM İŞLERİ İHALELERİNE İLİŞKİN BAZI EMSAL KAMU İHALE KURU- ":; LU KARARLARI .:.^.J.......:.. 244 2006/UY.Z^1041 sayılı Kurul Kafari....;-. ::;..:.:.......^..........v.:..;...;.;.;:.:...... .; 244 2ÖÖ6/UY.Z-İ044 sayılı Kurul Kararı.......... ..^.1.. 250 2006/UY.Z-1492 sayılı Kurul Kararı..;..;İ......:.._........;:...........:..l..!.........._....... 253 2006/UY.Z-1607 sayılı ′kuruİKarâri.2.^1:»:.!^...!:!.^..!.^^™^′..!!!!. „..′...... 259 2P06/UY.Z-20 sayılı Kurul Kararı....,....»...^..™.,..»....,.,..,.,™....^..^.^.,.,..^....,, 266 2006/UY.Z-1466 sayılı Kurul Kararı... ....,.,...,....,.. .„..,............„,....„ 270 2005/UY.Z-1587 sayılı Kurul Kararı.,............^^....,...,....,^...,.r..ş............................. 275 ?006/UY.Z-167 sayılı Kurul Kararı .....,.......,...,..........„„......„..„,..,......,..„....,.,.„...,..... 278 İÇİNDEKİLER 2006/UY.Z-252 sayılı Kurul Karari.....,.^.,...M<-.;....i....:,...,.;....;...,t,..ıi........;;....ii,.i..i«.. 280 2005/UY.Z-1353 sayılı Kurul Kararı 285 2Ü05/UY.Z-1431 sayılı Kurul Kararı.................. 287 m ÜÇÜNCÜ KISIM m , T... .. .. ^ İHALELER VE KAMU İHALE KURULU KARARLARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI BİRİNCİ BÖLÜM ŞİKAYET VE İTİRAZEN ŞİKAYET h ŞİKAYET VE İTİRAZEN ŞİKAYET 293 A- İHALE.İŞLEMLERİNE KARŞI YAPILACAK İDARİ BAŞVURU YOLLARI 293 iç.... 1- İdareye Şikayet Başvurusu 293 ;!";.., a- Şikayet Başvurusunda Bulunabilecekler. 294 "′£. b- Başvuru Süresi 294 c- Başvurularda Aranılacak Şekil Unsurları 295 KS., .... d- İdarece Yapılacak İstemler ve İnceleme .....297 öOK- da- Şikayetin Sonuçlahdıril(riasr..!:..h;....;.>■. 298 Bi>■■.... ! db- ihale İşlemlerine Devam fzdrt′mesiKararı 299 Çit 2- Kamu İhale Kurumuna Yapılacak Başvurular 300 )Sc ...,. a- İtirazen Şikayet Başvurusu , 300 ■ 3fcH aa- İtirazen-Şikayet-Başvunısunda Bulunabilecekler 301 ^ ■■•■■ bb- itirazen Şikayet Başvurusunun Süresi 301 ′?′X be- Başvurularda Aranılacak′ Şekil Unsurları ′. 302 bd-Kurum Tarafından Yapılacak işlemler ve inceleme 302 fö8 b- İddiaların İncelenmesi;:;;.;;.;.....v;...;;;;..;...;;.;....;..;.:.;..;.;;.......;.;......U..′.^..;. 305 ba- Başkanlık istemi. 305 bb- Yazılı Başvurular. 305 be- iddiaların incelenmesinin Kabul Koşulları 305 bd- iddiaların incelenmesine Geçilmesi ve Alınacak Kararlar. 306 14 İÇİNDEKİLER B- KARARLARA KARŞI YAPILACAK BAŞVURU YOLLARI VE YAPILACAK İŞLEMLER 307 1- Başvuru Yolları 307 a- Açıklama 307 b- Yanlışlıkların Düzeltilmesi 307 2- Yapılacak İşlemler 307 3- İtiraz Süresi 308 C- KURUL KARARLARININ İDARELER TARAFINDAN UYGULANMASI 308 İKİNCİ BÖLÜM KURUL KARARLARINA KARŞI YARGISAL BAŞVURU YOLLARI I- KURUL KARARLARINA KARŞI YARGISAL BAŞVURU YOLLARI 311 A- İDARE MAHKEMELERİNE BAŞVURU 312 B- İDARE MAHKEMELERİNİN VERDİĞİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARAR LARINA KARŞI BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURU 314 C- DANIŞTAYA BAŞVURU 315 D- KURUL KARARLARINA KARŞI YARGI KARARI ÖRNEKLERİ 318 EK. 1 MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 351 EK. 2 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 405 EK. 3 DANIŞMANLIK HİZMET AUMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 465 EK. 4 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 529 EK. 5 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ 591 EK. 6 İHALELERE KARŞI YAPILACAK İDARİ BAŞVURULARA AİT YÖNETME LİK 761 EK.7 İHALELERE KARŞI YAPILACAK İDARİ BAŞVURULARA AİT TEBLİĞ 777 KAYNAKÇA 883