Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Adil Yargılanma Hakkı ( Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ve Türk Hukuku )

Adil Yargılanma Hakkı ( Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ve Türk Hukuku )Sayfa Sayısı
:  
407
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
9944-416-92-4

40,00 TL

öNSöZ


İnsan haklan, insanlık tarihi boyunca bütün dünyada en çok konuşulan ve tartışılan konuların basında gelmiş olsa da, gerçekte modern devletin ortaya çıkışıyla gelişen bir kavramdır. Zira, modern devlet anlayışının ortaya çıkmasıyla, totaliter rejimler ve büyük baskı grupları etkinliklerini yitirmiş, iktidarın dahi dokunamayacağı bireysel, özgür ve özerk alanların oluşturulması amaçlanmış, insan hak ve özgürlüklerini güvence altına alan ulusalüstü ve uluslar arası mekanizmaların kurulması hızlanmıştır. Bunların en önemlisi, hukuk devletinin ilke ve kurallarını ortaya koyan ve ülkemiz açısından da bağlayıcılık arz eden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve onun getirdiği denetim mekanizmasıdır.

Adil yargılanma hakkı, birçok anayasa, uluslararası bildiri ve sözleşme ile ulusal yasalar tarafından güvence altına alınmış en temel insan haklarından birisidir. Söz konusu hak ve bu hakkın kapsamında yer alan temel ilke ve kurallar, uluslararası sözleşmelere paralel bir düzenleme ile anayasamız ve ilgili mevzuatımız tarafından da koruma altına alınmıştır.

Adil yargılanma hakkı, en açık ifadesi ile ilk kez Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi\′nde ifadesini bulmuştur. Adil yargılanma hakkının temelini teşkil eden bir takım hak ve ilkeler Sözleşme hükmünde açıkça ifade edilmiştir. Diğer bir kısım hak ve ilkeler ise adil yargılanma hakkının zımni unsurları olarak sözleşme organlarının içtihatlarıyla belirlenmiştir

Bugün itibariyle uluslararası sözleşmelerin ve özellikle AİHS\′nin 6. maddesinin içeriğini oluşturan \"adil yargılanma hakla\" birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de ihlal edilmekte ve bu yüzden ülkemiz, AİHM\′nce yüklü miktarlarda tazminata mahkum edilmektedir. Bu çalışma ile çeşitli sebeplerle ülkemizin mahkum edilmesine yol açan \"adil yargılanma hakla\", AİHS, 1982 Anayasa\′sı ve mevzuatımız çerçevesinde ele alınmış, özellikle AİHM\′nin kararlarından geniş ölçüde yararlanılarak adalet dağıtmakla yükümlü uygulayıcıların dikkat etmesi gereken hususlar ortaya konmaya çalışılmıştır.

Adil yargılanma hakkının gereklerini inceleyen ve üç bölümden oluşan bu çalışma ile amaçlanan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde açık ifadesini bulan ve en temel insan haklarından biri kabul edilen adil yargılanma hakkının ilke ve kurallarının, 1982 Anayasası\′nda ve ilgili mevzuatımızda yer alan hükümler ışığında hukuk sistemimize yansımalarını ortaya koymak, bununla birlikte gerek pratik nedenlerden ve gerekse mevzuattan kaynaklanan problemlere değinerek hukuk sistemimiz açısından olması gerekene küçük bir katla sağlamaktır.

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER IX

KISALTMALAR CETVELİ XV

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BOLUM

ADİL YARGILANMA İLKESİNİN TARİHSEL VE HUKUKİ GELİŞİM
SÜRECİ 5


I- İLK VE ORTAÇAĞDAKİ GELİŞMELER 5
II- AYDINLANMA DÖNEMİ GELİŞMELERİ 9

1- Amerika\′da Hak ve Özgürlüklerin Gelişimi 9
2- Fransa\′da Hak ve Özgürlüklerin Gelişimi 10
III- ADİL YARGILANMA İLKESİNİN EVRENSELLEŞME SÜRECİ 12
1- Evrenselleşme Sürecinde Uluslararası Gelişmeler 12
A- Birleşmiş Milletler Örgütünün Çalışmaları 12
a) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 13
b) 1966 İkiz Sözleşmesi (Kişisel ve Siyasal Haklar
Uluslararası Sözleşmesi) 15
c) Birleşmiş Milletler Örgütünün Kabul Ettiği Diğer
Sözleşmeler 15
B- Avrupa Konseyinin Çalışmaları 16
a) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 16
b) İşkencenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi 18
c) Avrupa Sosyal Şartı 18
d- Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 18
e- Avrupa Güvenlik İşbirliği Konferansı ve Teşkilatı
(AGİK) 18
2- Evrenselleşme Sürecinde Bölgesel Gelişmeler 19
A- Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi 19
B- Afrika İnsan ve Halkların Haklan Sözleşmesi 20
IV- ADİL YARGILANMA İLKESİNİN TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE
GELİŞİM SÜRECİ 20
1- Osmanlı Dönemi 20
A- Osmanlı Ceza Muhakemesi Prensipleri 21
a) Beraet-i Zimmet Asıldır İlkesi 21


b) Şek ile Yakin Zail Olmaz İlkesi 21
c) Açık Soruşturma İlkesi (Aleniyet İlkesi) 21
d) Halcimin Tarafsızlığı İlkesi 22
e) Halcimin Bağımsızlığı İlkesi 22
f) Yetkili Mahkemenin Tayini 22
g) Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı 22
h) Davaya Halcimin Huzurunda Bakılması 22
ı) Hakikatin Araştırılması İlkesi 23
i) Hüküm Verilirken Tarafların Hazır Bulunması 23
j) Muhakemede Çabukluk Ve Ucuzluk İlkesi 23
B- Osmanlı Ceza Muhakemesi Sistemi 23
2- Tanzimat Dönemi 24
3- Türkiye Cumhuriyeti Dönemi 25


İKİNCİ BÖLÜM

ADİL YARGILANMA HAKKININ TANIMI İÇERİĞİ VE UNSURLARI 27


I- ADİL YARGILANMA HAKKI 27
1 - Terminoloji ve Kavram 27
2- Uygulama Alanı 30
A- Medeni Hak ve Yükümlülüklere İlişkin Uyuşmazlıklar 32
a) Mahkeme ve komisyona göre medeni hak ve vecibe
niteliğinde olan işlemler 36
b) Mahkeme ve Komisyona göre medeni hak ve vecibe
kavramı dışında kalan nizalar 39
B- Ceza Hukuku İle İlgili Davalar (Suç İsnadı) 41
a) İç hukuktaki sınıflandırma 43
b) Suçun Niteliği 44
aa) İhlal edilen normun kapsamı 44
bb) Cezanın amacı 45
c) Cezanın türü ve ağırlığı 45
II- ADİL YARGILANMA HAKKININ UNSURLARI 46
1- Genel Olarak 46
2- Kanunla Kurulmuş Yetkili Bağımsız ve Tarafsız Mahkeme
Önünde Yargılanma Hakkı 49
A- Mahkeme 53
B- Kanuni Mahkeme 54
C- Bağımsız ve Tarafsız Mahkeme 57
a) Objektif Tarafsızlık 60
b) Sübjektif tarafsızlık 61
D- Türk Hukuk Sistemi İçerisinde Yargı Bağımsızlığı ve
Tarafsızlığı Konusuna Dair Tartışmalar 62


a) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kururlunun Yapısı ve
Tarafsızlığı Sorunu 62
b) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi\′nin Tarafsızlığı
Sorunu 67
c) Askeri Ceza Yargısı\′nın Tarafsızlığı Sorunu 71
d) Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile Sıkıyönetim
Mahkemelerinin Tarafsızlığı Sorunu 73
3- Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı 81
A- Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkesi 85
B- Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı 93
C- Susma ve Kendi Aleyhine Tanıklık Etmeme (Kendini
Suçlamama) Hakkı 97
D-Gerekçeli Karar Hakkı 98
E- Delil Kuralları 101
4- Makul Süre İçerisinde Yargılanma Hakkı 103
12 12 14 16 17
19 23 24 25 25 26 28
A- Makul Sürenin Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçütler....
a) Dava Konusunun Niteliği
b) Başvurucunun Tutumu
c) Ulusal Yargılama Makamlarının Tutumu
B- Makul Sürenin Başlangıcı ve Sonu
5- Davaların Aleni Surette Görülmesi ve Kamuya Açık
Yargılama
A- Aleniyet İlkesinin Amaçlan
B- Aleniyet İlkesinin Kapsamı
a) Doğrudan Katılma
b) Dolayısıyla Katılma
C- Aleniyetin Kaldırılması ve Gizli Yargılama
D- Aleni Yargılama İlkesinin İhlalinin SonuçlarıÜÇUNCU BOLUM

MASUMİYET KARİNESİ VE AE>İL YARGILANMA KAPSAMINDA
SANIĞA TANINAN ASGARİ GÜVENCELER 131


I- MASUMİYET KARİNESİ (SUÇSUZLUK KARİNESİ) 131
II- ADİL YARGILANMA KAPSAMINDA SANIĞA TANINAN ASGARİ
GÜVENCELER 139

1- Genel Olarak 139
2- İsnadı En Kısa Sürede Anladığı Dilde Öğrenme Hakkı 141
3- Savunmasını Hazırlamak İçin GerekU Zaman ve Kolaylıklara
Sahip Olma Hakkı 144
4- Bizzat ya da Müdafii Aracılığı ile Kendini Savunma Hakla 151
5- Tanık Dinletme ve Sorgulama Hakkı 156
6- Tercümandan Ücretsiz Yararlanma Hakla 167


III- AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE DİVAN
TARAFINDAN ADİL YARGILANMA HAKKINA İLİŞKİN TÜRKİYE
İLE İLGİLİ VERİLEN KARAR ÖRNEKLERİ 1 73
Karar No 1: Abdullah ÖCALAN-TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru No:46221/99), 12 Mart 2003 173
Karar No 2: Mehmet Emin ÖZKAN - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no. 12822/02), 21 Kasım 2006, (Kabul Edilemezlik Kararı) 188
Karar No 3: P.AIexandrov ve G.A KIROVI -TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no:58694/00), 2 EKİM 2006, (Kabul Edilemezlik Kararı) 195
Karar No 4: Pınar GÜNGÖR/TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no. 46745/99), 6 Mart 2007, (Kabul Edilemezlik Kararı) 21 1
Karar No 5: Özlem ALPARSLAN-TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no:52663/99),25 Ağustos 2005, (Kabul Edilemezlik Kararı) 215
Karar No 6: ALATAŞ VE KALKAN - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no: 57642/00), 1 1 Ekim 2005, (Kabul Edilemezlik Kararı) 219
Karar No 7: Mehdi ZANA -TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no:26982/95), 6 Nisan 2004 221
Karar No 8: Müslüm GÜNDÜZ - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no:59997/00) , 12 Temmuz 2005 225
Karar No 9: Necmettin ERBAKAN - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no: 59405/00), 6 Temmuz 2006 228
Karar No 10: Halil GÜNDOĞAN - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no: 67483/01), 16 Ocak 2007 242
Karar No 11: CANSEVEN - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no. 70317/01), 15 Şubat 2007 244
Karar No 12: YARAR - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no: 57258/00), 19 Aralık 2006 247
Karar No 13: YILMAZ VE DURÇ - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no: 571 72/00), 22 Aralık 2005 250
Karar No 14: YÜKSEKTEPE - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no. 62227/00), 24 Ekim 2006 253
Karar No 15: ÖNER VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no. 64684/01), 25 Ekim 2005 258
Karar No 16: ÖZDEN- TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no:42l41/98), 24 MAYIS 2005 261
Karar No 17: ÖZSOY - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no:58397/00), 2 Şubat 2006 264
Karar No 18: ŞUYUR - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no. 13797/02), 23 Mayıs 2006 267
Karar No 19: AYDIN-TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no:57/1996/676/866), 25 Eylül 1997 270
Karar No 20: Adem BULUT VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no:50282/99), 2 Mart 2006 284
Karar No 21: AKBABA - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no:52656/99),l 7 Ocak 2006 287


Karar No 22: ALIN AK VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no: 34520/97),04.05.2006 290
Karar No 23: Ali EROL - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no:47796/99), 27 EKİM 2005 294
Karar No 24: KUZU - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no: 13062 / 03), 17 Ocak 2006 298
Karar No 25: SAĞIR - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no:37562/02), 19 Ekim 2006 299
Karar No 26: TOSUN - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no:4124/02), 28 ŞUBAT 2006 302
Karar No 27: KONDU- TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no:75694/0l), 23 Ocak 2007 304
Karar No 28: Şahin ÇAĞDAŞI - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no. 28137/02), 11 Nisan 2006 310
Karar No 29: BENLİ- TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no:65715/01), 20 Şubat 2007 313
Karar No 30: ERİN-TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no. 71342/01), 10 Ağustos 2006 320
Karar No 31: ORUÇ - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no. 33620/02), 21 Aralık 2006 322
Karar No 32: Talip KÖKLÜ-TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru No:23552/02), 30 Mart 2006 325
Karar No 33: TAMAR - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no. 15614/02), 18 Temmuz 2006 327
Karar No 34: İNTİBA - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no:42585/98), 24 MAYİS 2005 329
Karar No 35: YİĞİT- TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no:62838/00), 25 Ekim 2005 337
Karar No 36: ÖZTUNÇ - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no. 74039/01), 27 Mart 2007 338
Karar No 37: AYDOĞAN - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no: 40530/98), 22 ARALIK 2005 341
Karar No 38: Aslı GÜNEŞ- TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no:53916/00), 27 Eylül 2005 343
Karar No 39: Ahmet KILIÇ - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no. 38473/02), 25 Temmuz 2006 346
Karar No 40: Ali Rıza DOĞAN-TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no. 50165/99),22.12.2005 350
Karar No 41: TANER - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no. 38414/02), 15 Şubat 2007 353
Karar No 42: Adem ARSLAN - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no:75836/01), 19.12.2006 356
Karar No 43: AKSOY (EROĞLU) - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no: 59741/00), 31 Ekim 2006 359


Karar No 44: SADAY - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no: 32458/96), 30 Mart 2006 \′. 363
Karar No 45: Evrenos ÖNEN - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no: 29782/02), 15 Şubat 2007 \′. 365
Karar No 46: Aydın TATLAV - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no:50692/99), 2 MAYIS 2006 \\ 3Ğ9
Karar No 47: ZANA-TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no: 69/1996/688/880), 25 Kasım 1997 372
Karar No 48: Mehmet KANAT - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no: 19324/03), (Dostane Çözüm),4 Ocak 2007 .. 379
Karar No 49: Yusuf KÜRKÇÜ - TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru no: 7109 / 02),(Dostane Çözüm), 26.09.2006 381
Karar No 50: Abidin DOĞAN-TÜRKİYE DAVASI,
(Başvuru No: 67214/01), (Dostane Çözüm), 10 Ekim 2006 383

KAYNAKÇA