Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (13)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Açıklamalı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kaçak Petrol ve Ulusal Marker

Açıklamalı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kaçak Petrol ve Ulusal MarkerSayfa Sayısı
:  
392
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-5118-94-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Mustafa Danışman ( Em. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı )

KİTAP HAKKINDA

 


- 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
- 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu
- Yönetmelik – Tutanak Örnekleri
- Genel Olarak Kaçakçılık
- Kaçak Petrol – Ulusal Marker
- 4733 Sayılı Kanun ve İlgili İçtihatlar

 

İÇİNDEKİLER


Birinci Bası’ya Önsöz7

ikinci Bası’ya Önsöz9

Üçüncü Bası’ya Önsöz11

BİRİNCİ KISIM GENEL OLARAK KAÇAKÇILIK

1- TANIM VE UNSURLAR21

a) Kaçakçılık suçunun maddi unsuru22

b) Kaçakçılık suçunun manevi unsuru23

c) Kaçakçılık suçunun faili23

2- GENEL DÜZENLEME24

a) Kaçakçılık suçunun kanuni dayanağı24

b) Gümrük kapılarından yapılan kaçakçılık25

c) Gümrük kapıları dışından yapılan kaçakçılık29

d) İthali kanun gereği yasak eşyayı ithal etmek, bilerek satm almak, satmak, satışa arzetmek, taşımak veya saklamak30

e) İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi göstermek ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik göstererek ilgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak suretiyle haksız çıkar sağlamak30

İKİNCİ KISIM KAÇAKÇILIKLA İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNDA YER ALAN BAZI KAVRAMLAR

1 - Gümrük idaresi veya idareleri33

a) Giriş Gümrük idaresi34

b) İthalat Gümrük idaresi34

c) Çıkış Gümrük idaresi34

d) İhracat Gümrük idaresi34

2- Gümrük Bölgesi34

3- Gümrük Kapısı35

4- Gümrük Yolu35

5- Gümrük Statüsü35

6- Gümrük Rej imi35

7- Gümrük İşlemi36

8- Gümrük Yükümlülüğü36

9- Gümrük Vergileri36

a) İthalat Vergisi36

b) İhracat Vergisi37

c) Vergi muafiyeti37

10- Serbest Bölge37

11- Eşya38

a) Gümrük Kaçağı Eşya38

b) İthalat Eşyası38

c) Serbest Dolaşımda bulunan Eşya38

d) Serbest Dolaşımda bulunmayan Eşya39

İKİNCİ BÖLÜM 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNUNDA YER ALAN BAZI KAVRAMLAR

1- Gümrüklenmiş değer39

2- FOB değer39

3- CİF değer39

4- KAİM değer40

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DİĞER KANUNLARDA YER ALAN BAZI KAVRAMLAR

1- Transit40

2- Manifesto41

3- Konişmento41

4- Gemi adamları41

5- Yolcu41

ÜÇÜNCÜ KISIM GÜMRÜK REJİMLERİ VE REJİM İHLALİ

BİRİNCİ BÖLÜM DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

1- Açıklama43

2- Rejim ihlali44

İKİNCİ BÖLÜM GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ

Açıklama44

2- Rejim ihlali45

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ

1- Açıklama45

2- Rejim ihlali46

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ

1- Açıklama46

2- Rejim ihlali46

BEŞİNCİ BÖLÜM HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

1- Açıklama47

2- Rejim ihlali47

ALTINCI BÖLÜM TRANSİT REJİMİ

1- Açıklama47

2- Rejim ihlali48

YEDİNCİ BÖLÜM İHRACAT REJİMİ

1- Açıklama49

2- Rejim ihlali49

SEKİZİNCİ BÖLÜM GÜMRÜK ANTREPO REJİMİ

1- Açıklama49

2- Rejim ihlali50

DÖRDÜNCÜ KISIM KAÇAKÇILIK FİİLLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM İTHALAT KAÇAKÇILIĞI

1- Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye’ye ithal etmek53

a) Eşyanın gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ithal edilmesi54

b) Eşyanın gümrük kapısı ve yolları dışından yurda sokulması54

2- Eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak58

3- Transit Rejimi çerçevesinde taşınan, serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı Rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak59

4- Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere geçici ithalat ve dahilde işleme rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı sahte belge ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapmak61

5- Birinci ilâ Dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek

ve ticari amaçla satın alan, satışa arzeden, satan, taşıyan veya saklayan63

6- Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı amacı dışında başka bir kullanıma tahsis etmek, satmak veya devretmek ya da bu özelliğini bilerek satın almak veya kabul etmek65

"- İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ithal etmek ve bu eşyayı bilerek

satın almak, satışa arz etmek, satmak, taşımak ve saklamak68

Yargıtay İçtihatları68

8- Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün,

tütün mamülleri, etil alkol, metanol ve alkollü içki olması90

9- Belirlenmiş seviyede ulusal marker içermeyen, yasal yollarla serbest dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan akaryakıt, üretmek, satışa arzetmek, satmak, bulundurmak, satın almak, taşımak veya saklamak91

10- İzinsiz petrol ürünleri91

11 - Sıvı veya gaz halindeki hidrokarbonlar91

12- Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker91

13- Ulusal markeri yetkisiz üretmek91

14- Bandrol imal etmek91

15- Bandrol yaymak92

16- Bandrolsüz mallar92

1Eşyanın değerinin fahiş olması92

İKİNCİ BÖLÜM İHRACAT KAÇAKÇILIĞI

- Kanun gereği ihracı yasak eşya92

I - İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi göstermek93

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER

1- Yolcu Beraberinde getirilen eşya94

2- Deniz Taşıtları96

3- Yasak Eşyanın geri gönderilmesi97

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM NİTELİKLİ KAÇAKÇILIK

1- Kaçakçılık suçunun örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi99

2- Üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi101

3- Tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi104

4- Görevli kişilerce işlenmesi104

5- Belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi105

6- Kasten göz yummak106

7- Devletin siyasi, iktisadi veya askeri güvenliği106

8- Tank, düzenek, ekipman kullanılması107

BEŞİNCİ BÖLÜM

ETKİN PİŞMANLIK107

BEŞİNCİ KISIM SORUŞTURMA ve KOĞUŞTURMA

BİRİNCİ BÖLÜM SORUŞTURMA

1 - Arama ve el koyma112

2- Taşıta el koyma113

3- Eşya muhafazası115

4- Müsadere116

İçtihatlar117

5- Kaim değer123

6- Tasfiye123

7- Kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanlar124

8- Tutanaklar124

İKİNCİ BÖLÜM YARGILAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

1- Görevli ve yetkili mahkeme125

a) Genel kural125

b) 5607 sayılı kanuna göre126

c) Kaçakçılık suçunun resmi belgede sahtecilik suçu ile bağlantılı olarak işlenmesi126

d) Kaçakçılık suçunun devletin güvenliği aleyhine işlenmesi127

2- Davaya katılma127

3- Tekerrür128

4- İştirak128

5- Teşebbüs129

6- Erteleme130

a) Cezanın ertelenmesi130

b) Hükmün açıklanmasının ertelenmesi131

c) Paraya çevirme135

d) Zamanaşımı135

e) Para cezaları139

ALTINCI KISIM

KAÇAK PETROL VE ULUSAL MARKER

5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNDAKİ DÜZENLEMELER151

a) Amaç ve Kapsam151

b) Kanunda yer alan bazı kavramlar152

2- PETROL154

a) Petrol154

aa) Akaryakıt155

bb) Ham petrol155

cc) Ulusal marker155

b) Kaçak petrol156

3- ULUSAL MARKER163

a) Tanımı163

b) Amacı164

c) Kullanım Şekli165

d) Müeyyidesi165

e) İdari Para Cezaları166

Yargıtay İçtihatları166

Danıştay İçtihatları203

EKLER

1- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu327

2- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu345  

3- 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun371