x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Açıklamalı , Notlu ve Karşılaştırmalı TÜRK TİCARET KANUNU TİCARİ MEVZUAT ve İKİNCİL DÜZENLEMELER - ERSİN ÇAMOĞLU

Açıklamalı , Notlu ve Karşılaştırmalı TÜRK TİCARET KANUNU TİCARİ MEVZUAT ve İKİNCİL DÜZENLEMELER - ERSİN ÇAMOĞLU

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
1302
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
9786054823345

78,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ONBEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ

  İlk defa 1966’da “Açıklamalı, Notlu, Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu” olarak okuyucu karşısına çıkan, daha sonra “ticari mevzuat”ı da bünyesinde ve adında içererek uzun yıllar yayımlanan kitap, kırksekiz yıl sonra “Açıklamalı, Notlu, Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu, Ticari Mevzuat ve İkincil Düzenlemeler” başlığı altında gene ilk basısındaki yazarları tarafından hedef kitleye sunuluyor.   Kitabın yarım yüzyıla yaklaşan hayatı ve içeriği ile adında meydana gelen değişiklikler Türkiye’de geniş anlamda ticaret hukukunun gelişim sürecini ve 6102 sayılı Kanunla yerleştiği yeni yörüngeyi açıklıyor. Bu yörünge hesap verme, dürüstlük, sorumluluk ve şeffaflıkla tanımlanıyor.   Yeni bası şu noktalarda güncelleştirilmiştir.

1.  Türkiye’nin 112.000 AO’dan sadece 2.500 adedinin denetlenmesi ile yetinmesini uygun gören, hiçbir uygar ülkede benzeri bulunmayan “denetimsiz AO hukuku”nun yaratıcısı olan 6335 sayılı Kanunu ve bu Kanunun çıkması için yoğun çaba gösteren çevreleri ve meslek erbabını sekiz ay sonra yürürlüğe girerek mahcup eden 6455 sayılı Kanun ilgili açıklamalarıyla birlikte kitapta yerini almıştır. Ayrıca LO’da ortağın çıkarılmasına ilişkin TK’nın 621. maddesini değiştiren 6495 sayılı Kanuna da bu basıda yer verilmiştir.

2.  6335 sayılı Kanundan sekiz ay sonra çıkarılan ve 110.000 AO’yu denetleyecek denetçiler düzeninin esaslarını belirleyen, Türkiye’yi tekrar uygar ülkeler ailesine iade eden 6455 sayılı Kanuna dayanan Bakanlar Kurulu Yönetmeliği bu basının özelliklerinden biridir.

3.  Yeni bası 6 Aralık 2012 tarihli 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanununu da içermektedir.

4.  Benzer yayınlarca örnek alınan “Notlar-Yorumlar” kısmı, önceki basıya göre geliştirilmiş, “ticari işletme” ve “ticaret şirketleri”nin notları “kısa şerh” özelliğine daha çok yaklaştırılmış; sigorta kitabında ise genel hükümler yorumlanmıştır. Yorumların özlü, temelleri açıklayan, özgün ve okuyucuları madde metnini okumanın hemen ardından anlamın içine sokmayı amaçlayan bilgiler olması için özel çaba harcanmıştır. Okuyucuların bu yorumları okumasını tavsiye ederiz.

5.  Seçilmiş mevzuat güncelleştirilmiş, kavramlar dizini daha da zenginleştirilmiş ve cetvele yeni kısaltmalar konulmuştur.

  Onbeşinci basıda da kitabın kurumlaşmış kişiliği ve kişiliğinin bir parçası olan hacmi korunmuştur. Mevzuat için 01.03.2014 tarihi esas alınmıştır.   Bu basıda da, gene yakın çalışma arkadaşlarımız, başta Serpilhan Türkan Burgucu olmak üzere, avukat Melike Demirci ile avukat Mehtap Mertol Digili bize yardımcı oldular, onlara minnettarız. Kapak için değerli sanatçı Murat Ece’ye, dostumuz Vedat Carbaş’a ve dizgiyi, sayfa düzenini yapan Berrin Doğrul’a şükranlarımızı sunarız.  

Ünal Tekinalp/Ersin Çamoğlu

Mecidiyeköy/Esentepe, Ocak 2014

 

İÇİNDEKİLER

 

Onbeşinci Basıya Önsöz                                                VII

Birinci Basıya Önsöz                                                      IX

Birinci Basıda Yapılan Acıklamalar'dan                           X

Kısaltmalar                                                                  XIII

Türk Ticaret Hukukuna İlişkin Seçilmiş Mevzuat        XXV

I. Türk Ticaret Kanunu (m. ı -1535), sh. 1-692

Başlangıç, m. I-10. sh. I-10.

 

Birinci Kitap Ticari İşletme, m. 11-123 sh. 10-67

Birinci Kısım: Tacir. m. 11-23; İkinci Kısım: Ticaret Sicili, m. 26-38; Üçüncü Kısım: Ticaret Unvanı ve İşletme Adı, m. 39-53: Dördüncü Kısım: Haksız Rekabet, m. 54-63; Beşinci Kısım: Ticari Defterler, m. 64-88; Altıncı Kısım: Cari Hesap, m. 89-101; Yedinci Kısım: Acentulık. m. 102-123.

 

İkinci Kitap Ticaret Şirketleri, m. 124-644 sh. 67-310 Birinci Kısım: Umumi Hükümler, m. 124-210; İkinci Kısım: Kollektif Şirket, m. 211-303; Birinci Bölüm: Şirketin Mahiyeti ve Kuruluşu, m. 211-216, İkinci Bölüm: Ortaklar Arasında Münasebet, m. 217-231; Üçüncü Bölüm: Şirketin ve Ortakların Üçüncü Şahıs­larla Olan İlişkileri, m. 232-242: Dördüncü Bölüm: Şirketin Sona Ermesi ve Ortakların Ayrılması, m. 243-266; Beşinci Bölüm: Tasfiye, m. 267-266; Üçüncü Kısım: Komandit Şirket, m. 304-328; Birinci Bölüm: Şirketin Niteliği ve Kuruluşu, m. 304-307; İkinci Bölüm: Ortaklar Arasında İlişkiler, m. 308-327; Üçüncü Bölüm: Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri, m. 317-327; Dördüncü Bölüm: Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi, m. 328. Dördüncü Kısım: Anonim Şirket, m. 329-562; Birinci Bölüm: Genel Hükümler. Kuruluş ve Temel İlkeler, m. 329-358; İkinci Bölüm: Yönetim Kurulu, m. 359-396; Üçüncü Bölüm: Denetleme, m. 397-406; Dördüncü Bölüm: Genel Kurul, m. 407-451; Beşinci Bölüm: Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi, m. 452-475; Birinci Ayı­rım: Genel Olarak, m. 452-455: İkinci Ayırım: Özel Değişiklikler, m. 456-475; AltıncıBölüm: Pay ve Sermaye Koyma Borcu. m. 476-483; Birinci Ayırım: Pay. m. 476-479; İkinci Ayırım: Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları, m. 480-483; Yedin­ci Bölüm: Menkul Kıymetler, m. 484-506: Birinci Ayırım: Pay Senetleri, m. 484-501; İkinci Ayırım: İntifa Senetleri, m. 502-503; Üçüncü Ayırım: Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler, m. 504-506; Sekizinci Bölüm: Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı. m. 507-513; Dokuzuncu Bölüm: Şirketin Finansal Tablo­ları, Yedek Akçeler,m. 514-528; Onuncu Bölüm: Sona Erme ve Tasfiye, m. 529-548; Onbirinci Bölüm: Hukuki Sorumluluk; m. 549-561; Onikinci Bölüm: Cezaî Sorumluluk, m. 562-563; Beşinci Kısım: Sermaye Paylara Bölünmüş Komandit Şirket, m. 564-572; Altıncı Kısım: Limited Şirket, m. 573-644; Birinci Bölüm: Tanım ve Kuruluş, m. 573-588; İkinci Bölüm: Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi, m. 589-592: Üçüncü Bölüm: Ortakların Hak ve Borçlan, m. 593-615; Dördüncü Bölüm: Şirketin Organları, m. 616-635; Beşinci Bölüm: Sona Erme ve Ayrılma, m. 636-644.  

Üçüncü Kitap Kıymetli Evrak, m. 645-849 sh. 311 -399

Birinci Kısım: Genel Hükümler, m. 645-653. İkinci Kısım: Nama Yazılı Senetler, m. 654-657. Üçüncü Kısım: Hâmile Yazılı Senetler, m. 658-669. Dördüncü Kısım: Kam­biyo Senetleri, m. 670-823; Birinci Bölüm: Poliçe, m. 671-775; Birinci Aymm: Poli­çenin Düzenlenmesi ve Şekli, m. 671-680; İkinci Ayırım: Ciro. m. 681-690: Üçüncü Ayırım: Kabul ve Aval, m. 691-702; Dördüncü Ayırım: Ödeme. m. 703-712: Beşinci Ayırım: Kabul Etmeme ve Ödememe Hallerinde Başvurma Hakları, m. 713-742; Altıncı Ayırım: Poliçe Nüshaları ve Suretleri, m. 743-747: Yedinci Ayırım: Çeşitli Hükümler, m. 748-765; Sekizinci Ayırım: Kanunlar İhtilafı, m. 766-775; İkinci Bölüm; Bono veya Emre Muharrer Senet, m. 776-779; Üçüncü Bölüm: Çek. m. 780-823: Birinci Ayı­rım: Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli. m. 780-787; İkinci Ayırım: Devir. m. 788-793; Üçüncü Ayırım: Ödeme ve Ödememe, m. 794-811; Dördüncü Ayırım: Çeşitli Hüküm­ler, m. 812-818; Beşinci Ayırım: Kanunlar İhtilafı, m. 819-823; Beşinci Kısım: Kam­biyo Senetlerine Benzemen Senetler ve Diğer Emre Yazılı Senetler, m. -%1V, Kunc Kısım: Makbuz Senedi ve Varant, m. 832-849.

 

Dördüncü Kitap Taşıma İşleri, m. 850-930 sh. 400-436

Birinci Kısım: Genel Hükümler, m. 850-856; İkinci Kısım: Eşya Taşıma, m. 856-893: Üçüncü Kısım: Taşınma Eşyası Taşıması, m. 894-901: Dördüncü Kısım: Değişik Tür


Araçlar ile Taşıma, m. 902-905: Beşinci Kısım: Yolcu Taşıma, m. 906-916; Altıncı Kısım: Taşıma İşleri Komis oncusu, m. 917-930.

 

Beşinci  Kitap Deniz Ticareti, m. 931-1400 slı. 437-618 Birinci Kısım: Gemi. m. 931-1060; Birinci Bölüm: Genel Hükümler, m. 931-937; İkinci Bölüm: Geminin Kimliği, m. 938-953; Üçüncü Bölüm: Gemi Sicili, m. 954-995; Dördün­cü Bölüm: Mülkiyet ve Diğer Aynî Haklar, m. 996-1118: Birinci Ayırım: Uygulanacak Hükümler, m. 996-997: İkinci Ayırım: Mülkiyet m. 998-1011; Üçüncü Ayırım: Gemi Rchni. m. 1012-1058: Dördüncü Ayırım: İntifa Hakkı. m. 1059-1060; İkinci Kısım: Donatan ve Donatma İştiraki, m. 1061-1087. Üçüncü Kısım: Kaplan, m. 1088-1118. Dördüncü Kısım: Deniz Ticaret Sözleşmeleri, m. 1119-1271: Birinci Bölüm: Gemi Kira Sözleşmeleri, m. 11 19-1 137: Üçüncü Bölüm: Navlun Sözleşmesi, m. 1138-1245; Birinci Ayırım: Genel Hükümler. I 138-1141; İkinci Ayırım: Yükleme ve Boşaltma, m. 1142-1177: Üçüncü Ayırım: Taşıyanın Sorumluluğu ve Hakları, m. 1178-1207; Dördüncü Ayınm: Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğu, m. 1208; Beşinci Ayırım: Yolculuğun Başlamasına veya Devamına Engel Olan Sebepler Yüzünden Sözleşmenin Sona Erme­si, m. 1209-1227: Altıncı Ayınm: Denizde Taşıma Senetleri, m. 1228-1242; Yedinci Ayırım: Emredici Hükümler, m. 1243-1245; Dördüncü Bölüm: Zamanaşımı, m.1246; Beşinci Bölüm: Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi, m. 1247-1271; Beşinci Kısım: Deniz Kazaları, m. 1272-1319; Birine Bölüm: Müşterek Avarya, m. 1272-1285; İkinci Bölüm: Çatma. m. 1286-1297: Üçüncü Bölüm: Kurtarma, m. 1298-1319. Altıncı Kısım: Gemi Alacakları, m. 1320-1327. Yedinci Kısım: Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği Zararının Ta/mini, m. 1328-1349; Sekizinci Kısım: Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler, m. 1350-1400.

 

Altıncı Kitap Sigorta Hukuku, m. 1401-1520 sh. 619-660 Birinci Kısım: Umumi Hükümler, m. 1401-1452: İkinci Kısım: Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler: Birinci Bölüm: Zarar Sigortaları, m. 1453-1486; İkinci Bölüm: Can Sigortaları, m. 1487-1520.

 

Son Hükümler, m. 1521-1535- sh. 661-674


Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (m. 1-44), sh. 675-692

Birinci Kısım: Genel Hükümler (m. 1-7); İkinci Kısım: Özel Hükümler (m. 8-40): Birinci Bölüm: Başlangıç (m. 8-9); İkinci Bölüm: Ticari İşletme (m. 10-14); Üçüncü Bölüm: Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümler (m. 15-19); Dördüncü Bölüm: Anonim Şirket ve Limited Şirketler (m. 20-28); Beşinci Bölüm: Taşıma İşleri (m. 29); Altıncı Bölüm: Deniz Ticaret (m. 30-38); Yedinci Bölüm: Sigorta Hukuku (m. 39-40). Üçüncü Kısım: Diğer Kanunların Değiştirilen ve Yürürlkten Kaldırılan Hükümleri ve Son Hükümler (m. 41-44).

 

II. TİCARİ MEVZUAT sh. 693-1048

Sermaye Piyasası Kanunu (m. 1-151) sh. 695-788

Kısım I: Genel Hükümler (m. 1-3). Kısım II: Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı, Kanunun Aydınlatılması ve İhraççılara ilişkin Esaslar (m. 4 - 33), Kısım III: Sermaye Piyasası Kurumlan ve Faaliyetleri (m. 34-64), IV. Kısım: Sermaye Piyasalarında Borsaları, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Diğer Kanunlar (m. 65-87), V. Kısım: Sermaye Piyasalarında Denetim ve Tedbirler (m. 88-102). VI. Kısım: İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller ve Sermaye Piyasası Suçlan (m. 103-117). VII. Kısım: Sermaye Piyasası Kuruluna İlişkin Esaslar (m. 117-135), VIII. Kısım: Son ve Geçici Hükümler (m. 136-151).

 

Kooperatifler Kanunu (m. 1-102). sh. 789 835

Birinci Bölüm: Kooperatif ve Kuruluşu (m. 1-7). İkinci Bölüm: Ortaklık Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi (m. 8-17). Üçüncü Bölüm: Ortakların Hak ve Ödevleri (m. 18-37). Dördüncü Bölüm: Kooperatifin Hesapları (m. 38-41). Beşinci Bölüm: Kooperatif Organları (m. 42-69). Altıncı Bölüm: Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve Danışma Kurulu (m. 70-80). Yedinci Bölüm: Kooperatiflerin Dağılması (m. 81-85). Sekizinci Bölüm: Ticaret Bakanlığının Görev ve Yetkileri (m. 86-91). Dokuzuncu Bölüm: Çeşitli Hükümler (m. 92-100).


Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

(m. 1-65). sh. 836-862

Birinci Kısım: Amaç. Kapsam ve Tanımlar (m. 1-3). İkinci Kısım: (m. 4-19); Birinci Bölüm: Yasaklanan Faaliyetler (m. 4-7); İkinci Bölüm: Kurulun Yetkileri (m. 8-15); Üçüncü bölüm: İdari Para Cezalan (m. 16-19); Üçüncü Kısım: Teşkilat (m. 20-39); Birinci Bölüm: Rekabcı Kurulu (m. 22-28); İkinci Bölüm (m. 29-33); Üçüncü Bölüm (m. 34-39). Dördüncü Kısım: Kurulun İnceleme ve Araştırmalarında Usul (m. 40-55). Beşinci Kısım: Rekabetin Sınırlanmasının Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları (m. 56-59). Altıncı Kısım: Son Hükümler (m. 60-65).

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun (m. 1-7), sh. 863-865

,                        Ticari İşletme Rehni Kanunu

(m. 1-24), sh. 866-872

 

Çek Kanunu (m. 1-11), sh. 873-881

Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (m. 1-17), sh. 882-888

 

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (m. 1-84), sh. 889-921 Birinci Kısım: Başlangıç Hükümleri (m. 1-22); Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler (m. 1-4); ikinci Bölüm: Markaların İçereceği İşaretler ve Markanın Elde Edilmesi (m. 5-8); Üçüncü Bölüm: Markanın Koruma Kapsamı (m. 9-13): Dördüncü Bölüm: (m. 14-22). İkinci Kısım: Başvuru (m. 23-28); Birinci Bölüm: Marka Başvurusu ve Ekleri (m. 23-24); İkinci Bölüm: (m. 25-28). Üçüncü Kısım: mı. 29-39); Birinci Bölüm: Başvurunun İncelenmesi (m. 29-32); İkinci Bölüm: Başvurunun Yayınlanması (m. 33); Üçüncü Bölüm: Üçüncü Kişilerin Görüş ve İtirazları (m. 34-36): Dördüncü Bölüm: Marka Başvurusu ile İlgili Şekli İşlemler (m. 37-39). Dördüncü Kısım: Markanın Koruma Süresi ve Marka Tescilinin


Yenilenmesi (m. 40-4). Beşinci Kısım: Markanın Hükümsüzlüğü ve Marka Hakkının Sona Ermesi (m. 42-46); Birinci Bölüm: Markanın Hükümsüzlüğü (m. 42-44): İkinci Bölüm: Marka Hakkının Sona Ermesi (m. 45-46). Altıncı Kısım: Enstitü Kararlarına itiraz (m. 47-53). Yedinci Kısım: Garanti Markaları ve Ortak Markalar (m. 54-60). Sekizinci Kısım: Marka Hakkına Tecavüz Durumları (m. 61-79). Dokuzuncu Kısım: İşlem Yet kişi Olan Kişiler ve Marka Vekilleri (m. 80). Onuncu Kısım: Ücretlerin Ödenmesi ve Hukuki Sonuçları (m. 81).Onbirinci Kısım: Son Hükümler (m. 82). Geçici Hükümler: (Geçici Madde 1-3) ve m. 83-84.

 

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (m. 1-70). sh. 922-953

Birinci Kısım: Genel Hükümler (m. 1-12). Birinci Bölüm: Amaç. Kapsam, Korumadan Yararlanacak Kişiler, Tanımlar (m. 1-4); İkinci Bölüm: Koruma Şartlan (m. 5-10); Üçüncü Bölüm: Korumanın Kapsamının Belirlenmesi ve Süresi (m. 11-12). İkinci Kısım: Hak Sahibi, Yetkileri, Sınırlandırma ve Gasp (m. 13-24); Birinci Bölüm: Hak Sahibi, Yetkileri ve Gasp (m. 13-20); İkinci Bölüm: Yetkinin Sınırlandırıldığı Durumlar (m. 21-24). Üçüncü Kısım: Tescil, Yenileme, itiraz (m. 25-38); Birinci Bölüm: Başvuru ve Şartları (m. 25-31); İkinci Bölüm: Tescil Usulü, Yemleme ve İtiraz (m. 32-38). Dördüncü Kısım: Başvuru ve Tescilden Doğan Hakkın Devri ve İntikali; Rehin Hakkı Tesisi, Haczi ve Lisans Sözleşmeleri (m. 39-42); Birinci Bölüm: Devir ve İntikal, Rehin ve Haciz (m. 39-40); İkinci Bölüm: Lisans (m. 41-42). Beşinci Kısım: Tasarımın Hükümsüzlüğü ve Tasarım Hakkının Sona Ermesi (m. 43-47); Birinci Bölüm: Tasarımın Hükümsüzlüğü (m. 43-45); İkinci Bölüm: Tasarımdan Doğan Hakkın Sona Ermesi (m. 46-47). Altıncı Kısım: Tasarım Hakkına Tecavüz ve Tecavüz Halinde Hukuk Davaları (m. 48-66); Birinci Bölüm: Tasarımdan Doğan Hakka Tecavüz Durumları (m. 48-48/A); İkinci Bölüm: Hukuk Davaları (m. 49-57): Üçüncü Bölüm: İhtisas Mahkemeleri (m. 58-59); Dördüncü Bölüm: Özel Hükümler (m. 60-66). Yedinci Kısım: İşlem Yetkisi Olan Kişiler ve Vekiller (m. 67); Sekizinci Kısım: Ücretlerin Ödenmesi ve Hukuki Sonuçları (m. 68).

 

Ticaret Sicili Yönetmeliği (m. 1-141), sh. 954-1026

Birinci Kısım: Genel Hükümler, m. 1-20; İkinci Kısım: Tescil Usulü, m. 21-48; Üçüncü Kısım: Ticari İşletmelerin Tescili; m. 49-63, Dördüncü Kısım: Ticaret Şirketlerinin Tescili; m. 64-110; Beşinci Kısım: Merkez Değişiklikleri ve Şube, m. 111-125: Altıncı Kısım: Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme, m. 126-135: Yedinci Kısım: İflas ve Konkordato, m. 136-141.


Gemi Sicili Nizamnamesi (m. 1-109). sh. 1027-1048

Birinci Fasıl: Sicil Daireleri ve Memurları, m. 1-9. İkinci Fasıl: Gemilerin Tescili, m. 10-15. Üçüncü Fasıl: Hukuki Münasebetlerin Tescili, m. 16-43. Dördüncü Fasıl: Sicillerin Umumi Olarak Tertibi, m. 44-49. Beşinci Fasıl: Gemi Sicilinin Tutulması, m. 50-59. Altıncı Fasıl: Gemi Sicili, m. 60-67. Yedinci Fasıl: Gemi Evrakı, m. 68-75. Sekizinci Fasıl: İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicû, m. 76-84. Dokuzuncu Fasıl: Usul Hükümleri, m. 85-95. Onuncu Fasıl: Çeşitli Hükümler, m. 96-100. Onbirinci Fasıl: İntikal Hükümleri ve Son Hükümler, m. 101-109.

 

III. İKİNCİL DÜZENLEMELERİ sh ]049-i229 Kamu Gözetimi. Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (s. 1051-1067). Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (s. 1068-1072). Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar (s. I073-I0Jİ0). Bağımsı/ Denetim Yönetmeliği (s. 1081-1109). Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (s. 1110-1116). Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (s. 1117-1145). İç Yönerge Ömeği (s. 1146-1157). Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik (s. 1158-1168). Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (s. 1169-1174). Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik (s. 1175-1180). Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ (s. 1181-1184). Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları- Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ (s. 1185-1190). Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (s. 1191-1193). Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ (s. 1 194-1204). Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ (s. 1205-1209). Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (s. 1210-1212). Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ (s. 1213-1222). Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (s.


1223-1227). Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanacağına İlişkin KGK Kararı (s. 1228). Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ (s. 1229).

Kavramlar Dizini, sh. 1231-1277 Karşılaştırmalı Liste. sh. 1279-1302