Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (214)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Açıklamalı - İçtihatlı Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Aile Konutu

Açıklamalı - İçtihatlı Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Aile KonutuSayfa Sayısı
:  
736
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-168-254-9

185,00 TLİÇİNDEKİLER


 


 


 


Dördüncü Basıya Önsöz........................................................................ 5


 


Üçüncü Basıya Önsöz............................................................................ 7


 


İkinci Basıya Önsöz............................................................................... 9


 


Önsöz................................................................................................... 11


 


İçindekiler............................................................................................ 13


 


Kısaltmalar........................................................................................... 39


 


Kaynakça............................................................................................. 41


 


GİRİŞ................................................................................................... 45


 


 


 


BİRİNCİ BÖLÜM


 


TÜRK MEDENİ KANUNUNDAKİ MAL REJİMLERİYLE


 


İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER


 


 


 


A.  Yasal Mal Rejimi............................................................................ 51


 


B.  Mal Rejimi Sözleşmesinin İçeriği, Sözleşme Ehliyeti, Sözleşmenin Şekli ve Yapılma Zamanı    52


 


      1.   Genel Olarak............................................................................. 52


 


      2.   Sözleşmenin İçeriği................................................................... 54


 


      3.   Sözleşme Ehliyeti...................................................................... 55


 


      4.   Sözleşmenin Şekli..................................................................... 57


 


      5.   Sözleşmenin Yapılma Zamanı................................................... 59


 


C.  Mevcut mal Rejiminin Mal Ayrılığına Dönüştürülmesi................... 61


 


      1.   Eşlerden Birinin İstemi İle......................................................... 61


 


           a.   Eşlerden Birinin İstemi Üzerine Mevcut Mal Rejiminin Mal Ayrılığına Dönüştürülmesine Karar Verilebilecek Durumlar....................................................... 61


 


            b.   Mevcut Mal Rejiminin Sona Erme Anı................................ 65


 


           c.   Yetkili mahkeme................................................................. 65


 


           d.   Mal Ayrılığına Geçişten Dönme.......................................... 65


 


      2.   Cebri İcra Halinde..................................................................... 68


 


D.  Alacaklıların Korunması................................................................. 69


 


E.   Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Yetkili Mahkeme................. 70


 


F.   Eşlerden Birinin Açık Veya Örtülü Olarak Mallarının Yönetimini Diğer Eşe Bırakması Halinde Uygulanacak Hükümler.................................................................. 74


 


G.  Malların Envanterinin Yapılması.................................................... 74


 


H.  Mal Rejimi, Eşler Arasındaki Borçların Muaccel Olmasını Önlemez Ancak Evlilik Birliği Eşlerin Birbirlerinden Olan Alacakları Hakkındaki Zamanaşımını Durdurur 76


 


 


 


İKİNCİ BÖLÜM


 


EDİNİLMİŞ MALLARA


 


KATILMA REJİMİ


 


 


 


GİRİŞ................................................................................................... 81


 


A.  Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlangıç ve Sona Erme Anı 85


 


      1.   Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlangıcı....................... 85


 


           a.   01.01.2002 Sonrası Evliliklerde.......................................... 85


 


           b.   01.01.2002 Öncesi Evliliklerde........................................... 86


 


      2.   Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi.................... 86


 


           a.   Eşlerden Birinin Ölümü veya Başka Bir Mal Rejimin Kabulü Halinde     87


 


                 aa. Eşlerden Birinin Ölümü................................................. 87


 


                 bb. Başka Bir Mal Rejiminin kabulü.................................... 89


 


           b.   Mahkemece Evliliğin İptal veya Boşanma Sebebiyle Sona Erdirilmesine Veya Mal Ayrılığına Geçilmesine Karar Verilmesi Hallerinde............................. 89


 


B.  Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesinin Sonuçları..... 92


 


      1.   Genel Olarak............................................................................. 92


 


      2.   Eşler Birbirlerinde Bulunan Mallarını Geri Alırlar..................... 93


 


           a.   Genel Olarak....................................................................... 93


 


           b.   Eşler Arasında Paylı Mülkiyete Konu Bir Mal Varsa........... 94


 


           c.   Eşlerin Karşılıklı Borçları Varsa........................................ 104


 


      3.   Eşler Diğer Eşe Ait Bir Malın Edinilmesine, İyileştirilmesine Veya Korunmasına Hiç Ya Da Uygun Bir Karşılık Almaksızın Yapılan Katkıyı Geri Alırlar.............. 105


 


           a.   01.01.2002 Tarihinden Önceki Dönemde Diğer Eşin Malvarlığında Kalan Mallara Yapılan Katkı Konusundaki Uygulama.................................................... 106


 


                 aa. 743 Sayılı Yasanın Uygulandığı Dönemdeki Uygulama 107


 


                 bb. 4721 Sayılı Yasanın Uygulandığı Dönemdeki Uygulama 111


 


                 cc. Tasfiye Edilen Mal Rejiminde 01.01.2002 Öncesine Ait Katkı Payı Alacağı 01.01.2002 Sonrasına Ait Değer Artış Payı Alacağı Varsa.............. 118


 


           b.   4721 Sayılı Yasanın 227.Maddesinden Kaynaklanan Alacak: Değer Artış Payı  121


 


      4.   Eşler Diğer Eşin Edinilmiş ve Kişisel Malları Arasında Yasaya Göre Yapılacak Ekleme ve Denkleştirmeden Sonra Elde Edilecek Artık Değere Katılır..... 130


 


C.  Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Malları................... 131


 


      1.   Edinilmiş Mallar...................................................................... 132


 


           a.   Çalışmasının karşılığı olan edinimler................................. 135


 


           b.   Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler............. 136


 


           c.   Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar...... 138


 


           d.   Kişisel mallarının gelirleri.................................................. 139


 


           e.   Edinilmiş malların yerine geçen değerler (ikame ilkesi)..... 141


 


           f.   Aksinin ispat edilememesi nedeniyle edinilmiş mal sayılanlar 142


 


      2.   Kişisel Mallar.......................................................................... 142


 


           a.   Kanun Gereği Kişisel Mal Sayılan Mallar.......................... 143


 


                 aa. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya 143


 


                 bb. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri.................................................................................... 145


 


                       aaa.  Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan malvarlığı değerleri     145


 


                       bbb.  Miras yoluyla elde edilen malvarlığı değerleri..... 146


 


                       ccc.  Karşılıksız kazanma yoluyla elde edilen malvarlığı değerleri     147


 


                 cc. Manevi tazminat alacakları.......................................... 149


 


                 dd. Kişisel mallar yerine geçen değerler............................ 150


 


                 ee. TMK 228/II’ye Göre Hesaplanan Değer...................... 151


 


           b.   Sözleşme Gereği Kişisel Mal Sayılan Mallar...................... 153


 


                 aa. TMK’nin 221/I.Maddesi.............................................. 153


 


                 bb. TMK’nin 221/II.Maddesi............................................. 155


 


 


 


      3.   Şans Oyunlarından ve Yarışma Programlarından Kazanılan İkramiyelerin Hangi Mal Grubuna Gireceği.................................................................................. 156


 


           a.   Şans Oyunlarından Kazanılan İkramiyeler........................ 156


 


           b.   Yarışmalardan Kazanılan İkramiyeler/Ödüller.................. 161


 


D.  Bir Malın Hangi Mal Varlığına Ait Olduğuna İlişkin İspat Kuralı.. 162


 


E.   Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf            163


 


      1.   Genel Olarak........................................................................... 163


 


      2.   Eşler Arasında Paylı Mülkiyete Tabi Mallar Üzerinde Tasarruf 164


 


F.   Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk           169


 


G.  Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi Durumunda Kişisel Malların Ve Edinilmiş Malların Ayrılması...................................................................................... 169


 


      1.   Genel Olarak........................................................................... 169


 


      2.   Eşlerden Birine Sosyal Güvenlik Veya Sosyal Yardım Kurumlarınca Yapılmış Olan Toptan Ödemeler Veya İş Gücünün Kaybı Dolayısıyla Ödenmiş Olan Tazminatların Ayrılması           172


 


      3.   Edinilmiş Mallara Eklenecek Değerler ve Kişisel Mallar İle Edinilmiş Mallar Arasında Denkleştirme      176


 


           a.   Edinilmiş Mallara Eklenecek Değerler ve Davanın İhbarı. 176


 


                 aa. Edinilmiş Mallara Eklenecek Değerler......................... 176


 


                 bb. Davanın İhbarı............................................................ 187


 


           b.   Kişisel Mallar İle Edinilmiş Mallar Arasında Denkleştirme 190


 


      4.   Ekleme ve Denkleştirmeden Sonra Elde Edilecek Artık Değer 193


 


 


 


H.  Mal Rejiminin Tasfiyesinde Malların Değerinin Belirlenmesi....... 199


 


      1.   Değerin Belirlenmesi............................................................... 199


 


           a.   Sürüm Değeri  (Rayiç Değer-Piyasa Fiyatı)....................... 199


 


           b.   Gelir Değeri....................................................................... 200


 


           c.   Özel Haller........................................................................ 201


 


      2.   Değerlendirme Anı.................................................................. 201


 


           a.   Mal Rejiminin Sona Erdiği Sırada Mevcut Olan Edinilmiş Malların Değerlendirme Anı  201


 


           b.   Edinilmiş Mallara Hesapta Eklenecek Olan Malların Değerlendirme Anı 202


 


I.    Ekleme ve Denkleştirmeden Sonra Elde Edilecek Artık Değere Katılma 203


 


      1.   Kanuna Göre.......................................................................... 203


 


           a.   Eş Veya Mirasçıları Diğer Eşe Ait Artık Değerin Yarısı Üzerinde Hak sahibi Olurlar      203


 


           b.   Artık Değerdeki Pay Oranının Zina Veya Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Halinde Hakkaniyete Uygun Olarak Azaltılması veya Kaldırılması..................... 206


 


      2.   Sözleşmeye Göre.................................................................... 210


 


           a.   Genel Olarak..................................................................... 210


 


           b.   İptal, Boşanma Veya Mahkeme Kararıyla Mal Ayrılığında 212


 


İ.    Katılma Alacağının Ve Değer Artış Payının Ödenmesi................. 213


 


      1.   Ödeme ve Ertelenmesi............................................................ 213


 


           a.   Katılma Alacağı Ve Değer Artış Payı Ayın Veya Para Olarak Ödenebilir 213


 


           b.   Katılma Alacağının Ve Değer Artış Payı Ödemesinin Ertelenmesi ve Faiz           215


 


      2.   Aile Konutu ve Ev Eşyası....................................................... 220


 


      3.   Üçüncü Kişilere Karşı Dava-Katılma Alacağının Ödenmesinin Üçüncü Kişilerden Talep Edilmesi      224


 


      4.   Katılma Alacağı ve Değer Artış Payının Haczi........................ 233


 


      5.   Katılma Alacağının Borçluları ve Alacaklıları......................... 234


 


J.   Boşanma Davası, Ayrılık, Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi Durumlarının Mal Rejimine Etkisi 238


 


K.  Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklanan Alacaklara Uygulanacak Zamanaşımı      240


 


      1.   Zamanaşımı Süresi.................................................................. 240


 


      2.   Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı............................................ 251


 


      3.   Zamanaşımının Durması......................................................... 254


 


L.   Boşanma Davası ve Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi İçin Açılacak Dava            255


 


M.  Anlaşmalı Boşanma ve Mal Rejiminin Tasfiyesi.......................... 260


 


N.  Görevli Mahkeme......................................................................... 288


 


      1.   Genel Olarak........................................................................... 288


 


      2.   Eşler Arasındaki Para Alacaklarında Görevli Mahkeme.......... 289


 


O.  Mal Rejiminin Tasfiyesi İle İlgili İlamların İcrası.......................... 310


 


Ö.  Yabancılık Unsuru Taşıyan Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Uygulanacak Hukuk 312


 


 


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


 


AİLE KONUTU


 


 


 


A.    Aile Konutu Kavramı ve Konutun Aile Konutu Olma Özelliğini Kaybetmesi     317


 


      1.   Aile Konutu Kavramı.............................................................. 317


 


      2.   Konutun Aile Konutu Özelliğini Kaybetmesi.......................... 321


 


B.  Eşler Oturacakları Konutu Birlikte Seçerler.................................. 326


 


 


 


C.  Eşlerden Biri, Diğer Eşin Açık Rızası Bulunmadıkça, Aile Konutu İle İlgili Kira Sözleşmesini Feshedemez, Aile Konutunu Devredemez Veya Aile Konutu Üzerindeki Hakları Sınırlayamaz      328


 


D.  Rızayı Sağlayamayan Veya Haklı Bir Sebep Olmadan Kendisine Rıza Verilmeyen Eş, Hakimin Müdahalesini İsteyebilir............................................................... 357


 


E.   Aile Konutu Olarak Özgülenen Taşınmaz Malın Maliki Olmayan Eş, Tapu Kütüğüne Konutla İlgili Gerekli Şerhin Verilmesini İsteyebilir........................................... 358


 


F.   Aile Konutu Eşlerden Biri Tarafından Kira İle Sağlanmışsa, Sözleşmenin Tarafı Olmayan Eş, Kiralayana Yapacağı Bildirimle Sözleşmenin Tarafı Haline Gelir Ve Bildirimde Bulunan Eş Diğeri İle Müteselsilen Sorumlu Olur................................................................................ 379


 


G.  Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesi Durumunda Birlikte Yaşadıkları Konut ve Ev Eşyası Üzerinde Sağ Kalan Eşin Hakları....................................................................... 380


 


H.  Eşlerden Birinin Ölümü Halinde Tereke Malları Arasında Ev Eşyası Veya Eşlerin Birlikte Yaşadıkları Konut Varsa; Sağ Kalan Eş, Bunlar Üzerinde Kendisine Miras Hakkına Mahsuben Mülkiyet Hakkı Tanınmasını İsteyebilir................................................................. 394


 


 


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


 


İÇTİHATLAR


 


 


 


A.  Katkı Payı Alacağı, Katılma Alacağı ve Mal Rejiminden Kaynaklanan Taleplere İlişkin İçtihatlar..................................................................................................... 409


 


Muvazaa nedeniyle açılan tapu iptal ve tescil davasının mal rejiminin tasfiyesi davası açısından ön sorun olup olmadığı............................................................................... 409


 


Kişisel mal olduğu iddiasının her türlü delille ispatlanabilmesi-Kişisel malın satım bedelinin tapu senedinde gösterilenden fazla olduğu iddiasının diğer eş tarafından açılan katılma alacağı davasında her türlü delil ile kanıtlanmasının mümkün olması............................. 410


 


01.01.2002 öncesi kadının aile üyesi olmasının gerektirdiği zorunlu işler olan mutad ev işlerini yapma, çocukları yetiştirme gibi evde gösterdiği faaliyetler dışında, bağ, bahçe ve tarla işlerinde çalışmak gibi ev ekonomisine katkı sayılabilecek faaliyetleri var ise hakkaniyete göre lehine katkı payı alacağına hükmedilmesi gerekir................................................................... 411


 


Mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan hak kural olarak şahsi nitelikte bir alacak hakkıdır. Alacak isteğinde bulunulmamış tapu iptal-tescil isteğinde bulunulmuşsa talep reddedilmelidir   412


 


Mal rejiminin sona erdiği tarihte henüz vadesi gelmediği için ödenmemiş kredi borcu   413


 


Tasfiye tarihinin karar tarihi olması-Mahkemece, tasfiye konusu malın karara en yakın tarihteki sürüm değerinin belirlenmesi gereği........................................................ 413


 


Eşlerden birinin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler- Eklenecek değerlerde devir tarihindeki durumu esas alınarak karar tarihindeki sürüm değeri esas alınır..................................................................................... 414


 


Mal rejiminin sona ermesinin, mal rejiminin tasfiyesiyle katkı payı, değer artış payı ve artık değere katılma alacağı davalarının görülebilirlik ön koşulu olması- Doğmamış haktan feragat edilememesi..................................................................................................... 416


 


Ölünceye kadar bakma sözleşmesi karşılığı edinilen taşınmazın tasfiyesi           417


 


TMK m. 652 hükmünce miras hakkına mahsuben talepte bulunulması  419


 


Kredi borcunun mal rejiminin sona ermesinden sonraya sarkması 420


 


Mal rejiminin ölümle sona ermesi halinde tasfiye -Mirasçıların sorumlulukları - Kişisel mal olan konut üzerinde TMK m. 240 hükmünden kaynaklı hakkın kullanılamaması... 421


 


Evlilik birliği devam ederken 12.03.2007 tarihinde satın alarak 1/2 oranında adlarına paylı mülkiyet şeklinde tescil ettirilen ve halen tapu sicilinde aynı şekilde ve oranda kayıtlı olan payların o eşin kişisel mal grubuna terk edildiğinin kabul edilmesi gereği - Konut kredisinin boşanma dava tarihinden sonra ödediği kısım nedeniyle alacak talebinde aile mahkemesinin görevli olmaması - Bazı talepler konusunda aile mahkemesinin görevli olmaması halinde, talebin ayrılarak ayrı bir esasa kaydedilip görevsizlik kararı verilmesi - Kredinin mal rejiminin sona ermesinden sonraya sarkan bölümü      424


 


Mal rejiminden kaynaklanan isteklerin boşanmanın eki niteliğinde istekler olmaması - Anlaşma ya da protokolün, mal rejimlerini de kapsıyor ise, bu takdirde taşınır ve taşınmaz mal niteliğinde bulunan katkı payı ya da artık değere konu olan bu tür eşyaların açık bir biçimde tek tek, bentler halinde protokolde yer alması gerektiği...................................................................... 428


 


Duraksamaya yer vermeyecek şekilde bağış iradesinin ortaya koyacak beyan ve davranış olmaması halinde salt davacı tarafından bedeli ödenerek taşınmazın davalı adına tescil edilmesi işleminin tek başına bağış olarak kabul edilmesi için yeterli olmaması.............. 430


 


Bir fiili karine olarak, hayatın olağan akışına göre eşlerden birinin anne veya babası tarafından yapılan malvarlığı devirlerinin karşılıksız kazandırma (bağışlama) olarak değerlendirilmesi       432


 


4722 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun'un 10/1 maddesi hükmünce sadece edinilmiş mallara katılma rejiminin evlilik tarihine çekilebilmesi       434


 


Tasfiye tarihi karar tarihi olması - Binanın mal rejiminin sona erdiği tarihteki durumunun tasfiye tarihi itibariyle değeri yerine karardan on ay önce gerçekleştirilen keşif tarihindeki değerin esas alınmasının hatalı olması ................................................................................ 437


 


Sonradan yapılan sözleşmelerin ancak ileriye etkili olarak yapıldığı tarihten sonraki dönem için sonuç doğurması.................................................................................... 438


 


Takas/mahsup yapılabilmesi için ya talep olması ya da karşı dava olması gereği            439


 


Satış tarihinden mal rejiminin sona erdiği tarihe kadar geçen 6 aylık kısa süre içinde taşınmazın satış bedelinin harcanmış olabileceği hususunun hayatın olağan akışına uygun düşmemesi   440


 


Bireysel emeklilik sisteminde biriken bedelin tasfiyesi................ 441


 


Bozmadan önceki karar tarihinden itibaren faiz uygulanması gereği 441


 


Emeklilik ikramiyesi ile edinilen malın tasfiyesi.......................... 441


 


Eşler arasındaki devirlerin bağış olmaması................................... 443


 


Talebin katılma alacağı olmayıp sadece katkı payı alacağına ilişkin olması halinde katılma alacağının hesaplanmaması gerektiği............................................................. 444


 


Tarafların boşanma dava dosyasında imzalı beyanlarında kullandıkları "malvarlığı" ifadesi Yargıtay'ın ve Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre mal rejiminin tasfiyesini de kapsar. Zira bahsedilen "mal varlığı" tabirinden mal varlıklarına ilişkin ayni ve şahsi hakların tamamının anlaşılması gerekir..................................................................................................... 445


 


Duraksamaya yer vermeyecek şekilde bağış iradesinin ortaya koyacak beyan ve davranış yoksa salt davacı tarafından bedeli ödenerek taşınmazın davalı adına tescil edilmesi işlemi tek başına bağış olarak kabul edilmesi için yeterli değildir................................................ 447


 


Katkı payı alacağının hesaplanması.............................................. 448


 


Aile içi huzur ve güven gereği davalı eş adına tescil edilen taşınmazın bağış sayılmayacağı       450


 


 


 


Mal ayrılığı rejiminin yürürlükte olduğu dönemde edinilen taşınmazla ilgili olarak TMK m. 226/II hükmünden kaynaklanan hakkın kullanılamaması-Paylı tescil ettirilen taşınmazdaki payların kişisel mal olması-Kıdem tazminatı............................................................... 452


 


Boşanma dava tarihinden yaklaşık iki yıl önce devredilen taşınmaz 454


 


Kooperatif ödemelerinin bir kısmının mal ayrılığı bir kısmının da edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu dönemlerde yapılmasında; mal ayrılığı dönemindeki ödemelere her bir eşin yaptığı katkı oranı, daha sonra geçerli olacak edinilmiş mallara katılma rejimine kişisel mal olarak geçeceği kabul edilmektedir................................................................................. 455


 


01.01.2002 öncesi aile işlerine yapılan katkının aile üyesi olmanın gerektirdiği olağan katkıyı aşar nitelikte olması............................................................................. 457


 


Tarafların katkı oranlarını belirleyecek yeterli veri olmaması- Aracın mal rejiminin sona erdiği boşanma dava tarihindeki niteliğine göre tasfiye tarihindeki sürüm değerinin gözetilerek hesaplama yapılması..................................................................................................... 458


 


Günlük bahçe işleri ve mevsimlik tarım işçiliği işlerine giderek gelir sağlanmışsa az da olsa katkı var sayılır........................................................................................... 459


 


Davacı vekili dava dilekçesinde faiz istediğine göre gerek asıl dava dilekçesi ile talep edilen gerekse ıslah dilekçesi ile arttırılan miktarın tamamı için faiz istediğinin kabulü gerekir          459


 


Eşler resmi satış gösterilen işlemin gerçekte satış olmadığını ve kavga etmiş eşlerin barışması, evi terk edenin dönmesi, boşanma davası açanın davadan vazgeçmesi, işlerinin yoğunluğu, zamanın sıkışıklığı, işlerin daha kolay yürümesi, ayrı şehirlerde yaşanılması, ticari kaygıların bulunması vs. saiklerle yapıldığı tarafların kabulünde olsa dahi, yani satışın gerçek olmadığını kabul etseler dahi, bu devir bağış olarak değerlendirilmemelidir....................................................... 460


 


Taşınmazın edinme değeri............................................................ 461


 


Evlilik birliği içinde ödendiği anlaşılan sadece 14 taksit karşılığı olan miktar üzerinden hesaplamanın yapılması ve katılma alacağının hüküm altına alınması gerekir.... 461


 


Kooperatif üyeliği sonucunda edinilen taşınmaz.......................... 462


 


Kredi ve ziynetlerlerle edinilen araç............................................. 462


 


Zamanaşımı.................................................................................. 464


 


Mal rejiminin tasfiyesinde anne ve baba gibi yakınlar tarafından eşlere yapılan temlik işlemleri resmi kayıtta bedelle yapılmış gibi gösterilse bile hayatın olağan akışına göre, karşılıksız kazandırma (TMK m. 220/2) ve bir tür bağış işlemi niteliğinde olduğu; bu nedenle, eşe geçen bu malvarlığının onun kişisel malı olduğu kabul edilir....................................................................... 465


 


TMK m. 229/II hükmünce yapılan ihbarın işlevi.......................... 466


 


Tapuda satış gösterilse bile annesinin davalıya satışı bağış niteliğindedir            467


 


Mal rejiminin sona ermesinden 3 ay önce satılan taşınmaz.......... 468


 


Hayatın olağan akışına göre olağan olan, ziynet eşyasının kadının üzerinde olması ya da evde saklanması, muhafaza edilmesidir................................................ 469


 


Duraksamaya yer vermeyecek şekilde bağış iradesinin ortaya koyacak beyan ve davranış yoksa salt davacı adına kayıtlı olan taşınmazın bedelsiz olarak davalı adına tescil edilmesi işlemi tek başına bağış olarak kabul edilmesi için yeterli değildir..................................... 471


 


TOKİ’ye yapılan ödeme............................................................... 472


 


Mal rejiminin ölümle sona ermesi halinde tasfiye........................ 473


 


Çalışarak, düzenli ve sürekli gelire sahip eşin, aksi kanıtlanmadıkça, yapabileceği tasarruf oranında katkıda bulunduğunun kabulü gerektiği-Katkı payı alacağı hesabı-Eklenecek değer       474


 


 


 


İradesinin fesata uğratılarak feragat beyanında bulunulduğunu öne sürülmesi halinde, feragatin geçersizliği iddiasının hadise olarak aynı mahkemede görülüp, sonuçlandırılması gereği           477


 


Mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalarda boşanmaya, evliliğin iptaline veya hakim tarafından mal ayrılığına karar verilmesi durumunda bu davaları sonuçlandıran yer mahkemelerinin yetkili olması; ancak bu yetki kuralının kesin nitelikte olmaması........................ 478


 


Mal rejiminin tasfiyesi davalarında 10 yıllık genel zamanaşımı süresinin geçerli olması 479


 


Kredi ile edinilen taşınmaz-Kişisel mal niteliğindeki şirket hisseleri-Kişisel mal niteliğindeki şirket hisselerinden elde edilen kârın edinilmiş mal olması ve tasfiyede değerlendirilebilme şartı        480


 


Evlilik birliğinin ömür boyu süreceği inancının hakim olduğu düşüncesiyle, ortak yaşamı ve geleceği güvence altına almak amacıyla, beraberlikten doğan dayanışmayla ve karşılıklı güvene dayanarak, örf ve adete uygun olarak eşlerin birlikte yatırım yapmalarının bağış olarak değerlendirilememesi - Müşterek hesap açılırken bankaya aksine bir anlaşma sunulmamışsa, bankadaki müşterek hesabın, aktif teselsüllü müşterek hesap olduğu kabul edilmesi-Müşterek hesaptaki payların, aksi ileri sürülüp kanıtlanmadıkça birbirine eşit olması...................................................................... 483


 


İntifa hakkının ekonomik değeri olması nedeniyle katılma alacağına konu olması         487


 


743 sayılı TKM 152. maddesine göre evi geçindirme yükümlülüğünün erkeğe ait olması, aynı kanunun 190. maddesine göre kocanın evin geçimine katkıda bulunmasını istemesi durumunda evlilik birliğinin devamı içerisinde kadından bu yönde talepte bulunması gerektiği 487


 


Evlilik sona ermeden mal rejiminin tasfiyesi ile ilgili olarak yapılan anlaşmaların hükümsüz olması..................................................................................................... 489


 


TMK m. 214/2 hükmündeki yetki kuralı kesin yetki kuralı değildir 490


 


Bireysel emeklilik sonucu yapılan toplu ödeme ya da irat şeklindeki maaş ödemelerinin hangi mal grubundan sayılacağı, bireysel emeklilik için ödenen primlerin ait olduğu mal grubuna göre belirleneceği..................................................................................................... 491


 


Mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacak taleplerinin belirsiz alacak davası açılması suretiyle talep edilebilmesinin mümkün olması................................................... 492


 


Sağ kalan eşin ölen eşe ait konutun kendisine özgülenmesini talep şartları-İlave bedelin davacı tarafça mahkeme veznesine depo ettirilmesi - Tahsiline karar verilen tereke borcundan davalı-davacının miras payı oranında sorumlu olduğu miktarın hüküm fıkrasında gösterilmesi gereği    493


 


Davalı adına kayıtlı taşınmazın edinilmiş mallara katılma rejimi gereğince tasfiye edilerek tapu kaydının 1/2'şer oranda eşler adına tesciline karar verilmesi talep edilmişse alacağa hükmedilemez         496


 


Mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu dönemde kadın veya kocanın, mal rejiminin devamı sırasında diğerinin edindiği malvarlığına katkısı nedeniyle katkı payı alacağı isteğinde bulunabilmesi için mutlaka para ya da para ile ölçülebilen maddi veya hizmet değeriyle katkıda bulunması gerekir 497


 


Yabancı para cinsinden belirlenen tasfiye alacağına uygulanacak faiz    500


 


Davalı iştirak nafakası davası açmak suretiyle protokolden döndüğüne göre, davacının da protokole bağlı kalmaksızın dava konusu taşınmazın alınmasına yaptığı katkıdan dolayı katkı payı alacağı isteme hakkı bulunmaktadır.................................................................... 500


 


Hangi kalem malvarlığı için ne kadar katılma alacağı talep ettiğini tek tek açıklanmamışsa her bir kalem malvarlığı için eşit miktar olacak şekilde talebin bulunduğunun kabulü gerekir  501


 


Şirket tasfiyesi.............................................................................. 501


 


OYAK emeklilik sistemindeki paranın TMK m. 228/II hükmüne göre tasfiyeye katılması gerektiği..................................................................................................... 504


 


Katılma alacağı hesabında alacağın kapsamı, mal rejimin sona erdiği tarihte (boşanma dava tarihinde) kooperatif üyeliğinin karşılığı bedelin tasfiye anı olarak kabul edilen karar tarihine göre belirlenmesi gerekir.......................................................................................... 505


 


Katılma alacağı davası belirsiz alacak davasıdır........................... 507


 


Mal rejiminin tasfiyesi davası boşanma davasının eki niteliğindeki davalardan değildir 508


 


Oyak Emeklilik Maaş Sistemine aktarılan paranın TMK m. 228/II hükmünce tasfiyeye dahil olması..................................................................................................... 509


 


Kooperatif ödemelerinin bir kısmının mal ayrılığı bir kısmının da edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu dönemlerde yapılması........................................... 509


 


Edinilmiş maldan yapılan katkının değer artış payı alacağı olarak değerlendirilemeyeceği         511


 


Üçüncü kişiye açılan davanın ayrılması-Katılma alacağı davasının bekletici mesele yapılması  513


 


Euro'nun tasfiye tarihi (bozma sonrası yeni karar tarihine en yakın tarih) itibarıyla güncellenmiş TL karşılığı dikkate alınmalıdır.......................................................... 515


 


Mirasçıların katılma alacağından sorumluluğu.............................. 515


 


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi sonucunda edinilen taşınmazlar.... 516


 


TMK'nin 240. maddesine göre, katılma alacağına mahsuben aile konutuna oturma hakkının özgülenmesi..................................................................................................... 518


 


07.10.1953 tarih ve 1953/8, 1953/7 sayılı YİBK Hukuk Bölümü Kararı uyarınca; davacının mal r