Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (136)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

101 Soruda İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve İmar Barışı

101 Soruda İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve İmar BarışıSayfa Sayısı
:  
240
Kitap Ölçüleri
:  
13,5*19,5
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5382-9

43,00 TL

KİTAP HAKKINDA

Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesinde düzenlenen "İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu"nu 101 soruda ele alan bu kitap; uygulamacılara (avukat, hakim, savcı ve belediye çalışanlarına) yönelik, pratik bilgileri, imar konusundaki temel kavramları ve konuyla ilgili Yargı kararlarındaki yaklaşımları ortaya koymakta, aynı zamanda suç hakkında tahlil yapmaktadır.

Kitapta, ayrıca yeri geldikçe, ceza hukukunu besleyecek yönleriyle idare ve hukuk mahkemeleri kararlarına da atıf yapılmakta ve kısmen sürecin idari yönü de irdelenmektedir. Kitabın sonuna eklenen kontrol listesi ve düzenleyici işlem örnekleriyle (mevzuat), uygulamacının önüne gelen dosya/sorun ile ilgili olarak, yaptığı işlemin sağlamasını yapma imkanı da sağlanmaktadır.

Kitabın temel amacı, uygulamacının önüne gelen sorunu bu suç açısından "nitelerken" kolaylıkla ve hızlı bir biçimde sonuca ulaşmasını sağlamaktır. Kitap, "genel açıklamalar ve kavramlar", "suçun tahlili" ve "güncel sorunlar" bölümlerinden oluşmaktadır. Sorular da bu başlıklara göre tasnif edilmiştir.

Kitabın bu baskısında; "İmar Barışı" olarak anılan yasal düzenlemeye detaylı bir biçimde değinilmiştir. Bu doğrultuda kitabın son sorusu, İmar Barışının, suç ve idari yaptırımlar üzerindeki etkisini ve kazandırdığı hakları incelemektedir.

Bu eser, imar, imar kirliliği ve imar barışı bağlamında gerekli tüm hususları ihtiva eden bir başucu kitabıdır.

Konu Başlıkları
    Konuya İlişkin Genel Açıklamalar
    Suçun Tahlili ve Yaptırım
    Güncel Sorunlar
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  19
1. Bölüm
KONUYA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
1. Konuya İlişkin Genel Açıklama Yapar mısınız?  21
2. TCK m. 184 Nasıl Düzenlenmiştir?  22
3. Ceza Kanununda Buna Benzer Düzenlemeler Var mıdır?  23
4. Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu Hakkında Bilgi Verir misiniz?  23
5. Çevrenin Taksirle Kirletilmesi Suçu Hakkında Bilgi Verir misiniz?  27
6. Gürültüye Neden Olmak Suçu Hakkında Bilgi Verir misiniz?  29
7. Gürültü Kabahatinin Gürültü Suçlarından Ayırt edilmesi  31
8. Kabahatler Kanununda Benzer Düzenlemeler Var mıdır?  33
9. Çevre Kanunundaki Benzer Düzenlemeler Var mıdır?  36
10. Orman Kanunundaki Benzer Düzenlemeler Nelerdir?  38
11. Kültür ve Tabiat Varlıkları Konusunda Özel Düzenlemeler Var mıdır?  38
12. Kıyı Mevzuatı Açısından Durum Nedir?  40
13. Konu, Uluslararası Alanda Nasıl Ele Alınmıştır?  41
14. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Konu Nasıl Ele Alınmaktadır?  43
15. Ülkelerin Anayasaları Açısından Durum Nedir?  44
16. Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Değerlendirmeniz Nedir?  46
17. Suçun Koruduğu Hukuki Yarar Nedir?  47
18. “Yapı” ve “Bina” Nedir?  49
19. “Yapı ruhsatiyesi” Nedir?  52
20. “Kaçak Yapı” Nedir?  52
21. Yapı Ruhsatiyesinin İptal Edilirse, Yapı Kaçak Hale Gelir mi?  54
22. Yapıdaki Değişiklikler de Ruhsatlandırılmalı mıdır?  55
23. İmar Ruhsatında Müktesep Hak Olabilir mi?  58
24. “Yapı Kullanma İzni” Nedir?  60
25. “Belediye Sınırı” Nereyi Kapsar?  61
26. Yeni Büyükşehir Belediye Yapısı ve Belediye Sınırı Hakkında Bilgi Verir misiniz?  63
27. “Özel İmar Rejimi” Hakkında Bilgi Verir misiniz?  65
28. Kentsel Dönüşüm Nedir?  66
29. Afet Riski Alanların Dönüştürülmesi Nasıldır?  68
30. Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?  70
31. Mimari Proje Nedir?  72
32. Vaziyet Plânı Ne Demektir?  72
33. Kat Plânları Hakkında Bilgi Verir misiniz?  72
34. Tam Kesit Hakkında Bilgi Verir misiniz?  73
35. Cephe Resimleri Mimari Projede Nasıl Yer Alacaktır?  73
36. Sistem ve Nokta Detayları Mimari Projede Nasıl Belirtilecektir?  73
37. Isı Yalıtım Projeleri  73
38. Statik Proje Ne Demektir?  74
39. Tesisat Projeleri Hakkında Bilgi Verir misiniz?  74
40. Çevre /Peyza Projesi Nedir?  75
41. “Şantiye” Kavramını İzah Eder misiniz?  75
2. Bölüm
SUÇUN TAHLİLİ VE YAPTIRIM
42. “Yapı Ruhsatiyesi Alınmadan veya Ruhsata Aykırı Olarak Bina Yapan veya Yaptıran Kişi” İfadesini Açıklar mısınız?  77
43. “Yapı Ruhsatiyesi Olmadan Başlatılan İnşaatlar Dolayısıyla Kurulan şantiyelere Elektrik, Su veya Telefon Bağlantısı Yapılmasına Müsaade Eden Kişi” İfadesini Açıklar mısınız?  79
44. “Yapı Kullanma İzni Alınmamış Binalarda Herhangi Bir Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade Eden Kişi” İfadesini Açıklar mısınız?  80
45. Suçun Mağduru ve Zarar Göreni Kimdir?  81
46. Suçun Manevi Unsurunu Açıklar mısınız?  83
47. Bu Suç Taksirle İşlenebilir mi?  84
48. “Yapı Ruhsatiyesi Alınmadan veya Ruhsata Aykırı Olarak Bina Yapan veya Yaptırmak” İfadesinden Ne Anlaşılmalıdır?  84
49. “Yapı Ruhsatiyesi Olmadan Başlatılan İnşaatlar Dolayısıyla Kurulan şantiyelere Elektrik, Su veya Telefon Bağlantısı Yapılmasına Müsaade Etmek” Hususu İle Kastedilen Nedir?  86
50. “Yapı Kullanma İzni Alınmamış Binalarda Herhangi Bir Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade Etmek” İfadesini İzah Eder misiniz?  87
51. Binanın “Yapılma Anı” Ne Zamandır?  91
52. Suç Ne Zaman İşlenmiştir”?  93
52/1. Birinci Fıkra Açısından  93
52/2. İkinci Fıkra Açışından  94
52/3. Üçüncü Fıkra  94
53. Hangi Müdahaleler Esaslı Tadilat Kapsamında Ele Alınacak ve Suç Oluşturacaktır?  95
54. Suçun Oluşması için Elektrik, Telefon ve Su Bağlanması Yeterli midir?  100
55. “Etkin Pişmanlık” Mümkün mü?  101
56. Yapıyı Sonradan Ruhsat Uygun Hale Getirmenin Sonuçları Nelerdir?  102
57. Suça İştirak Konusunda Bilgi Veriniz?  105
58. Suçun “İçtiması” Hakkında Bilgi Veriniz?  107
59. Suça Teşebbüs Mümkün müdür?  109
60. Suçun Cezası Nedir?  110
60/1. Birinci Fıkra Uyarınca  111
60/2. İkinci Fıkra Uyarınca  111
60/3. Üçüncü Fıkra Uyarınca  111
61. Fail “Tüzel Kişi” Olabilir mi?  111
62. Bu Suçunun Oluşması için Binanın Tamamlanmış Olması Şartı Aranır mı?  112
3. Bölüm
GÜNCEL SORUNLAR
63. Hangi Hizmetlerin Şantiyelere Götürülmesi Suç Değildir?  113
64. Belediye’nin Sunması Gereken Hizmetler Yönünden Suçu İrdeler misiniz?  113
65. Su ve Elektrik Aboneliği Konusunda Hangi Tarihten Sonraki Yapılar Kapsam Dışındadır?  115
66. “Geçici Kullandırma” Suç Oluşturur mu?  116
67. Başka Düzenlemeler İle “İmar Affı” Getirildi mi?  117
68. Maddenin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Bilgi Verir misiniz?  119
69. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Mümkün müdür?  125
70. Suçtan Ceza Almanın İmar Para Cezasına Etkisi Var mıdır?  127
71. Beraat Kararının; İmar Para Cezasına Etkisi Nedir?  128
72. Suçtan Ceza Alanlara; İmar Para Cezası Uygulanabilir mi?  129
73. Bu Suçtan Yargılanmak, İmar Para Cezasının Tahsilini Durdurur mu?  129
74. İmar Para Cezası Verilenler Hakkında Suç Duyusunda Bulunmak Zorunlu mudur?  130
75. Kiracının Sorumluluğu Var mıdır?  131
76. Binanın Bir Bölümünün “İmara Aykırılığı”, Tümüne Etki Eder mi?  131
77. Yargılama Esnasında; Yapıyı Yapanın Başkası Olduğu Tespit Edilmesi Halinde Ne Yapılmalıdır?  131
78. Binanın Ortak Alanlarında Yapılan Yapı İçin Kime Ceza Verilecektir?  132
79. İmar Mevzuatına Göre Ruhsat Alınabilecek Bir Yapı, Ruhsatsız Olarak Yapılmaya Başlanılmış Ancak Yapı Durdurma Tutanağından Sonra 30 Gün İçinde Ruhsat Alması Halinde Ne Olur?  132
80. Sanık Hakkında Açılan Davanın, TCK m. 184/5 uyarınca “Düşmesine” Karar Veriliş ise, Katılan İdare Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilir mi?  132
81. 12.10.2004 Tarihinden Önce İnşasına Başlanılmış ve Fakat Bu Tarihten Sonra Yapılan Binanın Durumu Ne Olacaktır?  133
82. Belediye Sınırları İçinde Mera Olan Yere Ruhsatsız Bina Yapılması Halinde TCK m. 184 ile m. 154’ten Dava Açılabilir mi?  134
83. Belediye Sınırları İçindeki Mera İle Köy Merası Aynı Nitelikte midir?  134
84. Kamuya Ait Bir Alanda Yapılacak Ruhsatsız Yapıdan Dolayı TCK m. 154’e Göre Ceza Verilebilir mi?  135
85. Bu Suçta Dava Zamanaşımı Nedir?  137
86. Bu Konuda Görevi İhmal Suçundan İşlem Yapılabilir mi?  137
87. Kaçak Binasına Su, Elektrik veya Telefon Bağlanması ya da Ruhsatsız Binada İşyeri Açmak İçin Ruhsat Talebinde Bulunan Kişiye Ceza Verilebilir mi?  138
88. Soruşturma/Kovuşturma Usulü Hakkında Bilgi Verir misiniz?  139
89. Suçu Kimler İhbar Edebilir?  139
90. Yapının İmara Uygun Hale Getirilmesi Halinde Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade Eden Kişi Hakkındaki Dava Düşer mi?  140
91. Suçun 2/B Tipi Orman Arazinde İşlenmesi Mümkün mü?  141
92. Plansız Alanlarda yapılan Yapılar Açısından Konu Nasıl Ele Alınmalıdır?  143
93. Belediye Mücavir Alanında Ruhsatsız Bina Yapılması Halinde Suç Oluşur mu?  145
94. Yapı Kullanma İzni Olmayan Binaya Su Aboneliği Verilebilir mi?  146
95. Arsa Sahibi Bu Suçun Faili midir?  146
96. Yapı Denetimcileri, Mimarların ve Mühendislerin Sorumluluğu Nedir?  147
97. Yeni Malik Suçun Faili Olabilir mi?  147
98. Ruhsata Uygun Olmayan Yerde Çalışan ve Beton Döken Kimse Fail midir?  147
99. İdari Yargının İptal Kararı, Adli Yargıyı Etkiler mi?  148
100. Sit Alanları Açısından Değerlendirmeleriniz Nelerdir?  149
101. İmar Barışı Neler Getiriyor?  153
101/1. Tasarı ile Getirilen Madde Metnini Paylaşır mısınız?  155
101/2. Tasarıda Belirtilen Gerekçe Nedir?  157
101/3. Tasarı Ortaya Çıkarken Gelişen Tartışmalar Nelerdir?  157
101/4. Komisyon’un Madde Üzerindeki Tartışmasında Hangi Noktalara Değinildi?  160
101/5. Komisyondan Geçen Madde Nasıldır?  161
101/6. Kanunlaşan Metin Nasıldır?  163
101/7. İmar Barışı, İmar Affı Ayrımı?  166
101/8. İmar Barışı Temel Olarak Ne Getirecek?  167
101/9. İmar Barışı Mutlak Bir Hak Sağlayacak mıdır?  168
101/10. Yapı Kayıt Belgesi Nedir?  168
101/11. Yapı Kayıt Belgesi Hangi Hakları, Hangi Yapılar İçin Sağlayacaktır?  169
101/12. Para Cezalarının ve Yıkım Kararlarının Akıbeti Ne Olacaktır?  175
101/13. Bu Yolla Kat Mülkiyeti Alınabilecek mi?  176
101/14. Bankalar Açısından Bu Yolla Belgelenen Taşınmazlar Kredili Alıma Uygun Olacak mı?  178
101/15. Başvuruların Son Başvuru Günü Zamandır, Nereye Yapılacaktır?  178
101/16. Yapı Kayıt Belgesi İçin Ne Kadar Ödeme Yapılacak?  181
101/17. Bina, Hazine Arazisi Üzerindeyse Ne Olacak?  184
101/18. Yapı Kayıt Belgesi Ne Zamana Kadar Geçerliliği ve Kentsel Dönüşüme Etkisi Nasıl Olacak?  187
101/19. Yapı Kayıt Belgesi Riskli Binaya Alınabilecek mi?  189
101/20. Kaçak İnşaatların Akıbeti Ne Olacak?  192
101/21. TCK m. 184 Açısından Düzenlemeyi Değerlendirir misiniz?  194
101/22. Açılan Ceza Davalarının Akıbeti Ne Olacaktır?  195
101/23. İmar Barışının İstisnalar Disiplini Hakkında Bilgi Verir misiniz?  196
101/24. İmar Barışı Düzenlemesinin Kapsamı Dışında Neler Kaldı?  206
101/25. Değerlendirmeleriniz Nelerdir?  210
YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR  213
EK BÖLÜM  221
Genelge ve Benzeri Mevzuat  221
Kaynakça  239