Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Türk ve İsviçre Hukuku'nda Ceza Koşulu (Cezai Şart)

Türk ve İsviçre Hukuku'nda Ceza Koşulu (Cezai Şart)Sayfa Sayısı
:  
328
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-55052

79,90 TL

KİTAP HAKKINDA

Bu çalışmayla, ceza koşulu kurumunun günümüz koşullarına uyum sağlaması yönündeki gelişimine katkıda bulunmak amaç edinilmiştir. Bu kapsamda konu, hem İsviçre Hukuku hem de Türk Hukuku dikkate alınarak her yönüyle incelenmiş; yeri geldikçe bazı konular Alman Hukuku ile de karşılaştırılmıştır. Üç bölüm olarak hazırlanan bu çalışmada, ilgili hukukların kanun hükümleri, doktrini ve uygulaması dikkate alınarak konuya ilişkin görüş ayrılıklarına, farklı değerlendirmelere yer verilmiş; kanuni düzenlemelerdeki eksikliklere, isabetsizliklere ve doktrindeki yerinde olmayana bazı değerlendirmelere, eleştirel bir yaklaşımla öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Bundan başka uygulamaya faydalı olabileceği düşünülerek yargı içtihatlarına da gerek metinde gerekse dipnotlarda yer verilmiştir.
"Ceza Koşulu Hakkında Genel Açıklamalar" başlıklı birinci bölümde, sırasıyla ceza koşulu kavramı, ceza koşulunun düzenleniş biçimi, hukuki niteliği, amaç ve işlevleri, özellikleri, türleri, uygulama alanı ve benzer hukuki kurumlarla karşılaştırılması konuları incelenmiştir. "Ceza Koşulunun Unsurları, Muaccel Olması ve Hükümleri" başlıklı ikinci bölümde, ceza koşulunun unsurları, muaccel olması ve hükümleri konuları ayrıntılı şekilde incelenmiştir. "Ceza Koşulunu Aşan Zararın Tazmini ve Ceza Koşulunun İndirimi" başlıklı üçüncü bölümde ise, ceza koşulunu aşan zararın nasıl tazmin edilebileceği konusu çeşitli ihtimallere göre değerlendirilmiş, ceza koşulunun indirilmesi ile ilgili başlık altında da indirimin işlevi, indirime ilişkin ölçütlerle aşırılığın tespiti ve indirimin yapılması gibi konular incelenmiştir.
Konu Başlıkları
    Ceza Koşulu Kavramı
    Ceza Koşulunun Düzenleniş Biçimi
    Ceza Koşulunun Hukuki Niteliği
    Ceza Koşulunun Amaçları ve İşlevleri
    Ceza Koşulunun Özellikleri
    Ceza Koşulunun Türleri
    Ceza Koşulunun Uygulama Alanı
    Ceza Koşulunun Benzer Hukuki Kurumlarla Karşılaştırılması
    Ceza Koşulunun Unsurları
    Ceza Koşulunun Muaccel Olması
    Ceza Koşulunun Hükümleri
    Ceza Koşulunu Aşan Zararın Tazmini
    Aşırı Ceza Koşulunun İndirimi
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  17
Birinci Bölüm
CEZA KOŞULU HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR
I. CEZA KOŞULU KAVRAMI  19
A. Ceza Koşulunun Tanımı  19
B. Terminoloji  21
II. CEZA KOŞULUNUN DÜZENLENİŞ BİÇİMİ  23
III. CEZA KOŞULUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ  25
A. Ceza Koşulunun Ceza Niteliği Taşıdığı Görüşü  25
B. Ceza Koşulunun Götürü Tazminat Niteliği Taşıdığı Görüşü  26
C. Ceza Koşulunun Ceza–Tazminat Karışımı Niteliğinde Olduğu Görüşü  28
D. Ceza Koşulunun Sigorta Niteliğinde Olduğu Görüşü  28
E. Ceza Koşulunun Teminat Niteliğinde Olduğu Görüşü  28
F. Görüşümüz  29
IV. CEZA KOŞULUNUN AMAÇLARI VE İŞLEVLERİ  35
A. Ceza Koşulunun Asli Amaçları ve İşlevleri  36
B. Ceza Koşulunun İkincil Öneme Sahip Amaçları ve İşlevleri  44
V. CEZA KOŞULUNUN ÖZELLİKLERİ  46
A. Ceza Koşulunun Fer’i Nitelikte Olması  46
B. Ceza Koşulunun Yan Hak Olması  47
C. Ceza Koşulunun Esaslı veya Yan Nokta Olabilmesi  47
D. Ceza Koşulunun Koşula (Şarta) Bağlı Bir Borç Olmaması  48
E. Ceza Koşulunun Bizzat Kendisinin Güvence Altına Alınabilmesi  51
F. Ceza Koşuluna İlişkin Hükümlerin Kural Olarak Tamamlayıcı Nitelikte Olması  52
VI. CEZA KOŞULUNUN TÜRLERİ  52
A. Seçimlik Ceza Koşulu  54
B. İfaya Eklenen Ceza Koşulu  59
VII. CEZA KOŞULUNUN UYGULAMA ALANI  64
A. Borçlar Hukukunda  64
B. Medeni Hukukta  66
C. Ticaret Hukukunda  69
D. İş Hukukunda  70
VIII. CEZA KOŞULUNUN BENZER HUKUKİ KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  74
A. Düzenleme Yeri Açısından Benzer Kurumlar  74
1. Dönme Cezası  74
2. Bağlanma Parası  82
3. Cayma Parası  83
B. Amaç ve İşlevi Açısından Benzer Kurumlar  87
1. Gerçek Olmayan Ceza Koşulu  87
2. Götürü Tazminat  89
3. Cezalandırıcı Tazminat  97
4. Üçüncü Kişinin Edimini Taahhüt  100
C. Fer’ilik Özelliği Açısından Benzer Kurumlar  101
1. Temerrüt Faizi  101
2. Kefalet  103
D. Diğer Benzer Kurumlar  104
1. Sorumluluğu Sınırlayan Kayıt  104
2. Hakkı Düşüren Kayıtlar  105
İkinci Bölüm
CEZA KOŞULUNUN UNSURLARI, MUACCELİYETİ VE
HÜKÜMLERİ
I. CEZA KOŞULUNUN UNSURLARI  109
A. Asıl Borcun Bulunması  109
1. Asıl Borcun Özellikleri  109
a. Asıl Borcun Geçerli ve Mevcut Bir Borç Olması  109
b. Asıl Borcun Her Türlü Borç Olabilmesi  114
2. Asıl Borcu Doğuran Kaynaklar  122
B. Asıl Borçtan Ayrı Ancak Ona Bağımlı (Fer’i) Nitelikte Bir Ceza Koşulu Ediminin Bulunması  124
1. Asıl Borçtan Ayrı Bir Ceza Koşulu Ediminin Bulunması  124
2. Ceza Koşulu Ediminin Geçerli Olması  127
3. Ceza Koşulu Ediminin Mutlaka Mali Bir Değere Sahip Olması  135
4. Ceza Koşulu Ediminin Asıl Borca Bağımlı (Fer’i) Nitelikte Olması  140
a. Ceza Koşulunun Bağımlılığının (Fer’iliğinin) Anlamı  140
b. Ceza Koşulunun Bağımlılığın (Fer’iliğinin) Sonuçları  142
C. Ceza Koşulu Ediminin Bir Hukuki İşlemle Belirlenmesi  152
1. Ceza Koşulunu Doğuran Hukuki İşlemin Türü  154
a. Hukuki İşleme Katılanların Sayısına Göre  154
b. Hukuki İşlemin Hüküm ve Sonuçlarını Doğurdukları Ana Göre  158
2. Ceza Koşulunu Doğuran Hukuki İşlemin Yapılma Anı ve Şekli  160
a. Hukuki İşlemin Yapılma Anı  160
b. Hukuki İşlemin Şekli  161
3. Ceza Koşulunu Doğuran Hukuki İşlemin Tarafları  166
4. Ceza Koşulunu Doğuran Hukuki İşlemin Yorumlanması  170
II. CEZA KOŞULUNUN MUACCEL OLMASI  171
A. Ceza Koşulunun Muacceliyeti İçin Gerekli Şartlar  172
1. Asıl Borcun Muacceliyeti  173
2. Asıl Borcun İhlal Edilmesi  173
3. Borçlunun Kural Olarak Kusurlu Olması  177
B. Muacceliyetin İspatı  182
C. Ceza Koşulunun Muacceliyet Şartlarını Ağırlaştıran veya Hafifleten Anlaşmalar  183
D. Ceza Koşulunun Muacceliyeti İçin Zararın ve Temerrüdün Gerçekleşmesinin Gerekli Olmaması  185
III. CEZA KOŞULUNUN HÜKÜMLERİ  186
A. Seçimlik Ceza Koşulunun Hükümleri  186
1. Alacaklının Seçim Hakkı  186
2. Asıl Borcun veya Ceza Koşulunun İfasının İstenmesi  190
B. İfaya Eklenen Ceza Koşulunun Hükümleri  198
1. İfa ve Ceza Koşulunun Birlikte İstenebilmesi  198
2. İhtirazi Kayıt İleri Sürme Külfeti  202
3. Alacaklının Ceza Koşulundan Açıkça Vazgeçmesi  209
Üçüncü Bölüm
CEZA KOŞULUNU AŞAN ZARARIN TAZMİNİ VE AŞIRI CEZA KOŞULUNUN İNDİRİMİ
I. CEZA KOŞULUNU AŞAN ZARARIN TAZMİNİ  211
A. Aşan Zararın Tazmininin İşlevi ve Uygulama Alanı  211
B. Aşan Zararın Tazmininin İstenebilmesi İçin Gerekli Koşullar  214
C. Alacaklının Zararı ve Kusuru İspat Yükü  218
II. AŞIRI CEZA KOŞULUNUN İNDİRİMİ  219
A. İndirimin İşlevi ve Uygulama Alanı  219
B. İndirimin Hukuki Niteliği  225
C. İndirim İçin Gerekli Olan Şartlar  230
1. Geçerli Bir Ceza Koşulunun Bulunması  230
2. Ceza Koşulunun Muaccel Olması  234
3. Ceza Koşulunun İfa Edilmemiş Olması  235
4. Ceza Koşulunun Aşırı Olması  237
a. Aşırılığın Tespitinde Esas Alınması Gereken An  238
b. Aşırılığın Tespitinde Hâkimin Yararlanabileceği Başlıca Ölçütler  240
(1) Alacaklının Menfaatleri  241
(2) Borçlunun Borcun İhlalindeki Kusuru  245
(3) Borca Aykırılığın Ağırlığı  247
(4) Borçlunun Ekonomik Durumu  248
(5) Ceza Koşulunun Amacı  251
(6) Somut Olaya Göre Değerlendirilebilecek Diğer Ölçütler  252
D. Hâkimin İndirim Kararı  253
E. Tacirler Bakımından Aşırı Ceza Koşulunun İndirilmesi  263
1. İlgili Hüküm (TBK m. 182/III) Çerçevesinde İndirimin Mümkün Olmaması  263
2. Genel Hükümlere Göre İndirim İmkânı  267
Sonuç  277
Kaynakça  297
Kavramlar Dizini  325