Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

İşyerinde Psikolojik Taciz – Mobbing –

İşyerinde Psikolojik Taciz – Mobbing –Sayfa Sayısı
:  
180
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5194-8

59,90 TLİÇİNDEKİLER


İçindekiler


Önsöz  5


Özet  7


Kısaltmalar  13


Giriş  15


Birinci Bölüm


GENEL OLARAK İŞYERİNDE


PSİKOLOJİK TACİZ


§ 1. PSİKOLOJİK TACİZİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAVRAM  19


I. Psikolojik Tacizin Tarihsel Gelişimi  19


II. Kavram  20


§ 2. PSİKOLOJİK TACİZİN BENZER KAVRAMLARDAN FARKI  26


I. Cinsel Taciz  26


II. Bullying (Zorbalık)  32


III. İşyerinde Stres  33


IV. Stalking (Haksız Takip)  34


§ 3. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ SÜRECİ VE TACİZE YOL AÇAN SEBEPLER  34


I. Psikolojik Tacizin Ortaya Çıkması Süreci  34


1. Leymann Modeli  35


2. İtalyan Modeli  37


II. İşyerinde Psikolojik Tacize Yol Açan Sebepler  39


1. Genel Olarak  39


2. Mağdurdan Kaynaklanan Nedenler  39


3. Failden Kaynaklanan Nedenler  40


4. İşyerinden Kaynaklanan Nedenler  40


§ 4. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN SÜJELERİ  41


I. Failler (Psikolojik Taciz Uygulayanlar)  41


II. Mağdurlar (Psikolojik Tacize Maruz Kalanlar)  42


III. Psikolojik İzleyiciler  44


§ 5. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN TEŞHİSİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ  45


I. İşyerinde Psikolojik Taciz Olarak Nitelendirilebilecek Davranışlar  46


II. İşyerinde Psikolojik Tacizin Unsurları  49


1. İşyeri Unsuru  50


2. Düşmanca ve Ahlak Dışı Davranışlar  51


3. Süreklilik Unsuru  52


4. Kast Unsuru  52


§ 6. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN ETKİSİ VE SONUÇLARI  53


I. İşyerinde Psikolojik Tacizin Mağdur Üzerindeki Etkisi ve Sonuçları  53


1. Birinci Derece Psikolojik Taciz  54


2. İkinci Derece Psikolojik Taciz  54


3. Üçüncü Derece Psikolojik Taciz  54


II. İşyerinde Psikolojik Tacizin İşyeri ve Toplum Üzerinde Etkisi ve Sonuçları  55


İkinci Bölüm


ULUSLARARASI HUKUKTA,


KARA AVRUPASI VE ANGLOSAKSON HUKUKUNDA


İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ


§ 7. AVRUPA KONSEYİ VE AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİNDE İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ  57


I. Avrupa Konseyi Hukukunda İşyerinde Psikolojik Tacize İlişkin Düzenlemeler  57


1. Avrupa Sosyal Şartı ve 1996 tarihli Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı  57


2. Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Avrupa Sözleşmesi  60


II. Avrupa Birliği Hukukunda İşyerinde Psikolojik Tacize İlişkin Düzenlemeler  61


1. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı  61


2. Avrupa Birliği’nin 89/391/EC Sayılı Yönergesi  62


3. Avrupa Birliği’nin 2000/43/EC ve 2002/73/EC Sayılı Yönergeleri  63


4. Avrupa Birliği’nin 2000/78/EC Sayılı Yönergesi  65


5. Avrupa Parlamentosu’nun 2001/2339 Sayılı Tavsiye Kararı  66


6. Psikolojik Tacize Karşı Yükselen Bilinç Başlıklı Rapor  68


7. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliğinin 2006/54/CE Sayılı Direktifi  68


§ 8. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) SÖZLEŞMELERİNDE İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ ÇALIŞMALARI  69


§ 9. KARA AVRUPASI VE ANGLO SAKSON HUKUKU  72


I. Bazı Kıta Avrupası Ülkelerindeki Düzenlemeler  72


1. Fransa  72


2. İsveç  74


3. Almanya  75


4. Belçika  76


5. İtalya  77


II. Anglosakson Hukuk Sistemindeki Düzenlemeler  78


1. Birleşik Krallıktaki Düzenlemeler  78


2. Amerika Birleşik Devletindeki Düzenlemeler  79


Üçüncü Bölüm


TÜRK HUKUKUNDA


İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ


§ 10. TÜRK HUKUKUNDA İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZE İLİŞKİN DÜZENLEMELER  83


§ 11. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN CEZAİ VE HUKUKİ BOYUTLARI  89


I. Cezai Sonuçları Bakımından  89


1. Genel Olarak  89


a. Kasten Yaralama Suçu  90


b. Eziyet Suçu  91


c. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu  92


d. Ayrımcılık Suçu  93


e. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu  94


f. Hakaret Suçu  95


g. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu  96


2. İşyerinde Psikolojik Tacizle İlişkili Ceza Yargılamasının Hukuk Yargılamasına Etkisi  97


II. Hukuki Sonuçları Bakımından  99


1. İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu  99


a. Genel Olarak  99


b. İşverenin Gözetme Borcuna İlişkin Hukuki Düzenlemeler  101


c. İşverenin Gözetme Borcunun İhlali Halinde Hukuki Sorumluluğu  106


d. Mağdur İşçinin Başvurabileceği Hukuki Yollar  109


aa. İş Görme Borcunu İfadan Kaçınma  109


bb. Tazminat Davaları  113


aaa. Maddi Tazminat  113


bbb. Manevi Tazminat  116


ccc. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı  120


e. Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Sonuçları  121


2. İşçinin Kişilik Hakları ve Korunması  125


a. Genel Olarak  125


b. Kişilik Hakkına İlişkin Düzenlemeler  126


c. Kişilik Hakkının İhlali Halinde Başvurulabilecek Hukuki Yollar  127


aa. Genel Olarak  127


bb. Koruyucu Davalar  129


aaa. Saldırının Önlenmesi Davası  129


bbb. Saldırıya Son Verilmesi Davası  130


ccc. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası  131


ddd. Vekaletsiz İş Görme Davası  132


3. İşverenin Eşit İşlem Yapma Borcu  132


4. Açılacak Davalarda İspat Yükü  136


a. Genel Olarak İspat ve İspat Yükü  136


b. İspat Çeşitleri  138


aa. Doğrudan İspat  138


bb. Dolaylı İspat  139


c. Mobbing Davalarında İspat  139


5. Açılacak Davalarda Görev ve Yetki  144


a. Görev  144


b. Yetki  147


§ 12. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ  147


I. İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Derhal Feshi  147


1. İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi  149


2. İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi  154


II. İş Sözleşmesinin Çalışma Koşullarında Değişiklik Nedeniyle Feshi  157


1. Genel Olarak  157


2. Mobbing ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik  163


Sonuç  165


Kaynakça  171


Kavramlar Dizini  179