Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (15)      Haziran (85)      Mayıs (54)      Nisan (96)

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:5 Sayı:1/2 Nisan 2020 Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı – 2

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:5 Sayı:1/2 Nisan 2020 Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı – 2Sayfa Sayısı
:  
1328
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
2458820220050

165,00 TLYirmi yılı aşkın geçmişe sahip olan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından hazırlanan dergi; hukuk alanındaki ulusal ve uluslararası çalışmaları hukukçulara, konunun uzmanlarına, mahkemelere ve hukuka ilgi duyanlara duyurmayı amaçlamaktadır.


 


Dergide hukukun teorik ve uygulamalı alanlarında yazılmış makalelere, derlemelere, olay ve karar incelemelerine, çevirilere yer verilecektir.


 


Hem özel hukuk hem de kamu hukuku alanındaki çalışmalar dergide yer alacaktır. Ayrıca hukukla yakından ilişkili alanlarda, örneğin siyasal bilim, siyasal felsefe, sosyoloji ve iktisat konularında yazılmış yazılar da yer alabilecektir.


 


Derginin bazı sayıları da "armağan sayısı" olarak düşünülmektedir.


 


Konu Başlıkları


Bir Konkordato Nedeni Olarak Borca Batıklığın Tespiti ve Borca Batıklık Halinin Konkordato Sürecindeki Etkileri, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK – Dr. Ufuk ÖZDEMİR – Ali Rıza ÖZALP


Sigortalılığın Zorunluluğu İlkesi ve Bu İlkeye Aykırı Olan Hükümlerin Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Senem ERMUMCU


"Kötü Muameleye Maruz Kalmış Kadın Sendromu"nun Meşru Savunma Açısından Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Fulya EROĞLU – Av. Alev ÖZEROĞLU (LL.M.)


İşverenin 6331 Sayılı Kanun Uyarınca Stajyerin İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlama Yükümlülükleri, Dr. Öğr. Üyesi İpek KOCAGİL ERSOY


Haczedilmiş Miras Hissesinin Satışında İcra Dairesi, İcra Mahkemesi ve Kayyımın Görev ve Yetkileri, Dr. Öğr. Üyesi Mesut ERTANHAN


Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunda Faillik Sorunu, Dr. Öğr. Üyesi Burcu ERTEM – Doç. Dr. Uğur ERSOY


Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında "Duygusal Emek" Arş. Gör. Rasime EŞELİOĞLU


Türk Ceza Kanunu Madde 286'da Düzenlenen Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu, Arş. Gör. Selen EVİRGEN


İdare Hukukunda Kurul Üyelerinin Çekimser Oy Kullanması, Dr. Çınar Can EVREN


İş Hukukunda Hafta Tatili, Uzm. Arş. Gör. Buket GÜNAY


Cesare Beccaria'nın Reformist Eseri: Suçlar ve Cezalar Üzerine, Çağrı GÜNDOĞDU


Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Mahalli İdareler, Doç. Dr. F. Ebru GÜNDÜZ


AB'nin ‘Dijital Tek Pazar Hedefi' Çerçevesinde Coğrafi Engellemeler (Geoblocking) ile Mücadelesi –2017–1128 Sayılı Sınır Ötesi Taşınabilirlik Tüzüğü ve 2018–302 Sayılı Haksız Coğrafi Engellemeler Tüzüğü'ne Genel Bakış– Dr. Öğr. Üyesi Şirin GÜVEN


İflâsın Müflisin Nafaka Borçlarına Etkisi, Dr. Hakan HASIRCI


Modernitenin Hukukuna Metropolis Filmi Bağlamında Paralaks Bir Bakış, Dr. Öğr. Gör. H. Serdar HOŞ


BEPS Çok Taraflı Vergi Sözleşmesi, OECD Vergi Model Anlaşması ile Bağlantısı ve Türkiye'nin İkili Vergi Anlaşmalarına Etkisi, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin IŞIK


Önleme ve İstihbari Amaçlı İletişimin Denetlenmesinin Özel Hayatın Gizliliği ve Haberleşme Özgürlüğü Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Av. Kadri İNCE


Devredilebilir Elektronik Kayıtlar Hakkında UNCITRAL Model Kanunu, Arş. Gör. Zeynep İSTEMİ


İşyerinde Psikolojik Tacizin Eşit Davranma İlkesi Bağlamında İncelenmesi, Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU


Beraat Sebebi Olarak Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlendiğinin Sabit Olmaması, Arş. Gör. Tansu SAYAR KANYIŞ


İlaç Patentlerinde İkinci Tıbbi Kullanım, Arş. Gör. Ülkü AY KAPLAN


İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşçinin Kişiliğini Koruyucu Mekanizmalar, Arş. Gör. Emre KARABACAK


Hediyeler ve İntikal Vergisi, Doç. Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ


Popper ve Kuhn'un Görüşleri Bağlamında, Modern Bilgi Teorilerinin Eleştirisi ve Bu Eleştirilerin Geniş Anlamda Ceza Hukuku Alanındaki Yansımaları, Doç. Dr. Hakan KARAKEHYA


İnsan Hakları Hukukunda Hukuki Çoğulluk, Doç. Dr. Esra KATIMAN – Arş. Gör. Ezgi ARSLAN


Uyuşmazlık Çözümünde Bir Araç Olarak Kadın: Kullanma – Takas – Tüketme, Baver KAYA – Dr. Öğr. Üyesi Şule ŞAHİN CEYLAN


Bölünmüş Annelik ve Ana Yönünden Soybağının Reddi, Doç. Dr. A. Dilşad KESKİN


Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Önemli Zarar Kriteri ve 15 Numaralı Protokolle Yapılan Değişiklik, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Funda KILIÇ


Beyaz Filler, Kürtaj, Matem ve Huzur, Arş. Gör. Muhammet KOÇAKGÖL


Dürüstlük Kuralı Perspektifinden Avukatlık Mesleği, Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA


Anne Yönünden Soybağı Tespit Edilemeyen Çocuğun Baba Yönünden Soybağının Kurulması Sorunu, Dr. Ayşen ÇİLENTİ KONURALP


Avukatın Yargılamadaki Rolü Açısından Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Dürüstlük Kuralı ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğüne İlişkin 29'uncu Maddesinin Avukatlar Açısından Uygulanabilirliği, Arş. Gör. Dr. Orhan Emre KONURALP


Mahmut Esat Bozkurt'un Anayasacılık PerspektifiArş. Gör. Müberra KORKMAZ


Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi'nin 7 Şubat 2019 Tarihli "Swemac" Kararı ve Bu Kararın Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi–Marka Hukukunda Önceki Tarihli Hakların Etkisine İlişkin Bir İnceleme– Arş. Gör. Nihal KOŞER


Casusluk Faaliyetleri ve Uluslararası Casusluk Suçu (TCK m. 331), Dr. Öğr. Üyesi Enes KÖKEN – Dr. İbrahim GÜL


Taraflarca Getirilme İlkesinin Geçerli Olduğu Davalarda Mahkemenin Re'sen Tanık Deliline Başvurup Başvuramayacağı Meselesi –Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2015–3171 E., 2018–1143 K. ve 30.05.2018 tarihli Kararı Üzerine Düşünceler–Arş. Gör. Dr. Anıl KÖROĞLU


5651 Sayılı Kanun Aracılığıyla İnternet Ortamında Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması, Arş. Gör. Eylül Can KÖSE


1961'den 1982 Anayasası'na Sendikal Haklar: Caydırıcılık ve Anayasal Önem Kriterleri Ekseninde Bir Değerlendirme, Arş. Gör. Işıl KURNAZ


Türk Hukukunda Genel Sağlık Sigortası, General,Av. Suheyl Rebi KURT


81 sayılı Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki Uluslararası Çalışma Sözleşmesi ve Türkiye'de İş Denetimi, Arş. Gör. Merve KUTLU


İcra Takibinde Borçlunun Temerrüde Düşme Anının Belirlenmesi, Arş. Gör. Alper Tunga KÜÇÜK


Alman Hukuku'nda Aile Arabuluculuğu, Dr. Öğr. Üyesi İsmet MAZLUM


La Médiation en Droit Turc de la Concurrence Mediation in Turkish Competition Law, Prof. Dr. Serkan ODAMAN – Me Zeynep TUNCER


Sözleşmenin Devrinin Hukuki Sonuçları, Prof. Dr. Cemal OĞUZ


Non Bis In Idem İlkesi Çerçevesinde 27.03.2019 Tarihli Türk Anayasa Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Begüm DİLEMRE ÖDEN


Menfaat Prensibi ve Zenginleşme Yasağı İlkesi Çerçevesinde Grup Mal Sigortalarına Dair Kanuni Esasların Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Belin KÖROĞLU ÖLMEZ


Tefecilik Suçu ve Tüketim Ödüncü (Karz) Sözleşmesi, Arş. Gör. Neslihan ÖZ


İş Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Teorisi, Av. Aytül ÖZKAN


Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukukunda Arabuluculuğun Özellikleri ve Karşılaştırılması, Arş. Gör. Zeynep Aslı ÖZKAN


Boşanmada Birlikte Velâyet ve Birlikte Velâyetin Uygulanmasına İlişkin Modeller, Prof. Dr. Bilge ÖZTAN – Prof. Dr. Fırat ÖZTAN


Kolluğun Gözaltı Yetkisi, Arş. Gör. Şerif Ahmet ÖZTÜRK


Çekişmesiz Yargıda Dosyanın İşlemden Kaldırılma Sebepleri ve Kaldırılma Usulü, Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN