Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (48)      Temmuz (109)      Haziran (84)      Mayıs (171)

Yeni Deniz Ticareti Hukuku nun Kaynakları ( Cilt 1 )

Yeni Deniz Ticareti Hukuku nun Kaynakları ( Cilt 1 )Sayfa Sayısı
:  
1205
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-152-001-8

75,00 TL

 

Bu Yayının Hazırlıklarına Katılan Yazarlar ve Görev Yerleri

(Akademik Kıdem Sırasına Göre)

Samim Ünan: Prof. Dr., Sigorta Hukuku Türk Derneği Yöne­tim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Deniz Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Galatasa­ray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Görevlisi

Emine YazıcıoĞlu: Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa­kültesi, Deniz Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Sigorta Hukuku Türk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kerim Atamer: Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül­tesi, Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, 6102 sayılı Yem Türk Ticaret Kanunu'nu ve 6103 sayılı Kanun'u Hazırlayan Komisyo­nun Üyesi, Deniz Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Sigorta Hukuku Türk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, E-mail: kerimatamerta) yahoo.com

M. Murat İnceoğlu-. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

M. Barış Günay: Yrd. Doç. Dr., LL.M., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğ­retim Üyesi

Duygu Damar: Dr., LL.M., Senior Research Fellow, Max Planck Instıtut für Auslândsisches und Internationales Privatrecht, Hamburg

Kübra Yetiş Şamlı: Yrd. Doç. Dr., LL.M., İstanbul Üniversi­tesi Hukuk Fakültesi, Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Nil Kula Değirmenci: Yrd. Doç. Dr., LL.M., Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Lojistik Yönetimi Bölümü, Lojistik ve Ulaştırma Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Cüneyt Süzel: LL.M., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fa­kültesi, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Araştırma Görevlisi, Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri, E-mail: cuneyt.suzel(q)bilgi.edu.tr Sami Aksoy: LL.M., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

Aslıhan Sevinç Kuyucu: LL.M., İstanbul Üniversitesi Hu­kuk Fakültesi, Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Melisa Sürücü: LL.M., Avukat, İstanbul Barosu Emine Boztaş: LL.M., Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

Elif Çağla Çelik: Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Araştırma Görevlisi

Melda Taşkın: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi


§ 1. Önsöz ve Giriş

Kerim Atamer 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı (eski) Türk Ticaret Kanunu'nun1 ("E-TTK") yerine geçmek üzere hazırlanan "Türk Ticaret Kanunu Tasarısı"2 ("TSR") 13/1/2011 tarihinde 6102 sayılı (yeni) Türk Ticaret Kanunu ("Y-TTK") olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi ("TBMM") tarafından kabul edilmiştir4. Y-TTK henüz yürürlüğe gir­meden 26/6/2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanun3 uyarınca Y-TTK'da bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu haliyle Y-TTK, 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Y-TTK'nın "Deniz Ticareti"ne ilişkin hükümleri hazırlanırken, temel kaynak olarak çağdaş Milletlerarası Sözleşmeler ("MS") seçil­miştir6. Hazırlık çalışmaları sırasında benimsenen temel ilkeye göre, kaynak MS'lerin hükümleri tercüme edilerek Y-TTK'ya alınırken, içerik olarak hiçbir değişiklik yapılmadan, kuralların aynen yansı­tılması amaçlanmıştır. Bu amaç, TSR'ye ilişkin resmî gerekçelerin, aşağıda aynen yer verilen bölümlerinde açıkça vurgulanmıştır. Öyle ki TSR, TBMM Adalet Komisyonunda ele alınırken, kaynak MS hük­müyle tam uyumun sağlanması amacı özellikle belirtilerek, çok sayıda değişiklik yapılmış , ayrıca TBMM Genel Kurulunda da aynı amaç bildirilerek 1320'nci maddeye üçüncü fıkra eklenmiştir8. Bu sebeple, Y-TTK hükümlerinin uygulanmasında esas alınacak temel yorum ilkesine9 göre, kaynak MS hükmüyle Y-TTK'ya yansıyan tercüme arasında bir uyumsuzluk veya çelişki söz konusu olduğunda, kaynak hüküm bağlayıcı niteliktedir, çünkü o hükmün Y-TTK'ya aynen akta­rılması amaçlanmıştır.

Bu temel amaç dikkate alınarak, işbu çalışmada öncelikle (§§ 2-11), Y-TTK'ya işlenen Deniz Ticareti'ne ilişkin MS'lerin İngilizce resmî metinleri ile Türkçe tercümeleri sunulmaktadır. Her bir resmî metnin yayımlandığı kaynak, ilgili başlıkların altında belirtilmiştir. Tercümeler hazırlanırken, kural olarak Y-TTK'da yer alan metinler ve ifadeler esas alınmış, ancak uyumsuzluklar veya hatalar söz konusu olduğunda, resmî metne uygun yeni tercümeler sunulmuş, ardından gelen "Açıklamalar" başlığı altında da tercümedeki farklılığa ve sebep­lerine değinilmiştir. Her bir başlık altında önce ilgili MS'ye ilişkin bir "Giriş" sunulmuş, ardından sırasıyla MS'nin "Uygulama Alanı", MS'nin açık bıraktığı veya düzenlemediği hususlarda esas alınacak "Kanunlar İhtilâfı Kuralları" araştırılmış, son olarak da "Y-TTK ile Uyum" konusu incelenmiştir. Mümkün olduğu ölçüde, bu başlıkların altındaki açıklamalarda, Y-TTK'nın resmî gerekçelerinden aynen alıntılar yapılması tercih edilmiş, böylece yasa koyucunun gerçek amacının saptanması ve vurgulanması hedeflenmiştir. Ardından, her bir MS'ye ilişkin temel "Kaynakça" bilgileri verilmiştir. Kaynakça, esas itibarıyla Türkçe yayınlardan oluşturulmuşsa da, ilgili MS'nin ha­zırlık süreci, kaynakları ve temel hükümleri hakkında yabancı dildeki ilk başvuru yayınları da eklenmiştir. MS'lere "Taraf Devletler"in bir dökümünün ardından, MS hükümlerinin Y-TTK hükümleriyle karşı­laştırmalı çizelgelerine yer verilmiştir. Son olarak da, o alanda dikkate alınması gerekebilecek yerli veya yabancı diğer bazı düzenlemeler ba­sılmıştır. Böylece okuyucu, somut bir Deniz Ticareti konusu üzerinde çalışırken, o alana özgü MS ve onun Y-TTK'daki karşılığı hakkında tüm bilgilen bir arada edinebilecek ve bu bilgilere dayanarak çalışma­larını derinleştirebilecektir.

Rahmetli Hocamız Gündüz Aybay'hi temel ilkelerinden biri, bu yayının tümü için yol gösterici olmuştur. Gündüz Aybay, uz­manlıklarını ve emeklerini bir araya getiren çok sayıda meslektaşla, özellikle de gençlerle ekip çalışması yapmaya inanırdı ve bu şekilde son derece geniş kapsamlı birçok çalışmayı başarıyla tamamlamıştı. Hocamızın takım çalışmasına ve ekip ruhuna olan inancı, bu yayının tümünde kendisini hissetirecektir. Nitekim MS'lerin tercümelerinin hazırlanmasından, Bibliyografyanın derlenmesine kadar tüm aşa­malarda, çok sayıda seçkin Hocamız ve genç Meslektaşımız, değişen yoğunlukta olsa da son derece değerli katkılarda bulundular. Kendi­leri, bu yayının kapak sayfasında ismen bildirilmiştir. Ayrıca, her bir bölümün başında, o bölümün hazırlanmasına katılan tüm yazarlar ismen bildirilmiştir. Bu vesile ile, seçkin Hocamız Gündüz AYBAY'a duyduğumuz özlemi ve bağlılığı, bu çalışmayı kendisine ithaf ederek vurgulamak istedik.

Çalışmanın tümü bakımıdan en ağır yükü, eski öğrencim ve yeni meslektaşım Sayın Cüneyt Süzel taşımıştır. Hâlen İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku alanlarında Araştırma Görevlisi sıfatını taşıyan Süzel, doktora tezi çalışmalarına bu yayının hazırlıkları için ara vermiştir. Süzel, ilgili bölümlerin başında ismen bildirilen çok sayıda bilimsel katkısının yanı sıra, tüm MS'lerin resmî metinlerini derleyip tüm tercümelerle birlikte dizgiye hazır hâle getirmiş, karşılaştırmalı madde dizinlerini hazırlamış, metinleri tashih etmiş, Bibliyografya için çok sayıda kay­naktan gelen verileri derleyip formatlama işlerini yürütmüş, terim ve anlatım birliğini sağlamış ve fihristleri hazırlamıştır.

Kitabın Bibliyografya kısmının bu hâlini almasında emeği geçen ve çalışmanın tashihini titizlikle yerine getiren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Sayın Melda TAŞKiN'a içtenlikle teşekkür ederiz.Bu çalışma ile ilgili görüş, eleştiri ve önerilerinizi yukarıda belir­tilen elektronik posta adreslerine bildirebilirseniz çok mutlu oluruz.  

İÇİNDEKİLER § 1. Önsöz ve Giriş
§ 2. Devlet Gemilerinin Bağışıklığı
§ 3. Aynî Haklar
§ 4. Eşya Taşıma Sözleşmesi
§ 5. Yolcu Taşıma Sözleşmesi
§ 6. Müşterek Avarya
§ 7. Çatma
§ 8. Kurtarma
§ 9. Sorumluluğun Sınırlandırılması
§ 10. Petrol Kirliliği Zararının Tazmini
§ 11. İhtiyati Haciz
§ 12. Bibliyografya
§ 13. Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Kararlar
§ 14. Çeşitli Kararlar
EK: Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliğinin Tazmini