Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (161)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

YENİ Belediye Kanunu Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm İmar Uygulamaları ve 2B Arazi Satışları

YENİ Belediye Kanunu Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm İmar Uygulamaları ve 2B Arazi SatışlarıSayfa Sayısı
:  
296
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-5929-81-7

35,00 TL

ÖNSÖZ VB SUNUŞ06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete\′de yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı 13 ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun ile Ülkemizde Büyükşehir belediyesi sayısı 16\′dan 29\′a çıkarılmış olup istanbul ve Kocaeli\′ne benzer biçimde diğer büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırı haline getirilmiştir. Düzenleme çerçevesinde 56 milyon vatandaşımız büyükşehir belediye sınırları içinde yer almaktadır. Bunların yanında bu kanun ile 29 il özel idaresi, 1591 belde belediyesi ile 16.082 köyün tüzel kişiliği sona ermekte, büyükşehir sınırlarındaki beldeler mahalleleri ile köyler ise mahalle olarak ilçe belediyelerine katılmakta, diğer illerde tüzel kişiliği sona erdirilen belde belediyeleri ise köye dönüştürülmektedir.


2/B arazileri 6831 sayılı Orman Kanunu\′nun 2. maddesinin (B) bendinde düzenlenmiş olan ve 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybetmiş bu nedenle orman sınırları dışına çıkarılmış arazilerdir. Devletin bu yerlerden vergi alamaması, bu yerlere ilişkin olarak Devlet ile vatandaşlarımız arasında uzun süren hukuki ihtilafların meydana gelmesi, Devletin bu yerlerde tasarruf edememesi sebebiyle önemli ölçüde gelir kaybının oluşması ve bu yerlerle ilgili problemlerin çözülememesi nedeniyle çok sayıda iyi niyetli vatandaşların mağduriyetleri de dikkate alınarak, bu alanlara ilişkin yeni bir kanuni düzenlemenin yapılması ve bu alanlarla ilgili fiili flurutnun hukuki zemine kavuştu¬rulması bir zorunluluk haline gelmiş idi. Bu nedenler ile 6292 sayılı \"Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun\" yani 2/B arazilerinin satış, iade ve şerh terkinini düzen¬leyen kanun 26.04.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Ülke düzeyinde 450 Bin 2/B arazi kullanıcısından 390 Bin\′i kullandıkları arazileri satın alma başvurusunda bulunarak yılların sorununun çözümü için devletin uzattığı eli tutmuşlardır. Yine de geri kalan vatandaşlarımızın da çözüme ortak olma fırsatı vermek için başvuru süresi ilk ve son defa 28 Ocak 2013 tarihine kadar uzatılmıştır.


31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete\′de yayımlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlenerek Ülkemizde uygulamalara başlanmıştır.


2/B sorununun çözümünün ardından bu arazilerin karşılaşacağı en önemli işlem bu arazilerin imar işlemleridir. Sağlıklı çevre, yaşanabilir yerleşim alanlarının oluşturulması, planlı gelişme ve bütün bunların sonucu olarak modern kentleşme; kamu yararının en üst seviyede belirlendiği imar planları ile mümkündür, imar planlarına, halkın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılama, doğal, kültürel ve tarihi değerleri koruma, sağlıklı ve güvenli yapılaşma sağlama, yaşam kalitesini arttırma gibi bir takım sorumluluklar yüklenmiştir, imar planı söz konusu yükümlülüklere cevap verebildiği ölçüde başarılı yada başarısız olarak değerlendirilmektedir.


Modern kentleşme sürecinde imar planları kadar bu planların hayata geçirilme¬si de büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda arsa ve arazi düzenlemesi (Parsela¬syon) en önemli imar uygulama yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntem¬le imar planlarına uygunluk sağlanabilmektedir. Parselasyon işlemi mülkiyet hakkını, dolayısıyla mülkiyet hakkı sahiplerini doğrudan etkileyen uygulamalardır, imar uygulamalarının mülkiyet hakkını doğrudan etkileyen işlemler olması nedeni¬yle birtakım uyuşmazlıkların da olması kaçınılmazdır. Bu nedenle özellikle bireyler açısından uygulama detaylarının bilinmesinde yarar görülmektedir. Bu çalışmada öncelikle genel olarak imar planlarına ve özellikle yargı kararları çerçevesinde arsa ve arazi düzenlemesi işlemlerinin detaylarına yer verilmiştir.


Çalışmamızda, 6360 sayılı Yasa ile Büyükşehir Kanunu\′nda yapılan değişi¬kliklerin getirdiği yeniliklerden söz ettikten sonra, Kentsel Dönüşüm, imar Planları ile bunlara itiraz ve dava yollarına değindikten sonra 2/B arazilerinin satışı, iadesi ve şerh silinmesi işlemleri bireylere faydalı olması amacıyla genel hatlarıyla ve yalın bir dille açıklanmaya çalışılmıştır.


Bu çalışma ile amaçlanan gerek ilgili kamu idarelerinde uygulama konusunda görev alan çalışanlar gerekse uygulamanın diğer tarafında yer alan vatandaşlarımızın konu ile ilgili bilgilendirilmelerini sağlamak ve oluşabilecek te¬reddütlere bir nebze de olsa açıklama getirmektir.


Sonuçta; bu çalışmanın okuyucu kitlesine aktarılması hususunda yardımcı olan, başta Yaklaşım Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem SARISU olmak üzere Cengiz ŞİMŞİR ve Elvan BAL ve tüm Yaklaşım Yayımcılık çalışanlarına içten teşekkür ederim.


Bu çalışmanın okuyuculara faydalı olması dileği ile...


Hidayet MAT Antalya, 2013İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ BÖLÜM


YENİ BÜYÜKŞEHİR YASASI VE GETİRDİKLERİ


1. YENİ BÜYÜKŞEHİR YASASI VE GETİRDİKLERİ .....20
1.1. 6360 sayılı Kanun ve gerekçesi 21
1.2. Büyükşehir belediye sınırı kaldırılan il özel idareleri 23
1.3. Belediyelerin tip proje yapması 24
1.4. Afet riski taşıyan yapılarla ilgili yetkiler 24
1.5. Otopark gelirleri 24
1.6. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı 24
1.7. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyeler 26
1.8. Tüzel kişiliği kaldırılan il özel idareleri 26
1.9. Köylerdeki yapılardan ruhsat almış sayılanlar 27
1.10. Belediye, özel idare ve köylerde devir, tasfiye ve paylaştırma işlemleri 27


İKİNCİ BÖLÜM


KENTSEL DÖNÜŞÜM


2. KENTSEL DÖNÜŞÜM 31
2.1. Kentsel dönüşüm ve afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi 31
2.2. Rezerv yapı alanı 32
2.3. Riskli alan 32
2.4. Riskli yapı 32
2.5. Uygulama alanı 33
2.6.1 Riskli alanların tespiti 33
2.6.2 Rezerv yapı alanının tespiti 34
2.6.3. Riskli yapıların tespiti ve itiraz 34
2.7. Riskli yapıların yıktırılması 37
2.8. Taşınmazların değerinin tespiti 38
2.8. Uygulama alanındaki taşınmaz maliklerinin hakları 38
2.9. Kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi olanlara konut veya işyeri verilmesi 39

2.10. Riskli yapıların bulunduğu parseller 40
2.11. Yapı sahiplerine yapılacak yardımlar 41
2.12. Maliklerle anlaşma ve anlaşma halinde tahliye 42
2.13. Planlama süreci 42
2.13.1. Planların değerlendirilmesi 43
2.14. Taşınmaz devri 44
2.15. Tescil edilecek taşınmazlar 44
2.16. Tasarrufların kısıtlanması 45
2.16.1. imar ve yapılaşma işlemlerinin geçici durdurulması 45
2.16.2. Satış, kira, tahsis, ön izin ve irtifak hakkına konu edilemeyen taşınmazlar 45
2.16.3. Elektrik su ve doğal gaz verilmemesi/durdurulması 45
2.17. Uygulama işlemleri 45
2.17.1. Yıkım sonrası arsa haline gelen taşınmazlar 45
2.17.2. Acele kamulaştırma 46
2.17.3. Anlaşma sağlanan taşınmazlar 46
2.17.4. Yapım maliyetleri ve uygulama maliyetine dahil edilmeyecek harcamalar 47
2.17.5. Dönüşüm kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkileri 47
2.17.6. Taşınmazların değerlemesi 48
2.17.7. Güçlendirme kredisi 48
2.17.8. Yürütmenin durdurulması kararı verilememesi 48
2.17.9. Tebligat 48
2.17.10. Uygulama ile oluşan yeni taşınmazlar 48
2.17.11. Yetki devri 48
2.18. Dönüşüm gelirleri ve Harcamalar 49
2.18.1. Gelir Olarak Kaydedilecek Tutarlar 49
2.18.2. Vadesinde ödenmeyen krediler 50
2.18.3. Faiz desteği .*...::■.> 50
2.18.4. Muhasebeleştirme ve özel hesabın işleyişi 50
2.18.5. Gelirlerin takibi, tahsili, ödenek kaydı ve kullanımı 51
2.18.6. Ödeneğin kaydı ve kullanımı 52
2.18.7. Özel hesaptan yapılacak harcamalar 52
2.18.8. Dönüşüm projeleri özel hesabına ilişkin muhasebeleştirme işlemleri 53
2.18.9. Harcamalara ilişkin gerçekleştirme belgelerinin muhafazası 56
2.18.10. Harcamalara ilişkin kanıtlayıcı belgeler ve sorumluluk 57
2.18.11. Harcama yetkisinin devri 57
2.18.12. Dönüşüm projelerinden kalan tutarlar 58
2.19. Konut ve işyeri kredileri 58
2.19.1. Kredi başvuruları ve kullandırılması 58
2.19.2. Kredi geri ödemeleri 59
2.19.3. Kredinin şartları ve geri ödenmesi 60
2.19.4. Bakanlık ile kredi kullananlar arasındaki ilişkiler 61
2.19.5. Sigorta 61
2.19.6. Teminatlar 62
2.19.7. Yoksul veya dar gelirlilere kredi verilmesi 62
2.19.8. Kaynak aktarılacak faaliyetler ve kurumlar 62
2.19.9. Kaynak aktarımı başvurularında aranacak belgeler 62
2.19.10. Değerlendirme ve onay 63
2.19.11. Kontrol ve denetim 63
2.19.12. ihale işlemleri 64
2.19.13. Özel hesaptan alınan taşınırların kaydı ve kullanımı 64
2.19.14. Belediyeler tarafından ayrılacak paylar 64
2.19.15. Vergi ve harç istisnası 65
2.19.16. Harç ve ücret farkı 65
2.19.17. Haciz ve tedbir uygulanamaması 65
2.20. Kaynak aktarımı 65
2.21. Kamu İhale Kanununun 21/b maddesi (Pazarlık Usulü) uygulanması 65
2.22. Kamu İhale Kanunu uygulanmayacak haller 65
2.23. Ceza uygulanması 66
2.24. Yayın yaptırılması 66
2.25. Uygulanmayacak mevzuat 67
2.26. 2981 sayılı yasanın yürürlükten kaldırılması 68
2.27. Devir ve tahsislerin iptali 68


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


BELEDİYE KANUNU UYARINCA KENTSEL DÖNÜŞÜM


3. BELEDİYE KANUNU UYARINCA KENTSEL DÖNÜŞÜM 71
3.1. Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulanacağı alan 71
3.1.1. Belediyesinin 71
3.1.2. Mücavir alan 71
3.2. Kentsel dönüşün ve gelişim projelerinin yapılma amacı 71
3.3. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilanına yetkili makam 72
3.3.1. Genel yetki 72
3.3.2. Özel yetki 72
3.3.3. Kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel
dönüşüm ve gelişim alanı ilân edilmesinin usul ve esasları 74
3.3.3.1 Gerekçe raporu 74
3.3.3.2. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı 74
3.3.3.3. Finansal durum 74
3.3.3.4. Alan tespitine ilişkin hazırlıklar 74
3.3.3.5. Mevcut durumun tespiti 75
3.3.3.6. Talebin Bakanlığa iletilmesi 75
3.3.3.7. Alanın Bakanlar Kuruluna teklif edilmesi 75
3.3.3.8. Geçiş hükmü 75
3.4. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesine dahil edilecek alanın niteliği 76
3.5. Proje alanında yapılaşma koşulları 76
3.6. Proje alan büyüklüğü 76
3.7. Proje alanında büyükşehir belediyelerinin planlama ve imar yetkisi 76
3.8. Proje alanlarının boşaltılması ve kamulaştırma 77
3.9. Kamuya ait gayrimenkullerin belediyelere devri 77
3.10. Proje alanında kalan gecekondular 77
3.11. Proje alanında inşaat yaptırılması 77
3.12. Proje alanı alt yapı ve rekreasyon harcamaları 78
3.13. Tapu kaydında belirtme yapılması 78
3.14. İmar kısıtlamaları 78
3.15. inşaatların durdurulması 78
3.16. Proje uygulama yöntemleri 79
3.17. Davalı taşınmazlarda uygulama 79
3.18. Kamu idareleriyle işbirliği 79
3.19. Bina cephelerinde değişiklik, yenileme ve çevre tanzimi 79
3.20. Yıkılan ibadethane ve yurtlar yerine yenilerinin inşası 80
3.21. Yasal düzenleme öncesi açılan davalar 80
3.22. Kuzey ankara girişi kentsel dönüşüm projesi 80


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


İMAR PLANLARI


4. İMAR PLANLARI 89
4.1. İmar planı ve plan türleri 89
4.2. Ana plan kademeleri 90
4.2.1. Mekânsal strateji planları 90
4.2.2. Bölge planı 91
4.2.3. Çevre düzeni planı 94
4.2.4. imar planı 96
4.2.4.1. Nazım imar planı 96
4.2.4.2. Uygulama imar planı 98
4.3. Alt kademe plan türleri 101
4.3.1. Revizyon imar planı 101
4.3.2. ilave imar planı 101
4.3.3. Mevzii imar planı 101
4.3.4. Islah imar planı 102
4.4. Mevzuatta öngörülen diğer plan türleri 103
4.4.1. Kültür ve turizm koruma ve gelişim planları 103
4.4.2. Koruma amaçlı imar planı 103
4.4.3. Yerleşme tasarım planı 103
4.5. imar planı yapım esasları 104
4.5.1. Çevre düzeni planı yapım esasları 104
4.5.2. Nazım ve uygulama imar planı yapım esasları 107
4.5.3. Parselasyon planı yapım esasları , 110
4.6. imar planı yapımına egemen olan prensipler 110
4.6.1. Kanunilik prensibi 110
4.6.2. Aleniyet prensibi 110
4.6.3. Hiyerarşi prensibi 111
4.6.4. Kamu yararı prensibi 111
4.6.5. Zorunluluk prensibi 111
4.6.6. Kalıcılık prensibi 111
4.6.7. Standartlara uygunluk prensibi 111
4.7. İmar planlarını yapma yetkisi 111
4.7.1. Bölge planları 112
4.7.2. imar planları 112
4.8. İmar planlarının onayı ve yürürlüğe girmesi 113
4.8.1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu\′na göre plan yapma yetkisi 115
4.8.2. 3194 sayılı imar Kanunu\′na göre plan yapma yetkisi 116
4.8.3. 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu\′na göre plan yapma yetkisi 118
4.8.4. 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu\′na göre plan yapma yetkisi 121
4.8.5. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu\′na, göre plan
yapma yetkisi 121
4.8.6. Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu\′na göre
plan yapma yetkisi 122
4.8.7. 2634 sayılı Turizmi teşvik kanununa göre plan yapma yetkisi 122
4.8.8. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\′na göre
plan yapma yetkisi 123
4.8.9. 775 sayılı Gecekondu Kanunu\′na göre plan yapma-yaptırma yetkisi 126
4.8.10. 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu\′na göre plan yapma-yaptırma yetkisi 126
4.8.11. 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu\′na göre plan
yapma-yaptırma yetkisi 127
4.8.12. 3194 sayılı imar Kanunu\′na göre plan yapma yetkisi 127
4.8.13. 442/3367 sayılı Köy Kanunu\′na göre plan yapma yetkisi 128
4.8.14. 3653 sayılı Yalova Kaplıcalarının idaresi ve işletilmesi Hakkında
Kanun\′a göre istanbul Valiliğinin plan yapma yetkisi 129
4.8.15. Atatürk\′ün doğumunun 100 üncü yılının kutlanması ve Atatürk Kültür
Merkezi kurulması hakkında kanuna göre milli komitenin plan yapma
yetkisi; 129
4.8.16. 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu\′na göre plan yapma yetkisi 130
4.8.17. 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair
Kanun Hükmünde Karamame\′ye göre plan yapma yetkisi 131
4.8.18. 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi
Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Karamame\′ye göre, plan yapma yetkisi 132
4.9. Planlama mevzuatına göre plan onaylayan kurumlar 132
4.10. İmar planlarının değiştirilmesi ve plan değişikliği ile yapılamayacaklar 134
4.10.1. Sosyal ve teknik altyapı alanları 135
4.10.1.1. Görüş alınması 135
4.10.1.2. Eşdeğer alan ayrılması 135
4.10.1.3. Asgari alan büyüklük şartı aranmaması 135
4.10.2. Nüfus yoğunluğunun artırılmasına yönelik plan değişiklikleri 136
4.10.2.1. Standartlara uygun değişiklikler 136
4.10.2.2. Kat adedi artırılmasına yönelik değişiklikler 136
4.10.3. Yollara ilgili plan değişiklikleri 136
4.10.3.1. Devamlılığı olan yollar 136
4.10.3.2. Yollar ilgili değişikliklerde mülkiyet ve yapılaşma durumu 136
4.10.3.3. Yaya ve trafik yolunda sınır 136
4.10.3.4. Çıkmaz sokak ihdası 136
4.10.3.5. Karayolu kent içi geçişinin değiştirilmesi 137
4.10.4. Sosyal ve teknik alt yapı alanlarının başka kullanım alanına ayrılması 137
4.10.4.1. Nazım imar plan durumu 137
4.10.4.2. Otopark yönetmeliği durumu 137
4.10.4.3. İmar planının yeniden yapımı 137
4.11. Ekler 138
4.11.1. Kentsel, sosyal ve teknik alt yapı (1) 138
4.11.2. Eğitim tesisleri 138
4.11.3. Sosyal ve kültürel tesisler 139
4.11.4. Sağlık tesisleri 139
4.11.5. Resmi tesisler 139
4.11.5.1. Hükümet konağı 739
4.11.5.2. Cezaevleri 140
4.11.5.3. İbadet yerleri 740
4.12. Plan yapımı süreci 140
4.13. İmar planlarının hukuki sonuçları 142
4.14. İmar programı 143
4.15. İmar kanununa göre kamulaştırma 143
4.15.1. Kamulaştırmadan önce yapılacak işlemler ve idari şerh 144
4.15.2. Satın alma usulü 144
4.15.3. Kadastro görmemiş yerlerde tespit işlemi 145
4.15.4. Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın
idare adına tescili 145
4.15.5. Kamulaştırma bedelinin tespiti esasları 148
4.15.6. Kısmen kamulaştırma 149
4.15.7. Dava hakkı 150
4.15.8. Aynın ihtilaflı bulunması 151
4.15.9. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların tescili ve zilyedin hakları 152
4.15.10. Taşınmaz malın boşaltılması 154
4.15.11. idarenin tek taraflı vazgeçmesi 154
4.15.12. Tarafların anlaşmasıyla vazgeçme ve devir 154
4.15.13. Mal sahibinin geri alma hakkı 155
4.15.14. Trampa yolu ile kamulaştırma 155
4.15.15. Acele kamulaştırma 155
4.15.16. Bir idareye ait taşınmaz malın diğer idareye devri 156
4.16. Koruma amaçlı planlama 156
4.16.1. Sit -..^.. 157
4.16.2. Kentsel Sit 157
4.16.3. Arkeolojik Sit 157
4.16.4. Doğal Sit 157
4.16.5. Tarihi Sit 157
4.16.6. Ören Yeri 157
4.16.7. Koruma Amaçlı imar Planı 158
4.16.8. Revizyon Koruma Amaçlı imar Planı 158
4.16.9. ilave Koruma Amaçlı imar Planı 158
4.16.10. Koruma Amaçlı imar Planı Değişikliği 158
4.16.11. Plan Hazırlama Esasları 159
4.16.12. Sosyal Donatı ve Teknik Altyapı 161
4.16.13. Planların Onaylanması 161
4.16.14. Koruma Amaçlı imar Planına itiraz 162
4.16.15. Koruma Amaçlı imar Planı Değişikliği 162
4.17. İmar Planları İle Arsa ve Arazi Kullanımının Kısıtlanması 163
4.18. Belediye Sınırı ve Belirlenme Şekli 163
4.18.1. Belediye Sınırı Tanımı 163
4.18.2. Belediye Sınırının Belirlenmesi 163
4.19. Mücavir Alan ve Belirlenmesi 164
4.19.1. Mücavir alan 164
4.19.2. Mücavir alan belirlenmesi 164
4.20. İmar planları uygulama usulleri 165
4.20.1. isteğe bağlı imar uygulamaları 165
4.20.1.1. İfraz-tevhit 165
4.20.1.2 terk 168
4.20.1.3. Sınır düzeltmesi 168
4.20.2. Zorunlu imar uygulamaları 168
4.21. İmar kanunu 11. Maddesine göre terk işlemi 169
4.21.1. Terk işleminin konusu 169
4.21.2. Terk edilebilecek taşınmazlar 169
4.21.3. Terk edilemeyecek taşınmazlar 170
4.21.4. Başvuru şartı 170
4.21.5. Terk yetkisi 170
4.21.6. Bedel 171
4.21.7. Terkin, belediye ve özel idarelerin yükümlülüğü ve geri alma 171
4.22. İmar planlarında yer alan kentsel kullanım alanları 172
4.22.1. Kentsel konut alanları 172
4.22.1.1. Meskûn konut alanları *,.„.,. 172
4.22.1.2. Gelişme konut alanları .\" 173
4.22.1.3. Toplu konut alanları 173
4.22.1.4. Gecekondu önleme bölgeleri 173
4.22.1.5. Gecekondu ıslah bölgeleri 173
4.22.2. Çalışma alanları ve yönetim binaları 173
4.22.2.1 Ticaret bölgeleri 173
4.22.2.2. Tercihli ticaret bölgeleri 173
4.22.2.3. Metropoliten aktivite merkezleri 173
4.22.2.4. Pazar yerleri 174
4.22.2.5. Konut dışı kentsel çalışma alanları 174
4.22.2.6. Sanayi alanları 174
4.22.2.7. Küçük sanayi alanları 174
4.22.2.8. Depolama alanları 174
4.22.2.9. Toptan ticaret alanları 175
4.22.2.10. Serbest bölge 175
4.22.2.11. Yönetim merkezi 175
4.22.2.12. Kamu kurum alanları 175
4.22.2.13. Askeri alanlar 775
4.22.2.14. Akaryakıt istasyonu 175
4.22.2.15. Servis istasyonu 176
4.22.2.16. Sıvılaştırılmış petrol gazları (Ipg) ikmal istasyonları 176
4.22.3. Turizm yerleşme alanları 176
4.22.3.1. Konaklama tesisleri 176
4.22.3.2. Turizm ve ikinci konut alanları 176
4.22.3.3. Turizm ve tercihli kentsel kullanım alanları 176
4.22.3.4. Günübirlik tesis alanları 776
4.22.3.5. Eğlence ve turizm tesisleri 176
4.22.3.6. Plaj alanları 177
4.22.4. Koruma alanları 177
4.22.4.1. Bugünkü arazi kullanımı devam ettirilerek korunacak alanlar 177
4.22.4.2. Yapı yasağı veya sınırlaması getirilen alanlar 177
4.22.5. Yeşil alanlar 177
4.22.5.1. Aktif yeşil alanlar 177
4.22.5.1.1. Parklar (dinlenme alanları) 177
4.22.5.1.2. Çocuk bahçeleri 778
4.22.5.1.3. Oyun alanları (semt spor sahaları) 178
4.22.5.1.4. Piknik, mesire ve eğlence alanları 778
4.22.5.1.5. Rekreasyon alanları 178
4.22.5.2. Pasif yeşil alanlar 778
4.22.5.3. Yeşil bant .-. 778
4.22.6. Kentsel sosyal altyapı alanları 179
4.22.6.7. Eğ/fim tesisleri alanları 779
4.22.6.2. Sağlık tesisleri alanları 779
4.22.6.3. Kültürel tesis alanları 179
4.22.6.4. Dini tesis alanları 779
4.22.6.5. Sosyal tesis alanları 779
4.22.6.6. Kentsel ve bölgesel spor alanları 779
4.22.6.7. Özel işlevlere ayrılmış alanlar 180
4.22.6.8. Belediye hizmet alanı 180
4.22.7. Kentsel teknik altyapı alanları 180
4.22.8. Kesin yapı yasağı uygulanacak alanlar 180


BEŞİNCİ BÖLÜM


ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ


5. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ 183
5.1. Parselasyon planı ve yürürlüğe girmesi 183
5.1.1. Tanımı 183
5.1.2. Düzenleme esasları 183
5.1.3. Onayı ve yürürlüğe girmesi 184
5.2. Arsa ve arazi düzenlemesi haberdar olunması 184
5.2.1. Duyuru yerinin kontrolü 184
5.2.2. Parselasyon işleminin tescili 184
5.2.3. Tebligat 184
5.3. İmar düzenlemesi (arsa ve arazi düzenlemesi) işleminin incelenmesi 185
5.3.1. Düzenleme sahası 185
5.3.2. Düzeleme sınırı 185
5.3.3. Düzenleme ortaklık payı 185
5.3.4. Düzenleme ortaklık payı oranı 186
5.3.5. Özet cetveli 186
5.3.6. Dağıtım cetveli 186
5.3.7. Tahsis cetveli 187
5.3.8. Umumi hizmetlere ayrılan miktar 187
5.3.9. Kroki „ 187
5.3.9.1. Röperli kroki \′SS::. 187
5.3.9.2. Ebatlı kroki. 187
5.3.9.3. Uygulama krokisi 787
5.3.10. Parsel numarası 787
5.3.11. Parselasyon plânı 187
5.3.12. Hatasının 187
5.4. İmar düzenleme sahaları tespit yöntemi 187
5.5. İmar uygulamasının hukuka aykırı olduğu durumlar 188
5.6. Arsa ve arazi düzenlemesinde belediye ve valiliklerin yetkileri 189
5.7. Arsa ve arazi düzenlemesi işlemine egemen olan genel ilkeler 190
5.7.1. imar planı içindeki taşınmazlar için uygulanabilir 190
5.7.2. Binalı ve binasız tüm taşınmazları kapsar 190
5.7.3. imar düzenlemesine alınamayacak taşınmazlar 191
5.7.4. Taşınmaz malikleri açısından herhangi bir ayrım yoktur 191
5.7.5. Mal sahiplerinin oluru aranmaz 191
5.7.6. imar adası büyüklüğünde olmalıdır 191
5.8. Düzenleme ortaklık payı (DOP) ve tabi olduğu esaslar 191
5.9. Düzenleme ortaklık payı hangi amaçlar için alınır? 193
5.10. Düzenleme ortaklık payının hesaplanması 194
5.11. imar düzenleme sahasında kalan kadastral yollar 195
5.12. Düzenleme ortaklık payı oranının (DOP) yasal sınırı aşması 196
5.13. Bir taşınmazdan birden fazla düzenleme ortaklık payı (DOP) alınması 197
5.14. İmar düzenlemesi için düzenleme sahasına giren parsel
sahiplerinden bedel istenmesi 198
5.15. Düzenleme ortaklık payının (DOP) bedele dönüştürülmesi 198
5.16. İmar düzenlemesine dahil edilen taşınmazın yerinde korunması 199
5.17. Parselasyon işlemi sonrasında yeni ve eski parseller arasında
değer farkı oluşması 200
5.18. İmar parselleri oluşturulurken dikkat edilmesi gerekenler 201
5.18.1. imar parselleri hakkaniyete uygun oluşturulmalıdır 201
5.18.2. Korunması mümkün yapılar hissesiz tahsis edilmelidir 201
5.18.3. Parsellerin müstakil tahsisi esastır 202
5.19. Bir düzenleme sahasında aynı şahsa ait birden fazla taşınmaz
olması ve imar düzenlemesine hisseli giren taşınmazın
düzenleme sonrasında müstakil hale getirilmesi 202
5.20. İmar düzenlemesine dahil edilen hissenin bedele dönüştürülmesi 204
5.21. Parselasyon işlemi sonrasında düzenleme ortaklık payından
karşılanacak alandan parsel verilmesi 205
5.22. Yapılaşma yasağı bulunan alanlardan arsa tahsisi 205
5.23. imar düzenlemesine alınan meralar ile devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki alanlar 206
5.23.1. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanların tescili 206
5.23.2. imar düzenlemesine alınan meralar 206
5.24. Belediyelerin başka parsellerdeki hisselerini birleştirmeleri veya
kamuya taşınmaz kazandırmak amacıyla parselasyon yapmaları 207
5.25. Farklı yapılaşma koşulları içeren bir alanda parsel oluşturulması 207
5.26. İmar düzenlemesinin etaplar halinde yapılması 207
5.27. İmar düzenlemesi yapılmadan imar planına dayanılarak % 40
oranında düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılması 208
5.28. Parselasyon sınırı ile imar planı sınırının çakışmaması 208
5.29. Parselasyon işlemi sonrası hazine ile hissedar olanların hazine
hissesini satın almaları 208
5.30. Parselasyon planları ile uygulama imar planının değiştirilmesi 210
5.31. Bazı taşınmazların imar düzenleme sahası dışında bırakılması 211
5.32. Arsa ve arazi düzenlemesi işleminde düzeltilebilir hatalar 211
5.33. Kamu tesis alanlarına tahsis (dağıtım) 211
5.34. İmar düzenlemesine alınan taşınmazlar üzerindeki yapılar 212
5.35. Kadastrosu yapılmamış yerlerde arsa ve arazi düzenlemesi 213
5.36. İmar planı olmayan yerde yapılaşma amacıyla özel parselasyon
yapılarak hisseli arsa veya arazi satışı 214ALTINCI BÖLÜM


İTİRAZ VE DAVA YOLLARI


6. İTİRAZ VE DAVA YOLLARI ..217
6.1. imar düzenlemesine karşı parsel maliklerinin sahip olduğu kanuni haklar 217
6.1.1. itiraz ...217
6.1.2. Dava 217
6.2. Kamu kurum ve kuruluşlarının idari yargıda birbirlerine
karşı dava açmaları 221
6.3. idari davaların açılması ve dava dilekçelerinde yer alacak hususlar 222
6.3.1. Dilekçe başlığı 222
6.3.2. Taraflarla ilgili hususlar 222
6.3.3. Davanın konusu 222
6.3.4. Öğrenme tarihi 222
6.3.5. Maddi olaylar 222
6.3.6. Hukuki nedenler 222
6.3.7. Yürütmenin durdurulması istemi 222
6.3.8. Sonuç ve istem ._. 223
6.3.9. Subutdeliller ..\′.\′:::. 223
6.3.10. Hukuki deliller 223
6.3.11. Dilekçelerin imzalanması 223
6.4. İmar düzenlemesi sonrasında imar planlarına karşı dava açılması 224
6.5. Dava dilekçelerinin idare mahkemelerine verilmesi 228
6.6. Tek dilekçe ile dava açılacak haller 229
6.7. Dava açabilecekler 229
6.8. Kamu tüzel kişilerinde dava açma ehliyeti ve temsil 230
6.9. idare mahkemelerince verilen kararlara karşı başvuru yolları 240
6.9.1. Temyiz 240
6.9.2. Temyiz dilekçesi 240
6.9.3. Yargılamanın yenilenmesi 241
6.9.4. Karar düzeltme 242
6.10. Yargı kararlarının doğurduğu sonuçlar 243
6.10.1. Yürütmenin durdurulması kararları 243
6.10.2. iptal kararları 244
YEDİNCİ BOLUM


2/B ARAZİLERİ


7. 2/B ALANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 249
7.1. 2/B alanları yasal ve tarihsel süreç 249
7.2. 6292 sayılı Kanunun amacı 251
7.2.1. 6831 sayılı Orman Kanunun 2. maddesi 252
7.2.2. 2/A alanları 252
7.2.3. 2/B alanları 253
7.2.4. Orman Genel Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığının tasarrufuna geçecek
yerler 253
7.3. 2/B alanları açısından akdi halefiyet 253
7.3.1. 2/B arazilerinin doğrudan satış işlemlerinde akdi halefiyet 253
7.3.2. iade kapsamında kalan taşınmazlarda akdi halefiyet 254
7.4. Güncelleme listeleri ve kadastro tutanakları 254
7.5. Proje alanı olarak belirlenecek alanlar 254
7.6. Rayiç bedel 257
7.6.1. 2/B arazilerinde rayiç bedellerinin tespiti 257
7.6.1.1. Piyasanın özellikleri 258
7.6.12. Arazi değerini etkileyen faktörler .\".\′.\".:-. 258
7.6.12.1. Taşınmazın cinsi 259
7.6.1.2.1.1. Arsa sayılacak parsellenmemiş arazi hakkında
bakanlar kurulu kararı 259
7.6.1.2.1.2. Yargıtay içtihatları birleştirme büyük genel
kurulunun kararı 260
7.6.1.2.2. Taşınmazın konumu 262
7.6.12.3. Taşınmazın çevresi 263
7.6.12.4. Ulaşım imkanı 264
7.6.1.2.5 Alt yapı durumu 264
7.6.1.2.6. Bulunduğu yerin iklim şartlan 264
7.6.1.2.7. Jeolojik durum 265
7.6.1.2.8. Toprağın verimliliği 265
7.6.1.2.9. Arazinin genişliği 266
7.6.1.2.10. imar durumu 267
7.6.1.3. Hazine arazilerinde satış bedellerinin belirlenmesi 269
7.6.1.3.1. 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 9. maddesi 269
7.6.13.2. Hazine Taşınmaz Mallarının idaresi Hakkında
Yönetmeliğin 12. Maddesi 270
7.7. 2/B Alanlarında hak sahipliği 270
7.8. Başvuru ve doğrudan satış 272
7.9. Doğrudan satın alma hakkından yararlanacakların belirlenmesi ve ilanı 274
7.10. Satış yetkisi 275
7.11. İşlemlerin tamamlanma süresi 275
7.12. Başvuru sırasında istenilecek belgeler 275
7.13. Başvuru bedeli 275
7.14. Tebligat 276
7.15. Satış bedeli ve tahsili 277
7.16. Satılamayacak Taşınmazlar 281
7.17. Satışı mümkün olmayan 2/b taşınmazlar yerine taşınmaz verilmesi 282
7.18. İdarenin teklifini kabul etmeyen hak sahipleri 282
19. Hak sahibi bulunmayan 2/b taşınmazları 282
7.20. İade edilecek taşınmazlar 283
7.21. İade işlemlerinde yetki ve işlemlerin tamamlanma süresi 284
7.22. İadeden yararlanacaklardan istenilecek belgeler 284
7.23. Başvuru süresi ve idarece yapılacak işlemler 285
7.24. İade kapsamında değerlendirilmeyecek taşınmazlar 285
7.25. Başvuruda bulunulmayan taşınmazlar 287
7.26. 2/B belirtmelerinin terkin işlemleri 287
7.27. Hazineye intikal etmeyecek yapılar 7...\′: 288
7.28. Satış gelirlerinden pay verilmemesi 289
7.29. Davalarla ilgili esaslar 289
7.30. Ecrimisil alınmaması 289
7.31. Kazanılmış hak oluşturmama 289
7.32. İfraz edilecek taşınmazlar 290
7.33. Geri alınacak tasarruflar 291
7.34. Orman genel müdürlüğüne tahsis 291
7.35. Satış Bedellerinin Güncellenmemesi 292
7.36. 2924 sayılı Kanuna göre hak sahibi olanlar 292
7.37. Hataların düzeltilmesi 292

YARARLANILAN KAYNAKLAR 295