Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (101)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Yaşayan Ticaret Hukuku Kitap 7 (1995-1996)

Yaşayan Ticaret Hukuku Kitap 7 (1995-1996)Sayfa Sayısı
:  
290
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1997
ISBN NO
:  
975-486-584-1

50,00 TLÖNSÖZ Yaşayan Ticaret Hukuku′nun elinizdeki bu 7. Kitabı ile İstanbul Üniversi¬tesi Hukuk Fakültesi′nde yarım gün (= part time) statüdeki bir öğretim üyesi olarak görevimi sürdürdüğüm 1995/1996 yıllarında kaleme aldığım hukuki mü¬talaalarımı gün ışığına çıkarıyorum. Kitabı basılmak üzere teslim ettiğim tarih¬ten sonra emekliye ayrılmak için başvuruda bulundum, yayım gerçekleştiğinde işlemlerimin bitmiş olacağını umuyorum. Hiç kuşkusuz, ömrü yetmek koşulu ile, daha 17 yıldan fazla bir süre fiilen çalışması olanaklı bulunan bir hocanın bu "veda"ı zaman yönünden erken bulu¬nup yadırganabilir, nitekim yadırganmıştır da. Bir "iç dökme" yazısı niteliğini ta¬şımasını arzuladığım bu Onsöz′de Fakültem′den biçimsel olarak ayrılmamı zo¬runlu kılan ve tümü birbirine bağlı olan nedenlerden sadece birine değinmek istiyorum. Bilindiği üzere öğretim üyeleri üniversitelerde "tam gün" ya da "yarım gün" statüde görev yapabilirler. Bu iki "statü"nün kağıt üzerindeki ayırıcı ölçütü, tam gün çalışanların aksine, yarım günü tercih edenlerin mesailerinin tümünü üni¬versiteye hasretmeyip, dışarıda başkaca faaliyetlerde bulunmalarıdır ki, bunun doğal bir sonucu olarak kendilerine üniversite tazminatı ödenmediği gibi, sözleş¬melerinin de belirli aralıklarla yenilenmesi gerekir. Oysa bir mensubu olmaktan daima büyük onur duyduğum ve duyacağım Fakültem′deki hocalarımı ve arkadaşlarımı kesinlikle hedef almaksızın ve eski deyimle onları "tenzih ederek" hemen belirteyim ki, uygulama her zaman bu ayı¬rımı haklı göstermez. Nitekim, yarım gün statüde çalışan bir öğretim üyesi peka¬la üstlendiği derslerin sayısı, yüksek lisans ve doktora danışmanlıkları ya da yaptığı yayınlar itibarı ile tam gün görev ifa eden bir diğerinden çok daha fazla katkı sağlayabileceği gibi, tam gün çalışan bir öğretim üyesinin de örneğin eşi varlıklı olduğundan yaşamını sürdürebilmek için ek bir işe gereksinimi bulun¬maması ya da kamu görevi olarak nitelendirilmesi nedeni ile üniversitedeki işini bir kenara bırakıp yoğun bir biçimde bilirkişilik yapması, nihayet örneğin hiçbir kitap ya da makale yaymlamaksızm yaş sınırından emekliye ayrılacağı günü beklemesi herhalde onun içinde bulunduğu statünün gereklerini yerine getirdiği¬ni söylemeye olanak vermez. Kaldı ki, kendisine yarım maaş ödenen ve sözleşme¬sinin yenilenmeyebileceğin! gösteren Demokles kılıcı daima başının üstünde tu¬tulan yarım gün statüdeki bir öğretim üyesi diyelim üç ya da beş ay boyunca üniversite dışından herhangi bir gelir sağlamasa bile Devlet ona tam gün maaş ödemez. İşte bu yüzdendir ki, kanımca tam ve yarım gün ayrımı sadece bir "öz¬gürlük" sorunudur. Özgürlüğün bedeli ise bu denli ağır ve kırıcı olmamalıdır. Açıkladığım gerekçeler ile yasakoyucunun ilerideki düzenlemelerinde bu yapay ve sonuçta hakkaniyete de aykırı farklılığı ortadan kaldırarak, insan onurunu zedelememek için, öğretim üyelerini onların bilimsel erkine ve gerçek katkıları¬na göre sımflandırabilmeye elverişli yeni bir yöntem bulup, geliştirmesini diliyo¬rum. Bu kitabı Universite′nin yanı sıra ikinci bir "okul"um diye nitelendirdiğim, bana ticaret ve banka hukukunun bir çok güncel sorununu yaşama, araştırma ve öğrencilerimle paylaşma olanağını veren İktisat Bankası T.A.Ş.′nin kapısını he¬nüz genç ve deneyimsiz bir doçent iken açan sayın Erol Kerim Aksoy′a ithaf edi¬yorum. Bir özel sektör kurumu olan bankasında "hocalığımı" hep koruyup, gözet¬mem konusundaki anlayış ve özeni için kendisine minnet duyguları ile doluyum. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.′nin sahip ve yöneticilerinden sayın Kemal Peköz′e, güzel ve temiz dizgisi nedeni ile sayın Zeliha Aksoy′a, kitabımın kapağı¬nı çizmek lutfunda bulunan sayın Sait Maden′e ve büromdaki "sol" kolum, değer¬li sekreterim sayın İlknur Şekerciye unutulmaz katkıları için teşekkür ediyo¬rum. Zincirlikuyu, 3 Mart 1997 Ömer Teoman İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V 46- HAKSIZ REKABET Haksız Rekabet Davalarında İnceleme Yapacak Bilirkişi Kurulunun Oluşumu - İltibasa Muhatap Olacak Müşteri Çevresinin Kim Olduğunun Belirlenmesi - Ürünler Arasındaki Benzerliğin Teknik Bir Zorunluluktan Kaynaklanması - İhtira Beratının İptali 1 Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 14.2.1995 tarih ve E. 1994/6346 K. 1995/1201 sayılı Kararı 14 47- HAKSIZ REKABET İki Anonim Ortaklığın Hisselerinin Ortaklar Arasında Karşılıklı Olarak Devri - Her İki Grup Pay Sahibinin Aynı Konuda Faaliyet Göstermesi - Ticaret Unvanının Değiştirilmesi - Eski Unvana Yeni Evrakta Yer Verilmesinin İltibas Yaratıp Yaratmayacağı - Arapça Yazılı Garanti Belgesinde Hataen Eski Unvanın Yer Alması - Markalar Arasında İltibas Savı 17 Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 14.3.1996 tarih ve E. 1995/8486 K. 1996/1704 sayılı Kararı 33 48- HAKSIZ REKABET VE REKABET YASAĞI Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağı - Rekabet Yasağının Murahhas Konumundaki Genel Müdüre Uygulanması - Aynı Konuda Yeni Bir Ortaklık Kurulması - Kötüleme Yolu ile Haksız Rekabet - Ortaklıkla Rekabete İzin Veren Genel Kurul Kararının Sonradan İptali - Zamanaşımı 36 49- MARKA MarK. m. 15, f. 2 Uyarınca Açılacak Terkin Davasında Markanın Tescilini Öğrenme Olgusunun Kimin Tarafından Kanıtlanacağı - Bir Markanın Maruf Hale Getirildiğinin Nasıl Kanıtlanacağı - Tescil Başvurusunun Reddedilmesinin Daha Önce Kullanmaya Başlama Savını İleri Sürmeye Engel Oluşturup Oluşturmadığı - Markalar Arasında İltibas 51 50- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖRÜŞMELERE KATILMA YASAĞI Yönetim Kuruluna Aday Gösterme Olanağı Veren Grup Ayrıcalığı - Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulundaki Temsilcileri - Birden Fazla Temsilci - Yönetim Kurulu Üyesi ile Anonim Ortaklık Arasındaki Hukuki İlişki - Görüşmelere Katılma Yasağının Kapsamı ve Uygulama Alanı - Bağlılık Yükümlülüğü 65 51- ANONİM ORTAKLIĞIN TEMSİLİ Temsil Görevinin Yönetim Kuruluna Ait Olması - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ortaklık Arasındaki Hukuki İlişki - Görevin Şahsen Yerine Getirilmesi Zorunluluğu - Temsil Yetkisinin Murahhaslara Devri - Anonim Ortaklığa Ticari Mümessil Atanabilip Atanamayacağı , 76 52- ÖZEL DENETÇİ Özel Denetçinin Ticaret Siciline Tescilinin Olanaklı Olup Olmadığı - Özel Denetçinin Tescili Bizzat Talep Etmesi ve Sağlaması - Sermaye Piyasası Kurulu′nun Terkin İsteminin Yerine Getirilmesi - Tescili Gerekmeyen Bir Hususun Terkininin Hiçbir Hüküm İfade Etmemesi 91 53- GENEL KURUL KARARININ İCRASININ DURDURULMASI Genel Kurul Kararının İcrasının TTK. m. 382 veya HUMK. m. 101 Uyarınca Durdurulması - Genel Kurul Kararının Ne Zaman İcra Edilmiş Sayılacağı - İcrası Tamamlanmış Bir Genel Kurul Kararı Hakkında İhtiyati Tedbir Verilebilip Verilemeyeceği - Tescile İtiraz Etmeyen Davacının Genel Kurul Kararının İcrasının Durdurulmasını Mahkemeden İstemesi - Mahkemenin Yönetim Kurulu Üyelerini Dinlemesi 96 54- AYRICALIKLI PAYLAR Yönetim Kuruluna Aday Gösterme Olanağı Veren Grup Ayrıcalığı - Genel Kurulun Gösterilen Adayı Seçme Zorunluluğunun Bulunup Bulunmadığı Sorunu - İlgili Grubun Adayını Seçmemesi Durumunda Yetkinin Genel Kurula Geri Dönmesi - Sözleşmenin Yorumlanması 105 55- AYRICALIKLI PAYLAR Ayrıcalıklı Pay Sahiplerinin Esas Sermaye Artırımını Onaylamamaları - Onay Kararı Bulunmamasına Rağmen Artırımın Ticaret Siciline Tescili - Sermaye Artırımının Tescili İşleminin Butlanı - Butlanın İleri Sürülmesi - Sermayenin Artırılmarnış Sayılmasının Tesbiti Davası 112 56- KOOPERATİFTEN ÇIKARMA Ortağın Çıkarılmasında İzlenecek Usul - Çıkarma Kararının Ortağa Tebliğ Edilmemesinin Hukuki Sonucu - Ortaklığın Tesbiti Konusunda Açılan Bir Davada Kooperatifin Eski Çıkarma Kararma Dayanması - Eşitlik İlkesi - Ortağın Parasal Yükümlülüklerini Bilmesine Rağmen Yerine Getirmemiş Olması 123 57- KIYMETLİ EVRAKIN İPTALİ Hamiline Yazılı Kıymetli Evrakın İptalinde İzlenecek Yol - İstirdat Davasının Hukuki Niteliği - Zilyedliğe Dayalı Mülkiyet Karinesinin Tek Başına İptale Hükmetmeye Yeterli Olmaması 131 Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 14.5.1996 tarih ve E. 1996/1166 K. 1966/3499 sayılı Kararı 139 58- BANKA PAY SENETLERİNİN HALKA ARZI Nama Yazılı Banka Hisse Senetlerinin Borsada Beyaz Ciro ile Tedavülü İçin Yönetim Kurulu Kararma Gerek Olup Olmadığı - Somut Olayda Hissedarları Birbirinden Ayırdetmek İçin Pay Grupları Oluşturulmasına Gerek Bulunmaması - Sermayenin Belirli Bir Oranını Temsil Eden Paya Sahip Kişinin Doğrudan Doğruya Yönetim Kurulu Üyesi Olabilip Olamayacağı - Grup Ayrıcalığı - Anasözleşme ile Sadece Yönetim Kuruluna Seçilecek Asgari Üye Sayısının Belirlenmesinin Anlam ve Sonucu 141 59- KAYITLI SERMAYE VE AYRICALIKLI PAYLAR Ayrıcalıklı Pay Sahiplerinin Bir Anonim Ortaklığın Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmesini Onaylamalarının Zorunlu Olup Olmadığı - Kayıtlı Sermayede Tavan Tutarının Yükseltilmesi ve Tavan İçindeki Münferit Artırımlarda Ayrıcalıklı Pay Sahiplerinin Onay Vermelerinin Gerekip Gerekmediği 153 60- HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK Bir Halka Açık Anonim Ortaklığın Sermayesini Artırarak Topladığı Fonları Baraj İnşaatına İzin Verilmemesi Nedeni İle Yatırıma Yönlendirememesi - Örtülü Kazanç Aktarımı Savı - SerPK. m. 15, f. 5′in Uygulama Alanı - Suçun Yasallığı İlkesi - Kayıtlı Sermaye Sisteminden Çıkarılma 166 61- HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul Eden Bir Halka Açık Anonim Ortaklıkta Kamuyu Aydınlatma - Ortaklık Aleyhine Açılan Davaların Kurula Bildirilmesi - Karşılık Ayırma Zorunluluğu - Pay Sahipliğindeki Değişim - Örtülü Kazanç Aktarımı Savı - SerPK. m. 15, f. 5′in Uygulama Alanı - Suçun Yasallığı İlkesi 178 Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 10.8.1995 tarih ve HZ. 1995/5482 KR. 1995/7646 sayılı Takipsizlik Kararı 193 62- KREDİ KULLANDIRIMI Bankanın İştirakine Ait Hisse Senetlerini Taksitle Üçüncü Bir Kişiye Satması - Taksitle Satımın Satın Alan Lehine Kredi Kullandırmak Anlamına Gelip Gelmediği - BanK. Anlamında Kredi Kavramı 197 63- AKREDİTİF Amir Banka ve Teyid Veren Muhabir Banka Kavramları - Akreditifin Bir Ödeme İşlemi Olması - Akreditifin Teyidi - Akreditifi Açtıran ile Teyid Eden Banka Arasında Herhangi Bir Sözleşme İlişkisinin Bulunmaması - Teyid Eden Bankanın Bedeli Ödemesi Durumunda Amire Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Rücu Edebilmesi 203 64- TEMİNAT MEKTUBU Bankanın Mektup ile Lehdarın Hangi Edimini Garanti Ettiğinin Belirlenmesi - Riskin Sona Ermesi Durumunda Tazmin Yükümlülüğünün Ortadan Kalkması - Sözleşmenin Kapsamını Genişletmek Konusundaki Opsiyon Hakkı - Sözleşme Yapma Vaadi/Önsözleşme/İcaba Davet Tartışması 215 65- KREDİ KARTI Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi 225 66- KREDİ KARTI Bankanın Kart Hamiline Kredi Kullandırıp Kullandırmadığı -BanK′na İlişkin Tebliğin Düzenlemesi - Nakit Çekme Olanağı Veren Kredi Kartları - Kredi Kartının Bankalar Dışındaki Kurumlar Tarafından Çıkarılabilip Çıkarılamayacağı - Kredi Kartı ile Tüketici Kredileri Arasındaki İlişki - Harcama Bedellerinin Üçüncü Kişiler Tarafından Tahsili - Hamilin Kurum Nezdindeki Parasına Faiz Tahakkuk Ettirilmesi 229 67- MUACCELİYET KAYDI Hisselerin Taksitle Satımına İlişkin Sözleşme - Muacceliyet Kaydının İleri Sürülebilmesi İçin Borçlunun Mütemerrıt Olması Zorunluluğu - Ayıplı İfa Savı - Ruhsatın İptali ve Semenin Tenzili Konusunda Açılan Davaların Bekletici Sorun Oluşturması 251 68- HİSSE SENETLERİNİN REHNİ Rehnin Konusunun Belirli Olması Zorunluluğu - Başlangıçta Rehinli Olan Hisse Senetlerinin Sonradan Satılıp, Bunların Yerine Yenilerinin Satın Alınması - Sözleşmede Borçlunun Mülkiyetine Girecek Tüm Değerlerin Bankaya Rehinli Olacağının Öngörülmesi - Genel (Global) Rehin Yasağı - Rehnin Konusu Olarak Bir Eşya Birliğinin Belirlenmesi - Kredili Menkul Değer Alımı 260 EKLER (Daha Önceki Kitaplardaki Mütalaalara İlişkin Yargı Kararladı) 271 Ek 1 : Kitap 1, Mütalaa No: 12′ye İlişkin Kararlar 273 Ek 2 : Kitap 5, Mütalaa No: 21′e İlişkin Kararlar 279 Prof.Dr. Ömer Teoman′ın Yayın Listesi 283